Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke varegrupper der er omfattet af afgiften.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Der skal betales afgift af vin, frugtvin og vinbaserede alkoholsodavand. Se ØLVINAL § 3, stk. 1.

For mousserende vin betales herudover en tillægsafgift. Se ØLVINAL § 3A.

Undtagelse

Vin og vinbaserede alkoholsodavand med et ethanolindhold indtil 1,2 pct. vol. er undtaget for afgift. Se ØLVINAL § 3, stk. 2, nr. 1.

For vin med en alkoholprocent op over 22 pct., betales afgift efter spiritusafgiftsloven. Se ØLVINAL § 3, stk. 2, nr. 3.

Gærede produkter tilsat alkohol

EU-Domstolen har i sag C-150/08, Siebrand BV fastslået, at vin og frugtvin som oprindeligt svarer til pos. 2206 i EU's Kombinerede Nomenklatur (KN), og som er tilsat en vis mængde destilleret alkohol, vand, sukker (sirup), aroma- og farvestoffer, og for visse af disse drikkevarer desuden en flødecreme, som har bevirket, at de ikke længere smager, dufter og/eller ser ud som en drikkevare, der er fremstillet af en bestemt frugt eller et bestemt naturprodukt, er afgiftspligtigt som spiritus (pos. 2208) og dermed undtaget for afgift efter ØLVINAL.

Den punktafgiftsmæssige klassifikation af et givet produkt bestemmes af, hvordan produktet er blevet tariferet. De punktafgiftsmæssige konsekvenser af sag C-150/08, Siebrand BV er derfor, at en række produkter som tidligere har været afgiftspligtige som hedvin (pos. 2206) jf. øl- og vinafgiftsloven § 3, stk. 1, nu er afgiftspligtige som spiritus (pos. 2208) jf. spiritusafgiftsloven § 1.

Ved bestemmelse af om en drikkevare, der indeholder alkohol fra gæring samt tilsat destilleret alkohol, er afgiftspligtig efter øl- og vinafgiftsloven eller spiritusafgiftsloven skal der tages følgende objektive karakteristika og egenskaber i betragtning:

 • Indholdet af alkohol, jf. dommens præmis 35
 • Særlige organoleptiske kendetegn, jf. dommens præmis 36
 • Påtænkt anvendelse, jf. dommens præmis 38.

Indholdet af alkohol

Det skal undersøges, hvilken form for alkohol (fermenteret eller destilleret), der bidrager mest til det samlede alkoholindhold i volume af produktet. Dette kriterium skal ikke betragtes som det eneste afgørende for tariferingen, men som et udgangspunkt for yderligere undersøgelser af objektive kendetegn og egenskaber ved produktet.

Særlige organoleptiske kendetegn

Produktet skal undersøges med henblik på at fastslå, om de særlige organoleptiske egenskaber ved det pågældende produkt, svarer til et produkt, som tariferes i pos. 2208 i KN. Hvis tilsætningen af vand og andre stoffer (såsom sirup, forskellige aroma-og farvestoffer, og i nogle tilfælde, en flødebase), resulterer i at produktet har mistet smag, lugt og udseende af en drikkevare, fremstillet af en bestemt frugt eller et bestemt naturprodukt, dvs. en gæret drikkevare tariferet i pos. 2206, skal tariferingen i stedet ske i pos. 2208.

Påtænkt anvendelse

I den endelige vurdering skal der endvidere tages hensyn til den planlagte anvendelse af produktet. Denne vurdering skal ske på grundlag af produktets objektive karakteristika og egenskaber, som f.eks. form, farve, navn og hvordan produktet bliver markedsført. Hvis denne vurdering viser, at produktets objektive karakteristika og egenskaber entydigt svarer til spiritus, skal tarifering ske i position 2208.

Hvad angår "traditionelle gærede produkter" henhørende under pos. 2206 som f.eks. kirsebærvin ændres praksis ikke på baggrund af dommen. F.eks. kan destilleret alkohol tilsættes i små mængder til saké og produktet vil stadig være et produkt under position 2206 i KN. Dette gælder for alle produkter tariferet i pos. 2206, som ikke har mistet deres gærede karakter af varer henhørende under denne position, så som frugtvin, der smager, dufter og ser ud som en drikkevare fremstillet af den pågældende frugt.

