Dato for udgivelse
26 okt 2011 10:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 okt 2011 13:34
SKM-nummer
SKM2011.680.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-001426
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
bil, værdiansættelse, den skattepligtige værdi, import,
Resumé

Skatterådet bekræftede, at den skattepligtige værdi af biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år, skal beregnes som den tyske reelle købspris eksl. den tyske moms, tillagt udgifter til transport (inkl. den danske moms), tillagt registreringsafgifter, svarende til bilens markedsværdi.

Samtidig fandt Skatterådet, at den skattepligtige værdi af biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år, ikke skal beregnes som den tyske annoncerede købspris inkl. den tyske moms, tillagt udgifter til transport (inkl. den danske moms), tillagt registreringsafgifter og heller ikke som den af SKAT fastsat afgiftspligtige værdi, tillagt registreringsafgifter.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit A.B.1.9.2
Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.14.1.7

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at den skattepligtige værdi af biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år, skal beregnes som den tyske reelle købspris eksl. den tyske moms, tillagt udgifter til transport (inkl. den danske moms), tillagt registreringsafgifter?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at den skattepligtige værdi af biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år, skal beregnes som den tyske annoncerede købspris inkl. den tyske moms, tillagt udgifter til transport (inkl. den danske moms), tillagt registreringsafgifter?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at den skattepligtige værdi af biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år, skal beregnes som den af SKAT fastsat afgiftspligtige værdi, tillagt registreringsafgifter?

Svar

 1. Ja. Se dog sagsfremstilling og begrundelse.
 2. Nej.
 3. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S tilbyder leasing til private og virksomheder af typisk importerede biler fra Tyskland.

Formålet med den nærværende anmodning om bindende svar er afgøre, hvilket pris skal lægges til grund for beregning af den skattepligtige værdi, som nævnt i ligningslovens § 16, stk. 4, når der drejer sig om biler, der er ældre end 36 måneder, og er importeret fra Tyskland.

Spørger importer bil fra Tyskland, der hos den tyske bilforhandler er købt til en pris på 20.000 Euro. Bilen er købt netto, dvs. uden tysk moms (svarende til 150.000 kr. ved en kurs på 7,50).

I henhold til den tyske annonce sælges bilen til 20.000 Euro + 19 % af 20.000 Euro (det tyske moms), dvs. 3.800 Euro. Den samlede pris udgør således 23.800 Euro, eller 178.500 kr.

Bilen transporteres til Danmark med et dansk vognmandsfirma. Transportprisen udgør 3.500 kr. + moms, dvs. 4.375 kr. i alt.

Ved hjemkosten til Danmark søges en afgørelse om værdiansættelse (blanket 21.043) af bilen hos SKAT, der fastsætter handelsværdien til:

372.000 kr. (bilens afgiftspligtig værdi: 143.789 kr., tillagt afgift på 228.211 kr.).

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Indledningsvis bemærker Skatteministeriet, at spørger har stillet tre spørgsmål vedrørende fastsættelse af den skattepligtige værdi af biler, der er ældre end 36 måneder. De pågældende biler af en arbejdsgiver stilles til de ansattes rådighed, dvs. at der er tale om beskatning i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4.

I spørgsmål 1 spørges om, hvorvidt den skattepligtige værdi af biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år, skal beregnes som den tyske reelle købspris eksl. den tyske moms, tillagt udgifter til transport (inkl. den danske moms), tillagt registreringsafgifter.

 • i dette tilfælde vil den skattepligtige værdi udgør: 382.586 kr., beregnet som:
 • den tyske netto pris på 150.000 kr, tillagt transport på 4.375 kr. (3.500 kr. + dansk moms), tillagt registreringsafgift på 228.211 kr.

I spørgsmål 2 spørges om, hvorvidt den skattepligtige værdi af biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år, skal beregnes som den tyske annoncerede købspris inkl. den tyske moms, tillagt udgifter til transport (inkl. den danske moms), tillagt registreringsafgifter.

 • i dette tilfælde vil den skattepligtige værdi udgør: 411.086 kr., beregnet som:
 • den tyske pris på 178.500 kr. (150.000 kr. + tysk moms på 19 %), tillagt transport på 4.375 kr. (3.500 kr. + dansk moms), tillagt registreringsafgift på 228.211 kr.

I spørgsmål 3 spørges om, hvorvidt den skattepligtige værdi af biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år, skal beregnes som den af SKAT fastsatte afgiftspligtige værdi, tillagt registreringsafgifter.

 • i dette tilfælde vil den skattepligtige værdi udgør: 372.000 kr., beregnet som:
 • bilens afgiftspligtige værdi: 143.789 kr., tillagt afgift på 228.211 kr.

