Indhold

Dette afsnit giver et overblik over begrebet "afgiftspligtig person" i forbindelse med reglerne om leveringsstedet for ydelser.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Afgiftspligtig person
  • Eksempel 1: Momsfritaget person
  • Eksempel 2: Momspligtig virksomhed under registreringsgrænsen
  • På hvilket tidspunkt skal kundens status og egenskab afgøres?
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Reglerne om den tilpassede/udvidede definition af begrebet afgiftspligtig person er beskrevet i:

  • Afsnit D.A.6.2.2.2 om leverancer til afgiftspligtige personer, der også udøver aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.
  • Afsnit D.A.6.2.2.3 om leverancer til ikke-afgiftspligtige momsregistrerede personer.

Definition: Afgiftspligtig person

Når leveringsstedet for en leverance af en ydelse skal fastlægges, skal det først afgøres, om kunden er en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig person (kundens status).

Sondringen er især relevant for ydelser omfattet af de to hovedregler om leveringssted i ML § 16, stk. 1 og ML § 16, stk. 4, men den er også væsentlig for en række af særreglerne. Endelig er kundens status afgørende for, om kunden er betalingspligtig for momsen af ydelsen efter reglerne om omvendt betalingspligt.

Ved vurdering af kundens status skal der tages udgangspunkt i momslovens generelle definition af afgiftspligtige personer i ML § 3. En afgiftspligtig person er ifølge ML § 3 en fysisk eller juridisk person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Se afsnit D.A.3 om afgiftspligtige personer og momsforordningens artikel 17, stk. 1.

Altså er virksomheder, der ikke er momsregistreret, fordi de kun driver momsfri virksomhed eller har en årlig omsætning under registreringsgrænsen, afgiftspligtige personer, også i relation til leveringsstedsreglerne. Hvis sådanne virksomheder indkøber ydelser, der er omfattet af omvendt betalingspligt, skal de momsregistreres. Se ML § 50 b og afsnit D.A.14 om registrering.

Til brug for reglerne om leveringssted er begrebet afgiftspligtig person tilpasset/udvidet for at gøre reglerne lettere at anvende. Udtrykket anvendes i en udvidet form i relation til leveringsstedsbestemmelserne. Se ML § 15, stk. 1 og 2.

Momsforordningen indeholder en række retningslinier for, hvad leverandøren skal lægge til grund ved vurderingen af kundens status og egenskab. Se afsnit D.A.6.2.2.5 om undersøgelse af kundens status og egenskab.

Eksempel 1: Momsfritaget person

En dansk virksomhed sælger en reklameydelse til en svensk tandlægevirksomhed. Tandlægevirksomheden er ikke momsregistreret, da tandlægeydelser er momsfritaget i Sverige. Der er tale om en leverance til en afgiftspligtig person, selv om personen ikke er momsregistreret.

Eksempel 2: Momspligtig virksomhed under registreringsgrænsen

En dansk fysisk person driver en mindre virksomhed i Danmark. Virksomheden er ikke momsregistreret, da omsætningen er under registreringsgrænsen på 50.000 kr. årligt. Virksomheden køber transport af varer fra Frankrig til Danmark hos en fransk vognmand. Personen er en afgiftspligtig person og handler i denne egenskab ved købet af transportydelsen, selv om personen ikke er momsregistreret. Der er derfor tale om en leverance til en afgiftspligtig person, selv om personen ikke er momsregistreret pga. momsregistreringsgrænsen.

Bemærk

Ydelser, som en afgiftspligtig person modtager til personlig brug eller til sit personales personlige brug, anses ikke for leveret til en afgiftspligtig person. Se afsnit D.A.6.2.2.4 om leverancer til afgiftspligtige personer, når leverancen er til personlig brug for den afgiftspligtige person eller dennes personale.

På hvilket tidspunkt skal kundens status og egenskab afgøres?

Det er kundens status på leveringstidspunktet, der afgør, om ydelsen skal anses for leveret til en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig person.

En eventuel senere ændring af kundens status påvirker ikke fastlæggelsen af leveringsstedet, forudsat at der ikke er tale om misbrug. Se momsforordningens artikel 25 og SKM2004.333.TSS.

Se også

Reglerne om tidspunktet for afgiftspligtens indtræden (leveringstidspunktet) er beskrevet i afsnit D.A.7 Momspligtens indtræden.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2002.663.LSR

Et holdingselskab, som købte en rådgivningsydelse, blev anset for at være en afgiftspligtig person efter ML § 3.

I sagen var det ubestridt, at selskabet var en afgiftspligtig person.

Under sagens behandling ved Landsretten fremlagde selskabet nye oplysninger om selskabets status. Selskabet bestred, at det var en afgiftspligtig person på det tidspunkt, hvor selskabet modtog ydelserne. På grundlag af de nye oplysninger fandt Skatteministeriet det sandsynligt, at Landsretten ville nå frem til, at selskabet ikke kunne anses for at være en afgiftspligtig person på leveringstidspunktet. Skatteministeriet tog derfor bekræftende til genmæle i sagen. Se Told og Skattestyrelsens kommentar til sagen i SKM2004.333.TSS.