Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om leveringsstedet for varetransport, når kunden er en ikke-afgiftspligtig person. Se ML § 19, stk. 2-4.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regler
 • Definition: Afgangssted og ankomststed
 • Transport af varer i Danmark ML § 19, stk. 3
 • Transport af varer mellem EU-lande ML § 19, stk. 2
 • Transport af varer mellem Danmark og tredjelande ML § 19, stk. 3
 • Transport af varer uden for EU ML § 19, stk. 3.

Se også

Lovgrundlag

ML § 19, stk. 2-4 har følgende ordlyd:

"Stk. 2. Leveringsstedet for transport af varer inden for EU til en ikke afgiftspligtig person er her i landet, når transporten påbegyndes her i landet.

Stk. 3. Leveringsstedet for anden transport af varer til en ikkeafgiftspligtig person end nævnt i stk. 2 er her i landet for den del af transporten, der finder sted her, idet der tages hensyn til de tilbagelagte strækninger.

Stk. 4. Ved transport af varer inden for EU forstås enhver varetransport med afgangssted og ankomststed på to forskellige EU-landes afgiftsområde. Ved afgangssted forstås det sted, hvor varetransporten rent faktisk påbegyndes, uden medregning af den strækning, der tilbagelægges til det sted, hvor varerne befinder sig, og ved ankomststed forstås det sted, hvor varetransporten rent faktisk afsluttes."

Momssystemdirektivets artikler 49, 50 og 51 har følgende ordlyd:

"Artikel 49

Leveringsstedet for andre transportydelser til ikke-afgiftspligtige personer end varetransport inden for Fællesskabet er det sted, hvor transporten finder sted, idet der tages hensyn til tilbagelagte strækninger.

Artikel 50

Leveringsstedet for ydelser i form af varetransport inden for Fællesskabet til ikke-afgiftspligtige personer er afgangsstedet for transporten.

Artikel 51

Ved "varetransport indenfor fællesskabet" forstås enhver varetransport med afgangssted og ankomststed på to forskellige medlemsstaters område.

Ved "afgangssted" forstås det sted, hvor varetransporten rent faktisk påbegyndes, uden medregning af den strækning, der tilbagelægges til det sted, hvor varerne befinder sig, og ved "ankomststed" forstås det sted, hvor varetransporten rent faktisk afsluttes."

Regler

Leveringsstedet for varetransport, der leveres til ikkeafgiftspligtige personer, fastlægges efter to forskellige regler:

Reglernes anvendelse er beskrevet i de følgende afsnit.

Bemærk

Transport af varer for afgiftspligtige personer er omfattet af hovedregel 1. Det vil sige, at leveringsstedet altid er kundens etableringsland. Se afsnit D.A.6.2.4 om hovedregel 1: Leverancer til afgiftspligtige personer.

Definition: Afgangssted og ankomststed

For at kunne afgøre, om leveringsstedet for varetransport skal fastlægges efter ML § 19, stk. 2 (transport mellem EU-lande) eller ML § 19, stk. 3 (anden varetransport), er det nødvendigt at kunne identificere afgangsstedet og ankomststedet for varetransporten.

Afgangssted og ankomststed er defineret i ML § 19, stk. 4:

 • Ved "afgangsstedet" forstås det sted, hvor varetransporten påbegyndes uden medregning af en evt. strækning, der tilbagelægges til det sted, hvor varerne befinder sig.
 • Ved "ankomststedet" forstås det sted, hvor varetransporten rent faktisk afsluttes.

Transport af varer i Danmark ML § 19, stk. 3

Når en varetransport for en ikkeafgiftspligtig person udelukkende foregår i Danmark, er leveringsstedet for transportydelsen Danmark. Se ML § 19, stk. 3.

ML § 19, stk. 3, omhandler anden transport af varer end den varetransport, som er omfattet af ML § 19, stk. 2.

ML § 19, stk. 2, omfatter kun transport af varer inden for EU. ML § 19, stk. 4, fastslår, at der ved transport af varer inden for EU forstås transport af varer med afgangssted og ankomststed på to forskellige EU-landes afgiftsområde. Når en privatperson køber en varetransport, der udelukkende foregår i Danmark, fastlægges leveringsstedet derfor efter ML § 19, stk. 3.

Eksempel

En privatperson bestiller en tysk vognmand til at køre varer fra Kolding til København. Den tyske vognmand kører først fra Flensborg til Kolding, hvor varerne læsses på og køres til København. Leveringsstedet er Danmark, da der kun skal tages hensyn til den del af stækningen, hvor faktisk der køres med varer for kunden. Se ML § 19, stk. 3 og 4.