Medmindre andet fremgår ovenfor, så skal vurderingen af et givet produkt ske ud fra en samlet helhedsvurdering af alle objektive kendetegn og egenskaber ved produktet.

Dommen er beskrevet i SKM2010.157.SKAT.

Gærede produkter tilsat spiritus

Landsskatteretten fastslog i SKM2015.758.LSR, at et gløggprodukt, der var tilsat rom, ikke kunne henføres til position 2206. Efterfølgende har Landsskatteretten i SKM2017.457.LSR ændret afgørelsen, idet Landsskatteretten fandt, at færdigblandet gløgg med rom ikke var omfattet af afgiftsområdet efter spiritusafgiftslovens § 1.

SKAT har udsendt et styresignal, SKM2018.150.SKAT, der beskriver ændring af praksis vedrørende gløggprodukter tilsat spiritus som følge af Landsskatterettens afgørelse SKM2017.457.LSR.

Filtreret vin og frugtvin

Fra den 1. juli 2012 gælder, at filtreret vin og frugtvin der fremstår som en farveløs og klar væske, samt produkter baseret herpå, som følge af EU-Domstolens dom i sag C-196/10, Paderborner Brauerei, er afgiftspligtigt som spiritus (pos. 2208) og dermed undtaget for afgift efter ØLVINAL.

EU-Domstolen har i sag C-196/10, Paderborner Brauerei fastslået, at "malt beer base" med et alkoholindhold på 14 % vol. fremstillet af brygget øl, som efterfølgende er renset og undergivet ultrafiltrering, og fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, skal tariferes under KN pos. 2208.

Som følge af EU-Domstolens dom skal gærede alkoholholdige produkter, der som følge af rensning og filtrering fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, tariferes under KN pos. 2208, uanset hvor produktet oprindeligt var tariferet i KN.

Den punktafgiftsmæssige klassifikation af et givet produkt bestemmes af, hvordan produktet er blevet tariferet. De punktafgiftsmæssige konsekvenser af sag C-196/10, Paderborner Brauerei er derfor, at en række produkter som tidligere har været afgiftspligtige ifølge øl- og vinafgiftsloven, nu er afgiftspligtige som spiritus (pos. 2208). Se SPRITAL § 1.

Ved bestemmelse af om et produkt, der indeholder alkohol fra gæring og som efterfølgende er renset og filtreret, er afgiftspligtig efter øl- og vinafgiftsloven eller spiritusafgiftsloven, skal følgende fremover tages i betragtning:

 • Er produktet beregnet til konsum, jf. præmis 34
 • Produktets objektive kendetegn, jf. præmis 37.

Påtænkt anvendelse

I den endelige vurdering skal der tages hensyn til den planlagte anvendelse af produktet. Et produkt som er renset og filtreret vil normalt betegnes som et halvfabrikat, der skal anvendes til fremstillingen af en blandingsdrikkevare og dermed ikke er et færdigt produkt bestemt til konsum.

Hvis det rensede og filtrerede produkt ikke kan betegnes som et færdigt produkt bestemt til konsum, opfylder produktet ikke definitionen som drikkevare og kan derfor ikke tariferes i KN pos. 2203-2206.

Det er tidspunktet for rensning og filtrering som er afgørende ved tariferingen. En drikkevare som er baseret på renset og filtreret alkohol tariferet i KN pos. 2208 skal derfor også tariferes i KN pos. 2208. Dette gælder fx alkoholsodavand, alko-pops og lignende produkter, hvis de er baseret på renset alkohol.

Objektive kendetegn

Produktet skal undersøges med henblik på at fastslå, om de objektive kendetegn ved det pågældende produkt, svarer til et produkt, som er øl-og vinafgiftspligtigt (pos. 2203-2206) eller spiritusafgiftspligtigt (pos. 2208).

I sag C-196/10, Paderborner Brauerei fremstod det pågældende produkt som en farveløs og klar væske, der lugtede af alkohol og havde en let bitter smag med et alkoholindhold på 14%. Visuelt lignede det ikke øl, og det havde heller ikke den bitre smag, der er karakteristisk for øl.

Disse særlige objektive egenskaber og kendetegn svarer ikke til de særlige objektive egenskaber og kendetegn ved øl, der henhører under KN pos. 2203, men derimod til de særlige objektive egenskaber og kendetegn ved ethanol (ethylalkohol), der henhører under pos. 2208, eller som under alle omstændigheder minder meget om dem.

