Indhold

Dette afsnit beskriver regler om skattefri fusion, spaltning og overdragelse af livsforsikringsbestande (succession) mellem institutioner, der er skattepligtige efter PAL, det vil sige livsforsikringsselskaber, pensionskasser og -fonde.

Afsnittet indeholder:

 • Hvilke overdragelser er omfattet?
 • Betingelser for skattefri succession
 • Undtagelser efter PAL § 18 a
 • Primoregulering af åbningsbalance
 • Overdragelse fra skattepligtige institutioner omfattet af PAL § 7 til skattepligtige institutioner omfattet af PAL § 8 (PAL § 18, stk. 5)
 • Fradrag for livsforsikringsselskaber efter PAL § 18, stk. 6
 • Succession i egenkapital ved maksimering af udbetaling af negativ skat, jf. PAL § 17, stk. 4
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvilke overdragelser er omfattet?

Reglerne gælder når

 • en PAL-skattepligtig institution overdrager sine aktiver og passiver som helhed til en anden PAL-skattepligtig institution,
 • to eller flere PAL-skattepligtige institutioner sammensmeltes til en ny PAL-skattepligtig institution (fusion),
 • en PAL-skattepligtig institution spaltes i to eller flere selvstændige PAL-skattepligtige institutioner (fission),
 • en PAL-skattepligtig institution overdrager en livsforsikringsbestand til en anden PAL-skattepligtig institution efter § 204 i lov om finansiel virksomhed eller
 • et administrationsbo som omhandlet i PAL § 1, stk. 2, nr. 8 eller 12, viderefører administrationen af et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn.

Betingelser for skattefri succession

Følgende betingelser skal dog være opfyldt for at anvende bestemmelsen i PAL § 18 om skattefri succession:

  1. Den modtagende institution indtræder (succederer) i den overdragende institutions skattemæssige stilling, hvis den endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der påvirkes af successionen, er udformet under denne forudsætning. Se PAL § 18, stk. 2. Se dog nedenfor om undtagelsen i form af en valgfrihed mulighed for primoregulering af åbningsbalancen.  
  2. Datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes for den modtagende institution i forbindelse med overdragelsen, anses i skattemæssig henseende for overdragelsesdatoen. Se PAL § 18, stk. 3.
  3. Overdragelsesdatoen er den samme som skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår. Se PAL § 18, stk. 3. Se dog undtagelser herfor nedenfor om PAL § 18 a.  
  4. Institutionen skal sende en genpart af de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med overdragelsen til SKAT. Det skal ske samtidig med den endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der berøres af successionen, sendes. Se PAL § 18, stk. 4

Reglerne om skattefri succession kan alene anvendes ved overdragelse af hele eller dele af den forsikrings- og/eller pensionsmæssige virksomhed til andre PAL-skattepligtige institutioner, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Ad b)

Det en betingelse for, at overdragelsen kan ske med succession efter PAL § 18 at den modtagende institution er PAL-skattepligtig på datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes i forbindelse med overdragelsen.

Overdragelser til selskaber med flere, som alene er selskabs- eller fondsskattepligtige på overdragelsestidspunktet sker efter PAL § 19. Se afsnit C.G.3.3.3 om overdragelse til nystiftede datterselskaber.

Undtagelser efter PAL § 18 a

Ved lov nr. 1577 af 27. december 2019 blev PAL § 18a indsat, hvorefter det i en række nærmere definerede tilfælde er muligt at anvende reglerne om skattefri omstrukturering i PAL § 18, selv om overdragelsesdatoen ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår, dvs. den 1. januar. Bestemmelsen har virkning fra og med indkomståret 2020.

PAL § 18 a, stk. 1, nr. 1:  (omdannelse)

Efter PAL § 18 a, stk. 1, nr. 1, er det muligt at anvende reglerne om skattefri omstrukturering i PAL § 18 ved omdannelse af et pensionsinstitut, der er skattepligtig efter PAL § 7, til et livsforsikringsselskab, selv om overdragelsesdatoen ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår, dvs. den 1. januar. Det er en betingelse for at fravige hovedreglen om, at overdragelsesdatoen efter pensionsafkastbeskatningsloven er den 1. januar, at overdragelsesdatoen følger tidspunktet for indtræden af selskabsskattepligt for den modtagende institution, jf. SEL § 5 D, stk. 1.

Reglerne om skattefri omstrukturering efter PAL § 18, stk. 1, nr. 1, finder anvendelse, når en pensionsafkastskattepligtig institution overdrager sine aktiver og passiver som helhed til en anden skattepligtig institution, og bestemmelsen omfatter også den situation, hvor en pensionsafkastskattepligtig institution omdanner sig selv til en anden type skattepligtig institution.

SEL § 5 D, stk. 1, finder anvendelse på et selskab eller en forening m.v., der overgår fra at være undtaget fra skattepligt efter SEL § 3, stk. 1, nr. 1-18 og 21, til at blive selskabsskattepligtig. I disse tilfælde følger det af bestemmelsen, at skattepligten indtræder på tidspunktet for påbegyndelsen af den virksomhed, der begrunder skattepligten, eller på det tidspunkt, hvor virksomheden anses for skattepligtig. SEL § 5 D, stk. 1, finder fx anvendelse på en omdannelse af et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab til et livsforsikringsselskab, hvilket kan ske ved, at generalforsamlingen vedtager de fornødne vedtægtsændringer forudsat, at Finanstilsynet efterfølgende godkender omdannelsen.

