åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne for afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse i relation til ølafgiften.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsfritagelse
 • Afgiftsgodtgørelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftsfritagelse

Følgende varer er fritaget for ølafgift:

 1. Øl, der er fuldstændig denaturerede
 2. Øl, der er denaturerede og anvendes til fremstilling af produkter, der ikke er bestemt til konsum, når den denaturerede alkohol enten er blevet tilsat et produkt, der ikke er bestemt til konsum, eller anvendes til vedligeholdelse og rengøring af fremstillingsudstyr, som anvendes til denne særlige fremstillingsproces
 3. Øl, der anvendes til fremstilling af eddike, der henhører under position 2209 i EU's kombinerede nomenklatur
 4. Øl, der anvendes til fremstilling af sådanne lægemidler, som er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF 
 5. Øl, der anvendes til at fremstille aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikkealkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.
 6. Øl, der direkte eller som ingrediens i halvfabrikata anvendes til fremstilling af levnedsmidler, også fyldte, forudsat at alkoholindholdet i det enkelte tilfælde ikke overstiger 8,5 l ren alkohol pr. 100 kg produkt, for så vidt angår chokolade, og 5 l ren alkohol pr. 100 kg produkt, for så vidt angår andre produkter
 7. Øl, der bliver brugt til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk eller lignende formål
 8. Øl, der bliver brugt til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter øl- og vinafgiftsloven
 9. Øl, der leveres til diplomatiske repræsentationer i henhold til TDL § 4, internationale institutioner mv., og de hertil knyttede personer
 10. Øl, der leveres til brug for andre EU-landes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats her i landet, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
 11. Øl, der leveres til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne mv. befinder sig her i landet.

Se ØLVINAL § 11, stk. 1.

Fritagelsen efter ØLVINAL § 11, stk. 1, nr. 10 og 11, administreres af Forsvarsministeriet. Se ØLVINAL § 11, stk. 5.

Se også afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Se også

For nærmere information om fritagelserne i ØLVINAL § 11, stk. 1, henvises til de tilsvarende regler for fritagelse for spiritusafgift, se afsnit E.A.3.1.

Følgende varer er også fritaget for ølafgift:

 1. Øl, der importeres eller modtages fra andre EU-lande, i samme omfang som efter ML § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, bortset fra vareprøver. Se ØLVINAL § 11, stk. 2., 1. pkt.
 2. Øl, som privatpersoner selv medfører til eget forbrug fra et andet EU-land, på de vilkår og i de mængder, der efter EU's bestemmelser kan medføres afgiftsfrit. Se ØLVINAL § 11, stk. 2. 1. pkt.  
 3. Øl, som har karakter af småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter, som af privatpersoner modtages fra privatpersoner i et andet EU-land. Se ØLVINAL § 11, stk. 2, 2. pkt.
 4. Øl, vin og frugtvin m.m. som fremstilles af en privatperson og forbruges af denne, dennes familie eller dennes gæster, forudsat at der ikke finder noget salg sted. Se ØLVINAL § 11, stk. 3.

Ad. 1.

Se også:

Ad. 2.

Se også afsnit E.A.1.4.3 om afgift af varer, der medbringes eller modtages fra udlandet af privatpersoner.

Ved SKM2013.52.VLR blev tidligere praksis for punktafgiftspligtige varer til eget brug ændret. Dommen åbner mulighed for, at en privatperson i en og samme indførsel af punktafgiftspligtige varer både kan medføre varer til eget brug og varer, der ikke er til eget brug.

Ad. 3.

I vurderingen af, om der er tale om en småforsendelse uden erhvervsmæssig karakter, indgår bl.a. forsendelsens art og mængde og om forsendelsen sker lejlighedsvist. Se lov nr. 376 af 18. maj 1994.

Ad. 4.

I SKM2007.223.SR udtalte Skatterådet, at afgiftsfritagelsen er betinget af, at privatpersonen selv står for hele processen, herunder planlægning, brygning, gæring og aftapning. Brygningen behøver dog ikke nødvendigvis ske i privatpersonens eget hjem.

Privatpersoner

Hjemmebrygning, dvs. privatpersoner, der fremstiller øl til eget forbrug, skal ikke registreres. Se ØLVINAL § 11, stk. 3. Det er dog et krav, at der ikke må finde nogen former for salg sted. Bryggerlaug, foreninger mv., der fremstiller øl i fællesskab, samt håndbryggere, der ikke udelukkende brygger øl, der forbruges af denne, dennes familie eller dennes gæster, er omfattet af registreringspligten.