Lovgrundlag

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, sammenholdt med ligningslovens § 16, stk. 4, 1. pkt., at der ved opgørelse af den skattepligtige indkomst medregnes værdi, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver.

Det fremgår dernæst af ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt, at den skattepligtige værdi af en bil, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.

For så vidt angår beregningsgrundlaget af biler, der er over 36 måneder gamle, fremgår det følgende af pkt. 12.4.6.2 i cirk. 72 af 17.4.1996.

[...] Har firmaet anskaffet bilen mere end tre fulde år efter bilens første indregistrering (»gammel bil«), er beregningsgrundlaget firmaets købspris, dvs. den pris firmaet faktisk betaler for bilen, inklusive eventuelle leveringsomkostninger og normalt tilbehør.

Til købsprisen henregnes også eventuelle istandsættelsesudgifter, der afholdes i forbindelse med bilens erhvervelse. Der kan ikke opstilles en generel frist for den tidsmæssige sammenhæng mellem erhvervelsen og istandsættelsen, idet det må bero på en konkret vurdering af, om istandsættelsen har en naturlig sammenhæng med erhvervelsen.[...]

Skatteministeriet bemærker, at ligningslovens § 16 blev indsat ved lov nr. 483 af 30. juni 1993.

Det fremgår af betænkning, udarbejdet i forbindelse med behandling af den nævnte lov, at udvalget har stillet en række spørgsmål til skatteministeren.

Spørgsmål 8:

"Hvorledes beskattes værdien af at have en leaset brugt bil til rådighed?

Nogle eksempler bedes givet på en beregningsmetode, som den vil blive anvendt i praksis.

Vil beskatningen falde måned for måned eller år for år, såfremt der er tale om samme bil?"

Svar:

Efter lovforslaget er det uden betydning for beskatningen af den ansattes rådighed over en firmabil til privat kørsel, om virksomheden ejer firmabilen eller har leaset firmabilen.

Den ansatte får forhøjet sin skattepligtige indkomst med 25 pct. af firmabilens markedsværdi på leasingtidspunktet, jf. lovforslaget side 6, spalte 2, 7. afsnit.

Stille således en leaset brugt firmabil, der på leasingtidspunktet har en markedsværdi på f.eks. 200.000 kr., til rådighed for privat kørsel, forhøjes den ansattes skattepligtige indkomst med 50.000 kr. Er bilens markedsværdi 250.000 kr., er indkomstforhøjelsen 62.500 kr. Er bilens markedsværdi 300.000 kr., er indkomstforhøjelsen 75.000 kr.

Værdiansættelsen ændres ikke i leasingperioden. Således anvendes i hele leasingperioden bilens markedsværdi på leasingtidspunktet som beregningsgrundlag for værdiansættelsen af det gode, det er for den ansatte at have firmabilen til rådigheden for privat kørsel.

Spørgsmål 34:

"Skal en sådan sælger bilægge sin selvangivelse 12 vurderinger på forskellige leasingbiler?

Eller findes der en nemmere måde at opgøre dette på?"

Svar:

Normalt leases ubrugte biler.

Leases brugte biler, må der skønnes over bilens markedsværdi på leasingtidspunket. Støtte for dette skøn kan hentes i Danmarks Automobilforhandler Forenings brugtvognskatalog, bilannoncer eller lignende.

I de tilfælde, hvor der månedligt stilles en lejet bil til rådighed, må værdiansættelsen principielt foretages hver måned. En sådan situation er nu næppe typisk.

Sælgeren skal i sådan en situation opgøre værdien af rådigheden over den bil, som firmaet stiller til rådighed for privat kørsel, for hver rådighedsperiode og selvangive summen heraf, men det er jo frivilligt, om den ansatte vil have bilen til rådighed for privat kørsel.

Jeg ser ikke umiddelbart en nemmere måde at selvangive på.

Praksis

I TfS 1997.183 (afgørelse fra Landsskatteretten) klagede A for indkomståret 1994 over, at de stedlige skattemyndigheder havde forhøjet hans indkomst med 4.500 kr. vedr. yderligere værdi af fri bil.

Det fremgik af sagens oplysninger, at klageren var eneanpartshaver i B ApS, der ejede hele anpartskapitalen i C ApS, i hvilket selskab klageren var ansat som direktør. Den 20/11 1991 købte B ApS en BMW 520i for 290.000 kr. Bilen blev indregistreret første gang den 19/5 1989. Bilen blev leaset ud til C ApS indtil den 1/7 1992, hvor C ApS købte den for 240.000 kr. på baggrund af en vurdering foretaget af en bilforhandler. Klageren havde siden købet den 20/11 1991 haft bilen stillet til rådighed i sit ansættelsesforhold.