Et livsforsikringsselskab er PAL-skattepligtig og opgør beskatningsgrundlaget efter PAL § 8, når det er skattepligtig efter selskabsskatteloven. I den pågældende situation får overgangen fra selskabsskattefrihed til selskabsskattepligt virkning på tidspunktet for godkendelsen af de vedtægtsændringer, der indebærer, at selskabet overgår fra selskabsskattefrihed til selskabsskattepligt, dvs. på generalforsamlingstidspunktet, jf. SEL § 5 D.

Adgang i PAL § 18, stk. 1, nr. 1, til pensionsafkastskattefri omdannelse krævede derfor efter de tidligere gældende regler indirekte også, at livsforsikringsselskabet blev selskabsskattepligtig på skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår, dvs. den 1. januar. Dette forudsatte, at vedtægterne blev ændret på en generalforsamling, der var nødt til at blive afholdt den 31. december, hvis omdannelsen skulle ske efter de dagældende regler for skattefri omstrukturering. Formålet med PAL § 18 a, stk. 1, nr. 1, er at undgå, at det i sådanne situationer er nødvendigt at holde generalforsamling den 31. december for at kunne anvende lovens regler om skattefri omdannelse.

Efter PAL § 18 a, stk. 2, er det en betingelse for fravigelsen af hovedreglen om, at overdragelsesdatoen er den 1. januar for omstruktureringer omfattet af § 18 a, stk. 1, nr. 1, at det modtagende livsforsikringsselskab indgiver en opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf for perioden fra og med den 1. januar i overdragelsesåret til og med den 31. december i overdragelsesåret. Baggrunden for bestemmelsen er, at det pensionsinstitut, der omdannes efter PAL § 18 a, stk. 1, nr. 1, er ophørt på tidspunktet for indgivelse af opgørelsen af beskatningsgrundlaget for omdannelsesåret, der efter PAL § 21 skal indgives senest den 31. maj året efter indkomståret.

Ved omdannelse af et pensionsinstitut, der er skattepligtig efter PAL § 7, til et livsforsikringsselskab, der er skattepligtig efter PAL § 8, skal laves en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget på overdragelsesdatoen, efter reglerne i PAL § 24. Se PAL 18 a, stk. 3. Opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 7 og 8 er grundlæggende forskellig, og det er derfor nødvendigt, at der laves en endelig opgørelse over beskatningsgrundlaget efter PAL § 7 på omdannelsestidspunktet for, at omdannelsen kan omfattes af bestemmelsen om, at den kan ske skattefrit, dvs. med succession efter reglerne i PAL § 18, selv om den foretages på andre tidspunkter end den 1. januar.

Det følger også af PAL § 18a, stk. 3, at beskatningsgrundlaget efter PAL § 8 i denne situation for livsforsikringsselskabet skal opgøres fra overdragelsesdatoen til den 31. december i overdragelsesåret. Det betyder bl.a., at værdien af de ufordelte midler på overdragelsesdatoen for den overdragende institution anses for at være værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for den modtagende institution efter PAL § 8, og at rente og beløb fra egenkapitalen, der tilskrives de tekniske hensættelser, kun medregnes til beskatningsgrundlaget efter PAL § 8 for denne del af indkomståret.

Bestemmelsen er i forarbejderne (L 25 2019) illustreres med følgende forenklede eksempel:

Eksempel

Et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab (A) omdanner sig pr. 1. juni 2020 til et livsforsikringsselskab (B). Den 1. juni 2020 opgøres beskatningsgrundlaget for A til 200 efter § 7, og de ufordelte midler i A opgøres til 1.000. A har den 1. juni 2020 en uudnyttet negativ skat på 50, som B succederer i. Den 31. december 2020 er de ufordelte midler i B på 1.500.

Ifølge bestemmelsens stk. 2 er det en betingelse for skattefri omdannelse af et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab m.v. til et livsforsikringsselskab, hvor overdragelsesdatoen ikke er den 1. januar, at B indgiver en opgørelse af det samlede beskatningsgrundlag for perioden fra og med den 1. januar til og med den 31. december 2020.

Beskatningsgrundlaget for B opgøres til 500 for perioden fra den 1. juni til den 31. december 2020. Det samlede beskatningsgrundlag for indkomståret er derfor 700, hvilket giver en pensionsafkastskat før modregning af uudnyttet negativ skat på 107,1. Den skat B skal beregne og indbetale bliver således 57,1 efter modregning af uudnyttet negativ skat.

PAL § 18 a, stk. 1, nr. 2: (fusion) 

Efter PAL § 18 a, stk. 1, nr. 2, er det muligt at anvende reglerne om skattefri omstrukturering i PAL § 18, selv om overdragelsesdatoen ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår, dvs. den 1. januar, ved fusion mellem livsforsikringsselskaber, når der for det modtagende selskab sker ophør eller etablering af koncernforbindelse, jf. SEL § 31 C, og der for det modtagende selskab skal laves delårsopgørelse, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 5. Det er en betingelse for at fravige hovedreglen om, at overdragelsesdatoen efter pensionsafkastbeskatningsloven er den 1. januar, at overdragelsesdatoen for den modtagende institution svarer til fusionsdatoen efter fusionsskattelovens § 5, stk. 3, for skattefri fusion eller SEL 8 A, stk. 2, 3. pkt., for skattepligtig fusion. Formålet med PAL § 18 a, stk. 1, nr. 2, er at undgå, at det i disse situationer er nødvendigt at holde generalforsamling den 31. december for at kunne anvende pensionsafkastbeskatningslovens regler om skattefri fusion.

