Indhold

Dette afsnit handler om leveringsstedet for vurdering af og arbejde på løsøregenstande, når aftager af ydelsen er en ikke-afgiftspligtig person. Se ML § 20, nr. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Vurdering af løsøregenstande
  • Arbejde på løsøregenstande
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

ML § 20, nr. 2, har følgende ordlyd:

"§ 20. Leveringsstedet for følgende ydelser til en ikke-afgiftspligtig person er her i landet, når ydelsen rent faktisk udføres her:

2) Vurdering af og arbejde på løsøregenstande."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 54, litra b) i dansk ret. Direktivbestemmelsen har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for følgende tjenesteydelser til en ikkeafgiftspligtig person, er det sted, hvor tjenesteydelsen rent faktisk udføres:

b) vurdering af og arbejde på løsøregenstande."

Regel

En afgiftspligtig person skal betale moms her i landet både af ydelser, der består i vurdering af løsøregenstande, og arbejde på løsøregenstande, når ydelserne leveres til en ikke-afgiftspligtig person, og ydelsen rent faktisk udføres her. Se ML § 20, nr. 2.

Hvis ydelsen rent faktisk udføres i et andet EU-land, er leveringsstedet i dette land. Sælger skal derfor momsregistreres og betale momsen i det EU-land, hvor ydelsen rent faktisk udføres.

Hvis ydelsen rent faktisk udføres i et land uden for EU, må sælger selv undersøge, hvilke momsregler dette land har for levering af ydelser bestående af vurdering af eller arbejde på løsøregenstande.

Bemærk

Hvis salget sker til afgiftspligtige personer, der handler i denne egenskab, gælder hovedreglen for leveringssted for ydelser efter ML § 16, stk. 1, dvs. at der skal betales moms i det land, hvor køber har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted, hvortil ydelsen leveres. Læs mere herom i afsnit D.A.6.2.4.1.

Vurdering af løsøregenstande

Vurdering udøves af fagfolk, der er specielt kyndige på et givent område. Det kan fx. være syns- og skønsmænd samt andre personer, der leverer vurderingsydelser af løsøregenstande i forsikrings- eller finansieringsmæssig forbindelse. Vurdering af pantebreve er også omfattet af ML § 20, nr. 2.

Arbejde på løsøregenstande

Arbejde på løsøregenstande omfatter fx reparationsarbejder, servicering eller montering af varer i eller på køretøjer, fartøjer eller andre løsøregenstande.

Levering af varer, der eksempelvis indgår som reservedele i forbindelse med en reparation (hovedydelsen), er også omfattet af ML § 20, nr. 2, dvs. løsøregenstanden er den samme eller har fået de oprindelige egenskaber tilbage efter reparationen.

Ydelser, som kun består i, at en afgiftspligtig person samler de forskellige dele af en maskine, som alle er leveret til denne af kunden, anses for at være arbejde udført på løsøregenstande.  Dette gælder dog ikke, når ydelsen består i samling af varer, der bliver en del af en fast ejendom, og hvor leveringsstedet for ydelsen derfor fastsættes efter reglen for ydelser vedrørende fast ejendom, fx en elevator i en bygning. Se artikel 34 i Rådets forordning 282/2011 (gennemførelsesbestemmelser til momssystemdirektivet). Se også afsnit D.A.6.2.7.1 om leveringsstedet for ydelser vedrørende fast ejendom.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2008.388.LSR

I en sag, hvor heste midlertidigt blev indført til Danmark med henblik på træning, blev træningsydelsen anset som en rent fysisk behandling af løsøregenstande.

SKM2005.125.LSR

Afgrening og opskæring af allerede fældede træer blev anset for arbejde på løsøregenstande, uanset at tæerne stadig befandt sig på det skovareal, hvor de var fældet.

Skatterådet

SKM2010.646.SR

Hvis en tysk momsregistreret virksomhed transporterer en vare fra Tyskland til Danmark og samtidig installerer/monterer varen for en privatperson, vil installationsydelsen/monteringsydelsen blive anset som arbejde på løsøregenstande. Ydelsen er dermed momspligtig her i landet.

SKM2001.423.TSS

Told- og Skattestyrelsen traf afgørelse om, at den ydelse, der består i, at bedækningen af en hoppe sker ved, at en hingst bedækker hoppen naturligt, anses for arbejde på løsøregenstand.

En dyrlæges eller hesteinseminørs kunstige inseminering er derimod ikke arbejde på løsøregenstande. Når en sådan ydelse leveres til en ikke-afgiftspligtig person, skal leveringsstedet fastlægges efter hovedreglen i ML § 16, stk. 4.