De stedlige skattemyndigheder havde opgjort beregningsgrundlaget vedrørende værdiansættelsen af bilen til 75 pct. af nyvognsprisen (350.000 kr.) i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, 3. pkt., idet der herved var lagt vægt på, at også biler, som virksomheden havde lejet (leaset), skulle værdiansættes, som om bilen var erhvervet til eje af firmaet på lejetidspunktet, jf. cirkulære nr. 202 af 13/12 1993, pkt. 2.4.2.3.

Landsskatteretten lagde til grund, at salgsprisen for bilen på 240.000 kr. var udtryk for den reelle handelspris. Retten fandt herefter, at bilens værdi skulle fastsættes i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, 4. pkt., da arbejdsgiveren havde erhvervet bilen senere end tre år efter første indregistrering, hvilket også var tiltrådt af Told- og Skattestyrelsen.

I SKM2005.472.LSR ændrede Landsskatteretten Regionens afgørelse vedrørende grundlaget for beregning af værdi af fri bil for en af selskabets medarbejdere.

Regionen havde anset selskabet for pligtig at anvende et beregningsgrundlag for en fri bil, stillet til rådighed for medarbejderen, svarende til den faktiske anskaffelsessum med tillæg af de 90.000 kr., som selskabet betalte i ekstraordinær leasingafgift til B.

Regionen bemærkede, at det forhold, at bilen blev handlet gennem C, ikke kunne anses for at være gennemført i fri handel, idet C solgte bilen fra ny og i forbindelse med handlen formentlig var garanteret at kunne videresælge bilen igen til selskabet. Dette bestyrkedes yderligere af, at regionen ved undersøgelse på www.bilpriser.dk konstaterede, at den samme slags bil pr. 8. september 2003 var ansat til 294.100 kr. i udsalg hos en forhandler.

Landsskatterettens udtalte, at beregningsgrundlaget for værdien af fri bil til selskabets medarbejder måtte anses at udgøre selskabets faktiske købspris på 235.480 kr., jf. Landsskatterettens afgørelse offentliggjort i TfS 1997.183. Retten havde herved henset til, at markedsprisen for bilen på overdragelsestidspunktet i henhold til Dansk Automobilforenings brugtbilskatalog reguleret for km-tal udgjorde 230.300 kr. Den påklagede afgørelse blev nedsat i overensstemmelse hermed.

I SKM2011.278.SR og SKM2011.279.SR. der begge vedrørte beregningsgrundlaget for fri bil beskatning i forbindelse med genleasing til samme eller til en ny leasingtager efter tre år, udtalte Skatterådet, at der i situationer, hvor der ved genleasingen ikke sker nogen handel med firmabilen, foreligger der ingen fakturapris, som kan danne beskatningsgrundlaget for fri bil.

I disse tilfælde anvendes bilens markedsværdi på genleasingstidspunket.

Begrundelse

Som nævnt ovenfor fremgår det af ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt., at den skattepligtige værdi af en bil, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. I overensstemmelse lovens ordlyd, skal der således anvendes bilens markedsværdi.

Bilens markedsværdi er således den pris, som firmaet faktisk betaler, inklusive leveringsomkostninger, normalt tilbehør, samt eventuelle istandsættelsesudgifter, der afholdes i forbindelse med bilens erhvervelse og som har en naturlig sammenhæng med bilens erhvervelse. Prisen skal dernæst indeholde moms og registreringsafgifter.

I forbindelse med behandling af forslag til ligningslovens § 16, stk. 4 (der henvises til det ovenfor citerede svar på spørgsmål 34), er det anført, at markedsværdi af brugte biler, der leases, skal skønnes på leasingtidspunket, samt at støtte for dette skøn kan hentes i Danmarks Automobilforhandler Forenings brugtvognskatalog, bilannoncer eller lignende. Landsskatteretten har ligeledes i SKM2005.472.LSR henset til, at beregningsgrundlaget for værdien af fri bil til selskabets medarbejder skal beregnes på grund af bilens markedspris på overdragelsestidspunktet.

I lyset af ovenstående er det Skatteministeriets vurdering, at den skattepligtige værdi af biler, der beregnes i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt. skal beregnes på baggrund af den pris, som firmaet har betalt til den tyske forhandler, tillagt moms, leveringsomkostninger, herunder transportudgifter fra Tyskland og udgifter til de danske nummerplader, normalt tilbehør, samt eventuelle istandsættelsesudgifter, der afholdes i forbindelse med bilens erhvervelse og som har en naturlig sammenhæng med bilens erhvervelse.

Skatteministeriet lægger dernæst vægt på, at den pris, som spørger betaler til den tyske forhandler, må anses for at være udtryk for bilens markedsværdi, da der er tale om en handel mellem uafhængige parter.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med et "Ja" med tilføjelse: "se sagsfremstilling og begrundelse", mens spørgsmål 2 og 3 besvares benægtende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.