Efter PAL § 18 a, stk. 2, er det en betingelse for fravigelsen af hovedreglen om, at overdragelsesdatoen er den 1. januar for omstruktureringer omfattet af PAL § 18 a, stk. 1, nr. 2, at det modtagende livsforsikringsselskab indgiver en opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf for perioden fra og med den 1. januar i overdragelsesåret til og med den 31. december i overdragelsesåret. Baggrunden for bestemmelsen er, at det indskydende selskab, der fusionerer efter PAL § 18 a, stk. 1, nr. 2, er ophørt på tidspunktet for indgivelse af opgørelsen af beskatningsgrundlaget for omdannelsesåret, der efter PAL § 21 skal indgives senest den 31. maj året efter indkomståret.

Efter PAL § 18 a, stk. 4, skal det modtagende livsforsikringsselskab ved fusion mellem livsforsikringsselskaber opgøre et samlet beskatningsgrundlag efter PAL § 8 for hele kalenderåret, hvor værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for den modtagende institution anses som værdien af de ufordelte midler den 1. januar i overdragelsesåret tillagt værdien af de ufordelte midler for den overdragende institution den 1. januar i overdragelsesåret, og hvor bl.a. rente og beløb fra egenkapitalen, der tilskrives de tekniske hensættelser, medregnes til beskatningsgrundlaget efter PAL § 8 for hele kalenderåret.

Bestemmelsen er i forarbejderne (L 25 2019) illustreres med følgende forenklede eksempel:

Eksempel

Et livsforsikringsaktieselskab (A) fusionerer pr. 1. juni 2020 med et livsforsikringsselskab (B). De ufordelte midler i A er 500 den 1. januar 2020. B's ufordelte midler er 1.000 den 1. januar 2020 og 2.000 den 31. december 2020. A har den 1. juni 2020 en uudnyttet negativ skat på 50, som B succederer i.

Ifølge bestemmelsens stk. 2 er det en betingelse for skattefri fusion, hvor overdragelsesdatoen ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende livsforsikringsselskabs regnskabsår, at B indgiver en samlet opgørelse af beskatningsgrundlaget for hele indkomståret 2020.

De ufordelte midler den 1. januar 2020 er 1.500 opgjort som værdien af de ufordelte midler den 1. januar 2020 for A tillagt værdien af de ufordelte midler den 1. januar 2020 for B. Værdien af de ufordelte midler for B den 31. december 2020 er 2.000. Det samlede beskatningsgrundlag kan derfor opgøres til 500, hvilket giver en pensionsafkastskat før modregning af uudnyttet negativ skat på 76,5. Den skat, B skal beregne og indbetale bliver således 26,5 efter modregning af uudnyttet negativ skat.

PAL § 18 a, stk. 1, nr. 3: (overdragelse efter PAL § 18, stk. 1 nr. 4)

Efter PAL § 18 a, stk. 1, nr. 3, er det muligt at anvende reglerne om skattefri overdragelse i PAL § 18, stk. 1, nr. 4, selv om overdragelsesdatoen ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår, dvs. den 1. januar. Det er en betingelse for at fravige hovedreglen om, at overdragelsesdatoen efter pensionsafkastbeskatningsloven er den 1. januar, at overdragelsesdatoen svarer til overdragelsesdatoen ved opgørelsen af den selskabsskattepligtige indkomst for det overdragende og modtagende livsforsikringsselskab efter skattelovgivningens almindelige regler.

Ved en porteføljeoverdragelse omfattet af PAL § 18, stk. 1, nr. 4, forstås overdragelse af en livsforsikringsbestand med tilhørende aktiver til et modtagende pensionsinstitut, der som betaling overtager de forsikringsmæssige forpligtelser i forhold til de forsikrede i livsforsikringsbestanden. Bestemmelsen omfatter porteføljeoverdragelser, hvor der foruden en overførsel af kundernes depoter også sker overførsel af en andel af de ufordelte midler. Porteføljeoverdragelser uden tilknyttede ufordelte midler er omfattet af PBL § 41 og foretages efter PAL § 23, stk. 4.

PAL § 18 a, stk. 5, indebærer, at der ved overdragelse af en livsforsikringsbestand efter PAL § 18 a, stk. 1, nr. 3 laves en opgørelse af beskatningsgrundlaget efter PAL § 8 af livsforsikringsbestanden på overdragelsesdatoen, jf. PAL § 24. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af skatten efter PAL § 21 for den overdragende institution, dvs. senest den 31. maj året efter indkomståret med mulighed for acontobetaling af skatten senest den 19. februar året efter indkomståret. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for det modtagende livsforsikringsselskab opgøres værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse som værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for det modtagende livsforsikringsselskab tillagt værdien af de ufordelte midler for livsforsikringsbestanden på overdragelsesdatoen.

