Dato for udgivelse
04 Nov 2011 11:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Sep 2011 08:52
SKM-nummer
SKM2011.726.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 150-3309/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Rejser, arbejdsværelse, forsikringer, advokat, gruppeliv, modelskib, statsautoriseret, revisor
Resumé

Skattemyndighederne havde nægtet en statsautoriseret revisor, der drev erhvervsvirksomhed ved anvendelse af virksomhedsordningen, fradrag for en lang række bogførte udgifter under henvisning til, at der ikke forelå fornøden dokumentation for udgifternes afholdelse, eller at udgifterne ikke var afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Retten fandt, at sagsøgeren i ikke ubetydeligt omfang havde forsømt forpligtelsen efter virksomhedsskattelovens § 2 til at tilrettelægge bogføringen således, at der regnskabsmæssigt sker en opdeling af den skattepligtiges samlede økonomi i en virksomhedsøkonomi og en privat økonomi. Retten fandt, at dette skærpede beviskravet for, at der forelå fradragsberettigede udgifter.

Skatteministeriet havde på grundlag af dokumenter fremlagt under skriftvekslingen anerkendt, at sagsøgeren på to punkter havde fradragsret. Byretten tiltrådte, at sagsøgeren på de øvrige punkter ikke havde løftet bevisbyrden herfor.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2 E.B.3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2 E.A.2.1

Parter

A
(Christian Falk Hansen)

 

mod

 

Skatteministeriet
(
Kammeradvokaten v/Advokat Tim Holmager)

Afsagt af byretsdommer

Lisbeth Kjærgaard

Denne sag, der er anlagt den 26. november 2009, drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, A, der driver virksomheden Revisionsfirmaet H1 er berettigede til en række fradrag i den skattepligtige indkomst i 2004 efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

 

Parternes påstande

 

A har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at hans skatteansættelse for indkomståret 2004 nedsættes med i alt 185.583 kr., og at hans momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar - 31. december 2004 hjemvises til fornyet behandling ved SKAT. Subsidiært har A påstået, at Skatteministeriet skal anerkende, at hans skatteansættelse for indkomståret 2004 skal hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

 

Skatteministeriet har påstået frifindelse mod anerkendelse af, at As skattepligtige indkomst for indkomståret 2004 nedsættes med 7.911 kr., og at hans momstilsvar for perioden 1. januar 2004 - 31. december 2004 nedsættes med 843,75 kr.

 

As påstand fremkommer således

Ej godkendt fradrag for markedsføringsomkostninger                                                

kr.

6.780

Ej godkendt fradrag for livs-, pensions- og skadeforsikringer

kr.

6.273

Ej godkendt fradrag for syge- og indbrudsforsikring

kr.

7.294

Ej godkendt fradrag for transport/fragt og kørsel

kr.

44.760

Ej godkendt fradrag for rejseomkostninger                                                                 

kr.

35.493

Ej godkendt fradrag for afholdte udgifter til kontingent, tidsskrifter og aviser

kr.

33.631

Ej godkendt fradrag for småanskaffelser

kr.

4.711

Ej godkendt fradrag for afskrivning på EDB-server

kr.

3.000

Ej godkendt fradrag for advokatomkostninger

kr.

6.326

Ej godkendt fradrag for lokaleomkostninger

kr.

 37.315

I alt                                                                                                                                          

kr.

185.583

Oplysningerne i sagen

A drev i indkomståret 2004 virksomheden Revisionsfirmaet H1. Han havde valgt beskatning efter virksomhedsskatteordningen. Den bil, han ejede i 2004, var ikke omfattet af virksomhedsskatteordningen.

 

I forbindelse med revisionen af As skatteansættelse for 2004 foretog skattemyndighederne en række korrektioner i forhold til hans skatteansættelse for indkomståret 2004 samt en række afledte ændringer i hans momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar 2004 - 31. december 2004. A påklagede afgørelserne til Landsskatteretten.

 

Landsskatteretten afsagde den 25. august 2009 følgende kendelse vedrørende As klage over opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2004:

"...


Klagen vedrører fradrag for diverse driftsudgifter.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Virksomhedsindkomst

 

SKAT har forhøjet indkomsten med 53.392 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for markedsføringsomkostninger.

 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

SKAT har forhøjet indkomsten med 27.837 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for forsikringer.

 

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 1.319 kr. til 26.518 kr.

 

SKAT har forhøjet indkomsten med 7.469 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for syge- og indbrudsforsikring.

 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

SKAT har forhøjet indkomsten med 106.811 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for udgifter til transport.

 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

SKAT har forhøjet indkomsten med 113.471 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for rejseudgifter.

 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

SKAT har forhøjet indkomsten med 17.331 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for udgifter til kontingenter, aviser og tidsskrifter.

 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

SKAT har forhøjet indkomsten med 24.268 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for udgifter til småanskaffelser.

 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

SKAT har nedsat afskrivningssaldoen med 28.000 kr. og har som konsekvens heraf forhøjet indkomsten med ikke godkendt afskrivning på 7.000 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

SKAT har forhøjet indkomsten med 52.326 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for advokatudgifter.

 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

SKAT har forhøjet indkomsten med 29.356 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for udgifter til kurser og undervisning.

 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

SKAT har forhøjet indkomsten med 114.999 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for lokaleomkostninger.

 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

Aktieindkomst

 

SKAT har forhøjet aktieindkomsten med 285.922 kr. vedrørende tab børsnoterede aktier ejet over 3 år.

 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

Kapitalindkomst

 

SKAT har forhøjet renteindtægter med 41.571 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 18.924 kr.

 

SKAT har godkendt yderligere fradrag for renteudgifter på 97.338 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

Møde mv.

 

Klageren har haft kontormøde med Landsskatterettens sagsbehandler.

 

Generelle oplysninger

 

Klageren har i 2004 drevet Revisionsfirmaet H1. Virksomheden er drevet fra lejede kontorlokaler på ...1. Regnskabet for 2004 består af en råbalance. Omsætningen ifølge råbalancen udgjorde 3.279.261 kr. Der er fratrukket personale-, administrations-, lokaleudgifter samt afskrivninger på henholdsvis 1.333.494 kr., 616.944 kr., 558.511 kr. og 204.866 kr. Det regnskabsmæssige resultat efter fradrag af renteudgifter på netto 30.860 kr. har udgjort 157.583 kr., som er overført til selvangivelsens felt 221, som overskud af virksomhed før renter. Klageren har valgt beskatning efter virksomhedsordningen.

 

SKAT har modtaget bilagsmapper med bilag indeholdende bilagene nr. 11 - 341. Ved gennemgang af bogføringen konstaterede SKAT, at der var bogført bilag med nr. 1. - 509. SKAT har bedt om, men har ikke modtaget bilagene med nr. 341 - 509. Ved mail af 16. december 2007 til SKAT har klageren oplyst, at det ikke er muligt at fremskaffe de efterlyste bilag.

 

Ikke godkendt fradrag for markedsføringsudgifter

 

Sagens oplysninger

 

Det fremgår af råbalancen, at klageren har fratrukket udgifter til markedsføring på 78.714 kr. Det fremgår af kontospecifikation af konto nr. 1420, at der bl.a. er fratrukket udgifter til restaurationsbesøg, køb af vin, blomster, paraplyer med logo, gaver i form af laks m.m. Derudover er der fratrukket udgifter til jobannoncer på 14.970 kr. Der er fratrukket udgifter til golfkontingent for klageren og kontingent til DR Radiosymfoniorkester og DR Radiounderholdningsorkester på henholdsvis 2.428 kr. og 5.664 kr., i alt 8.092 kr. Det fremgår ikke af bogføringsteksten, at der er udgiftsført udgift til køb af kunstkalender.

 

SKATs afgørelse

 

SKAT har på baggrund af en bilagsgennemgang opdelt de bogførte udgifter i fuldt fradragsberettigede udgifter på 14.970 kr., begrænset fradragsberettigede udgifter på 41.411 kr. og private ikke fradragsberettigede udgifter på 22.333 kr. I beløbet på 22.333 kr. er der indeholdt udgifter på 18.838 kr., der ikke er beskrevet ved underliggende bilag, herunder bl.a. udgifter til golf og DR.

 

SKAT har f eks. anset en udgift på 7.440 kr. til køb af paraplyer med logo som en repræsentationsudgift med begrænset fradragsret. Udgifter til jobannoncer på 14.970 kr. er godkendt som fuldt fradragsberettigede. Udgifter til DR, som ikke er beskrevet ved bilag, er anset som en privat udgift. Indkomsten er forhøjet med 53.392 kr. Beløbet er fremkommet som 75 % af 41.411 kr. med tillæg af 22.333 kr.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klageren har nedlagt påstand om, at der godkendes fuldt fradrag for udgift til jobannoncer på 14.969 kr., køb af paraplyer til 7.440 kr. og køb af kunstkalender til 1.600 kr., i alt 24.009 kr. SKAT har anset udgifter for i alt 41.411 kr. som begrænset fradragsberettigede udgifter. Dette beløb skal reduceres med henholdsvis 7.440 kr. og 1.600 kr., i alt 9.040 kr. til 32.370 kr., hvilket giver et fradrag på 8.093 kr. SKATs forhøjelse på 53.392 kr. skal derfor nedsættes til 21.291 kr. Paraplyerne og kunstkalenderen er givet til medarbejderne.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Skatteydere kan fradrage driftsomkostninger, dvs. de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgiften skal være direkte knyttet til indkomsten, og den skal ligge inden for virksomhedens naturlige rammer.

 

Private udgifter kan ikke fradrages. Det fremgår af statsskattelovens § 6, sidste pkt.

 

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til repræsentation dog kun med et beløb svarende til 25 pct. af de afholdte udgifter. Det fremgår af ligningslovens § 8, stk. 4.

 

SKAT har allerede godkendt fuldt fradrag for udgifter til jobannoncer. Klageren kan ikke opnå fradrag for den samme udgift 2 gange. Det er ikke godtgjort, at købet af paraplyer ikke har haft et repræsentativt formål. Udgiften til køb af kunstkalender er ikke dokumenteret. SKATs forhøjelse af indkomsten med 53.392 kr. stadfæstes derfor.

 

Ikke godkendt fradrag for forsikringer

 

Sagens oplysninger

 

Ifølge råbalance for virksomheden har klageren fratrukket udgifter til forsikring på i alt 87.945 kr. Udgiften er bogført således:

Konto nr.

Tekst

Beløb

1320

Revisorforsikring, Codan

58.606,00 kr.

1330

Erhvervsdriftsforsikring

0,00 kr.

1340

Erhvervsdriftsforsikring

0,00 kr.

1345

Ansvarsforsikring

1.204,00 kr.

1347

Arbejdsskadeforsikring

1.319,00 kr.

1348

Ulykkesforsikring

3.496,00 kr.

1351

Gruppeliv

5.368,00 kr.

1353

Dana

0,00 kr.

1355

Livsforsikring

14.541,00 kr.

1356

Husforsikring

3.411,00 kr.

1357

Solidarisk personforsikring

          0.00 kr.

 

 

87.945,00 kr.

 

Det fremgår af bilag til selvangivelse for 2004, at klageren pr. 31. december 2004 havde følgende personlige forsikringer:  

                                                                                                          

Erhvervsevnedækning

1.109.500 kr.

Engangssum ved død som følge af sygdom inkl. gruppeliv

2.844.000 kr.

Engangssum ved død som følge af ulykke inkl. gruppeliv

4.144.000 kr.

Engangssum ved invaliditet som følge af ulykke

1.365.000 kr.

Kapitalpension

1.900.000 kr.

Ratepension med årlig ydelse fra fyldte 60 år

200.000 kr.

Udvidet operationsdækning, Danmark

300.000 kr.

Medlem af Danmark, operationsdækning

85.000 kr.

 

Klageren har uden for virksomheden fratrukket indbetalinger på pensionsordninger på henholdsvis 69.695 kr. og 40.100 kr.

 

Det fremgår af kontospecifikation af konto nr. 1320 samt efterposteringsark, at der oprindeligt er bogført 1.204 kr. Der er efterposteret 55.000 kr., hvorefter saldoen udgør 56.204 kr. Der er fratrukket 58.606 kr. Ifølge SKAT kan differencen bl.a. forklares med, at der i beløbet er indeholdt 2.237,57 kr. vedrørende erhvervsudygtighedsforsikring.

 

På konto nr. 1347 er der bogført 1.319 kr. vedrørende præmie på arbejdsskadeforsikring, som dækker andre end klageren. På konto nr. 1348 er der bogført 3.496 kr., som ikke er beskrevet ved eksternt bilag. På konto nr. 1351 er der fratrukket 5.368 kr. ved bilagene 23, 25, 99, 378, 342 og 409. Udgifterne ifølge bilagene 378, 342 og 409 udgør 1.771 kr. Disse bilag mangler.

 

Der er i råbalancen endvidere foretaget fradrag for udgifter på henholdsvis 6.333 kr., 350 kr. og 3.952 kr. vedrørende henholdsvis Falck Securitas alarm på privatadressen, rejseforsikring samt sygeforsikring for klageren og hans hustru.

 

Klageren har for retten fremlagt en faktura udstedt den 1. februar 2004 af G1 A/S på 3.411,78 kr. vedrørende løsøreforsikring i henhold til police nr. ... Policen er ikke fremlagt.

 

Klageren har endvidere fratrukket udgifter til syge- og indbrudsforsikring på 10.635 kr. Udgifterne er bogført således

 

Konto nr.

Tekst

Beløb

1358

Falck Securitas, ...2

6.333,00 kr.

1359

Rejseforsikring, klageren og klagerens ægtefælle

350,00 kr.

1540

Sygeforsikring Danmark, klageren

 3.952,00 kr.
  10.635,00 kr.

  

Klageren har efterfølgende fremlagt forsikringspolicer for erhvervsforsikring, police nr. ... i Tryg udskrevet den 13. december 2005, erhvervsforsikring i Codan, police nr. ..., udskrevet den 12. februar 1999, erhvervsevneforsikring i G1 A/S, police nr. ..., udskrevet den 18. februar 1999 samt et ikke underskrevet tilbud på arbejdsudygtighedsforsikring på medarbejderne TT og KL.

SKATS afgørelse

 

SKAT har ikke godkendt fradrag for følgende udgifter

 

1320

Revisorforsikring

2.238,00 kr.

1347

Arbejdsskadeforsikring

1.319,00 kr.

1348

Ulykkesforsikring

3.496,00 kr.

1351

Gruppeliv

2.862,00 kr.

1355

Livsforsikring

14.541,00 kr.

1356

Husforsikring

  3.411.00 kr.

 

 

27.837,00 kr.

Der er godkendt fradrag for gruppeliv på 2.506 kr. vedrørende TT. Da klageren ikke har fremsendt ansættelseskontrakter og policer for øvrige medarbejdere, kan der ikke godkendes fradrag for øvrige bogførte udgifter til gruppeliv. Udgifterne på henholdsvis 2.238 kr. og 14.541 kr. er allerede fratrukket en gang. Udgiften på 1.319 kr. kan ikke godkendes fratrukket, idet udgiften ikke dækker klageren. Udgiften på 3.496 kr. er ikke beskrevet ved grundbilag, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag herfor. Udgiften på 3.411 kr. er ikke tilstrækkelig dokumenteret, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag herfor. Det bemærkes, at SKAT har bedt om men ikke modtaget policen.

 

SKAT har i lighed med tidligere år godkendt fradrag for 50 % af udgiften på 6.333 kr. til Falck Securitas. Rejseforsikringen dækker klageren og hans hustru. Udgiften er anset som en privat udgift. Udgift til sygeforsikring er anset som en privat udgift. Indkomsten er forhøjet med 7.469 kr.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse på 27.837 kr. vedrørende forsikringer nedsættes til 17.807 kr. Han har endvidere nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af indkomsten på 7.469 kr. vedrørende syge- og indbrudsforsikring nedsættes med 10.635 kr.

 

Udgiften på 1.319 kr. til arbejdsskadeforsikring dækker samtlige medarbejdere. Udgiften på 3.062 kr. (5.568 kr. - 2.506 kr.) dækker TT. Bilag på udgifter på henholdsvis 2.238 kr. og 3.411 kr. vil blive eftersendt.

 

Det fastholdes, at der skal gives fradrag for udgifter på henholdsvis 6.333 kr., 350 kr. og 3.952 kr.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Der påhviler klageren en pligt til mod begæring at dokumentere de udgifter, som han har fratrukket ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

 

SKAT har ikke modtaget de oplysninger, som SKAT har bedt om. F.eks. har SKAT bedt om forsikringspolicer tegnet for ansatte medarbejdere og løsøre. Klageren har til retten fremsendt en faktura vedrørende løsøre. Det er ikke godtgjort, at udgiften dækker betalingen for en erhvervsmæssig forsikring.

 

Udgifter til forsikringer, der ikke er omfattet af fradragsreglerne i pensionsbeskatningsloven, kan i visse situationer fratrækkes efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Praksis er beskrevet i de årlige ligningsvejledninger for erhvervsdrivende afsnit E.B.3.10. De selvangivne fradrag for udgifter til forsikring har været underkastet en meget grundig behandling af SKAT. Det påhviler klageren at dokumentere sine udgifter ved grundbilag. Der er fratrukket udgifter, der ikke er beskrevet ved underliggende bilag. SKAT har allerede godkendt fradrag for 2.506 kr. vedrørende TT. Klageren kan ikke opnå fradrag for den samme udgift 2 gange. SKAT har nægtet fradrag for arbejdsskadeforsikring. Landsskatteretten godkender fradrag på 1.319 kr. for udgiften til arbejdsskadeforsikring. Landsskatteretten har herved lagt til grund, at forsikringen ikke dækker klageren, men en ansat. Når der bortses fra det godkendte fradrag for arbejdsskadeforsikring, er der ikke fremlagt dokumentation for, at klageren har afholdt større udgifter end allerede godkendt af SKAT. De øvrige forhøjelser på i alt 26.518 kr. stadfæstes derfor.

