Indhold

Dette afsnit handler om investering i kommanditselskaber.

Afsnittet indeholder:

 • Personer omfattet af reglen (PAL § 16, stk. 1)
 • Opgørelse af afkast
 • Opgørelse af gevinst og tab på en andel (PAL § 16, stk. 2)
 • Indberetningstidspunkt (PAL § 16, stk. 3)
 • Fradrag for skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland (PAL § 16, stk. 4)
 • Nedsættelse af og tillæg til beskatningsgrundlaget (PAL § 16, stk. 5)
 • Andele i kommanditaktieselskaber (PAL § 16, stk. 6).

Personer omfattet af reglen (PAL § 16, stk. 1)

Pensionsopsparere omfattet af PAL § 1, stk. 1 og 3, som har anbragt pensionsmidler i særskilte depoter i pengeinstitutter i andele af kommanditselskaber, er omfattet af reglen.

Opgørelse af afkast

Det PAL-skattepligtige afkast af pensionsordninger nævnt i PBL §§ 12, 12 A eller 13, PBL § 11A, eller PBL §§ 15A og 15B, jævnfør § 11 A, som er anbragt i et kommanditselskab, opgøres som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen opgjort efter reglerne i PAL § 16, stk. 2, jævnfør dog stk. 4 og 5.

Bemærk: 

Med virkning fra 1. juli 2021 er der indført en ny bestemmelse i ligningslovens § 5 H, som også gælder for alle PAL-skattepligtige omfattet af PAL § 1.

Bestemmelsen indebærer, at betalinger hverken vil kunne fratrækkes som driftsomkostninger, afskrives eller indgå som anskaffelsessummer i de tilfælde, hvor der skal foretages en avanceopgørelse med virkning for opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL § 16, når modtageren af betalingen er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i et af 11 af de i alt 12 lande, der aktuelt er optaget på EU’s sortliste over skattely som nævnt i ligningslovens § 5 H, stk. 2, og den pågældende betalingsmodtager desuden er interesseforbundet med den skattepligtige. Se forarbejderne til lov nr. 788 af 4. maj 2021. Se også afsnit C.D.2.4.8.

Opgørelse af gevinst og tab på en andel (PAL § 16, stk. 2)

Når gevinst eller tab på en andel af et kommanditselskab skal gøres op, skal der til brug for lagerbeskatningen, efter PAL § 15, stk. 3, ved indkomstårets begyndelse og udløb, anvendes det største beløb af enten

 • anskaffelsessummen for andelen eller
 • andelens værdi pr. 30. oktober i indkomståret.

Værdien af andelen fastsættes på grundlag af

 • et regnskab for kommanditselskabet eller
 • som summen af værdien af aktiverne i kommanditselskabet.

Hvis aktier eller anparter ikke optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, så skal værdien dog opgøres til selskabets indre værdi.

Hvis kommanditselskabet har et regnskabsår, der ikke er perioden 1. november - 30. oktober, så kan værdien af andelen opgøres på grundlag af det senest foreliggende regnskab pr. 30. oktober.

Hvis andelen er anskaffet i løbet af regnskabsåret, så opgøres gevinst og tab som forskellen mellem værdien af andelen den 30. oktober eller regnskabsårets udløb og andelens anskaffelsessum. Det vil sige, at værdien ved regnskabsårets udløb skal anvendes, hvis regnskabsåret ikke løber fra den 1. november - 30. oktober.

Hvis andelen er afstået i løbet af regnskabsåret, så opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og andelens værdi den 1. november eller ved regnskabsåret begyndelse.

Hvis andelen er erhvervet og afstået i samme år, så opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og anskaffelsessum.

Indberetningstidspunkt (PAL § 16, stk. 3)

Den skattepligtige skal hvert år, senest den 1. december give pengeinstituttet oplysning om udlodning samt gevinst og tab til brug for beskatningen efter PAL.

Fradrag for skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland (PAL § 16, stk. 4)

Er skatten til andet land end Danmark eller skat til Færøerne eller Grønland tillagt beskatningsgrundlaget efter PAL § 16, stk. 1, kan den skattepligtige fradrage den betalte skat efter PAL § 20.

Det er en betingelse, at den skattepligtige opgør en skat til fradrag efter PAL § 20 for samtlige indkomster fra samme land.

Se afsnit C.G.3.3.4.1 om lempelse for dobbeltbeskatning.

Nedsættelse af og tillæg til beskatningsgrundlaget (§ 16, stk. 5)

Beskatningsgrundlaget efter PAL § 16, stk. 1, nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i kommanditselskabet, der svarer til den skattepligtiges udgifter, der ikke er fradragsberettigede. Det skyldes, at de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og kommanditselskabet.

Beskatningsgrundlaget efter PAL § 16, stk. 1, tillægges en forholdsmæssig del af det fald i værdien på andelen i kommanditselskabet, som svarer til den skattepligtiges indtægter, der er skattefrie. Det skyldes, at de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og kommanditselskabet.

Baggrund

PAL § 16, stk. 5 forhindrer bl.a., at den skattepligtige ved at yde et lån til kommanditselskabet får indirekte fradrag for de renteudgifter, som kommanditselskabet betaler til pensionsinstituttet, fordi de renteudgifter, som kommanditselskabet har betalt til den skattepligtige, har nedsat værdien af andelen ved indkomstårets udløb.

Bestemmelsen forhindrer, at der opstår en asymmetri i behandlingen af renteudgifter og renteindtægter, idet renteindtægten er skattefri for den skattepligtige, fordi kommanditselskabet, bortset fra opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL 16, stk. 1, anses for at være skattemæssigt transparent.

Hvis den skattepligtige har ydet et lån til kommanditselskabet, er den skattepligtige derfor forpligtet til at lægge et beløb svarende til en forholdsmæssig del af den skattefrie renteindtægt til beskatningsgrundlaget efter PAL § 15, stk. 1.

Andele i kommanditaktieselskaber (PAL § 16, stk. 6)

Reglerne i PAL 16, stk. 4 og 5 gælder også for pensionsopsparing, der er anbragt i andele i kommanditaktieselskaber.

Bemærk

Partnerselskaber er det samme som kommanditaktieselskaber.