Bestemmelsen er i forarbejderne (L 25 -2019) illustreret med følgende forenklede eksempel:

Eksempel

Et livsforsikringsaktieselskab (A) laver en skattefri porteføljeoverdragelse den 1. juni 2020 til et livsforsikringsselskab (B) svarende til 10 pct. af A's forsikringsportefølje. Den 1. juni 2020 er de ufordelte midler i A 5.000, og A's uudnyttede negative skat er 1.000. A's ufordelte midler den 1. januar 2020 var 4.000.

Ifølge bestemmelsens PAL § 18 a, stk. 5 skal der laves en endelig opgørelse efter PAL § 8 for livsforsikringsbestanden den 1. juni 2020, jf. PAL § 24. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af skatten efter PAL § 21 for den overdragende institution.

A's beskatningsgrundlag for livsforsikringsbestanden den 1. juni 2020 er 100 (beregnet som 500-400), hvilket giver en pensionsafkastskat før modregning af uudnyttet negativ skat på 15,3 og en pensionsafkastskat på 0 efter modregning af uudnyttet negativ skat. Den 1. juni 2020 overfører A derfor, foruden livsforsikringsbestandens depoter, også 500 i ufordelte midler (beregnet som 10 pct. af A's ufordelte midler på 5.000) og 84,7 i uudnyttet negativ skat (beregnet som (10 pct. af 1.000 = 100)-15,3) til B.

B's ufordelte midler er 1.000 den 1. januar 2020 og 2.000 den 31. december 2020. Det forudsættes, at B ikke selv har negativ skat.

B's beskatningsgrundlag for 2020 er 2.000-1.500 = 500, hvilket giver en pensionsafkastskat før modregning af uudnyttet negativ skat på 76,5 og en pensionsafkastskat efter modregning af negativ skat på 0 og en uudnyttet negativ skat til fremførsel på 8,2.

Primoregulering af åbningsbalance

Ved lov nr. 1577 af 27. december 2019, blev § 18, stk. 2, ændret således, at hvis det i fusionsdokumenter er aftalt mellem en overdragende institution, der er skattepligtig efter PAL § 7, og en modtagende institution, der er skattepligtig efter PAL § 8, at der i fusionsåret helt eller delvist overføres egenkapital fra den overdragende institution til de ufordelte midler, kan der foretages en tilsvarende regulering af den overførte egenkapital og de ufordelte midler i åbningsbalancen for den modtagende institution. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse, hvor den overdragende institution er en pensionskasse omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9, der beskattes på institutniveau efter PAL § 6.

Det indebærer, at der i forbindelse med en fusion af en pensionskasse m.v. og et livsforsikringsselskab med sidstnævnte som det fortsættende selskab uden skattemæssige konsekvenser helt eller delvist kan overføres egenkapital fra pensionskassen m.v. til de ufordelte midler, f.eks. særlige bonushensættelser. Det er en betingelse, at det i fusionsdokumenterne - som ligger til grund for vedtagelsen af fusionen på generalforsamlingen og Finanstilsynets godkendelse af fusionen, og som skal indsendes til Skatteforvaltningen - fremgår hvor stor en andel af egenkapitalen, der overføres til de ufordelte midler i forbindelse med fusionen. I givet fald kan der foretages en tilsvarende regulering af den overførte egenkapital og de ufordelte midler i åbningsbalancen for det fortsættende selskab.

Bestemmelsen har virkning for fusioner og omdannelser, der gennemføres med skattemæssig virkning den 1. januar 2020 eller senere.

Bestemmelsen er i forarbejderne til lov nr. 1577 af 27. december 2019 (Lovforslag 25, specifikke bemærkninger til § 2, nr. 4) illustreres med et eksempel, som er gengivet nedenfor.

Eksempel

Den 1. januar 2020 fusionerer en pensionskasse (A) og et livsforsikringsselskab (B) med B som det fortsættende selskab. Den 31. december 2019 har A en egenkapital på 1.000 og ufordelte midler på 10.000. B har den 31. december 2019 en egenkapital på 8.000 og ufordelte midler på 20.000. Af fusionsaftalen fremgår det, at A overfører egenkapitalen på 1.000 til de kollektive ufordelte særlige bonushensættelser, hvis fusionen gennemføres, dvs. vedtages på generalforsamlingen og godkendes af Finanstilsynet. Finanstilsynet godkender fusionen mellem A og B den 1. juni 2020. Den 31. december 2020 har de ufordelte midler i B en markedsværdi på 40.000.

Overførslen af egenkapitalen fra A til de ufordelte midler opfylder betingelserne i primoreguleringsmodellen for at kunne foretage en korresponderende regulering af egenkapitalen og de ufordelte midler i åbningsbalancen for det fortsættende pensionsinstitut. Åbningsbalancen for B kan herved afvige fra kravet om, at den skal svare til en sammenlægning af ultimobalancerne for de fusionerende pensionsinstitutter i det forudgående indkomstår. Egenkapitalen i åbningsbalancen for B er derfor 8.000 og de ufordelte midler er 31.000. Beskatningsgrundlaget for B efter pensionsafkastbeskatningsloven for indkomståret 2020 kan på baggrund heraf opgøres til 9.000, beregnet som forskellen mellem 40.000 og 31.000.