 

Af de grunde, der er anført af SKAT, stadfæster Landsskatteretten endvidere SKATs forhøjelse af indkomsten med 7.469 kr.

 

Ikke godkendt fradrag for transport og rejseudgifter

 

Sagens oplysninger

 

I regnskabet er der fratrukket udgifter på 111.248 kr. vedrørende transport og fragt. Udgifterne er bogført således:

 

Konto nr.

Tekst

Beløb

1750

Vægtafgift

11.810,00 kr.

1790

Benzin og vask

26.891,00 kr.

1791

Autodrift

112.978,00 kr.

1795

Privatandel

-40.431.00 kr.

 

 

111.248,00 kr.

 

På konto nr. 1750 er der bl.a. bogført udgifter på henholdsvis 2 x 2.460 kr., i alt 4.920 kr. vedrørende Toyota. Klagerens tidligere ægtefæller er ifølge SKATs oplysninger registeret som ejer af den omhandlede bil. På kontoen er der endvidere bogført udgifter på henholdsvis 1.750 kr. og 3.390 kr., i alt 5.140 kr., som ikke er beskrevet ved underliggende bilag. På konto nr.1790 er der bogført udgifter på i alt 15.541 kr. som ikke er beskrevet ved underliggende bilag. På konto nr. 1791 er der bogført udgifter vedrørende Toyota på i alt 15.471,40 kr. På kontoen er der endvidere bogført udgifter på i alt 65.738,54 kr., der ikke er beskrevet ved underliggende bilag.

 

Det fremgår af note 10 til regnskabet, at driftsomkostninger for biler er refunderet fra firmaer i virksomhedsordningen med 85 % for Mercedes Benz og med 52,5 % for Toyota.

 

I regnskabet er der endvidere fratrukket rejseudgifter på i alt 114.134 kr. Der er bogført rejseudgifter på 219.134,05 kr. Ved udarbejdelsen af regnskabet er der tilbageført udgifter på 105.000 kr. Det fremgår af kontospecifikation, at der på kontoen bl.a. er bogført udgifter beskrevet ved MasterCard betalinger på i alt 102.973,36 kr. Der er bogført udgifter på i alt 104.791,37 kr., der ikke er beskrevet ved underliggende bilag. SKAT har ved gennemgangen af kontoen konstateret, at udgifter på henholdsvis 21.050,14 kr. inkl. moms og 21.070,14 kr., er beskrevet ved samme regning. Forskellen på 30 kr. skyldes et rykkergebyr. Udgifterne er beskrevet i form af udskrifter fra MasterCard. Der er bogført en udgift på 5.214,40 kr. vedrørende en rejse til Sverige i perioden ca. 5. - 8. maj 2004 samt en udgift vedrørende en rejse til London fra fredag den 28. maj - 31. maj 2004. Af bilagsmaterialet fremgår, at der er reserveret 4 dobbeltværelser.

 

Klageren har fremlagt en mail af 10. juni 2008 fra klageren til SKAT. Mailen beskriver en rejse til St. Petersburg samt kopi af uddrag af tak til 2 personer ved navn DN og KK. Klageren har bl.a. tilkendegivet: "Thank you for a very interesting visit in St. Petersburg with visit to your importcenter and to a filial and one one your engineers officers. I have noted that the following were decided:

"1.  DN gave a brief introduction to your legal structure and to your legal goal for short and medium term..."

SKATs afgørelse

 

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til vægtafgift, benzin og vask samt autodrift på henholdsvis 10.060 kr., 15.541 kr. og 81.210 kr., i alt 106.811 kr. Begrundelsen er, at udgifterne enten ikke er dokumenterede, eller at de er private. Da der ikke foreligger en nærmere redegørelse for den private andel på 40.431 kr., har det ikke været muligt at korrigere herfor.

 

SKAT har endvidere ikke godkendt fradrag for rejseudgifter på i alt 113.471,65 kr. Der er således ikke godkendt fradrag for rejseudgifter til Sverige og London på henholdsvis 5.491,52 kr. og 5.214,40 kr. Rejserne er foretaget i tilknytning til påsken og pinsen. Det er ikke godtgjort, at rejserne har været erhvervsmæssige. Der er bogført udgifter beskrevet ved MasterCard på i alt 102.973,36 kr. samt udgifter, der ikke er beskrevet ved underliggende bilag på i alt 104.791,37 kr. Samlet er der bogført udgifter på i alt 218.471,65 kr., som SKAT ikke kan godkende. Da der er tilbageført 105.000 kr., nedsættes forhøjelsen til 113.472 kr.

 

Klageres påstand og argumenter

 

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af indkomsten på 106.811 kr. vedrørende ikke godkendt transportomkostninger nedsættes med 44.760 kr. Nedsættelsesbeløbet er fordelt på udgifter til Mercedes. Øvrige bilag samt privat andel på henholdsvis 36.642 kr., 20.000 kr. og 9.882 kr. vil blive eftersendt.

 

Klageren har oprindeligt endvidere nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af indkomsten på 106.811 kr. nedsættes med 35.493 kr. Han har efterfølgende nedlagt påstand om, at forhøjelsen nedsættes med 25.393 kr.

 

Klageren har endvidere nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af indkomsten på 113.472 kr. nedsættes med 35.493 kr. Fradrag for rejse til Sverige, London og St. Petersburg fastholdes. Sidstnævnte rejse er begrundet med besøg hos en russisk klient.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

En skattepligtig, der anvender virksomhedsordningen, kan vælge enten at lade bilerne indgå fuldt ud i virksomhedsordningen eller at holde bilerne uden for virksomheden. Det fremgår af virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3.

 

I henhold til note 10 til regnskabet lægges det til grund, at hverken Mercedes Benz eller Toyota er medtaget i virksomheden. Når blandet benyttede biler holdes udenfor virksomheden, kan den skattepligtige vælge enten at fa den erhvervsmæssige kørsel godtgjort ved, at virksomheden betaler en beregnet leje svarende til de faktiske erhvervsmæssige omkostninger eller at få den erhvervsmæssige kørsel godtgjort af virksomheden med satser fastsat af Ligningsrådet (nu Skatterådet). I begge tilfælde fratrækkes godtgørelsen i virksomhedens indkomst.

 

Den erhvervsmæssige kørsel for virksomheden er ikke dokumenteret. Bl.a. derfor stadfæstes SKATs forhøjelse af den skattepligtige indkomst vedrørende dette klagepunkt.

 

Klageren har ikke godtgjort, at rejserne til Sverige og London er erhvervsmæssige. Rejsen til St. Petersburg er alene beskrevet i form af udklip af en e-mail. Klageren har ligeledes ikke ved det fremlagte materiale dokumenteret eller sandsynliggjort, at denne rejse er erhvervsmæssig. SKATs forhøjelse af den skattepligtige indkomst med 113.472 kr. stadfæstes.

 

Ikke godkendt fradrag for udgifter til kontingenter, aviser og tidsskrifter samt udgifter til kurser og undervisning.

 

Sagens oplysninger

 

Det fremgår af regnskabet, at der er fratrukket udgifter til kontingenter, tidsskrifter og aviser med i alt 66.051 kr. Udgifterne er bogført således:

 

Konto nr.

Tekst

Beløb

0810

Bøger og blade

18.398,00 kr.

1302

Kvalitetskontrol

480,00 kr.

1305

FSR-kontingent

8.383,00 kr.

1310

R4-medlemskab

15.400,00 kr.

1403

R4-kontingent

18.000,00 kr.

1405

Kontingent

980,00 kr.

1430

Avis og TV

3.583,00 kr.

1580

Licens

     827.00 kr.

 

 

66.051,00 kr.

 

SKAT har forhøjet indkomsten med i alt 17.331 kr., heraf er påklaget udgifter på 14.375 kr. vedrørende FSR-kontingent og R4-medlemskab. Det fremgår af SKATs afgørelse, at SKAT under sagens behandling godkendte fradrag yderligere udgifter til R4 på 10.100 kr.

 

Det fremgår af kontospecifikation, at der på konto nr. 1305 er bogført følgende bilag:

 

Bilag

Tekst

Debet

Moms

Netto debet

055

FSR-kontingent

5.135,94 kr.

1.027,19 kr.

4.108,75 kr.

348

FSR-kontingent

5.343,75 kr.

1.068,75 kr.

4.275.00 kr.

 

 

 

 

8.383,75 kr.

                                                                                  

På konto nr. 1310 er der bogført følgende bilag

 

Bilag

Tekst

Debet

Moms

Netto debet

050

R4 1. kvt.

9.625,00 kr.

1.925,00 kr.

7.700,00 kr.

150

R4 2. kvt.

9.625,00 kr.

1.925,00 kr.

 7.700.00 kr.

 

 

 

 

15.400,00 kr.

