Dato for udgivelse
27 Oct 2011 08:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Oct 2011 14:36
SKM-nummer
SKM2011.683.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-078497
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Moms, byggegrund, momsfritaget, levering, afgiftspligtig person, ekspropriation
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at ekspropriation af en byggegrund, er omfattet af momslovens begreb "levering mod vederlag", idet leveringen af byggegrunden blev foretaget af en VVS- og entreprenørforretning, som er at anse som en afgiftspligtig person.

Hjemmel

SFL § 21, stk. 4, nr. 3

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1, § 4, stk. 1

Momssystemdirektivet artikel 14

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit D.A.5.9.1

Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.4.1.3
Henvisning
Momsvejledningen afsnit C.1.4
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.3.1.4.1

Spørgsmål

  1. I forbindelse med ekspropriation af et delareal af en ubebygget erhvervsgrund (til fremtidig vej) ønskes oplyst om den udbetalte ekspropriationserstatning for afstået areal skal indeholde moms - jf. ny lovgivning om moms på byggegrunde fra 1. januar 2011?

Skatteministeriets indstilling

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har en VVS- og entreprenørforretning, og ejer en ubebygget grund, matrikel X, som er erhvervet i 2007 - men fortsat er ubebygget. Y Kommune har ved ekspropriationsbeslutning af 8. marts 2011, eksproprieret ca. 2670 m2 til en pris (excl. evt. moms) af kr. 50 pr. m2 af den pågældende grund. Ekspropriationsbeslutningen vedrører den østlige del af grunden. Når ekspropriationsbeslutningen er truffet kan Y Kommune råde over det eksproprierede areal.

Ekspropriationen er foretaget i forbindelse med etablering af en omfartsvej, jf. kommuneplantillæg, som er vedtaget af Y Byråd de. 24. november 2010. Forligstilbuddet er accepteret d. 4. april 2011, og herefter er arbejdet igangsat snarest. Tilbuddet er fremsat af Y Kommune under forbehold af Teknisk Udvalgs endelige godkendelse, og godkendelse er efterfølgende sket.

Spørger er bekendt med, at ekspropriationserstatninger i øvrigt er skattefrie.

Spørger anfører, at svaret på ovenstående spørgsmål, er nødvendigt for korrekt udbetaling af ekspropriationserstatning.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er oplyst, at såfremt erstatningsbeløbet er momspligtigt, betaler Y Kommune momsen.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momsbekendtgørelsen

§ 39 c. Ved en byggegrund i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 39 a, stk. 1.

Praksis

Uddrag fra afgørelsen SKM2011.281.SR:

Spørger fik eksproprieret sin ejendom mod vederlag af Vejdirektoratet. Ordlyden i momslovens § 4 var dermed opfyldt, idet der var tale om en levering af en vare mod vederlag.

Momslovens § 4 skal desuden fortolkes i overensstemmelse med momssystemdirektivets artikel 14, stk. 2, litra a), som anser følgende transaktioner for at være levering af varer:

Artikel 14

1. Ved "levering af varer" forstås overdragelse af retten til som

ejer at råde over et materielt gode.

2. Ud over den i stk. 1 omhandlede transaktion anses følgende

transaktioner for at være levering af varer:

a) overdragelse af ejendomsretten til en vare mod betaling af

en erstatningsydelse i henhold til pålæg fra det offentlige

eller på dettes vegne eller ifølge loven

Ekspropriationserstatningen faldt dermed ind under direktivets ordlyd, og den nationale lovbestemmelse i § 4, dækker således leveringen af ejendommen mod erstatning, idet "levering mod vederlag" er en objektiv regel, som ikke tager hensyn til, om leveringen er påbudt den afgiftspligtige person.

Begrundelse

Ad spørgsmål 1:

I forbindelse med ekspropriation af et delareal af en ubebygget erhvervsgrund (til fremtidig vej) ønskes oplyst om den udbetalte ekspropriationserstatning for afstået areal skal indeholde moms - jf. ny lovgivning om moms på byggegrunde fra 1. januar 2011?

Det er først og fremmest relevant at afgøre om transaktionen falder ind under momslovens anvendelsesområde. Skatterådet har tidligere taget stilling til en lignende problemstilling i sagen SKM2011. 281.SR, hvori Skatterådet bekræfter, at ekspropriation af en byggegrund, er omfattet af begrebet "levering mod vederlag".

Betingelserne for at være omfattet af momslovens anvendelsesområde er således, at der er tale om en levering mod vederlag jf. momslovens § 4, som foretages af en afgiftspligtig person jf. momslovens § 3.

Leveringen foretages af spørger, som har en VVS- og entreprenørforretning, hvilket betyder at spørger er en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, idet han driver økonomisk virksomhed.

Spørger får eksproprieret sin ejendom mod vederlag af Y Kommune ved ekspropriationsbeslutning af 8. marts 2011. Den eksproprierede ejendom er en byggegrund i momslovens forstand, og leveringen er dermed en momspligtig transaktion jf. ordlyden i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b) jf. § 4. Jf. i øvrigt momsbekendtgørelsens § 39 c. med henblik på definitionen af en byggegrund..

Skatteministeriet bemærker i øvrigt, at momslovens § 4 skal fortolkes i overensstemmelse med Momssystemdirektivets artikel 14, stk. 2, litra a), som anser følgende transaktioner for at være levering af varer:

Uddrag fra Momssystemdirektivet:

Artikel 14

1. Ved "levering af varer" forstås overdragelse af retten til som

ejer at råde over et materielt gode.

2. Ud over den i stk. 1 omhandlede transaktion anses følgende

transaktioner for at være levering af varer:

a) overdragelse af ejendomsretten til en vare mod betaling af

en erstatningsydelse i henhold til pålæg fra det offentlige

eller på dettes vegne eller ifølge loven

Da spørger således er en afgiftspligtig person iht. momslovens § 3, som anført oven for, skal erstatningssummen indeholde moms jf. momslovens almindelige regler i momslovens § 23, om at afgiftspligten indtræder på leveringstidspunktet.

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 1, besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling