Indhold

Dette afsnit beskriver, at ikke-afgiftspligtige momsregistrerede juridiske personer anses for "afgiftspligtige personer" ved køb af ydelser, også selv om de ikke er "afgiftspligtige personer" efter momslovens almindelige regler.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempel: Momsregistreret statslig institution.

Lovgrundlag

ML § 15, stk. 2, har følgende ordlyd:

"Med henblik på anvendelse af bestemmelserne om leveringsstedet for ydelser, anses en juridisk person, der er registreringspligtig eller registreret for erhvervelse af varer fra andre EU-lande i henhold til §§ 50 eller 50 a eller tilsvarende bestemmelser i et andet EU-land, ligeledes for at være en afgiftspligtig person."

Momssystemdirektivets artikel 43, stk. 1, nr. 2, har følgende ordlyd:

"Med henblik på anvendelse af bestemmelserne om leveringsstedet for tjenesteydelser anses:

...

2) en ikke afgiftspligtig momsregistreret juridisk person for at være en afgiftspligtig person."

Regel

En ikke-afgiftspligtig juridisk person, der er registreringspligtig eller registreret for erhvervelse af varer i henhold til ML §§ 50 eller 50 a (eller tilsvarende bestemmelser i et andet EU-land) anses for at være en afgiftspligtig person ved køb af ydelser. Se ML § 15 stk. 2, og momsforordningens, artikel 17, stk. 2.

Dette gælder, selv om købet ikke er foretaget til brug for personens afgiftspligtige virksomhed. Reglen gælder altså, uanset om den juridiske person har handlet i sin egenskab af afgiftspligtig person ved købet af ydelsen. Reglen gælder dog ikke ved køb af ydelser til personalets personlige brug. Se afsnit D.A.6.2.2.4 om leverancer til afgiftspligtige personer til dennes eller personalets personlige brug.

Formålet med reglen er at lette de administrative byrder for erhvervslivet, idet leverandører ikke skal foretage yderligere undersøgelser vedrørende kundens status, når kunden er momsregistreret. Se fjerde betragtning i præamblen til direktiv 2008/8/EF.

Se også

Se også afsnit D.A.14.4 om §§ 50-50 a og registreringspligt for erhvervelse af varer.

Eksempel: Momsregistreret statslig institution

En statslig institution udfører udelukkende aktiviteter som offentlig myndighed og er dermed ikke en afgiftspligtig person. Institutionen køber varer i Tyskland, som institutionen skal betale erhvervelsesmoms af ifølge ML § 11, stk. 1, nr. 1, og skal derfor registreres. Se ML § 50.

Hvis institutionen indkøber en ydelse til brug for sin ikke afgiftspligtige myndighedsudøvelse, anses ydelsen for leveret til en afgiftspligtig person (B2B). Dette gælder, selv om ydelsen er indkøbt til brug for institutionens myndighedsudøvelse, og institutionen dermed ikke har optrådt som afgiftspligtig person ved købet i henhold til momslovens almindelige regler.