Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder er forpligtede til at lade sig registrere for betaling af afgift på øl.

Afsnittet indeholder:

Ubeskattede varer (varer under afgiftssuspension)

 • Oplagshavere
 • Varemodtagere

Beskattede varer (varer overgået til forbrug)

 • Leverancer til erhvervsmæssige formål fra et andet EU-land - Modtager
 • Leverancer til erhvervsmæssige formål til et andet EU-land - Afsender
 • Fjernsalg
 • Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter

Sikkerhedsstillelse og registreringsblanket

 • Sikkerhedsstillelse
 • Registreringsblanket
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.  

Ubeskattede varer (varer under afgiftssuspension)

Oplagshavere

Virksomheder, der fremstiller øl, dvs. bryggerier, skal autoriseres som oplagshavere ved anmeldelse til Skatteforvaltningen. Det krav gælder også bryggerier, der udelukkende fremstiller afgiftsfri øl. Se ØLVINAL § 5, stk. 2.

Kravet om autorisation som oplagshaver gælder også mikrobryggerier og kontraktbryggerier.

Mikrobryggerier er definerede som bryggerier med eget bryggerianlæg og egne produktions- og lagerlokaler.

Kontraktbryggerier er definerede som bryggerier, der periodevis lejer bryggeri- og lagerfaciliteter hos et andet bryggeri, og herefter selv forestår og udfører fremstillingen af øl for egen regning og risiko.

De såkaldte fantombryggerier, dvs. en virksomhed, som har en skriftlig aftale med et bryggeri om fremstilling af øl, som fantombryggeriet herefter køber og afsætter erhvervsmæssigt i eget navn, skal ikke registreres eller autoriseres med henblik på afregning af ølafgift. I stedet er det bryggeriet, der fremstiller øllet, som afregner afgiften overfor Skatteforvaltningen.

Virksomheder, herunder fantombryggerier, der modtager eller importerer øl fra udlandet, herunder fra andre EU-lande, med henblik på videresalg, kan autoriseres som oplagshavere.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering.

Krav om lokale som skal godkendes

For at blive autoriseret som oplagshaver skal virksomheden eller personen have et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, behandle, aftappe, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som Skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen. Kravet til godkendelse omfatter også

 • produktionsanlæg
 • færdigvarelagre
 • eventuelle udleveringslagre og depoter, hvor varer opbevares ubeskattede.

Kravet om et lokale, som skal godkendes, gælder ikke for fjernsalg fra andre EU-lande.

Se ØLVINAL § 7, stk. 2,  samt ØLVINALbek § 3.

Med hensyn til kontraktbryggerier skal Skatteforvaltningen have adgang til disses kontrakt med bryggeriet, hvor vilkårene for leje og råderet over bryggeri- og lagerfaciliteter er nøje beskrevet. Skatteforvaltningen kan stille krav om, at henholdsvis kontraktbryggeriets og bryggeriets ølproduktion skal være klart adskilte og identificerbare gennem hele brygnings-, gærings-, lagrings- og aftapningsforløbet. Ændringer i eller ophør af kontrakten skal straks meddeles Skatteforvaltningen. Se ØLVINALbek § 4.

Beholdningen af afgiftsfrit øl skal holdes adskilt fra beholdningen af afgiftspligtigt øl.

Der kan gives tilladelse til, at udleveringslagre og depoter bliver registreret sammen med hovedvirksomheden for opbevaring af ubeskattede varer. Det er bl.a. en betingelse for tilladelse, at virksomheden

 • har etableret veldefinerede og dokumenterede forretningsgange, der giver Skatteforvaltningen mulighed for at sammenholde bogførte og faktiske varebeholdninger og
 • at der sker en løbende registrering af den afgiftspligtige udlevering.

To eller flere virksomheder, der hver for sig er autoriseret som oplagshaver efter ØLVINAL, kan få tilladelse til at benytte fælles lokaler til fysisk opbevaring af afgiftspligtige færdigvarer. Virksomhederne skal holde deres varer regnskabsmæssigt adskilt fra hinanden, idet den enkelte virksomhed til enhver tid skal kunne dokumentere sit forholdsmæssige ejerskab til varerne i kraft af virksomhedens system for lagerstyring. Hvis Skatteforvaltningen konstaterer manko ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, kan Skatteforvaltningen kræve, at virksomhedernes varer skal holdes fysisk adskilt fra hinanden. Hvis virksomhederne ikke overholder et eller flere af de krav, som Skatteforvaltningen fastsætter om fælles lokaler, kan Skatteforvaltningen pålægge virksomhederne at benytte særskilte lokaler. Se ØLVINALbek § 3, stk. 4 og 5.

