åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for øl og maltbaserede alkoholsodavand, og beskriver samtidig, hvordan afgiften beregnes.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftssats
 • Afgiftsberegning
 • Afgiftslettelse (ølmoderation) for mindre bryggerier
 • Tidligere afgiftssatser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftssats

Afgiften af øl og maltbaserede alkoholsodavand er 48,74 kr. pr. liter 100 pct. ethanolindhold (alkoholindhold). Se ØLVINAL § 1, stk. 1, 2. pkt.

Afgiftsberegning

Grundlaget for beregning af afgiften er øllets eller alkoholsodavandets alkoholindhold. Dette vil som udgangspunkt være angivelsen af alkoholindholdet på etiketten (deklarationen). Afgiften beregnes altså på grundlag af det deklarerede alkoholindhold og deklarerede nettoindhold (volumen), der fremgår af mærkningen på emballagen (flaske, dåse, fad). Det gælder både for øl importeret fra tredjelande eller modtaget fra andre EU-lande og for dansk produceret øl.

Alkoholmængden

Den samlede mængde af øl skal opgøres i liter. Herefter beregnes alkoholmængden i liter 100 pct. vol. med to decimaler. Resultaterne skal fremgå af afgiftsregnskabet.

Da alkoholindholdet i den samme type øl kan variere fra batch til batch  (bryg/produktionsserie), tillades der for samme øltype en tolerance mellem faktisk alkoholindhold og deklareret alkoholindhold i absolutte værdier på:

Deklareret alkoholindhold

Tolerance

Højst 5,5 pct. vol.

0,5 pct. vol.

Over 5,5 pct. vol.

1,0 pct. vol.

Se også

Eksempel på beregning af afgift af øl

En flaske/dåse øl med 33 cl. øl med 4,6 pct. vol. alkohol:

0,33 x 4,6 pct. x 48,74 kr.

74 øre

En flaske/dåse øl med 50 cl. øl med 5,5 pct. vol. alkohol:

0,50 x 5,5 pct. x 48,74 kr.

134 øre

En maltbaseret alkoholsodavand med 27,5 cl. og 5,5 pct. vol. alkohol:

0,275 liter x 5,5 pct. x 48,74 kr.

74 øre

Afgiftslettelse (ølmoderation) for mindre bryggerier

Regel

For hvert kalenderår ydes der en afgiftslettelse (ølmoderation) for beskattet øl, der er fremstillet af det enkelte bryggeri. Afgiftslettelsen er betinget af, at den fremstillede mængde øl på over 0,5 pct. vol. ikke overstiger 200.000 hl. i det foregående kalenderår, og at bryggeriet er juridisk og økonomisk uafhængigt af andre bryggerier og ikke drives på licens. Se ØLVINAL § 2.

Bemærk

Den mængdemæssige begrænsning for at kunne opnå afgiftslettelse gælder uafhængigt for hver kategori af alkoholholdige drikkevarer. Fx kan et lille uafhængigt bryggeri have et destilleri med en fremstilling af spiritus over den gældende tærskel, mens øllet fra bryggeriet stadig vil være berettiget til afgiftslettelse, hvis bryggeriet i øvrigt opfylder de relevante kriterier.

Formål

Baggrunden for ølmoderationen er at styrke de mindre bryggeriers konkurrenceevne overfor de større bryggerier. Dette kommer til udtryk ved, at ølmoderationen bliver nedsat i takt med en større fremstilling af moderationsberettiget øl.

Bemærk

Muligheden for ølmoderation følger af art. 4 i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (strukturdirektivet).

Beregning af ølmoderation

Det er bryggeriets fremstilling af øl i det foregående kalenderår, som danner grundlag for beregningen af, hvilken procentsats bryggeriet er berettiget til at anvende. Ved øl forstås øl med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol.

Ølmoderationen bliver givet som et nedslag i den afgift, der skal afregnes i det følgende år. Der gives således kun moderation for øl, der angives til beskatning.

Procentsatsen for ølmoderation, der udleveres til beskatning, beregnes fra og med 1. januar 2019 således:

Bryggerier, der i det foregående kalenderår højst fremstillede 3.700 hl. og nystartede bryggerier

Bryggerier, der i det foregående kalenderår fremstillede over 3.700 hl, men højst 20.000 hl.

