Indhold

Dette afsnit handler om fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og fradrag for obligatoriske udenlandske sociale bidrag.

Afsnittet indeholder:

  • Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag
  • Fradrag for obligatoriske udenlandske sociale bidrag.

Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag

Selvstændigt erhvervsdrivende har fradrag for arbejdsmarkedsbidraget, når den skattepligtige indkomst for det indkomstår, som bidraget vedrører, bliver opgjort. Se AMBL §§ 4 og 5 og LL § 8 M, stk. 1.

Arbejdsmarkedsbidraget er fradragsberettiget i den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 2, nr. 6.

Fradrag for obligatoriske udenlandske sociale bidrag

Personer, som er omfattet af KSL § 1, kan få fradrag for obligatoriske udenlandske sociale bidrag i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, bidraget vedrører, når personen

  1. ikke er hjemmehørende i fremmed stat, Grønland eller Færøerne efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst og
  2. er omfattet af social sikringslovgivning efter De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet.

Se LL § 8 M, stk. 2.

Obligatoriske udenlandske bidrag er fradragsberettiget i den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 2, nr. 6.

Bestemmelsen i  LL § 8 M, stk. 2, gælder på samme måde for personer, som på baggrund af en af Danmark tiltrådt mellemfolkelig aftale er omfattet af udenlandsk social sikringslovgivning. Se  LL § 8 M, stk. 3.

Ved obligatoriske bidrag forstås lovpligtige sociale bidrag til ordninger, som personen efter EF-forordninger eller mellemfolkelige aftaler er omfattet af.

Bidrag til sociale sikringsordninger, der eksempelvis er etableret gennem en kollektiv overenskomst, er derimod ikke fradragsberettigede efter bestemmelsen. Det samme gælder frivillige ordninger.

Fradragsretten i  LL § 8 M, omfatter kun sociale bidrag og ikke udenlandske indkomstskatter.

Se også

Se også afsnit C.A.4.1.11 om reglerne for social sikring.