 

På konto nr. 1403 er der bogført følgende bilag

 

Bilag

Tekst

Debet

Moms

Netto debet

361

R4 3. kvt.

8.875,00 kr.

1.775,00 kr.

7.100,00 kr.

397

R4-årsmøde

3.750,00 kr.

750,00 kr.

3.000,00 kr.

328

R4 4, kvt.

9.875,00 kr.

1.975,00 kr.

  7.900.00 kr.

 

 

 

 

18.000,00 kr.

 

Klageren har for retten fremlagt en faktura udstedt 13. september 2004 på 3.000 kr. ekskl. moms vedrørende et R4-årsmøde. Han har endvidere fremlagt fakturaer fra R4 vedrørende kontingent for 1. kvt., 2. kvt., 3. kvt. og 4. kvt. 2004.

 

SKAT har endvidere forhøjet indkomsten med 29.356 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for udgifter til kursus og undervisning. De ikke godkendte udgifter er alle bortset fra 280 kr. bogført på konto nr. 685. På denne konto er der ikke bogført udgifter til R4.

Der er i regnskabet fratrukket udgifter til kursus og undervisning på 36.106 kr. Udgifterne er bogført på konto nr. 685, 700 og 705. På konto nr. 705 er der bogført udgifter til R4-kurser på 7.030 kr.

 

Klageren har fremlagt fakturaer fra R4 på i alt 44.532 kr., herunder bl.a. udgifter til

R4-kontingent, som allerede er bogført på konto for kontingenter. I beløbet på 44.532 kr. er der indeholdt en faktura nr. 4614 på 3.022 kr. vedrørende fællesbestilling af revisorposten. Denne faktura er bogført på konto nr. 810 som udgift til bøger og blade.

 

SKATS afgørelse

 

SKAT har godkendt fradrag for udgifter til R4. Udgiften til FSR er ikke dokumenteret. Derfor kan der ikke godkendes fradrag herfor. Indkomsten forhøjes med 17.331 kr., heri er indeholdt ikke godkendt fradrag for udgift til FSR på 4.275 kr.

 

Udgifterne, der er bogført på konto nr. 685, er ikke dokumenteret ved underliggende bilag. Der mangler dokumentation for udgift på 280 kr. bogført på konto nr. 705. Indkomsten er derfor forhøjet med 29.356 kr.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klageren har nedlagt påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter på henholdsvis 4.275 kr. og 10.100 kr. vedrørende FSR-kontingent og R4. Bilag vedrørende R4 er fremlagt. Bilag vedrørende FSR-kontingent vil blive eftersendt.

 

Klageren har endvidere nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af indkomsten på 29.356 kr. nedsættes med 34.432 kr.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

SKAT har allerede godkendt fradrag for kontingenter til R4 på 10.100 kr. Klageren kan ikke opnå fradrag for den samme udgift 2 gange. Udgiften til FSR på 4.275 kr. er ikke dokumenteret. Derfor stadfæstes SKATs forhøjelse af indkomsten på 4.275 kr. Det bemærkes, at de øvrige forhøjelser ikke er påklaget.

 

SKAT har alene forhøjet indkomsten med 280 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for udgifter til R4-kurser. Klageren har fremlagt fakturaer fra R4 på i alt 44.532 kr., herunder bl.a. udgifter til R4-kontingent, som allerede er bogført på konto for kontingenter. Det drejer sig om 4 kvartalsfakturaer og udgifter til årsmøde på henholdsvis 7.700 kr., 7.700 kr., 7.100 kr., 7.900 kr. og 3.000 kr., i alt 33.400 kr. Der er herudover fratrukket og godkendt fradrag for udgifter på henholdsvis 6.750 kr. og 3.022 kr., i alt 43.172 kr. Klageren kan ikke opnå fradrag for den samme udgift 2 gange. Det kan ikke udelukkes, at differencen på 1.360 kr. allerede er bogført en gang på en anden konto. Bl.a. derfor stadfæstes SKATs forhøjelse af indkomsten med 29.356 kr.

 

Ikke godkendt fradrag for småanskaffelser og EDB

 

Sagens oplysninger

 

I regnskabet er der fratrukket udgifter til kontorartikler og småanskaffelser på i alt 39.660 kr., heraf er udgifter på i alt 19.626 kr. bogført som småanskaffelser. SKAT har forhøjet indkomsten med 24.268 kr. Der er mellem klageren og SKAT uenighed om fradrag for en udgift til køb i G4 på 1.676 kr. samt en udgift på 3.035 kr. vedrørende køb af tæppe, hvor det på fakturaen er angivet, at tæppet skal leveres til klagerens privatadresse.

 

I regnskabet er der fratrukket udgifter til EDB på 38.406 kr., heraf er udgifter på i alt netto 3.701 kr. bogført på konto nr. 1240. På denne konto er der oprindeligt bogført 61.159 kr., heraf er 57.458 kr. overført til driftsmiddelkontoen. SKAT har nedsat overførslen til driftsmiddelsaldoen med 28.000 kr., heraf har 12.000 kr. vedrørt køb af en server, som ikke er beskrevet ved eksternt bilag. Der er mellem SKAT og klageren uenighed om nedsættelse af saldoen med 12.000 kr.

 

Klageren har fremlagt uddrag af en faktura udstedt af G3 den 19. marts 2004 på konsulentbistand, levering af diverse hardware/software og Samsung fladskærm. På fakturaen er anført et internt bilagsnummer 112. Det fremgår af konto nr. 1240, at denne faktura er bogført den 19. marts 2004. SKAT har ikke nægtet fradrag for den omhandlede faktura.

 

SKATs afgørelse

 

Det er ikke godtgjort, at udgiften til køb i G4 eller køb af tæppe er erhvervsmæssig. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for udgifter på henholdsvis 1.676 kr. og 3.035 kr. Øvrige ikke godkendte udgifter er opgjort til 12.620 kr. Indkomsten er forhøjet med 16.331 kr. Der er ikke godkendt fradrag for tilgang på driftsmiddelkontoen på henholdsvis 12.000 kr. og 16.000 kr., idet udgifterne ikke er dokumenteret ved underliggende bilag.

 

Indkomsten er forhøjet med 7.000 kr. vedrørende ikke godkendt afskrivning.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af indkomsten på 17.331 kr. vedrørende kontorartikler og småanskaffelser nedsættes med 4.711 kr. vedrørende køb af elartikler og tæppe til arbejdsværelse. Der er købt en ny server til 12.000 kr. Afskrivningssaldoen skal derfor ikke nedsættes med 12.000 kr. Indkomsten skal nedsættes med 7.000 kr.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

SKAT har forhøjet indkomsten med 24.268 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for småanskaffelser, heraf er påklaget udgifter på 4.711 kr. Klageren har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at købet af elartikler og tæppe er en erhvervsmæssig udgift. SKATs forhøjelse af indkomsten på 24.268 kr. stadfæstes.

 

SKAT har nedsat afskrivningssaldoen med 28.000 kr., heraf er påklaget 12.000 kr. Da udgiften ikke er dokumenteret, kan der ikke godkendes fradrag for udgiften. SKATs nedsættelse af afskrivningssaldoen med 12.000 kr. stadfæstes. SKATs forhøjelse af indkomsten med 7.000 kr. vedrørende ikke godkendt afskrivning stadfæstes som konsekvens heraf.

 

Ikke godkendt fradrag for advokatudgifter

 

Sagens oplysninger

 

I regnskabet er der fratrukket advokatudgifter på i alt 163.005 kr. Udgifterne er bogført på konto nr. 1530. Følgende fremgår af kontospecifikationen:

 

Bilag

Tekst

Debet

Moms

Netto debet

022

R1

23.903,00 kr.

4.780,60 kr.

19.122,40 kr.

128

Advokat

7.907,81 kr.

1.581,56 kr.

6.326,25 kr.

160

R1

25.000,00 kr.

5.000,00 kr.

20.000,00 kr.

482

Efterpostering 2. kvt.

20.000,00 kr.

 

20.000,00 kr.

347

R1

23.814,00 kr.

4.762,80 kr.

19.051,20 kr.

244

Byretten

8.000,00 kr.

1.600,00 kr.

6.400,00 kr.

395

G8

7.500,00 kr.

1.500,00 kr.

6.000,00 kr.

424

R1

19.632,00 kr.

3.926,40 kr.

15.705,60 kr.

411

Advokat

38.000,00 kr.

7.600,00 kr.

30.400,00 kr.

509

Efterposteret 31.12.

20.000,00 kr.

 

 20.000.00 kr.

 

 

 

 

163.005,45 kr.

 

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter i henhold til internt bogføringsbilag 128, 482, 395 og 509 på henholdsvis 6.326,25 kr., 20.000 kr., 6.000 kr. og 20.000 kr., i alt 52.326 kr.

