Indhold

Afsnittet handler om momsfritagelse af levering af guld til Danmarks Nationalbank.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel.

Lovgrundlag

ML § 34, stk. 1, nr. 15, har følgende ordlyd:

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

15) Levering af guld til Danmarks Nationalbank."

Bestemmelsen har baggrund i momssystemdirektivets artikel 152, der har følgende ordlyd:

"Artikel 152

Medlemsstaterne fritager levering af guld til centralbankerne."

Regel

Momsfritagelsen omfatter levering af guld til Danmarks Nationalbank. Som en konsekvens heraf er nationalbankens erhvervelse fra andre EU-lande af guld også fritaget for moms, jf. ML § 35, stk. 1, nr. 1. Se afsnit D.A.10.2.

Det samme gælder for Danmarks Nationalbanks indførsel af guld, jf. ML § 36, stk. 1, nr. 4. Se afsnit D.A.10.3.4.

Levering mv. af guld til andre banker og finansielle institutioner, er ikke omfattet af momsfritagelsen.

Se også

Se også afsnit D.A.5.20 om momsfritagelse af salg og formidling af salg af investeringsguld.