Autoriserede virksomheder, der har fået tilladelse til at benytte fælles lokaler til at opbevare ubeskattede varer, hæfter for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betaling af afgift af varer, der er eller har været oplagt i de fælles lokaler, hvis det forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt på grund af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne eller ved overtrædelse af andre betingelser for at benytte de fælles lokaler. Se ØLVINAL § 27, stk. 12.

Som led i lokalegodkendelse kan Skatteforvaltningen give en oplagshaver tilladelse til som lønnet arbejde at sørge for aftapning og etikettering af varer for andre oplagshavere. Tilladelsen er på samme måde som den øvrige lokalegodkendelse betinget af veldefinerede og dokumenterede forretningsgange, samt en klar opdeling mellem oplagshaverens egen varebeholdning og den varebeholdning, som er modtaget med henblik på aftapning/etikettering.

Se også

  Varemodtagere

  Virksomheder, der modtager eller importerer øl fra udlandet, og som ikke er autoriserede som oplagshaver, skal anmelde sig til registrering som varemodtager. Se ØLVINAL § 6, stk. 2-4.

  Hvis en virksomhed kun lejlighedsvist modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, kan virksomheden registreres som midlertidig registreret varemodtager efter ØLVINAL § 6, stk. 1 og ØLVINALbek § 5, anmelde transporten til Skatteforvaltningen ►samt udfylde og indsende blanket 29.101 til Skattestyrelsen, hvorefter der, i Digital Post, modtages en opkrævning af afgiften.◄ Registreringen som midlertidig varemodtager skal ske inden den pågældende vare bliver afsendt fra udlandet.

  Skatteforvaltningen kan pålægge en registreret varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren indenfor de seneste 3 år er straffet efter ØLVINAL § 25. Se ØLVINAL § 6, stk. 3.

  Skatteforvaltningen kan også fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder bl.a. regnskabsbestemmelserne i ØLVINAL §§ 14 og 15, stk. 6 Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år. Se ØLVINAL § 6, stk. 4.

  Se også

  • SKM2009.443.SKAT, hvor det præciseres, at fratagelse af en registrering som varemodtager kun sker ved gentagne overtrædelser
  • Afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering.

  Bemærk

  Se ØLVINAL § 15 om transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.

  Beskattede varer (varer overgået til forbrug

  Med det omarbejdede cirkulationsdirektiv er EMCS udvidet, så EMCS også omfatter bevægelser af beskattede varer (varer overgået til forbrug). I den forbindelse er der indført to nye registreringstyper, henholdsvis autoriseret modtager af beskattede varer og autoriseret afsender af beskattede varer, og for hver af disse er desuden indført en registrering som henholdsvis midlertidigt autoriseret modtager af beskattede varer og en midlertidigt autoriseret afsender af beskattede varer. Se ØLVINAL § 6 a, stk. 4 - 7, samt ØLVINALbek § 1, § 6 og § 7.

  Ved betegnelsen beskattede varer skal forstås varer, som er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land efter regler, som svarer til øl- og vinafgiftslovens § 4. Det er således ikke nødvendigt, at den forfaldne punktafgift er betalt, men blot at varerne er overgået til forbrug. Hvis varerne er overgået til forbrug ved en uregelmæssig transaktion eller den forfaldne punktafgift ikke er behørigt betalt, skal disse ligeledes anses for at være omfattet af betegnelsen beskattede varer.

  Udvidelsen af EMCS og indførelsen af de nye registreringstyper indebærer, at

  Se ØLVINAL § 15 a, stk. 1 og 2.

  Se i øvrigt de generelle bemærkninger til lovforslag L 233 fra 2020-21, afsnit 2.1, samt de specielle bemærkninger til lovforslagets § 4, nr. 19 og 46.

  Bemærk

  Se ØLVINAL § 15 a om afsendelse og modtagelse af varer, der er overgået til forbrug - herunder ØLVINAL § 15 a, stk. 3 og 4 om hvornår en transport af beskattede varer begynder og ophører.

  Leverancer til erhvervsmæssige formål fra et andet EU-land - Modtager

  Virksomheder eller personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv modtager beskattede varer fra et andet EU-land, jf. ØLVINAL § 6 a, stk. 1, nr. 1, skal forinden registreres som autoriseret modtager hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgiftspligtige varer.

  Virksomheder eller personer, der efter ØLVINAL er autoriseret som oplagshaver eller er registreret som varemodtager, kan fungere som autoriseret modtager ved at give Skatteforvaltningen meddelelse herom og skal i så fald ikke særskilt registreres som autoriseret modtager.