 

Klageren har fremlagt notaer fra R1 med nota nr. 57683, 58128, 59096, 57282 og 56379. SKAT har ikke nægtet fradrag for de omhandlede notaregninger. Klageren har endvidere fremlagt en nota med nr. 55853 på 20.000 kr. udstedt den 20. oktober 2003 for diverse juridisk assistance i perioden 26. juni - 30. september 2003. SKAT har ikke godkendt fradrag for omhandlede nota i 2004.

 

SKATs afgørelse

 

Udgift på 6.326,25 kr. kan ikke godkendes fratrukket, idet udgiften har vedrørt et selskab ejet af klageren. Udgifter på henholdsvis 20.000 kr., 6.000 kr. og 20.000 kr. er ikke dokumenterede. Indkomsten er derfor forhøjet med 52.326 kr.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klageren har nedlagt påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter på 52.326 kr. Den væsentligste udgift er anvendt til en boligretssag vedrørende udlejningslejlighed. De øvrige udgifter har vedrørt advokat i forbindelse med en straffesag vedrørende kørsel.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Bortset fra en faktura vedrørende indkomståret 2003 vedrører de fremlagte notaer udgifter, som SKAT allerede har godkendt. Klageren kan ikke opnå fradrag for den samme udgift 2 gange. Landsskatteretten stadfæster på det grundlag SKAT's forhøjelse af indkomsten med 52.326 kr.

 

Ikke godkendt fradrag for lokaleomkostninger

 

Sagens oplysninger

 

I regnskabet er der fratrukket udgifter til lokaler på 558.511 kr. Udgifterne er bogført således:

 

Konto

Tekst

Beløb

1000

Husleje

408.710,00 kr.

1020

Varme og el

46.156,00 kr.

1030

Lokaleindretning

26.540,00 kr.

1031

Køkken, HS

13.176,00 kr.

1032

Andre lokaleomkostninger

32.951,00 kr.

1044

Varme HS

8.800,00 kr.

1045

Fællesudgifter HS

15.576,00 kr.

1046

TV HU

1.936,00 kr.

1047

Vedligeholdelse af HS

2.506,00 kr.

1050

HS, diverse

    2.160.00 kr.

 

 

558.511,00 kr.

 

Det er oplyst, at klageren har fratrukket udgifter til hjemmekontor samt udgifter til leje af et modelkrigsskib ved navn Bismarck.

 

Der er uenighed mellem klageren og SKAT om fradrag for udgifter til hjemmekontor og leje af Bismarck.

 

Landsskatteretten har ved en kendelse af dags dato vedrørende indkomståret 2003 taget stilling til fradrag for hjemmekontor, herunder lejeudgifter vedrørende Bismarck. Kendelsen har sagsnr. 09-00226.

 

SKATS afgørelse.

 

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter på henholdsvis 4.000 kr., 46,156 kr., 26.540 kr., 2.776 kr., 32.951 kr. og 2.576 kr., i alt 114.999 kr. bogført på henholdsvis konto nr. 1000, 1020, 1030, 1031, 1032 og 1045. Udgiften til Bismarck på 4.000 kr. er ikke dokumenteret. Der kan ikke godkendes et skønsmæssigt fradrag for udgifter til hjemmekontor. Der henvises til SKATs afgørelse for 2003.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af indkomsten på 114.999 kr. nedsættes med 42.659 kr. til 73.340 kr. Der skal godkendes fradrag for udgifter til leje af Bismarck på 10.400 kr. Over 50 % af arbejdstiden er anvendt i hjemmekontoret. Der skal godkendes et fradrag på 16.915 kr. Der skal godkendes fradrag for Securitas alarm på 5.344 kr. Der skal godkendes et fradrag for el på skønsmæssigt 10.000 kr.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Landsskatteretten har i en afgørelse af dags dato med sagsnr. 09-00226 stadfæstet

SKATs afgørelse for indkomståret 2003 vedrørende fradrag for hjemmekontor. Klageren har ikke godtgjort, at de faktiske forhold i 2004 adskiller sig markant fra forholdene i 2003. Landsskatteretten godkender derfor heller ikke i 2004 fradrag for hjemmekontor, herunder udgift til leje af Bismarck. SKATs forhøjelse af indkomsten med 114.999 kr. stadfæstes.

 

Ekstern assistance

 

Sagens oplysninger

 

Der er fratrukket udgifter til ekstern assistance på 124.816,40 kr. Ved gennemgang af bogføringen har SKAT bl.a. konstateret, at der mangler bilag for udgifter på i alt 33.922,50 kr. samt at der er bogført en udgift på 6.468,00 kr., der er beskrevet ved en faktura udstedt til klagerens tidligere ægtefælle.

 

SKATs afgørelse

 

SKAT har nægtet fradrag for udgifter på i alt 33.922,50 kr., idet udgifterne ikke er dokumenterede. Udgift på 6.468 kr. er en privat udgift. Indkomsten er forhøjet med 40.391 kr.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af indkomsten med 40.391 kr. nedsættes med 33.924 kr. Udgifterne har vedrørt regnskabsassistance, R2 Bogføring, anden assistance, R3 samt vikarbureau.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Klageren har ikke dokumenteret udgifterne på i alt 33.924 kr. Landsskatteretten stadfæster SKATs forhøjelse af indkomsten med 40.391 kr.

 

Ikke godkendt fradrag for tab ved afståelse af aktier (negativ aktieindkomst)

 

Sagens oplysninger

 

Det fremgår af selvangivelsesblanketten, at klageren i selvangivelsens felt 502 har selvangivet en negativ anden aktieindkomst på 285.922 kr. Det fremgår af bilag til selvangivelse, at beløbet har vedrørt salg af G5 aktier. Klageren har oplyst, at aktierne er erhvervet den 28. februar 2001 til kurs 399. Han har opgjort den samlede anskaffelsessum til 530.000 kr. Det fremgår endvidere af bilag til selvangivelse, at klageren har anført, at der er tale om et tab til fremførelse.

 

Klageren har fremlagt en afregningsnota for køb af 777 stk. G5 aktier til kurs 703 den 17. februar 2000, i alt 548.962,16 kr. inkl. omkostninger. Han har endvidere fremlagt en afregningsnota vedrørende salg af 777 stk. G5 aktier til kurs 315,70 den 30. august 2004. Der er sket afregning med 244.072,41 kr. efter fradrag af handelsomkostninger.

 

SKATs afgørelse

 

Tab på børsnoterede aktier, som ved afståelsen har været ejet i over 3 år, og hvor fortjenesten ville have været skattepligtig efter aktieavancebeskatningsloven, modregnes i tilsvarende gevinster. Overskydende tab kan fremføres. SKAT har opgjort det fremførselsberettigede tab til forskellen mellem 548.962,16 kr. og 244.072,41 kr., dvs. 304.899,75 kr. Aktieindkomsten er forhøjet med 285.922 kr.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klageren har nedlagt påstand om, at aktieindkomsten nedsættes med 304.890 kr. Der er selvangivet 285.922 kr. Da tabet er mere end 3 år gammelt, kan det modregnes i udbytteindkomst i 2004.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Det fremgår § 4, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2004 af aktieavancebeskatningsloven, at fortjeneste ved afståelse af aktier på et tidspunkt, der ligger tre år eller mere efter erhvervelsen af aktierne, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 2 og 6. Det fremgår af bestemmelsens stk. 3, at tab ved afståelse af børsnoterede aktier på et tidspunkt, der ligger tre år eller mere efter erhvervelsen af aktierne, kan i de tilfælde, hvor en fortjeneste ville have været skattepligtig efter stk. 1, fradrages i indkomstårets fortjeneste efter stk. 1 på børsnoterede aktier. § 2, stk. 2, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

 

Overstiger de samlede tab de samlede fortjenester, kan det overskydende tab fradrages i fortjeneste efter stk. 1 i de følgende indkomstår. Tabet kan kun overføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i nettofortjeneste ved afståelse af aktier i et tidligere indkomstår. Overstiger en ægtefælles samlede tab de samlede fortjenester, kan det overskydende beløb i indkomståret overføres til fradrag i den anden ægtefælles fortjenester efter stk. 1, såfremt ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang, jf. kildeskattelovens § 4. Tabet kan ligeledes efter reglen i 4. pkt. overføres til fradrag i den anden ægtefælles fortjenester ved afståelse af aktier i de følgende indkomstår, hvis tabet ikke kan indeholdes i den skattepligtiges nettofortjeneste ved afståelse af aktier i det pågældende indkomstår. Det fremgår af § 2, stk. 2, 2. - 5. pkt.

 

Der er mellem SKAT og klageren enighed om, at klageren har lidt et tab ved afståelse af 777 stk. G5 aktier på 304.890 kr. Landsskatteretten er enig med SKAT i, at i henhold til de i indkomståret 2004 gældende regler er der tale om et kildeartsbegrænset tab. SKATs forhøjelse af indkomsten med 285.922 kr. stadfæstes. Landsskatteretten stadfæster SKATs ansættelse af det fremførselsberettigede tab på 304.890 kr.

 

Renter m.v. udenfor virksomheden

 

Sagens oplysning

 

Klageren har udvidet sin klage vedrørende renter m.v.

