åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver en række regler og deres betydning for VE-anlæg og andele i VE-anlæg. Der er både tale om anlæg, der er omfattet af den særlige ordning i LL § 8 P, og anlæg, der beskattes efter de almindelige regler for opgørelse af indkomsten.

Afsnittet indeholder:

  • Fælles skatteregnskab
  • Anpartsreglerne
  • Arbejdsmarkedsbidrag
  • Tilslutningsafgift
  • Succession efter kildeskatteloven
  • Tilskud fra PV Island Bornholm
  • Etableringskontomidler
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Fælles skatteregnskab

Hvis en selvstændig erhvervsvirksomhed har flere end 10 personer som ejere, og nogle af ejerne ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, skal der udarbejdes et fælles skatteregnskab for ejere, der ikke deltager i driften. Se LL § 29, stk. 1.

Antallet af ejere af VE-anlæg eller andele i VE-anlæg, der har valgt at anvende bundgrænsen på 7.000 kr. for hver ejer og 60 pct. reglen i LL § 8 P, stk. 2 og 3, medregnes ikke ved opgørelsen af det samlede antal ejere, fordi indkomsten fra driften i dette tilfælde ikke anses for erhvervsmæssig. Se LL § 29, stk. 4.

Hvis alle ejere af et VE-anlæg anvender bundgrænsen på 7.000 kr. og 60 pct. reglen i LL § 8 P, stk. 2 og 3, skal der derfor ikke udarbejdes et fælles skatteregnskab.

Hvis der er flere end 10 ejere af anlægget, som vælger ikke at anvende reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3, men derimod de almindelige skatteregler, så indkomsten er erhvervsmæssig indkomst, gælder reglerne i LL § 29 for udarbejdelse af skatteregnskab. Det gælder dog kun, når disse ejere ikke deltager i virksomhedens drift i uvæsentligt omfang.

Kravet om, at der skal udarbejdes et fælles skatteregnskab, gælder kun for fysiske personer. Se TfS 2000, 931 TSS.

Se også

Se også afsnit C.C.3.1.7.8 om fælles skatteregnskab for anpartsvirksomheder og afsnit C.C.3.1.8 om indberetning af oplysninger til Skattestyrelsen vedrørende anpartsvirksomheder efter SKL § 8 S. SKL § 8 S er videreført i SIL § 42, for indberetning for indkomståret 2019 og fremefter.

Anpartsreglerne

De ejere af vindmøller og andre VE-anlæg, der har valgt at opgøre indkomsten efter LL § 8 P, stk. 2 og 3, er heller ikke omfattet af anpartsreglerne, fordi indkomsten ikke anses for erhvervsmæssig. Det betyder også, at disse ejere ikke medregnes ved opgørelsen af det samlede antal ejere efter anpartsreglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 9.

Se også

Se også afsnit C.C.3 om anpartsvirksomheder, herunder anpartsprojekter og kommanditister.

Arbejdsmarkedsbidrag

Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af indkomst fra vindmølledrift og andre VE-anlæg, der er omfattet af LL § 8 P, stk. 2 og 3. Indkomst fra anlæg, der betragtes som erhvervsmæssige, er omfattet af AMBL § 4 eller § 5.

Tilslutningsafgift

En afgift, som en vindmølleejer skal betale til elselskabet for tilslutning af en vindmølle til elnettet, er fradragsberettiget som tilslutningsafgift efter AL § 43. Det er en betingelse, at vindmøllen anvendes til erhvervsmæssig produktion af elektricitet, og at tilslutning til elnettet er nødvendig for den erhvervsmæssige elproduktion. Se TfS 1995, 156 og afsnit C.C.2.4.5.5 om tilslutningsudgifter.

Tilslutningsafgiften for vindmøller, der skattemæssigt behandles efter reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3, er ikke fradragsberettiget, fordi møllerne ikke anses for erhvervsmæssigt benyttet, jf. LL § 8 P, stk. 4.

Succession efter kildeskatteloven

Om succession i en vindmøllevirksomhed, se afsnit C.C.6.7.2 om succession ved overdragelse af virksomhed og SKM2002.82.LR.

Hvis et VE-anlæg er omfattet af LL § 8 P, stk. 2 og 3, kan der ikke succederes jf. KSL § 33 C, fordi der ikke er tale om en erhvervsvirksomhed eller en del af en erhvervsvirksomhed.

Tilskud fra PV Island Bornholm

Tilskud fra PV Island Bornholm til fremme af solenergi er skattepligtigt jf. SL § 4 i anskaffelsesåret.

