åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.10.1.4.4 Flyselskaber, der hovedsageligt flyver i udenrigsfart ML § 34, stk. 4" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår flyselskaber anses for hovedsageligt at flyve i udenrigsfart og dermed er omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Hvornår flyver et flyselskab hovedsageligt i udenrigsfart?
  • Skoleflyvninger
  • Liste over anerkendte flyselskaber
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelser mv.

Lovgrundlag

ML § 34, stk. 4, har følgende ordlyd:

"Stk. 4. Et luftfartsselskab er i et bestemt kalenderår omfattet af stk. 1, nr. 10, når selskabets udenrigstrafik udgør mere end 55 pct. af dets samlede flytrafik beregnet på baggrund af omsætning og antal fløjne kilometer i det senest afsluttede regnskabsår. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler."

Momsbekendtgørelsens § 50 har følgende ordlyd:

"Luftfartsselskaber, der ønsker Skattestyrelsens godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan indsende ansøgning herom til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen offentliggør løbende en liste over godkendte luftfartsselskaber. Skattestyrelsen kan efter ansøgning tilsvarende godkende, at nystartede luftfartsselskaber hovedsageligt flyver i udenrigsfart, hvis Skattestyrelsen på baggrund af fartplaner, kontrakter, budgetter m.v. finder det ubetænkeligt. Skattestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for behandling af ansøgninger efter 1. og 2. pkt."

Hvornår flyver et flyselskab hovedsageligt i udenrigsfart?

Luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, kan få momsfri leverancer af og til deres fly. Se ML § 34, stk. 1, nr. 10, og afsnit D.A.10.1.4.1 om fly.

Et luftfartsselskab er i et bestemt kalenderår omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 10, når selskabets udenrigstrafik udgør mere end 55 pct. af dets samlede flytrafik beregnet på baggrund af omsætning og antal fløjne kilometer i det senest afsluttede regnskabsår. Se ML § 34, stk. 4.

Skoleflyvninger

SKM2014.519.BR vedrørte spørgsmålet, om et dansk flyselskabs skoleflyvninger, som var indenrigsflyvninger, skulle medregnes ved opgørelsen af flyselskabets "samlede flytrafik", og i den forbindelse om selskabet "hovedsagelig" fløj i udenrigstrafik, og således opfyldte betingelserne for at kunne modtage momsfri leverancer af brændstof mv. til sine fly i henhold til ML § 34, stk. 1, nr. 10-12, jf. stk. 4.

Retten fandt, at skoleflyvningerne skulle indgå i beregningsgrundlaget af flyselskabets samlede omsætning og antal fløjne kilometre, idet skoleflyvningerne på linje med indenrigsflyvning måtte karakteriseres som "anden virksomhed end udenrigsvirksomhed", jf. EU-Domstolens dom i sag C-382/02, Cimber Air, præmis 39.

Retten gav endvidere Skatteministeriet medhold i, at begrebet "udenrigstrafik" ikke i momslovens forstand kan fortolkes således, at den del af skoleflyvningerne, der foretages ind over internationalt område, er udenrigstrafik, idet disse skoleflyvninger tager udgangspunkt i start og landing i samme lufthavn.

Flyselskabets udenrigstrafik (taxa- og ruteflyvning) udgjorde på den baggrund ikke mere end 55 pct. af selskabets samlede flytrafik i det i sagen omhandlede år 2011, og selskabet var derfor ikke omfattet af afgiftsfritagelserne i ML § 34, stk. 1, nr. 10-12, jf. stk. 4.

Østre Landsret har i SKM2015.455.ØLR stadfæstet SKM2014.519.BR.

Liste over anerkendte flyselskaber

Luftfartsselskaber, der ønsker Skattestyrelsens godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan sende en ansøgning til Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen offentliggør løbende en liste over godkendte luftfartsselskaber. Se momsbekendtgørelsens § 50. Den seneste liste er offentliggjort som ►SKM2023.526.SKTST◄. Listen er et tilbud til de luftfartsselskaber, hvis leverandører er i tvivl om, om det konkrete selskab hovedsageligt flyver i udenrigsfart mod betaling.

Udenlandske flyselskaber, der udelukkende flyver i udenrigsfart, skal ikke ansøge om optagelse på listen, når leverandørerne ikke er i tvivl om, at luftfartselskabet hovedsageligt flyver i udenrigsfart.

Godkendelsen bortfalder ved årsskiftet. Flyselskaber der fortsat ønsker at være godkendt og optaget på listen, skal mindst en gang om året bekræfte, at de fortsat opfylder betingelserne og indsende de relevante tal (omsætningsfordeling/kilometerfordeling).

Om Momsudvalget og retningslinjer, se afsnit D.A.1.4. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

 Landsretten

SKM2015.455.ØLR

Sagen vedrørte, om et dansk flyselskabs skoleflyvninger, som var indenrigsflyvninger, skulle medregnes ved opgørelsen af flyselskabets "samlede flytrafik", og i den forbindelse om selskabet "hovedsagelig fløj i udenrigstrafik", og således opfyldte betingelserne for at kunne modtage momsfri leverancer af fly og af brændstof mv. til sine fly i henhold til ML § 34, stk. 1, nr. 10-12, jf. den dagældende momslovs § 34, stk. 2 (nu stk. 3). Det var ubestridt, at såfremt omsætningen og antal fløjne kilometer i forbindelse med skoleflyvningerne skulle medregnes, opfyldte selskabet ikke lovens betingelser for at blive anset for "hovedsagelig at flyve i udenrigstrafik". I så fald havde selskabet ikke krav på at modtage momsfri leverancer af og til selskabets fly, herunder fly anvendt til skoleflyvningerne. Selskabet drev virksomhed med udenrigs- og indenrigstaxaflyvninger ved siden af virksomhed som pilotskole.

Sagen vedrørte konkret selskabets momsmæssige status i 2011, for hvilket år selskabet anmodede SKAT om bekræftelse på ret til momsfritagelse som et "udenrigsluftfartsselskab".

Landsretten tiltrådte, at den dagældende ML § 34, stk. 2, der sammen med bestemmelserne i § 34, stk. 1, nr. 10-12, blev indsat i momsloven som konsekvens af EU-Domstolens dom i G3-sagen (sag C-382/02), i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd må forstås således, at også selskabets skoleflyvninger som en del af selskabets samlede flytrafik skulle medregnes ved bedømmelsen af, om selskabet i 2011 hovedsagelig fløj i udenrigstrafik. Landsretten fandt, at dette også er bedst stemmende med den omstændighed, at en momsfritagelse for et luftfartsselskab i henhold til ML § 34, stk. 1, nr. 10-12, omfatter alle leverancer af og til selskabets fly uanset flyenes anvendelse.

Landsretten fandt endvidere, at denne fortolkning var i overensstemmelse med såvel ordlyden af momssystemdirektivets artikel 148, stk. 1, litra e-g, som den fortolkning heraf, der er kommet til udtryk i EU-Domstolens dom i G3-sagen. Landsretten imødekom ikke selskabets begæring om forelæggelse af et præjudicielt spørgsmål for Domstolen om fortolkningen af direktivet, hvorved landsretten bemærkede, at det ikke kunne lægges til grund, at de danske skattemyndigheders fortolkning af direktivbestemmelsen adskiller sig væsentligt fra fortolkningen i andre medlemsstater.

Stadfæstelse af SKM2014.519.BR.