Det bemærkes, at primoreguleringsmodellen dels består af nærværende bestemmelse, dels bestemmelsen i lovforslagets § 4, nr. 3 (Selskabsskattelovens § 13 H, stk. 4), hvoraf det fremgår, at B ved opgørelsen af den selskabsskattepligtige indkomst ikke skal medregne egenkapitalen fra A, der overføres til de ufordelte midler den 1. juni 2020, og ikke har fradrag efter SEL § 13, stk. 3, for overførslen.

Overdragelse fra skattepligtige institutioner omfattet af PAL § 7 til skattepligtige institutioner omfattet af PAL § 8 (PAL § 18, stk. 5)

Ved lov nr. 1577 af 27. december 2019 er bestemmelsen flyttet fra PAL § 18, stk. 6 til PAL § 18, stk. 5.

Ved lov nr. 1883 af 29. december 2015 blev der med virkning for omdannelser m.v. med overdragelsesdato den 1. januar 2016 eller senere indført regler i PAL § 18, stk. 5, der skal forhindre, at en pensionskasse m.v., der foretager en skattefri omdannelse m.v. til et livsforsikringsselskab, kan undgå beskatning af genvundne afskrivninger.

De tidligere gældende regler tog ikke højde for, at en pensionskasse, der har investeret i afskrivningsberettigede aktiver, og som vælger at foretage en skattefri omdannelse til et livsforsikringsselskab, også succederer i de skattemæssige nedskrevne værdier, selv om de ikke indgår i PAL-opgørelsen af beskatningsgrundlaget for det fortsættende livsforsikringsselskab. Dette medførte, at de afskrivningsberettigede aktiver ikke blev anses for afstået ved omdannelsen, og at der derfor ikke skulle foretages afståelsesbeskatning, herunder beskatning af genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven.

Da det fortsættende livsforsikringsselskab opgør PAL-beskatningsgrundlaget på baggrund af indkomstårets ændring i markedsværdien af visse regnskabsmæssige passivposter, og ikke som pensionskassen på baggrund af en direkte beskatning af indkomstårets formueafkast, vil livsforsikringsselskabets efterfølgende afhændelse af aktivet heller ikke medføre beskatning af genvundne afskrivninger ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven. Konsekvensen af den skattefri omstrukturering ville derfor efter de tidligere gældende regler være, at en pensionskasse m.v., der f.eks. foretager en skattefri omdannelse til et livsforsikringsselskab, kunne undgå beskatning af genvundne afskrivninger.

Når en pensionskasse m.v., f.eks. ved en omdannelse til et livsforsikringsselskab, overgår fra at være undtaget fra selskabsskattepligt til at blive selskabsskattepligtig, kan livsforsikringsselskabet selskabsskattemæssigt afskrive på de erhvervsmæssige aktiver efter afskrivningslovens regler på grundlag af handelsværdien på tidspunktet for overgang til selskabsskattepligt.

Denne generelle regel i selskabsskatteloven for fastsættelse af indgangsværdier ved overgang til selskabsskattepligt medførte således sammen med den manglende beskatning af genvundne afskrivninger i pensionsafkastbeskatningsloven, at en pensionskasse m.v., der f.eks. omdanner sig til et livsforsikringsselskab efter de tidligere gældende regler, vil kunne afskrive to gange - én gang som pensionskasse efter pensionsafkastbeskatningsloven og én gang som livsforsikringsselskab efter selskabsskatteloven - på den del af aktivets værdi, der svarer til de genvundne afskrivninger.

Ved lov nr. 1883 af 29. december 2015 blev bestemmelsen ændret, så der ved skattefri omstrukturering mellem en pensionskasse m.v. og et livsforsikringsselskab med livsforsikringsselskabet som den fortsættende institution kun kan ske succession i værdier, der indgår i opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den fortsættende institution.

Da et livsforsikringsselskab ikke beskattes direkte af indkomstårets formueafkast, indebærer det, at et livsforsikringsselskab ikke kan succedere i de skattemæssige værdier af formueaktiverne i en pensionskasse.

Herefter skal aktiver og passiver, hvori der ikke sker succession, anses for afstået til handelsværdien i den overdragende pensionskasse ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget i det sidste indkomstår, hvor pensionskassen er en selvstændig skattepligtig institution. Bestemmelsen medfører, at der vil skulle ske afståelsesbeskatning af aktiver og passiver, herunder beskatning af genvundne afskrivninger efter afskrivningslovens regler, til handelsværdien, selvom omdannelsen foretages efter pensionsafkastbeskatningslovens § 18.

I praksis vil bestemmelsen kun få betydning for beskatningen af pensionskassens afskrivningsberettigede aktiver, da pensionskassens øvrige aktiver og passiver i forvejen opgøres på baggrund af markedsværdier.

For omdannelser m.v. fra en pensionskasse m.v. til et livsforsikringsselskab efter PAL § 18, er det i PAL § 18, stk. 5, 3. pkt., anført, at afståelsessummen for driftsmidler omfattet af afskrivningslovens § 5 D ikke forhøjes med 16 pct. efter AL § 5 D, stk. 4.