Hvis skattelovgivningens almindelige regler anvendes, jf. den tidligere regel i LL § 8 P, stk. 5, kan der til gengæld afskrives med 25 pct. af anskaffelsessummen før tilskud.

Hvis den skematiske ordning, jf. LL § 8 P, stk. 2 og 3, anvendes, kan der ikke afskrives, men ejeren kan i stedet anvende bundfradraget på 7.000 kr.

Se SKM2012.212.SR, der også indeholder eksempler på opgørelse af indkomsten, når skattelovgivningens almindelige regler anvendes, (jf. den dagældende bestemmelse i LL § 8 P, stk. 5), og når den skematiske ordning, jf. LL § 8 P, stk. 2 og 3, anvendes.

Tilskudsordningen udløb i 2012, men afskrivningsreglerne har fortsat relevans.

Etableringskontomidler

Se afsnit C.C.2.6 om etablerings- og iværksætterkontoordningen.

Skatterådet har i et bindende svar fundet, at en skatteyder ikke kunne anvende etableringskontomidler til investering i et VE-anlæg med max 6 kw på en landbrugsejendom. Spørger ville anvende nettomålerordningen. Rådet lagde derfor til grund, at anlægget blev etableret for at forsyne den private del af ejendommen. Etableringen af anlægget blev derfor anset for etablering af en ny virksomhed og skulle selvstændigt opfylde arbejdstidskravet. Rådet fandt, at arbejdsindsatsen vedrørende driften af et VE-anlæg af den størrelse ikke kunne opfylde arbejdstidskravet i etableringskontoloven. Se SKM2012.630.SR.

Bemærk

Se Den juridiske vejledning version 2021-2 afsnit C.C.4.5.6. om de tidligere gældende regler om fradrag efter LL § 8 V.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2012.630.SR Skatterådet fandt, at en skatteyder ikke kunne anvende etableringskontomidler til investering i et VE-anlæg med max 6 kw på en landbrugsejendom. Spørger ville anvende nettomålerordningen. Rådet lagde derfor til grund, at anlægget blev etableret for at forsyne den private del af ejendommen. Etableringen af anlægget blev derfor anset for etablering af en ny virksomhed og skulle selvstændigt opfylde arbejdstidskravet. Rådet fandt, at arbejdsindsatsen vedrørende driften af et VE-anlæg af den størrelse ikke kunne opfylde arbejdstidskravet i etableringskontoloven.

SKM2012.427.SR

Reglerne i LL § 8 V om Boligjobordningen kunne ikke anvendes samtidig med den dagældende regel i LL § 8 P, stk. 5, om erhvervsmæssige anlæg.

Reglerne i LL § 8 V om Boligjobordningen kan anvendes samtidig med reglerne i LL § 8 P, stk. 2  og 3.
Se tilsvarende SKM2012.428.SR.
SKM2012.212.SR

Et tilskud fra PV Island Bornholm til fremme af solenergi var skattepligtigt jf. SL § 4 i anskaffelsesåret.

Hvis skattelovgivningens almindelige regler anvendes, jf. LL § 8 P, kan der til gengæld afskrives med 25 % af anskaffelsessummen før tilskud.

Hvis den skematiske ordning, jf. LL § 8 P, stk. 2 og 3, anvendes, kan der ikke afskrives.

Afgørelsen indeholder eksempler på opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Tilskuddet bliver udbetalt til installatøren, som modregner i prisen for installationen.

SKM2002.82.LR

En søn kunne ikke succedere i en vindmølle efter KSL § 33 C, fordi møllen var omfattet LL § 8 P, stk. 2 og 3, og derfor ikke var en erhvervsvirksomhed eller en del af en erhvervsvirksomhed.

Andet

TfS 2000, 931 TSS.

Kravet om udarbejdelse af fælles skatteregnskab gælder kun for fysiske personer.

Se også afsnit C.C.3.1.7.8 om fælles skatteregnskab for anpartsvirksomheder og afsnit C.C.3.1.8 om indberetning af oplysninger til Skattestyrelsen vedrørende anpartsvirksomheder efter SKL § 8 S (SIL § 42 fra og med indkomståret 2019)

TfS 1995, 156

En afgift, som en vindmølleejer skulle betale til elselskabet for tilslutning af en vindmølle til elnettet, var fradragsberettiget som tilslutningsafgift efter LL § 8 C, nu AL § 43. Det var en betingelse, at vindmøllen blev anvendt til erhvervsmæssig produktion af elektricitet, og at tilslutning til elnettet var nødvendig for den erhvervsmæssige elproduktion.

Se også afsnit C.C.2.4.5.5 om tilslutningsafgifter.