Bryggerier, der i det foregående kalenderår fremstillede over 20.000 hl, men højst 200.000 hl.

Afgiften reduceres med 50 pct.

Afgiften reduceres med den procentsats, der fremkommer ved at dividere 168.607 med den fremstillede hektolitermængde øl det foregående kalenderår og herefter tillægge 4,43

Afgiften reduceres med den procentsats, der fremkommer ved at trække den fremstillede hektolitermængde øl det foregående kalenderår divideret med 14.003 fra 14,29

 

Den beregnede procentsats afrundes til 2 decimaler efter de almindelige afrundingsregler

Udtrykket "fremstillede" er alt øl med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol., som det enkelte bryggeri har fremstillet. Til den fremstillede mængde, opgjort i hl, medregnes der efter Skattestyrelsens opfattelse den mængde øl, som bryggeriet har registreret i lagerregnskabet som tilgang på færdigvarelageret, og som vil kunne sælges/drikkes. Dette gælder, uanset om øllet er i tanke, fustager eller flasker. Øl, der er fritaget for afgift, fordi alkoholindholdet er på over 0,5 pct. vol. men under 2,8 pct. vol., skal også medregnes. Derimod skal der efter Skattestyrelsens opfattelse ikke medregnes øl, der ikke er færdigfremstillet og klar til brug. Som eksempler herpå kan nævnes

 • øl som ligger på lageringstanke og endnu ikke er klar til at blive tappet
 • øl som borthældes i bryggeriet på grund af produktionsfejl (i visse tilfælde skal der ansøges hos Skatteforvaltningen om tilladelse til borthældning - se afsnit E.A.3.3.6.2 om opgørelse af afgiften).

Ølmoderationen bortfalder ved en fremstilling over 200.000 hl i det foregående kalenderår. Desuden kan der ikke opnås ølmoderation for mere end 200.000 hl i det aktuelle kalenderår.

Bryggerierne skal efter hvert kalenderår genberegne procentsatsen for ølmoderation. Se hvorledes ølmoderationen beregnes i tabellen ovenfor.

Procentsatsen for ølmoderation beregnes på baggrund af det foregående kalenderårs fremstilling. Selve afgiftslettelsen i kr. i det aktuelle kalenderår afhænger imidlertid af den mængde øl, der angives til beskatning. Hvis et bryggeri fx har fremstillet 15.000 hl i 202►3◄, hvilket berettiger til en ølmoderation på 15,67 pct. i 202►4◄, og bryggeriet i 202►4◄ angiver 16.000 hl øl til beskatning, opgøres ølmoderationen i 202►4◄ som 15,67 pct. af den beregnede afgift af de 16.000 hl. Som nævnt ovenfor er der dog et loft over ølmoderationen på 200.000 hl i det aktuelle kalenderår.

At øllet alene skal være fremstillet af det enkelte bryggeri indebærer, at f.eks. et andet bryggeri (oplagshaver), som køber øllet ubeskattet, og derpå udleverer det til beskatning, også kan opnå ølmoderation til samme procentsats som bryggeriet, der har fremstillet øllet. Det vil sige, at moderationen følger det fremstillede øl. Hvis der fx kan opnås en ølmoderation på 12,15 pct. (i afgiftsreduktion) fra bryggeri A, og bryggeri A sælger øllet til bryggeri B, der udleverer øllet til beskatning, skal bryggeri B anvende procentsatsen på 12,15 pct. af den beregnede afgift af øllet.

Kontrolsystemet EMCS giver mulighed for at udveksle oplysninger på tværs af EU til brug for opgørelse af ølmoderation, jf. i øvrigt nedenstående afsnit om henholdsvis øl fremstillet i andre EU-lande og leverancer til andre EU-lande. Da EMCS imidlertid ikke anvendes ved intern omsætning i Danmark, må denne information udveksles på anden måde, hvis øllet leveres til en anden oplagshaver her i landet, fx ved påtegning af procentsatsen på faktura, som dermed danner grundlag for opgørelse af ølmoderationen.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at bryggeriet, som har fremstillet øllet, på tilsvarende måde må være med til at sikre, at der samlet set ikke opnås moderation for mere end 200.000 hl i det aktuelle kalenderår. Denne problemstilling vil være til stede, hvis et bryggeris fremstilling svinger omkring grænsen på 200.000 hl øl. Hvis bryggeriet fx allerede har angivet 198.000 hl øl til beskatning et år og i samme år fremstiller yderligere 5.000 hl øl, som videresælges ubeskattet til et eller flere andre bryggerier, kan bryggeriet ved fx påtegning på salgsfakturaen / salgsfakturaerne angive, hvor stor en del af øllet der er berettiget til moderation, evt. en forholdsmæssig fordeling heraf, så der ikke opnås moderation for mere end 200.000 hl. i det aktuelle kalenderår.