For at undgå, at en pensionskasse m.v., der omdannes til et livsforsikringsselskab efter PAL § 18, kan undgå beskatning efter AL § 5 D, hvis det afstår driftsmidlet efter omdannelsen, men før 1. januar 2027, er det i PAL § 18, stk. 5, 4. pkt., fastsat, at der skal opgøres en skatteforpligtelse svarende til, hvad AL § 5 D ville have medført af merbeskatning, hvis den havde fundet anvendelse ved omdannelsen m.v. til livsforsikringsselskab. Hvis driftsmidlet afstås inden den 1. januar 2027, medregnes skatteforpligtelsen til pensionsafkastskatten for det indkomstår, hvor driftsmidlet afstås. Skatteforpligtelsen bortfalder den 1. januar 2027.

Fradrag for livsforsikringsselskaber efter PAL § 18, stk. 6

Ved lov nr. 1577 af 27. december 2019 er indsat et nyt stk. 6 i PAL § 18. Bestemmelsen har virkning for fusioner og omdannelser, der gennemføres med skattemæssig virkning den 1. januar 2020 eller senere.

Bestemmelsen indebærer, at et livsforsikringsselskab, der er skattepligtig efter PAL § 8, som i forbindelse med en fusion, som nævnt i PAL § 18, stk. 1, nr. 2, får overført egenkapital fra et pensionsinstitut, der er skattepligtig efter PAL § 7, i beskatningsgrundlaget kan fradrage den andel af den overførte egenkapital, som af livsforsikringsselskabet medregnes i indkomstopgørelsen efter skattelovgivningens almindelige regler (selskabsskat), reduceret med del, der hidrører fra opsparet overskud på omkostnings- og risikoelementerne. Fradraget i beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven skal ikke nedsættes med den del af renteoverskuddet, der stammer fra aktiver, som var skattefritaget efter den dagældende pensionsafkastbeskatningslov eller realrenteafgiftsloven, idet formueafkast fra aktiver, som ved anskaffelsen positivt var skattefritaget, i så fald vil blive gjort skattepligtigt.

Baggrunden for begrænsningen af fradraget for overført egenkapital med den del, der hidrører fra omkostnings- og risikooverskud, er, at den del af den overførte egenkapital, der er opbygget af overskud på omkostnings- og risikoresultatet, ikke er blevet pensionsafkastbeskattet i pensionskassen og derfor ikke risikerer dobbeltbeskatning. Formålet med begrænsningen af fradraget er således at sikre, at det samlede fradrag svarer til den del af pensionskassens egenkapital, der tidligere enten er blevet pensionsafkastbeskattet eller positivt har været fritaget for pensionsafkastbeskatning.

Fradraget reduceres i tilfælde af samtidig anvendelse af den såkaldte primoreguleringsmodel, jf. PAL § 18, stk. 2, 2. pkt., så der ikke opnås fradrag for den del, som ikke skal indgå i opgørelsen af den selskabsskattepligtige indkomst, jf. selskabsskattelovens § 13 H, stk. 4. Fradraget reduceres således, i det omfang den overførte egenkapital omdannes til ufordelte midler i forbindelse med fusionen.

Pensionsinstitutter, som ikke kan redegøre for, hvor stor en del af den overførte egenkapital i åbningsbalancen, der hidrører fra opsparet overskud på risiko- og omkostningselementerne, kan fordele midlerne efter en skematisk model. Opsparet omkostningsoverskud kan opgøres som den overførte indkomstbeskattede egenkapital, dvs. efter en eventuel regulering af åbningsbalancen efter PAL § 18, stk. 2, 2. pkt., ganget med forholdet mellem på den ene side det positive, gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for de tre indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret og på den anden side summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for de tre indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret. Omkostningsresultatet er forskellen mellem årets faktiske omkostningsniveau og det, som er forudsat i det tekniske grundlag.

Opsparet risikooverskud kan beregnes efter samme skematiske model, blot hvor risikoresultatet og omkostningsresultatet bytter plads i beregningen. Risikoresultatet er forskellen mellem den dødelighed og den invaliditet, der er forudsat i det tekniske grundlag, og de faktiske forhold.

Det er alene de positive, gennemsnitlige resultater, der skal indgå i den skematiske opgørelse af fordelingen af de opsparede overskud på omkostnings-, risiko- og renteelementerne. Eventuelle negative elementer skal ikke indgå i beregningen.

Bestemmelsen er i forarbejderne til lov nr. 1577 af 27. december 2019 (Lovforslag 25, specifikke bemærkninger til § 2, nr. 7) illustreres med en række forenklede eksempler, som er gengivet nedenfor.

Eksempel 1

Den 1. januar 2020 fusionerer en pensionskasse (A) og et livsforsikringsselskab (B) med B som det fortsættende selskab. A overfører i forbindelse med fusionen en egenkapital på 1.000 til B, hvor 50 kan henføres til omkostningsoverskud og 50 kan henføres til risikooverskud.

Efter bestemmelsen har B fradrag for 900 i beskatningsgrundlaget for indkomståret 2020. Det bemærkes, at B skal medregne den overførte egenkapital på 1.000 til den selskabsskattepligtige indkomst. Til gengæld skal B ikke, som efter tidligere gældende regler, selskabsbeskattes i takt med, at egenkapitalen nedbringes i forhold til egenkapitalen i åbningsbalancen.