 

Det fremgår af selvangivelsesblanketten, at der ikke er medregnet renteindtægter og -udgifter i virksomheden. Renterne, netto på -30.860 kr., er medregnet ved opgørelsen af virksomhedens resultat på 157.583 kr., der er medtaget i rubrik for overskud af virksomhed før renter.

 

Renteindtægterne på 38.305 kr. er sammensat af debitorrenter på 19.381 kr., renteindtægter bank på 6.080 kr. og renter af obligationer på 12.844 kr.

 

Uden for virksomheden er der selvangivet renteindtægter på 214.765 kr. og renteudgifter på -74.745 kr. Beløbet på 74.745 kr., som er en indtægt, er selvangivet som en udgift. I note til det personlige regnskab er det oplyst, at renter vedrørende obligationer i behold er medtaget i firmaregnskabet.

 

Det fremgår af note 7 til det personlige regnskab

 

 

Konto nr.

Renteudgift

Gæld

Kassekredit

...

385 kr.

19.660 kr.

CHF ...

...

98.768 kr.

4.177.353 kr.

Øvrig gæld

 

 29.733 kr.

 

 

 

128.886 kr.

 

Kursregulering af udlandslån

 

-203.631 kr.

 

I alt kapitalindkomst

 

-74.745 kr.

 

 

Ifølge de indberettede oplysninger er der indberettet renteindtægter på 256.366 kr. og renteudgifter på 30.437 kr. vedrørende bank og 41.356 kr. vedrørende realkredit. Renteudgifter vedrørende realkredit er medregnet i virksomheden.

 

SKATS afgørelse

 

Der er selvangivet renteudgifter uden for virksomheden med 74.745 kr. SKAT har opgjort renteudgifter og kurstab til 172.083 kr. Renteudgifter er derfor nedsat med 97.338 kr.

 

Beløbet på 172.083 kr. er fremkommet således

 

Konto nr.

...

 

-269 kr.

Konto nr.

...

 

-435 kr.

CHF ...

 

-92.596 kr.

 

Valutakursregulering

 

-37.770 kr.

-130.366 kr.

Konto nr. ...

 

-29.733 kr.

 

Valutakursregulering

 

-11.280 kr.

-41.013 kr.

 

 

 

172.083 kr.

 

Der er selvangivet renteindtægter på 214.765 kr. Der er indberettet renteindtægter på 256.336 kr. Renteindtægter er forhøjet med 41.571 kr.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af renteindtægter uden for virksomheden nedsættes med henholdsvis 6.080 kr. og 12.844 kr., i alt 18.924 kr., som er medtaget i virksomheden. Han har endvidere nedlagt påstand om, at der godkendes et fradrag på 252.681 kr. vedrørende valutakurstab. SKAT har opgjort valutakurstab på henholdsvis 11.280 kr. og 37.770 kr., i alt 49.050 kr. Der er selvangivet 203.631 kr., som en indtægt. Det giver en nettoændring på 252.681 kr.

 

Han har nedlagt påstand om, at kapitalindkomsten skal forhøjes med 4.934 kr. vedrørende renteudgifter.

 

Renteudgifter kan i henhold til SKAT opgøres til henholdsvis 1.239 kr., 92.595 kr. og 29.733 kr., i alt 123.567 kr. Der er selvangivet 128.501 kr. Det giver en forhøjelse på 4.934 kr.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Det fremgår af råbalancen, at der i virksomheden er medtaget bankrenter og obligationsrenter på henholdsvis 6.080 kr. og 12.844 kr. SKATs forhøjelse af renteindtægter uden for virksomheden nedsættes derfor med i alt 18.924 kr.

 

Klageren har selvangivet renteudgifter med 74.745 kr. Der er mellem klageren og SKAT enighed om, at klageren har haft et valutakurstab på gæld i fremmed valuta på i alt 49.050 kr. Klageren har i bilag til selvangivelse oplyst, at der er tale om en gevinst. Gevinsten er imidlertid ikke selvangivet. Det er ikke godtgjort, at klageren har haft et tab på i alt 252.681 kr. Det er i øvrigt ikke godtgjort, at SKATs opgørelse af renteudgifterne er forkert. SKATs ansættelse af renteudgifter på 172.083 kr. stadfæstes derfor. Da der er selvangivet 74.745 kr., stadfæstes nedsættelsen af indkomsten på 97.338 kr.

 

..."

 

Endvidere afsagde Landsskatteretten den 25. august 2009 følgende kendelse vedrørende As momstilsvar

 

"...

 

Klagen vedrører konsekvensændringer som følge af ændring af den skattepligtige indkomst. Fradrag for moms af diverse udgifter.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 163.834 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

Møde mv.

 

Virksomhedens indehaver har haft kontormøde med Landsskatterettens sagsbehandler.

 

Sagens oplysninger

 

Klageren har i 2004 drevet Revisionsfirmaet H1. Virksomheden er drevet fra lejede kontorlokaler på ...1. Regnskabet for 2004 består af en råbalance. Omsætningen ifølge råbalancen udgjorde 3.279.261 kr. Der er fratrukket personale-, administrations-, lokaleudgifter samt afskrivninger på henholdsvis 1.333.494 kr., 616.944 kr., 558.511 kr. og 204.866 kr. Det regnskabsmæssige resultat efter fradrag af renteudgifter på netto 30.860 kr. har udgjort 157.583 kr., som er overført til selvangivelsens felt 221, som overskud af virksomhed før renter. Klageren har valgt beskatning efter virksomhedsordningen.

 

SKAT har modtaget bilagsmapper med bilag indeholdende bilagene nr. 11 - 341. Ved gennemgang af bogføringen konstaterede SKAT, at der var bogført bilag med nr. 1 - 509. SKAT har bedt om, men har ikke modtaget bilagene med nr. 341 - 509. Ved mail af 16. december 2007 til SKAT har klageren oplyst, at det ikke er muligt at fremskaffe de efterlyste bilag.

 

Landsskatteretten har ved en kendelse af dags dato taget stilling til SKATs forhøjelser af virksomhedens indkomst i 2004. Kendelsen har sagsnr. 08-02905.

 

Det fremgår af virksomhedens bogføring, at der på konto nr. 1460 er bogført rejseudgifter på 219.134,05 kr. Bortset fra udgifter på ca. 30.000 kr. er der beregnet indgående moms af udgifterne. Ved udarbejdelsen af regnskabet er der tilbageført 105.000 kr. Det fremgår af efterposteringsark, at der i tilknytning til denne efterpostering af indkomsten ikke er sket efterpostering på konto for moms.

 

For sagens oplysninger henvises i øvrigt til sag nr. 08-02905.

 

SKATs afgørelse

 

SKAT har som konsekvens af forhøjelsen af virksomhedens indkomst vedrørende ikke godkendt fradrag for diverse udgifter forhøjet virksomhedens momstilsvar med moms af de udgifter, som ikke er godkendt fratrukket. Det drejer sig om:

 

Syge- og indbrudsforsikring (Falck)

791,63 kr.

Kontingenter, tidsskrifter m.v.

4.119,14 kr.

Lokaleomkostninger

28.105,91 kr.

Kontorartikler og småanskaffelser

5.067,00 kr.

Vedligeholdelse af kontor

16.419,17 kr.

Rejseudgifter

28.367,91 kr.

Markedsføring

15.936,67 kr.

Parkering

306,00 kr.

EDB

3.000,00 kr.

Transport, fragt og kørsel

13.336,03 kr.

Ekstern assistance

8.297,63 kr.

Kursus og undervisning

7.339,00 kr.

Øvrige medarbejderudgifter

29.666,17 kr.

Advokat

  3.081.56 kr.

 

163.833,82 kr.

 

Moms af ikke godkendt fradrag for rejseomkostninger er beregnet som 25 % af forhøjelsen på 113.471,65 kr. Beløbet er fremkommet som de samlede udgifter på 218.471,65 kr. -105.000 kr., som er tilbageført.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klageren har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar ændres med henholdsvis 5.323 kr., 739 kr., 4.889 kr., -1.250 kr., 18.669 kr., 1.617 kr., -1.269 kr., 30.110 kr. og 11.885 kr., i alt 70.713 kr.

 

Der er ikke dansk moms på rejseomkostninger i udlandet.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark er afgiftspligtig efter denne lov. Afgiftspligtig er ligeledes erhvervelse af varer fra andre EU-lande og indførsel af varer fra steder uden for EU. Afgift efter loven betales til staten. Det fremgår af momslovens § 1.

 

Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 5.

 

Det fremgår af momslovens § 37, stk. 1.

 

Landsskatteretten har i omhandlede kendelse af dags dato med sagsnr. 08-02905 stadfæstet SKATs forhøjelser af indkomsten for 2004 vedrørende ikke godkendt fradrag for diverse udgifter. Landsskatteretten nedsatte forhøjelsen af virksomhedens indkomst med 1.319 kr. Nedsættelsen vedrørte fradrag for momsfritaget forsikring. Nedsættelsen har derfor ingen betydning for opgørelsen af momstilsvaret. Det fremgår af virksomhedens bogføring på konto for rejseudgifter, at virksomheden har foretaget fradrag for indgående moms af rejseudgifter på ca. 188.000 kr. Der er derfor ikke grundlag for at nedsætte forhøjelsen vedrørende moms af rejseudgifter. SKATs ansættelse af yderligere momstilsvar på 163.834 kr. stadfæstes derfor.