Når øl leveres ubeskattet fra et bryggeri A til et andet bryggeri B (oplagshaver) før et årsskifte, og bryggeri B først udleverer øllet til beskatning efter årsskiftet, skal bryggeri B være opmærksom på at få oplysninger om den genberegnede procentsats for ølmoderation fra bryggeri A. Dette skyldes, at bryggeri B, som udleverer øllet, skal anvende den samme procentsats ved opgørelse af ølmoderation som bryggeri A, der har fremstillet øllet. Da der typisk vil være forskel i procentsatsen fra år til år, er bryggeri B derfor nødt til at kende procentsatsen for ølmoderation for det aktuelle kalenderår.

Se ØLVINAL § 2, stk. 2.

Bryggeriet kan kontakte Skatteforvaltningen, hvis der opstår tvivl om beregning af satsen for ølmoderation.

Øl omfattet af ølmoderationsordningen

Der gives ølmoderation for øl, der er fremstillet her i landet af et bryggeri, som opfylder betingelserne for at opnå ølmoderation, samt for øl, der i et andet EU-land er fremstillet af et bryggeri, som opfylder betingelserne for at opnå afgiftslettelse (ølmoderation), og som leveres her til landet.

Eksempler

 • Et bryggeri, der opfylder betingelserne for at opnå ølmoderation, fremstiller og udleverer øllet til beskatning. Bryggeriet kan opnå ølmoderation.
 • Et bryggeri, der opfylder betingelserne for at opnå ølmoderation, fremstiller øl, som leveres til et andet bryggeri (oplagshaver), der udleverer øllet til beskatning. Bryggeriet, som udleverer øllet til beskatning, kan opnå ølmoderation. Ølmoderationen udgør samme procentsats af afgiften, som kan opnås af bryggeriet, der har fremstillet øllet.
 • Et bryggeri, der opfylder betingelserne for at opnå ølmoderation, fremstiller øl i "lønarbejde" for et andet bryggeri, der udleverer øllet til beskatning under dette andet bryggeris varemærke. Bryggeriet, som udleverer øllet til beskatning, kan opnå ølmoderation. Moderationen er den samme procentsats, som kan opnås af bryggeriet, der har fremstillet øllet.
 • En dansk varemodtager modtager øl fremstillet af et bryggeri i et andet EU-land. Bryggeriet i det andet EU-land opfylder betingelserne for afgiftslettelse (ølmoderation). Varemodtageren kan opnå ølmoderation for øllet. Procentsatsen for ølmoderationen opgøres på grundlag af det udenlandske bryggeris årlige produktion i det foregående kalenderår. Oplysninger om det udenlandske bryggeris produktion vil som udgangspunkt fremgå af EMCS.

Som det fremgår af ovennævnte eksempler, følger ølmoderationen øllet.

 Eksempler

Beregning af ølmoderation

Fremstillet i 202►3◄: 0 hl (nystartet bryggeri)

Ølmoderation i 202►4◄: 50 pct. af afgiften

Fremstillet i 202►3◄: 3.300 hl

Ølmoderation i 202►4◄: 50 pct. af afgiften

Fremstillet i 202►3◄: 15.000 hl

Ølmoderation i 202►4◄:

(168.607 divideret med 15.000) + 4,43

15,67 pct.

Fremstillet i 202►3◄: 30.000 hl

Ølmoderation i 202►4◄:

14,29 - (30.000 divideret med 14.003)

12,15 pct.

Nystartede bryggerier

Der kan opnås ølmoderation for øl fra bryggerier, der er nystartede i det aktuelle kalenderår og derfor ikke har fremstillet øl i det foregående kalenderår. Bryggeriets fremstilling i det foregående kalenderår, sættes i disse tilfælde til "0" hl. Se ØLVINAL § 2, stk. 3.

