Indhold

Dette afsnit handler om leveringsstedet for aktiviteter inden for kultur, kunst, sport, mv., herunder messer og udstillinger, i tilfælde, hvor ydelserne leveres til ikkeafgiftspligtige personer. Se ML § 21, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regler
 • Eksempler
 • Videresalg af billetter
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

ML § 21, stk. 2, har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for ydelser i forbindelse med aktiviteter inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lign., herunder messer og udstillinger, samt levering af ydelser som arrangør af sådanne aktiviteter, der leveres til en ikkeafgiftspligtig person, er her i landet, når disse aktiviteter rent faktisk udøves her."

Momssystemdirektivets artikel 54, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for tjenesteydelser i forbindelse med aktiviteter inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende, som f.eks. messer og udstillinger, herunder levering af tjenesteydelser som arrangør af sådanne aktiviteter, der leveres til en ikkeafgiftspligtig person, er det sted, hvor disse aktiviteter rent faktisk udøves."

Artikel 33 a, der er indsat i Momsforordningen ved artikel 1, nr. 2, litra d), nr. iii, i Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1042/2013, præciserer Momssystemdirektivets artikel 54 i forbindelse med formidling.

Artikel 33 a har virkning fra 2015 og har følgende ordlyd:

"Levering af billetter til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende af en mellemmand, som handler i eget navn, men for arrangørens regning, eller af en afgiftspligtig person, bortset fra arrangøren, som handler for egen regning, er omfattet af artikel 53 og artikel 54, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF."

Regler

Leveringsstedet for ydelser i forbindelse med aktiviteter inden for:

 • kultur og lignende
 • kunst og lignende
 • sport og lignende
 • videnskab og lignende
 • undervisning og lignende
 • underholdning og lignende

der leveres til en ikkeafgiftspligtig person, er her i landet, når disse aktiviteter rent faktisk udøves her. Se ML § 21, stk. 2.

Messer og udstillinger er omfattet af "og lignende". Ydelser i forbindelse med aktiviteter inden for messer og udstillinger, der leveres til en ikkeafgiftspligtig person, er her i landet, når disse aktiviteter rent faktisk udøves her. Se ML § 21, stk. 2.

Leveringsstedet som arrangør af sådanne aktiviteter er også her i landet, når arrangementerne finder sted her. Se ML § 21, stk. 2.

Undervisningen via internettet

Momsudvalget har i en retningslinje vedtaget næsten med enstemmighed udtalt, at undervisning forestået af en underviser over internettet eller et elektronisk netværk (dvs. via fjernadgang) er omfattet af Momssystemdirektivets artikel 44, hvis ydelsen leveres til en afgiftspligtig person, og er omfattet af Momssystemdirektivets artikel 54, hvis ydelsen leveres til en ikke-afgiftspligtig person.

Se retningslinje WP 744, DOK B fra Momsudvalget, der er vedtaget på baggrund af drøftelser på udvalgets 97. møde.

Hvis ydelsen leveres til en ikke-afgiftspligtig person, skal undervisningen anses for rent faktisk at blive udøvet der, hvor underviseren er etableret, medmindre det påvises, at underviseren præsterer ydelserne fra et andet sted end hjemstedet for den økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted. I så tilfælde skal undervisningen anses for udøvet i det land, hvorfra ydelsen faktisk præsteres.

Skattestyrelsen er enig i retningslinjen. Bemærk, at undervisning forestået af en underviser over internettet eller et elektronisk netværk (dvs. via fjernadgang) ikke anses for en elektronisk leveret ydelse. Se Gennemførelsesforordningens artikel 7, stk. 3 (som ændret ved Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1042/2013, artikel 1, punkt 1), litra b), sammenholdt med stk. 1, og afsnit D.A.6.2.8.12.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.

Andre ydelser leveret via internettet

EU-Domstolen har i sagen C-568/17, Geelen fastslået, at en ydelse, der består i "at tilbyde interaktive sessioner af erotisk karakter, der filmes og sendes live via internettet" udgør virksomhed inden for underholdning. En sådan ydelse er dermed omfattet af ML § 21, stk. 2. I dommen konstateres også, at leveringsstedet, når det fastlægges som stedet, hvor aktiviteterne faktisk udføres, er det sted, hvor den, der leverer ydelsen med at organisere og tilbyde sessionerne, har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra denne ydelse leveres, eller i mangel heraf det sted, hvor han har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

Det gør ingen forskel, at modellerne, der udfører sessionerne, fysisk befinder sig i Filippinerne.

Bemærk

ML § 21, stk. 2, svarer til den bestemmelse, som før 2011 gjaldt for levering af sådanne ydelser til både afgiftspligtige personer og til ikkeafgiftspligtige personer.

For afgiftspligtige personer fastlægges leveringsstedet fra 2011 efter hovedreglen i ML § 16, stk. 1 (se afsnit D.A.6.2.4). Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende, herunder messer og udstillinger, og ydelser i tilknytning hertil, se beskrivelsen af ML § 21, stk. 1 (se afsnit D.A.6.2.7.3).

