Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke varegrupper der er omfattet af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Der er afgift på øl og maltbaserede alkoholsodavand. Se ØLVINAL § 1, stk. 1.

Undtagelse

Øl og maltbaserede alkoholsodavand med et ethanolindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Se ØLVINAL § 1, stk. 2.

Filtreret øl

Filtreret øl, der fremstår som en farveløs og klar væske, samt produkter baseret herpå, er som følge af EU-Domstolens dom i sag C-196/10, Paderborner Brauerei afgiftspligtigt som spiritus (pos. 2208) og dermed undtaget for afgift efter øl- og vinafgiftsloven.

EU-Domstolen har i sag C-196/10, Paderborner Brauerei fastslået, at "malt beer base" med et alkoholindhold på 14 % vol. fremstillet af brygget øl, som efterfølgende er renset og undergivet ultrafiltrering, og fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, skal tariferes under KN pos. 2208.

Som følge af EU-Domstolens dom skal gærede alkoholholdige produkter, der som følge af rensning og filtrering fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, tariferes under KN pos. 2208, uanset hvor produktet oprindeligt var tariferet i KN.

Den punktafgiftsmæssige klassifikation af et givet produkt bestemmes af, hvordan produktet er blevet tariferet. De punktafgiftsmæssige konsekvenser af sag C-196/10, Paderborner Brauerei er derfor, at en række produkter som tidligere har været afgiftspligtige ifølge øl- og vinafgiftsloven, nu er afgiftspligtige som spiritus (pos. 2208). Se SPRITAL § 1.

Ved bestemmelse af om et produkt, der indeholder alkohol fra gæring og som efterfølgende er renset og filtreret, er afgiftspligtig efter øl- og vinafgiftsloven eller spiritusafgiftsloven, skal følgende tages i betragtning:

  • Er produktet beregnet til konsum jf. præmis 34
  • Produktets objektive kendetegn jf. præmis 37.

Påtænkt anvendelse

I den endelige vurdering skal der tages hensyn til den planlagte anvendelse af produktet. Et produkt som er renset og filtreret vil normalt betegnes som et halvfabrikat, der skal anvendes til fremstillingen af en blandingsdrikkevare og dermed ikke er et færdigt produkt bestemt til konsum.

Hvis det rensede og filtrerede produkt ikke kan betegnes som et færdigt produkt bestemt til konsum, opfylder produktet ikke definitionen som drikkevare og kan derfor ikke tariferes i KN pos. 2203-2206.

Det er tidspunktet for rensning og filtrering som er afgørende ved tariferingen. En drikkevare som er baseret på renset og filtreret alkohol tariferet i KN pos. 2208 skal derfor også tariferes i KN pos. 2208. Dette gælder fx alkoholsodavand, alko-pops og lignende produkter, hvis de er baseret på renset alkohol.

Objektive kendetegn

Produktet skal undersøges med henblik på at fastslå, om de objektive kendetegn ved det pågældende produkt, svarer til et produkt, som er øl-og vinafgiftspligtigt (pos. 2203-2206) eller spiritusafgiftspligtigt (pos. 2208).

I sag C-196/10, Paderborner Brauerei fremstod det pågældende produkt som en farveløs og klar væske, der lugtede af alkohol og havde en let bitter smag med et alkoholindhold på 14%. Visuelt lignede det ikke øl, og det havde heller ikke den bitre smag, der er karakteristisk for øl.

Disse særlige objektive egenskaber og kendetegn svarer ikke til de særlige objektive egenskaber og kendetegn ved øl, der henhører under KN pos. 2203, men derimod til de særlige objektive egenskaber og kendetegn ved ethanol (ethylalkohol), der henhører under pos. 2208, eller som under alle omstændigheder minder meget om dem.

Dommen er beskrevet i SKM2012.16.SKAT.

For alkoholholdige produkter, som består af en blanding af gærede drikkevarer tariferet i pos. 2203-2206 og renset alkohol tariferet i KN pos. 2208, skal afgiftspligten bestemmes i overensstemmelse med dommen i sag C-150/08, Siebrand BV. Se afsnit E.A.3.2.3 Vin omfattet af reglerne og SKM2010.157.SKAT.

For gærede produkter som er renset, bl.a. ved ultrafiltrering, herunder også tilsat andre stoffer / destilleret alkohol se C-532/14 og C-533/14 Toorank Productions BV. Se afsnit E.A.3.2.3 Vin omfattet af reglerne.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-196/10, Paderborner Brauerei

Dommen fastslår at gærede alkoholholdige produkter der som følge af en efterfølgende rensning og filtrering, fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, skal tariferes under KN pos. 2208, uanset hvor produktet oprindeligt var tariferet i KN.

Dommen er også omtalt i SKM2012.16.SKAT.