Juridisk og økonomisk uafhængighed af andre bryggerier mv.

For at kunne opnå ølmoderation skal bryggeriet, der fremstiller øllet, være juridisk og økonomisk uafhængigt af andre bryggerier, og det må ikke drives på licens. Se ØLVINAL § 2, stk. 4.

EU-Domstolen tog i C-83/08, Glückauf Brauerei, stilling til fortolkning af begrebet økonomisk uafhængighed.

Domstolen fastslog, at strukturdirektivet skal fortolkes således, at en situation, som er kendetegnet ved, at der findes strukturelle bånd i form af selskabsdeltagelser og stemmerettigheder, og som bevirker, at en og samme person, som varetager en ledelsesfunktion i flere af de omhandlede bryggerier, er i stand til, uafhængig af sin faktiske adfærd, at udøve en indflydelse på disse bryggeriers vedtagelse af kommercielle beslutninger, udelukker, at disse bryggerier kan anses for indbyrdes økonomisk uafhængige.

EU-Domstolen tog i C-285/14, Brasserie Bouquet SA, stilling til fortolkning af begrebet drift på licens.

Domstolen fastslog, at betingelsen i art 4, stk. 2 i strukturdirektivets, hvorefter et bryggeri ikke må drives på licens - med henblik på anvendelsen af den reducerede punktafgiftssats på øl, er ikke opfyldt, hvis det pågældende bryggeri fremstiller øl i overensstemmelse med en aftale, i medfør af hvilken det har tilladelse til at benytte tredjemands varemærker og fremstillingsproces.

Øl fremstillet i andre EU-lande

Reglerne om ølmoderation gælder også, når øllet er fremstillet i et andet EU-land og derpå leveres her til landet. Se ØLVINAL § 2, stk. 5.

Bemærk

For nystartede små uafhængige bryggerier i andre EU-lande, der ikke har haft fremstilling i det foregående kalenderår, attesteres / oplyses i EMCS / den årlige produktion det første år som udgangspunkt af myndighederne eller virksomheden i det pågældende land for at være den estimerede produktion i det første år. Imidlertid lægges der ved beregning af ølmoderation for nystartede bryggerier en fremstilling på "0" hl til grund det første år, jf. ØLVINAL § 2, stk. 2, 3 og 5. Denne forskel kan have betydning for beregning af ølmoderation her i landet.

Se også afsnittet nedenfor om leverancer til andre EU-lande.

Leverancer til andre EU-lande

Fra 1. januar 2022 kan Skattestyrelsen efter anmodning udstede en årlig attest til små uafhængige bryggerier, der er etableret her i landet. Attesten bekræfter bryggeriets årlige produktion af øl og dets overholdelse af kriterierne for at være et lille uafhængigt bryggeri. Attesten betegnes som certificering. Formålet med attesten er at sikre en ukompliceret anvendelse af bestemmelserne om reducerede punktafgiftssatser i Rådets direktiv 92/83/EØF (strukturdirektivet). Attesten kan benyttes af virksomheder i andre EU-lande, som køber øl fremstillet af det danske bryggeri, til at dokumentere over for afgiftsmyndighederne i forbrugslandet, at der kan opnås en reduceret punktafgiftsafgiftssats for øllet.

Hvis det danske bryggeri ud over øl også fremstiller andre drikkevarer, som er omfattet af muligheden for reducerede punktafgiftssatser i henhold til strukturdirektivet, skal attesten også omfatte denne produktion, såfremt det er relevant. Det kan fx være tilfældet, hvis bryggeriet ud over fremstilling af øl også driver et lille destilleri, som fremstiller højst 10 hl ren spiritus om året, der helt eller delvist leveres til erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande.

Det samme gælder, hvis bryggeriet årligt fremstiller

som helt eller delvist leveres til erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande, da det enkelte EU-medlemsland også kan anvende reducerede afgiftssatser på de disse drikkevarer. Der anvendes dog ikke reducerede punktafgiftssatser på de nævnte drikkevarer Danmark.