  Se ØLVINAL § 6 a, stk. 4.

  Virksomheder eller personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv kun lejlighedsvist modtager beskattede varer fra et andet EU-land, jf. ØLVINAL § 6 a, stk. 1, nr. 1, kan registreres som midlertidig autoriseret modtager. Virksomheden eller personen skal inden vareafsendelsen begynder fra et andet EU-land registreres som midlertidig autoriseret modtager hos Skatteforvaltningen, anmelde varetransporten til Skatteforvaltningen ►samt udfylde og indsende blanket 29.101, hvorefter der, i Digital Post, modtages en opkrævning af afgiften.◄ Se ØLVINAL § 6 a, stk. 5, og ØLVINALbek § 6.

  En autoriseret modtager eller midlertidigt autoriseret modtager kan fx være en virksomhed, der fra et andet EU-land får leveret beskattede øl til erhvervsmæssige formål, fx til videresalg, eller en privatperson, der medbringer øl, som er anskaffet og beskattet i et andet EU-land, til andet end eget brug.

  Leverancer til erhvervsmæssige formål til et andet EU-land - Afsender

  Virksomheder eller personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv afsender beskattede varer til et andet EU-land, skal forinden registreres som autoriseret afsender hos Skatteforvaltningen.

  Virksomheder eller personer, der efter ØLVINAL er autoriseret som oplagshaver eller registreret som vareafsender, kan fungere som autoriseret afsender ved at give Skatteforvaltningen meddelelse herom og skal i så fald ikke særskilt registreres som autoriseret afsender.

  Se ØLVINAL § 6 a, stk. 6.

  Virksomheder eller personer, der som led i deres erhverv kun lejlighedsvist afsender beskattede varer til et andet EU-land, kan registreres som midlertidig autoriseret afsender. Virksomheden eller personen skal inden vareafsendelsen til et andet EU-land begynder registreres som midlertidig autoriseret afsender hos Skatteforvaltningen og anmelde varetransporten til Skatteforvaltningen. Se ØLVINAL § 6 a, stk. 7, og ØLVINALbek § 7.

  Fjernsalg

  Den, der her til landet afsender varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, herunder internethandel, skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

  Den udenlandske virksomhed, som driver fjernsalg til kunder i Danmark, kan vælge at udnævne en fiskal repræsentant til at stå for afgiftsbetalingen. Repræsentanten skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

  Se ØLVINAL § 6a, stk. 9 og stk. 1, nr. 2 samt ØLVINALbek § 9 og § 10.

  Se også

  Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering, afsnittet om fjernsalg.

  Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter

  En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som her til landet leverer varer, der er omfattet af ØLVINAL § 6 a, stk. 1, nr. 2 (fjernsalg), kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Hvis en udenlandsk oplagshaver vælger at udnævne en fiskal repræsentant, skal repræsentanten autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

  Se ØLVINAL § 6 a, stk. 8 og stk. 1, nr. 2 samt ØLVINALBEK § 9 og § 10.

  Se også

  Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering, afsnittet om udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter.

  Sikkerhedsstillelse og registreringsblanket

  Sikkerhedsstillelse

  Der skal stilles en sikkerhed på mindst 10.000 kr. ved eksempelvis

  Se ØLVINALbek § 10

  Se også

  • Afsnit E.A.1.5 om sikkerhedsstillelse

  Registreringsblanket

  Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Se blanket 22.046.

  Se også

  Se også afsnit E.A.1.4 om registrering af afgiftspligtige virksomheder og personer.

  Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

  Skemaet viser relevante afgørelser på området:

  Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
  Styresignaler

  SKM2009.443.SKAT

  En virksomhed, som var registreret som varemodtager efter chokoladeafgiftsloven og mineralvandsafgiftsloven, fik frataget deres registrering af SKAT med den begrundelse, at der var konstateret manglende overholdelse af regnskabsbestemmelserne. I en utrykt kendelse fastslog Landsskatteretten, at kravet om gentagelsestilfælde ikke kun gælder de tilfælde, hvor der ikke er angivet/afregnet afgift overfor SKAT, men også i det tilfælde, hvor regnskabsbestemmelserne ikke er overholdt. Derfor er det ikke tilstrækkeligt til at fratage registreringen, hvis der kun i ét enkelt tilfælde er konstateret manglende overholdelse af regnskabsbestemmelserne.

  Landsskatterettens kendelse er ligeledes gældende for ØLVINAL § 6, stk. 4.