Dommen er beskrevet i SKM2012.16.SKAT.

For alkoholholdige produkter, som består af en blanding af gærede drikkevarer tariferet i pos. 2203-2206 og renset alkohol tariferet i KN pos. 2208, skal afgiftspligten bestemmes i overensstemmelse med dommen i sag C-150/08, Siebrand BV.

Se Gærede produkter tilsat alkohol og SKM2010.157.SKAT.

Gærede produkter som er renset, bl.a. ved ultrafiltrering, herunder også tilsat andre stoffer / destilleret alkohol

EU-domstolen har afsagt dom i C-532/14 og C-533/14 Toorank Productions BV. Domstolen slår fast, at drikkevarer, der ikke har de kendetegn og organoleptiske egenskaber, som er knyttet til drikkevarer henhørende under pos. 2206 i KN, men i stedet har de kendetegn, som er knyttet til produkter henhørende under pos. 2208 i KN, henhører under den sidstnævnte position.

På denne baggrund anser domstolen følgende 3 produkter for omfattet af pos. 2208, og dermed som afgiftspligtig som spiritus:

 • En drikkevare Ferm Fruit, som er fremstillet ved gæring af et æblekoncentrat, og bestemt til indtagelse rent eller som basisingrediens i andre drikkevarer. Drikkevaren har en neutral farve, duft og smag som følge af en rensning, bl.a. ved ultrafiltrering. Alkoholindholdet uden tilsat destilleret alkohol er på 16 % vol.
 • En drikkevare med et alkoholindhold på 14 % vol., som er fremstillet ved tilsætning af sukker, aromastoffer, farve- og smagsstoffer, fortykkelsesmidler og konserveringsmidler og i et enkelt tilfælde også fløde til Ferm Fruit, og som ikke indeholder destilleret alkohol.
 • En drikkevare med et alkoholindhold på 13,4 % vol., som er fremstillet ved tilsætning af sukker, aromastoffer, farve- og smagsstoffer, fortykkelsesmidler og konserveringsmidler og destilleret alkohol til Ferm Fruit, så den destillerede alkohol med hensyn til volumen og i procent ikke udgør mere end 49 % af denne drikkevares alkoholindhold, mens 51 % heraf består af alkohol fremkommet ved gæring.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-150/08, Siebrand BV

Dommen handler om gærede alkoholholdige drikkevarer, som oprindeligt hørte under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, men som var tilsat en vis mængde destilleret alkohol, vand, sukker (sirup), aroma- og farvestoffer, og for visse af disse drikkevarers vedkommende også en flødecreme. Tilsætningen af disse produkter bevirkede, at drikkevarerne ikke længere smagte, duftede og/eller så ud som drikkevarer, der er fremstillet af en bestemt frugt eller et bestemt naturprodukt (position 2206). EU-domstolen slog i dommen fast, at drikkevarer med disse karakteristika hører under 2208 (spiritus).

Dommen er også omtalt i SKM2010.157.SKAT.

C-196/10, Paderborner Brauerei

Dommen fastslår at gærede alkoholholdige produkter der som følge af en efterfølgende rensning og filtrering, fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, skal tariferes under KN pos. 2208, uanset hvor produktet oprindeligt var tariferet i KN.

Dommen er også omtalt i SKM2012.16.SKAT.

C-532/14 og C-533/14 Toorank Productions BV

Domstolen slår fast, at drikkevarer, der ikke har de kendetegn og organoleptiske egenskaber, som er knyttet til drikkevarer henhørende under pos. 2206 i KN, men i stedet har de kendetegn, som er knyttet til produkter henhørende under pos. 2208 i KN, henhører under den sidstnævnte position.

Landsskatteretskendelser

SKM2017.457.LSR

Landsskatteretten fandt, at færdigblandet gløgg med rom ikke var omfattet af afgiftsområdet i spiritusafgiftslovens § 1.

Retten fandt derimod samlet, at de omhandlede produkter skulle tariferes i KN-position 2206.00.59 som andre varer, jf. ATB 3b, samt ATB 1 og 6).

SKAT har udsendt et styresignal, SKM2018.150.SKAT, der beskriver ændring af praksis vedrørende gløggprodukter tilsat spiritus som følge af Landsskatterettens afgørelse SKM2017.457.LSR.