Se også

For reglerne om privatpersoners køb af afgiftspligtige varer i andre lande, se afsnit E.A.1.4.3 om afgift af varer der medbringes eller modtages fra udlandet af privatpersoner.

Bemærk

Privatpersoners fremstilling af vin og frugtvin m.m. og også fritaget for afgift.

Afgiftsgodtgørelse

Levering til erhvervsmæssige formål og fjernsalg

Afgiften godtgøres i tilfælde, hvor en vare er overgået til forbrug og afgiften derfor er betalt her i landet, men hvor varen efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på enten levering til erhvervsmæssige formål eller fjernsalg. Se ØLVINAL § 6a, stk. 10.

For at få godtgørelse efter ØLVINAL § 6a, stk. 10, skal følgende betingelser være opfyldt, når der er tale om levering til erhvervsmæssige formål:

 • det andet EU-land skal være bestemmelsessted for varen
 • det skal kunne dokumenteres over for Skatteforvaltningen, at afgiften er betalt i det andet EU-land.

For at få godtgørelse efter ØLVINAL § 6a, stk.  10, skal følgende betingelser være opfyldt, når der er tale om fjernsalg:  

 • det andet EU-land skal være bestemmelsessted for varen
 • det skal kunne dokumenteres over for Skatteforvaltningen, at afgiften er betalt i det andet EU-land

Det skal endvidere kunne dokumenteres over for Skatteforvaltningen, at

 • den danske afsender af varen eller dennes fiskale repræsentant i det andet EU-land er autoriseret oplagshaver eller registreret varemodtager i det andet EU-land og dér har stillet eventuel sikkerhed for betaling af afgifter efter reglerne i det andet EU-land
 • der er ført regnskab mv. efter reglerne i det andet EU-land.

Se ØLVINAL § 6a, stk.  10, 2. pkt.

Registrerede varemodtagere kan efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen. Se ØLVINAL § 6 a, stk.  10, 3. pkt.

Afgiftsgodtgørelse i øvrigt

Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Se ØLVINAL § 11, stk. 4, 1. pkt. og ØLVINALbek §  14.

Registrerede varemodtagere kan efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen. Se ØLVINAL § 11, stk. 4, 2. pkt.

Virksomheder, der ikke er autoriseret som oplagshaver efter ØLVINAL § 5, kan få bevilling af Skatteforvaltningen til at få godtgjort den betalte afgift af leverede varer, i samme omfang som varerne er fritaget for afgift efter ØLVINAL § 11, stk. 1 eller 2. Se ØLVINALbek § 12, stk. 1.

Udførsel fra depot

Salg af øl til proviant til brug for skibe og fly kan med toldbevilling ske afgiftsfrit.

Se også

Se også afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretsdomme

SKM2013.52.VLR

Privatpersons indførsel af 855 liter øl fra Tyskland. Varer medbragt i personbil med trailer. Afgiftspligtig mængde fastsat til 745 liter øl. Varer til eget brug skønsmæssigt fastsat til 110 liter øl. Varer til eget brug og af erhvervsmæssig karakter i samme indførsel.

Pågældende havde ikke drevet selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand ved indførslen. Ikke erhvervelsesmoms.

Skatterådet

SKM2007.223.SR

Skatterådet traf d. 20. marts 2007 afgørelse om, at en virksomhed, der tilbød privatpersoner, at de kunne komme og brygge øl på virksomhedens anlæg, ikke ville være afgiftspligtige af det øl, som privatpersonen bryggede.

Konceptet gik ud på, at privatpersoner hos virksomheden kunne købe flere forskellige opskrifter på øl, eller eventuelt medbringe egen opskrift. Virksomheden solgte ingredienserne til privatpersonerne, hvis vedkommende ikke selv havde medbragt disse. Der betaltes vederlag for anvendelse af bryggeudstyret.

Efter afgørelsen er det i ØLVINAL § 11, stk. 3, præciseret, at øl, der fremstilles af en privatperson, og forbruges af denne, dennes familie eller dennes gæster, er fritaget for afgift, forudsat at der ikke finder noget salg sted.