Eksempler

Aktiviteter inden for kunst og kultur omfatter arrangementer af fx kunstudstillinger.

Underholdning omfatter opvisning over for publikum, fx ballet, teater eller koncerter.

Under videnskab hører aktiviteter, der ved hjælp af udforskning af materialer eller lignende er med til at skabe en ny viden, fx videnskabelig udforskning af mineraler eller sociologiske faktorer mv. og videnskabelige forelæsninger.

Videnskab og undervisning omfatter uddannelsesmæssige- og videnskabelige arrangementer som fx konferencer og seminarer. Det er SKATs opfattelse, at uddannelsesmæssige- og videnskabelige arrangementer også omfatter kurser.

Bemærk

De nævnte aktiviteter, der efter ML § 21, stk. 2, har leveringssted her i landet, kan være momsfrie efter ML § 13. Se afsnit D.A.5.

Videresalg af billetter

I Momsforordningens artikel 33 a, der er indsat i Momsforordningen ved artikel 1, nr. 2, litra d), nr. iii, i Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1042/2013, med virkning fra 1. januar 2015 er det præciseret, at videresalg af billetter er omfattet af ML § 21, stk. 2, og Momsssystemdirektivets artikel 54, stk. 1. Uanset om der er tale om formidling i eget navn, men andens regning, eller en person, som handler i eget navn og for egen regning.

Om formidling i eget navn, men for andens regning, se afsnit D.A.4.2.3 om formidling i eget navn.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-568/17, Geelen

 

 

1) Artikel 9, stk. 2, litra c), første led, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 2002/38/EF af 7. maj 2002, og artikel 52, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en sammensat ydelse som den i hovedsagen omhandlede, der består i at tilbyde interaktive sessioner af erotisk karakter, der filmes og sendes live via internettet, udgør »virksomhed inden for underholdning« som omhandlet i disse bestemmelser, der skal anses for »faktisk« at »udføres« eller »præsteres« i disse bestemmelsers forstand på det sted, hvor den, der leverer ydelsen, har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra denne ydelse leveres, eller i mangel heraf det sted, hvor han har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

 

C-530/09, Inter-Mark Group

Sagen omhandlede leveringsstedet for ydelser som bestod i midlertidigt at stille udstillings- og messestande til rådighed.

Inter-Mark Groups ydelser omfattede udarbejdelse af en plan for standen og dens udseende. Efter omstændighederne omfattede ydelserne også transport af delene til standen og montering af standen på det sted, hvor messen afholdes.

EU-Domstolen udtalte, at hvis ydelserne ikke var omfattet af begrebet "reklamevirksomhed" i momssystemdirektivets dagældende artikel 56, stk. 1, litra b måtte det undersøges om ydelserne henhørte under den dagældende artikel 52, litra a om leveringsstedet for ydelser i forbindelse med arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende (svarer nu til momssystemdirektivets artikel 54 stk. 1, som fra 1.1.2011 kun gælder for leverancer til ikke-momspligtige personer)

EU-domstolen fandt at de omhandlede ydelser kunne henføres under den dagældende artikel 52, litra a, hvis standen er udviklet og stillet til rådighed til en bestemt messe eller udstilling med et tema inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende, eller den svarer til en model, hvor arrangøren af en bestemt messe eller udstilling har fastsat form, højde, materialesammensætning eller den visuelle fremtræden.

Se præmis 23-26

Dommen er også omtalt i afsnit D.A.6.2.6.4 og D.A.6.2.6.9.

Bemærk, at særreglen om leveringsstedet for ydelser i forbindelse med arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende fra 1.1.2011 alene gælder for leverancer til ikke-momspligtige personer. Ydelser som ifølge Inter-Mark-dommens præmisser var omfattet af momssystemdirektivets dagældende artikel 52, litra a er derfor fra 1.1.2011 omfattet af hovedreglen i ML § 16, stk. 1, når de leveres til momspligtige personer.

C-114/05, Gillan Beach Ltd.

Messer og udstillinger. Formålet med en udstilling eller en messe er at præstere forskellige komplekse tjenesteydelser over for en flerhed af adressater. Som hovedregel på et bestemt sted og ved en enkelt lejlighed. Og bl.a. med det formål at præsentere oplysninger, varer eller begivenheder med henblik på at fremme salget heraf. En udstilling eller en messe måtte derfor betragtes som "og lignende".

SKAT udsendte på baggrund af dommen SKM2006.450.SKAT.

Momssystemdirektivet blev ved Direktiv 2008/8/EF som følge af dommen præciseret, sådan at messer og udstillinger nævnes som eksempler på "lignende aktiviteter".

C-452/03, RAL (Channel Islands) Ltd, RAL Ltd, RAL Services Ltd og RAL Machines Ltd.

Spilleautomatydelser. Spilleautomater, der var opstillet i spillehaller. Den ydelse, der bestod i at lade medlemmer af offentligheden anvende automaterne, skulle anses for virksomhed inden for underholdning og lignende. Leveringsstedet for disse ydelser var det sted, hvor ydelserne faktisk blev udført.