Eksempel

 • Et lille uafhængigt bryggeri, der er etableret her i landet, fremstiller også cider. Den årlige fremstilling af cider udgør 2.000 hl, hvoraf noget leveres til andre EU-lande. Ifølge strukturdirektivets art. 13a kan medlemsstaterne for andre gærede drikkevarer, der fremstilles af små uafhængige producenter, anvende reducerede afgiftssatser, når den lille producent fremstiller højst 15.000 hl årligt og øvrige kriterier er opfyldt. Uanset at der ikke anvendes reducerede punktafgiftssatser på sådanne produkter her i landet, kan dette være tilfældet i andre EU-lande. Derfor er det relevant, at attesten omfatter denne fremstilling.

EMCS skal indeholde visse oplysninger om den udstedte attest.

Inden attesten kan udstedes, skal bryggeriet forsyne Skattestyrelsen med relevante oplysninger til brug for udstedelsen.

I stedet for at anmode Skattestyrelsen om at udstede en årlig attest kan det lille bryggeri selv attestere, at det overholder kriterierne for at være et lille uafhængigt bryggeri, og selv attestere den årlige produktion. Dette betegnes som selvcertificering og sker også via EMCS.

Selvcertificering er en ordning, som det enkelte EU-land kan beslutte, om det vil tillade eller ej. Danmark har valgt at tillade selvcertificering. Det betyder, at små uafhængige bryggerier etableret i Danmark, i stedet for at anmode Skattestyrelsen om at udstede en attest, selv kan attestere deres overholdelse af kriterierne i henhold til strukturdirektivet for at være et lille uafhængigt bryggeri samt den årlige produktion.

Reglerne om certificering og selvcertificering fremgår af artikel 23a i Rådets direktiv 92/83/EØF (strukturdirektivet), som er ændret ved Rådets direktiv (EU) 2020/1151. Kommissionen har bl.a. udstedt gennemførelsesforordning (EU) 2021/2266 af 17. december 2021, hvori der er fastsat nærmere regler for anvendelse af ordningen. Som bilag til gennemførelsesforordningen er der en punktafgiftsattest til små uafhængige producenter af alkoholholdige drikkevarer.

Bemærk

En lille uafhængig producents årlige produktion angives i attesten / EMCS som fremstillingen det foregående kalenderår.

For en nystartet lille uafhængig producent, der ikke har haft fremstilling det foregående kalenderår, angives den årlige produktion i attesten / EMCS som den estimerede produktion det første år. Dette uanset, at der ved beregning af reduceret punktafgiftssats her i landet for nystartede bryggerier lægges en fremstilling på "0" hl til grund det første år, jf. ØLVINAL § 2, stk. 2 og 3.

Hvis et bryggeri også producerer vin, som er omfattet af muligheden for reducerede punktafgiftssatser i henhold til strukturdirektivet, angives den årlige vinproduktion i attesten / EMCS / som den gennemsnitlige årlige produktion over de seneste tre på hinanden følgende år. For nystartede vinproducenter estimeres produktionen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-83/08, Glückauf Brauerei

EU-Domstolen tog i C-83/08, Glückauf Brauerei, stilling til fortolkningen af begrebet økonomisk uafhængighed.

Domstolen fastslog, at strukturdirektivet skal fortolkes således, at en situation, som er kendetegnet ved, at der findes strukturelle bånd i form af selskabsdeltagelser og stemmerettigheder, og som bevirker, at en og samme person, som varetager en ledelsesfunktion i flere af de omhandlede bryggerier, er i stand til, uafhængig af sin faktiske adfærd, at udøve en indflydelse på disse bryggeriers vedtagelse af kommercielle beslutninger, udelukker, at disse bryggerier kan anses for indbyrdes økonomisk uafhængige.

C-285/14, Brasserie Bouquet SA

EU-Domstolen tog i C-285/14, Brasserie Bouquet SA, stilling til fortolkningen af begrebet drift på licens.

Domstolen fastslog, at betingelsen i art 4, stk. 2, i strukturdirektivet, hvorefter et bryggeri ikke må drives på licens - med henblik på anvendelsen af den reducerede punktafgiftssats på øl, er ikke opfyldt, hvis det pågældende bryggeri fremstiller øl i overensstemmelse med en aftale, i medfør af hvilken det har tilladelse til at benytte tredjemands varemærker og fremstillingsproces.