Der henvises i øvrigt til eksemplet i de specielle bemærkninger til lovforslagets § 2, nr. 4, og § 4, nr. 3 (primoreguleringsmodellen), hvorefter fusionsparterne som alternativ eller supplement til fradragsmodellen i nærværende bestemmelse under visse betingelser kan vælge i stedet at overføre A's egenkapital til de ufordelte midler uden beskatning.

Eksempel 2

Den 1. januar 2020 fusionerer en pensionskasse (A) og et livsforsikringsselskab (B) med B som det fortsættende selskab. A overfører i forbindelse med fusionen en egenkapital på 1.000 til B. A kan ikke redegøre for, hvor stor en del af den overførte egenkapital, der stammer fra omkostnings- og risikooverskud, og opgør derfor omkostnings- og risikooverskud efter den skematiske model.

Omkostningsresultatet hvert af årene har været henholdsvis 2017 = 50; 2018 = 25; 2019 = 75. Det positive, gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for 2017-2019 er derfor 50 (beregnet som 50+25+75 divideret med 3).

Summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2017-2019 er 500 (fordelt på følgende måde: Omkostningsresultat = 50; Risikoresultat = 0; Renteresultat = 450). Den del af egenkapitalen, der består af omkostningsoverskud beregnes derfor til 100 (beregnet som 1.000 gange 50 divideret med 500).

Det positive, gennemsnitlige årlige risikoresultat for 2017-2019 er 0, da risikoresultatet hvert af årene 2017-2019 har været -15. Summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2017-2019 er 500, jf. ovenfor. Den del af egenkapitalen, der består af risikooverskud beregnes derfor til 0 (beregnet som 1.000 gange 0 divideret med 500).

Efter bestemmelsen har B derfor fradrag for 900 i beskatningsgrundlaget for indkomståret 2020.

Eksempel 3

Den 1. januar 2020 fusionerer en pensionskasse (A) og et livsforsikringsselskab (B) med B som det fortsættende selskab. A overfører i forbindelse med fusionen en egenkapital på 1000 til B. A kan ikke redegøre for, hvor stor en del af den overførte egenkapital, der stammer fra omkostnings- og risikooverskud, og opgør derfor omkostnings- og risikooverskud efter den skematiske model.

Omkostningsresultatet hvert af årene har været henholdsvis 2017 = -20; 2018 = 10; 2019 = 20. Det positive, gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for 2017-2019 er derfor 15 (beregnet som 10+20 divideret med 2).

Summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2017-2019 er 500 (fordelt på følgende måde: Omkostningsresultat = 15; Risikoresultat = 35; Renteresultat = 450). Den del af egenkapitalen, der består af omkostningsoverskud beregnes derfor til 30 (beregnet som 1.000 gange 15 divideret med 500).

Risikoresultatet hvert af årene har været henholdsvis 2017 = -15; 2018 = 20; 2019 = 50. Det positive, gennemsnitlige årlige risikoresultat for 2017-2019 er derfor 35 (beregnet som 20+50 divideret med 2). Summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2017-2019 er 500, jf. ovenfor. Den del af egenkapitalen, der består af risikooverskud beregnes derfor til 70 (beregnet som 1.000 gange 35 divideret med 500).

Efter bestemmelsen har B derfor fradrag for 900 i beskatningsgrundlaget for indkomståret 2020.

Succession i egenkapital ved maksimering af udbetaling af negativ skat efter PAL § 17, stk. 4

Ved lov nr. 1577 af 27. december 2019 er der indsat en regel, der sikrer, at der ved skattefri fusion eller omdannelse af en pensionskasse m.v. omfattet af PAL § 7 til et livsforsikringsselskab omfattet af PAL § 8 også kan succederes i pensionskassens egenkapital opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne, ved beregning af loftet for udbetaling af uudnyttet negativ skat, jf. PAL § 17, stk. 4. Se PAL § 18, stk. 7. Bestemmelsen sikrer, at det modtagende livsforsikringsselskab i ovenstående situation kan succedere i hele loftet for udbetaling af negativ skat for pensionskassen m.v.

Det betyder, at et livsforsikringsselskab, der f.eks. har fusioneret skattefrit med en pensionskasse, kan få udbetalt den andel af den negative skat, som ikke er udbetalt eller anvendt til modregning i pensionskassen, der svarer til nedgangen i pensionskassens egenkapital fra den 31. december 2009 til fusionstidspunktet, da denne nedgang kan have resulteret i en uudnyttet negativ skat, som livsforsikringsselskabet har succederet i. Livsforsikringsselskabet vil endvidere, såfremt visse betingelser er opfyldt, fem år efter fusionen kunne få udbetalt den andel af den negative skat, der svarer til pensionskassens egenkapital på fusionstidspunktet, som der er givet fradrag for i fusionsåret efter den såkaldte fradragsmodel i PAL § 18, stk. 6, og som ikke er anvendt til modregning i livsforsikringsselskabets positive skat.

Se mere om PAL § 17 i afsnit C.G.3.3.1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2019.199.SR

Skatterådet bekræftede, at udlodning fra pensionskassen As egenkapital til kollektivt bonuspotentiale skattemæssigt ikke skulle behandles som afkast, der tilskrives de individuelle ordninger i relation til reglerne i pensionsafkastbeskatningslovens kapitel 2.