 

..."

Det fremgår af ansættelseskontrakt af 29. januar 1999 mellem G6 Kontorfællesskab og TT, at TT blev ansat som revisor fra 1. februar 1999. Ansættelseskontrakten indeholder blandt andet følgende vilkår:

"Det tilstræbes, at der etableres gruppelivsdækning svarende til dækningsomfanget hos G7 A/S inden 1. maj 1999".

Ved faktura af 27. december 2004 krævede G3 Data betaling af 1.400 kr. for konsulentbistand og 15.500 kr. for diverse hardware/software ifølge vedlagt bilag. Af bilaget fremgår HP ProLiant ML 110 server til 13.000 kr. og ekstra 36 Gb harddisk til spejling til 2.500 kr. Fakturaen er udstedt til A, ...2. På fakturaen er der med håndskrift påført: "Dokumentation for server. 28/5-10".

 

Af SKATs afgørelse af 24. juni 2008 om ændring af opgørelsen af As skat for indkomståret 2004 fremgår blandt andet følgende:

 

"Godkendt fradrag for skattemæssige afskrivninger vedrørende personbilen af mærket Mercedes Benz:

 

Saldo pr. 1. januar 2004

168.722 kr.

- skattemæssige afskrivninger

  42.180 kr.

= Saldo pr. 31. december 2004

126.542 kr.

Heraf anerkendt som erhvervsmæssig anvendelse 85 % af kr. 42.180,
eller i alt kr. 35.853

 

...

 

 

Du har på selvangivelsen i rubrik 111 "Overskud af selvstændig virksomhed før beløb overført til medarbejdende ægtefælle før AM-bidrag og særlig pensionsordning og før renter" anført kr. 157.583.

 

...

 

SKAT har modtaget 2 mapper med bilag. Bilagene løber fra bilagsnr. 1 - 341. Det er ved gennemgang af kontospecifikationer konstateret, at bilagsnummerne i bogføringen løber frem til ca. bilagsnr. 509. SKAT har ved flere lejligheder bl.a. pr. mail samt senest ved rykkerskrivelser af 4. december 2007 anmodet dig om at fremsende de manglende bilag.

 

...

 

I indsigelse af 31. marts 2008 har A bl.a. anført, at der anmodes om fradrag for arbejdsskadeforsikring på kr. 1.319 som dækker samtlige medarbejdere og gruppeliv på kr. 5.568 som dækker medarbejder TT.

 

Der kan alene godkendes fradrag for gruppeliv på kr. 2.506, da det af de indsendte bilag fremgår, at gruppeliv dækker medarbejder TT. Der kan ikke godkendes yderligere fradrag for gruppeliv, idet bilagene enten ikke er modtaget eller det ikke fremgår af bilaget hvem gruppeliv dækker.

 

Udgifter til arbejdsskadeforsikring på kr. 1.319 kan ikke godkendes fradragsberettiget, idet det ikke fremgår af den indsendte dokumentation hvem forsikringen dækker.

 

Enkeltmandsvirksomheden Revisionsfirmaet H1 har i indkomståret 2004 afholdt udgifter til lokaleomkostninger på i alt kr. 558.511.

 

Udgiften er sammensat således

 

Konto

Tekst

...

 

10120

Varme og el

46.156 kr.

...

 

 

 

 

I indsigelse af 31. marts 2008 er det bl.a. anført, at fradrag for køb af el-artikler til arbejdsværelse på kr. 1.678 og køb af tæppe til arbejdsværelse på kr. 3.035 fastholdes. På møde den 14. maj 2008 oplyste A endvidere, at tæppet var indkøbt til arbejdsværelset i det private hjem.

 

...

 

SKAT har foretaget en gennemgang af alle konti vedrørende EDB-udgifter og foretaget en afstemning af de tilhørende bilag. Ved gennemgang af konto 1240 "Hardware" er det konstateret, at der ikke foreligger underliggende bilag for bilag 410 "G3 ny server" med bogføringsdato 01.12.2004 på kr. 12.000 ekskl. moms og bilag 482 "Efterpostering 2. kvt." med bogføringsdato 30.06.2004 på kr. 16.000 (uden moms).

 

...

 

Øvrige medarbejder udgifter

 

...

 

Ved gennemgang af konto 904 "Internet" på i alt kr. 5.722,40 er det konstateret, at bilag 228 "Internet" på. kr. 668,00 ekskl. moms dækker udgifter til golfkontingent. Det er SKATs vurdering, at udgifter til golfkontingent har karakter af private udgifter, og derfor ikke kan godkendes fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet udgifterne ikke er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomstgrundlaget.

 

...

 

Overskud af virksomhed kan herefter opgøres ekskl. renter

 

Resultat før finansielle poster, jf. selvangivelser

157.583 kr.

+ reguleringer, jf. ovenfor

815.745 kr.

I alt

973.328 kr.

..."

Forklaringer

 

A har forklaret, at han blev autoriseret revisor i 1985. Derefter har han været ansat og partner i G7 A/S. Fra 1999 har han drevet selvstændig revisorvirksomhed. G6 var et kontorfællesskab, hvor han havde eget cvr. nr. De delte ikke ansatte. I 2004 var der 4 ansatte foruden ham selv. Der var 3 revisorer og 1 bogholderiet/sekretær. Han benytter virksomhedsskatteordningen. Det var en af kunderne, der producerede paraplyerne, som er delt ud til personalet. Det kan ikke udelukkes, at en enkelt er delt ud til en anden. Resten af paraplyerne ligger på lageret. Endvidere købte han 10 kunstkalendere, der kun er givet til medarbejderne. De er ikke foræret væk. Formentlig skulle han som minimum købe 10 styk. Kalenderne var meget store og blev hængt op på kontoret. Medarbejderen TT tog han med, da han begyndte som selvstændig. Der er tegnet en gruppelivsforsikring, som omfatter TT. Det er TT, der selv har forestået tegningen, og han har i virkeligheden blot honoreret udlægget. Der er bilag på bankoverførslerne til TT. TT har blot oplyst, hvilke beløb der var betalt til gruppelivsforsikringen. Selv har han skrevet på udskrifter af bankoverførsler. Der er tegnet en sygetabsforsikring på de 3 "tunge" medarbejdere. Det kan godt være, at det først skete i 2005. TT vil selv for udbetalt ydelsen i henhold til gruppelivsforsikringen. Udgiften til Falck er hovedsageligt en udgift til en alarm. Der er mange indbrud i området ved ...2. Han har kun tegnet abonnementet, da han opbevarede bilagsmateriale og server på adressen. Det er muligt, at han på mødet med SKAT, var enig i, at der kun skulle være fradrag med 50 %. Det var imidlertid kun på grund af erhvervsvirksomheden, at han tegnede forsikringen. Årsafbestillingsforsikringen tegnede han, fordi han rejste flere gange og for at have dækning på dyrere rejser, som f.eks. rejsen til Skt. Petersborg, der havde kostet ca. 10.000 kr. I 2004 har han også været på rejse privat. Årsrejseforsikringen er ikke tegnet specifikt til en rejse. Sygeforsikringen vedrører ham. Han har givet de andre medarbejdere muligheden for at tegne en sådan forsikring, men de har vist først benyttet sig heraf efter 2004. Fra 2001 og nogle år frem har han haft en Mercedes, og han har haft fradrag for 85 % af udgifterne hertil. Det har til og med indkomståret 2002 været accepteret, at han 85 % fradrag for bilen. Han har firmaadresse i hjemmet, og han kører ofte direkte fra hjemmet ud til kunderne. Oprindelig var der i bogholderiet fratrukket udgifter vedrørende en Toyota. Disse udgifter er imidlertid i den skattemæssige opgørelse fratrukket, idet der er fratrukket 40.431 kr., hvoraf ca. 10.000 kr. udgør den private andel af Mercedes' en med 15 %. Der er reguleret for udgifterne til Toyota'en. Han har lavet et underbilag på tilbageførslen. Han har siden 1983 været med i en erfa-gruppe, der har haft til formål at sikre en faglig opdatering og videreuddannelse. De var oprindelig 5 personer, men er nu kun 4, og de har mødes hver 3. uge. Det har været med et strengt fagligt indhold. Rejsen til London var med studiegruppen. Ægtefællerne deltog i turen. En gang om året tager de en blandet tur, hvor der både fagligt og privat indhold. Det er måske kun hver 2. eller 3. år, de tager på en sådan tur. De var blandt andet på besøg i revisorforeningen i London. Medlemmerne af erfa-gruppen ses han ikke med privat, og han ser dem ikke i andre sammenhænge. De holder en julefrokost, men det er ikke venner. Det er måske en gang hvert andet år, at ægtefællerne er med. De er ikke med til julefrokosten. De besøgte Den engelske revisor forening i ca. 1 time. Desuden besøgte han en samarbejdspartner i 3-4 timer. Rejsen til Skt. Petersborg havde til formål at besøge et datterselskab, G13, til et selskab, som de er revisor for. De havde forhandlinger med ledelsen vedrørende selskabsstrukturen. Med på rejsen var kun LM, der står for de udenlandske klienter. Den primære kontaktperson i Skt. Petersborg var  DN. LM korresponderer i det daglige med de udenlandske klienter. Hun stifter selskaber m.v. Det erhvervsmæssige formål med rejsen til Flensborg var at besøge SK angående en skattesag om det danske firma, der har verseret ved landsskatteretten. Desuden har der været møde med den tyske revisor NV. I rejsen deltog en af hans medarbejdere, KL. Han skulle i forvejen til Flensborg og tog et møde med SK. Det var ikke et kort møde. I princippet skulle han til Flensborg for at skifte dæk på bilen. Han kan ikke finde bilagene vedrørende kursusdeltagelse. Han benytter en ekstern bogholder. Bogføringen foregår uden for kontoret. Bilagene sendes derfor med posten en gang i kvartalet til bogholderen, og han ser ikke, hvilke bilag der kommer tilbage. Bogholderen konterer i overensstemmelse med det, han har skrevet på bilagene. Når han har fået bilagene tilbage, er der nogle bilag, der er taget ud af mappen. Bilag kan blive væk. Hvorfor der mangler bilag, kan han ikke forklare. I dag tager han kopi af bilagene. Bilagene har han typisk først fået tilbage, når året var omme. Bogholderen har ikke kunnet forklare, hvor bilagene er henne. Normalt har han skrevet på udgiftsbilagene, hvilke konti de skulle bogføres på. Der er betalt 2 gange 12.437,50 kr. til KSR. KSR er et kursussamarbejde vedrørende efteruddannelse af revisorer. Der er betalt 10.870 kr. til