Bemærk

Transport af varer for afgiftspligtige personer er omfattet af hovedreglen for leverancer til afgiftspligtige personer i ML § 16, stk. 1. Det vil sige, at leveringsstedet altid er kundens etableringsland. Se afsnit D.A.6.2.4 om hovedregel 1: Leverancer til afgiftspligtige personer.

Transport af varer mellem EU-lande ML § 19, stk. 2

Når en varetransport for en ikke-afgiftspligtig person har afgangs- og ankomststed i to forskellige EU-lande, er leveringsstedet for transportydelsen det sted, hvor transporten af varen påbegyndes. Se ML § 19, stk. 2 og 4. Når en privatperson køber en varetransport, der påbegyndes i Danmark og slutter i et andet EU-land, er leveringsstedet derfor Danmark.

Eksempel

En privatperson bestiller en dansk vognmand til at køre varer fra Flensborg til Kolding. Den danske vognmand kører først fra Kolding til Flensborg, hvor varerne pålæsses og kører derefter retur til Kolding, hvor varerne aflæsses. Leveringsstedet er Tyskland, da afgangsstedet er Tyskland. Se ML § 19, stk. 2. Det sted, hvor transporten påbegyndes, er det sted, hvor varerne faktisk pålæsses. Se ML § 19, stk. 4.

Bemærk

Når en privatperson køber en varetransport, der påbegyndes i et andet EU-land og afsluttes i Danmark (eller et andet EU-land end dér, hvor transporten blev påbegyndt), er leveringsstedet ikke Danmark, men dét EU-land, hvor tranporten blev påbegyndt. Se ML § 19, stk. 2.

Transport af varer mellem Danmark og tredjelande ML § 19, stk. 3

Når en varetransport for en ikke-afgiftspligtig person foregår mellem Danmark og et tredjeland, er leveringsstedet for transportydelsen de lande, hvor varetransporten finder sted, idet der tages hensyn til de tilbagelagte strækninger. Se ML § 19, stk. 3.

Leveringsstedet er altså Danmark, for den del af strækningen, der er tilbagelagt i Dannmark, når varer transporteres mellem Danmark og tredjelande.

Varetransport mellem Danmark og tredjelande kan være momsfritaget i henhold til ML § 34, stk. 1, nr. 16, eller ML § 36, stk. 2. Det gælder i følgende tilfælde:

 • Transport som er direkte knyttet til udførsel af varer til steder uden for EU. Se ML § 34, stk. 1, nr. 16, 2. led, og D.A.10.1.2.4 om transportydelser m.v. ML § 34, stk. 1, nr. 16.
 • Transport som er direkte knyttet til indførsel af varer, der befinder sig under en af de ordninger, der er nævnt i ML § 12, stk. 2. Se afsnit D.A.4.9 om indførsel ML § 12.
 • Tranport af varer, når transportydelsens værdi indgår i momsgrundlaget for importmomsen i henhold til ML § 32, stk. 1. Se afsnit D.A.8.3.2. I disse tilfælde er transportydelsen momsfritaget. Se ML § 36, stk. 2 og afsnit D.A.10.3.7.

Eksempel

En privatperson bestiller en dansk vognmand til at transportere flyttegods til Schweiz. Vognmanden henter varerne i Aarhus og kører via Tyskland til Schweiz. Leveringsstedet er Danmark for den del af strækningen der tilbagelægges fra Aarhus til den dansk/tyske grænse. Denne del af leverancen er dog momsfritaget efter ML § 34, stk. 1, nr. 16. Leveringsstedet er Tyskland for den del af strækningen der tilbagelægges i Tyskland, dvs. fra den dansk/tyske grænse til den tysk/schweiziske grænse. For denne del af leverancen gælder de tyske regler om momsfritagelse for transport af varer, der udføres af EU. Leveringsstedet for den del af transporten der tilbagelægges i Schweiz er uden for EU. Se ML § 19, stk. 3.

Bemærk

Transport af varer for afgiftspligtige personer er omfattet af hovedreglen for leverancer til afgiftspligtige personer i ML § 16, stk. 1. Det vil sige, at leveringsstedet altid er kundens etableringsland. Se afsnit D.A.6.2.4 om hovedregel 1: Leverancer til afgiftspligtige personer.

Transport af varer uden for EU ML § 19, stk. 3

Når en varetransport for en ikke-afgiftspligtig person udelukkende foregår uden for EU, er leveringsstedet for transportydelsen ikke Danmark. Se ML § 19, stk. 3.

Bemærk

Transport af varer for afgiftspligtige personer er omfattet af hovedreglen for leverancer til afgiftspligtige personer 1 i ML § 16, stk. 1. Det vil sige, at leveringsstedet altid er kundens etableringsland. Se afsnit D.A.6.2.4 om hovedregel 1: Leverancer til afgiftspligtige personer.