Skatterådet bekræftede også, at udlodning fra As egenkapital til de individuelle depoter med livrente skattemæssigt skulle behandles som afkast, der tilskrives de individuelle ordninger i relation til reglerne i PAL kapitel 2, jf. PAL § 4a, stk. 2, nr. 2, og at udlodning fra As egenkapital til individuelle særlige bonushensættelser skulle behandles som afkast, der tilskrives de individuelle pensionsordninger i relation til reglerne i PAL kapitel 2, jf. PAL § 4a, stk. 2, nr. 4.

Skatterådet kunne endeligt bekræfte, at udskudte PAL skatteaktiver efter PAL § 17 i pensionskasserne A og B ikke fortabes ved en skattefri fusion efter PAL § 18, og at opgørelsen af eventuelle tilbagesøgningsbeløb i § 17, stk. 3, skulle opgøres på grundlag af summen af aktiver og passiver, herunder tidligere betalte skatter og beregnede renter for A og B, idet den fortsættende pensionskasse (dvs. B)  succederede i den ophørende pensionskasses (dvs. As) aktiver og passiver.

Se også SKM2020.34.SR, vedr. forrentning af negativ skat (samme spørger som i SKM2019.199.SR).

SKM2017.114.SR

Skatterådet bekræftede i relation til skattepligt efter pensionsafkastbeskatningsloven, at successionsreglerne i PAL § 18 også omfattede de tilfælde, hvor en skattepligtig institution omdannede sig fra at være skattepligtig efter PAL § 1, stk. 2, nr. 7, der opgør beskatningsgrundlaget efter PAL § 7, til at være skattepligtig efter PAL § 1, stk. 2, nr. 10, der opgør beskatningsgrundlaget efter PAL § 8. Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at der ikke skete beskatning af eventuelle genvundne afskrivninger, idet PAL § 18, stk. 6, anfører, at er den overdragende institution skattepligtig efter § 7 og den fortsættende institution skattepligtig efter § 8, kan der kun succederes i værdier, der indgår i opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den fortsættende institution, og at aktiver og passiver i den overdragende institution, hvori der ikke succederes, anses for afstået til handelsværdien af den overdragende institution.

Skatterådet bekræftede, at det omdannede livsforsikringsselskab således kunne succedere i det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskabs uudnyttede negative skat efter PAL § 7, og fremover modregne denne i livsforsikringsselskabets fremtidige positive skatter efter PAL § 8, eller eventuelt få den negative skat udbetalt efter reglerne i PAL § 17, stk. 2-4, eller § 25.

Skatterådet bekræftede endvidere, at betalte skatter efter PAL § 7, efter selskabets omdannelse, kunne medregnes som betalte skatter efter PAL § 8, jf. § 17, stk. 4. Skatterådet bekræftede endeligt, at omdannelsen af selskabet ikke havde skattemæssige konsekvenser for de pensionsberettigede medlemmer, og omdannelsen af selskabet ville således ikke påvirke de individskattepligtiges muligheder for at få udbetalt negativ skat efter PAL § 25.    

 

SKM2016.620.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Livsforsikringsselskab B og Pensionskassen A kunne fusionere skattefrit efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven, når der i fusionsbalancen blev foretaget en primo-regulering, hvor pensionskassens egenkapital blev omdannet til ufordelte reserver eller til individuelle depoter, idet der herved ikke skete en såkaldt universalsuccession, hvor alle rettigheder og forpligtelser overgik uændret fra det ophørende pensionsinstitut til det fortsættende selskab.  Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at SEL § 13 H ikke fandt anvendelse og at der ikke skete selskabsskattebeskatning af beløb, der i fusionsbalancen blev overført fra pensionskassens egenkapital til livsforsikringsselskabets ufordelte reserver, når reglerne om skattefri fusion i pensionsafkastbeskatningsloven blev anvendt.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at fusionen skattemæssigt i relation til pensionsafkastbeskatningsloven såvel som selskabsskatteloven på de anførte betingelser først havde virkning fra tidspunktet for Finanstilsynets endelige tilladelse til fusionen.

Skatterådet kunne bekræfte, at en skattepligtig fusion, hvis parterne måtte beslutte dette, kunne  gennemføres med skattemæssig tilbagevirkende kraft til 1. januar 2016 efter reglerne i SEL § 8A og PAL § 19, stk. 2, med den konsekvens, at overførslen fra den opløste egenkapital og ufordelte reserver i pensionskassen til de individuelle depoter PAL-skattemæssigt blev anset for sket i livsforsikringsselskabet, således at der i livsforsikringsselskabet blev opnået fradrag svarende til den tilsvarende beskatning på individniveau.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at SEL § 13 H ikke fandt anvendelse og at der ikke skete selskabsskattebeskatning samt beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven af beløb, der i fusionsbalancen blev overført fra pensionskassens egenkapital til livsforsikringsselskabets ufordelte reserver, når reglerne om skattepligtig fusion blev anvendt.

Skatterådet bekræftede, at egenkapitalen i pensionskassen PAL-skattemæssigt og selskabsskattemæssigt blev anses for opløst og overført til kollektive eller individuelle reserver i regi af pensionskassen, hvis beslutningen herom blev truffet inden det skattemæssige virkningstidspunkt for fusionen.

Afgørelsen omhandler både skattefri fusion og skattepligtig fusion