LS. LS er vistnok en advokat. Det er muligt, at det er et kursus, en advokat har afholdt. Udgiften på i alt 29.076 kr. dækker udgifter til undervisning af medarbejdere. Han kan ikke svare på, hvilke kurser det drejer sig om. Da han først er blevet opmærksom herpå i går, har han ikke fremskaffet bilag herpå fra KSR. Hos G4 har han købt elektriske pærer og halogenlamper. Han har sikkert taget nogle pærer med til ...1 og sat op. Der ikke noget af det, der er brugt privat. I arbejdsværelset havde han 30-40 halogenpærer, der var monteret til oplysning af rummet. Indkøbet hos G4 var både almindelige pærer og pærer til halogenlamper. Tæppet købte han til sit hjemmekontor, men lige nu ligger tæppet i receptionen på kontoret i ...1. Da det oprindeligt har ligget i arbejdsværelset, er det leveret dertil. Tæppet er lavet i de farver, der passer til arbejdsværelset, og har ikke ligget privat. Serveren har kun stået i arbejdsværelset i privatboligen. Da han ikke kunne finde bilaget, har han efterposteret beløbet og han har efterfølgende skaffet bilaget. Han kan ikke sige, hvor han har fået beløbet på 12.000 kr. Bilag 410 er ikke en efterpostering, men det kan i princippet være et håndskrevet notat udarbejdet af ham, hvori han har anslået beløbet. Han har ikke haft fakturaen. Advokatregningen til G9 Group var sendt til tvangsopløsning som følge af en anden revisors manglende rettidig indlevering af årsrapport. Da selskabet ejede en række aktiver, var det nødvendigt at oprette et nyt firma og fusionere det med. Han viderefakturerede beløbet til klienten. Det har været en indtægt på sagen som oversteg omkostningen. I 2004 boede han ...2. Han har altid arbejdet hjemme om formiddagen, og har kørt enten på kontoret eller til kunder om eftermiddagen. Typisk har han arbejdet kl. 8-13 hjemme og er derefter kørt til ...1 eller en kunde. De ansatte kan klare sig selv. Når han arbejder i weekenden, foregår det altid i arbejdsværelset i hjemmet. Huset var indrettet således, at der var særskilt indgang til arbejdsværelset, og det blev ikke brugt til andet. Der var en vis bilagsmængde, som han havde med hjemme med henblik på sagsforberedelse. Arbejdsværelset var indrettet som et pænere kontor, og han har ofte afholdt møder der. Det var 35 m2, hvilket udgjorde 17 % af husets samlede 208 m2. Han har årligt afholdt udgifter til varme på ca. 30.000 kr., el på ca. 20.000 kr., ejendomsskatter og lidt vedligeholdelse på huset, der var opført i 1939. De fremlagte fakturer viser kvartalsforbruget. Han har betalt ejendomsværdiskat, men han har ikke bilag på vedligeholdelsen. Da han havde megen edb kørende, har han anmodet om yderligere fradrag for 10.000 kr. til el. Det er på baggrund af, at han kunne konstatere, at elregning steg til det dobbelt. Han ville godt støtte den orlogskaptajn, der bygger modelskibe, og det var derfor han lejede modelskibet Bismarck og opstillede i receptionen på kontoret i ...1. Det har ikke stået andre steder. Der findes ikke anden dokumentation på lejen af Bismarck end e-mailkorrespondancen. Han modtog ingen faktura for lejen. Det ville ikke være noget problem at fremskaffe en udskrift fra netbank på betalingen. Han har alene været i kontakt med SKAT vedrørende ansættelse for indkomståret 2003. I 2003 fik han ny sagsbehandler hos SKAT. Det overskud, han selvangav for 2004, var lavt. Overskuddet svinger fra år til år. Han har kendskab til skatteret. Han fører tidsregistrering, og han har nok haft en kalender, hvoraf det fremgår, at han lægger møder om eftermiddagen. Fakturaen for arbejde med poolen er sendt til bogholderen, og han har tilbageført beløbet. Når året er omme vurderer han, om det er en privat eller erhvervsmæssig udgift. Der er muligvis reguleret for den neuropsykologiske undersøgelse, men han ved ikke, hvad der er sket i den sag. Da han har haft alt for travlt, har han ikke haft tid til at fremskaffe bilagene. SKAT har fået bilag på efterposteringerne.

 

LM har forklaret, at hun har været ansat hos A siden februar 1998 som sekretær og receptionist. Hun foretog korrektur af regnskab og har bistået med blandt andet stiftelse af selskaber. Der var en ekstern bogholder, som stod for bogføringen. Hun skulle blot samle bilagene sammen og sætte dem i en mappe. Hvem der bestemte konteringen, ved hun ikke. Der blev indkøbt paraplyer, som personalet kunne benytte, når det regnede. Det var til personalet, og de manglede altid paraplyer, når de skulle ud for at hente frokost. Hvor mange paraplyer, der blev indkøbt, erindrer hun ikke, men der er et par stykker tilbage på kontoret. Kalenderne blev hængt op. Kunstkalenderen er formentlig købt af den kunstner, der har lavet den, men hun var ikke involveret i indkøbet, og hun erindrer ikke, om hun har set et bilag på betalingen. Hun har deltaget i en rejse til Skt. Petersborg, hvor de skulle besøge en klient. Da hun var den daglige kontaktperson, skulle hun deltage. Som hun erindrer det, var der 2 møder og et fabriksbesøg. Det var første gang, hun mødte klienten, og der var derfor megen præsentation af firmaet og det fremtidige samarbejde ved mødet i Skt. Petersborg. Hun har set As hjemmekontor. Da hun er deltidsansat og arbejder om formiddagen, kan der godt gå flere uger, hvor hun ikke ser A, men hvor hun modtager e-mail med arbejdsopgaver fra ham, hvor han ikke er på kontoret. Når han sender mail fra hjemmet, er det fra en e-mail-adresse, der hedder A og ikke fra virksomhedens e-mail. Modelskibet stod på nogle skabe bag ved hende i receptionen i 2004.

 

Parternes synspunkter

 

Parterne har procederet i overensstemmelse med de fremlagte påstandsdokumenter.

 

A har i sit påstandsdokument anført

 

Hovedanbringender

 

Sagsøger drev i indkomståret 2004 virksomheden Revisionsfirmaet H1. Virksomheden blev drevet fra lejede kontorlokaler på ...1. Ifølge virksomhedens råbalance udgjorde omsætningen i indkomståret 2004 kr. 3.279.261, hvori der er fratrukket personale-, administrations- og lokaleudgifter, samt afskrivninger på henholdsvis kr. 1.333.494, kr. 616.944, kr. 558.511 og kr. 204.866.

 

Sagsøger har valgt beskatning efter virksomhedsskatteordningen.

 

...

 

I forbindelse med revisionen af sagsøgers skatteansættelse for indkomståret 2004 foretog skattemyndighederne en række korrektioner i forhold til sagsøgers skatteansættelse for indkomståret 2004 samt en række afledte ændringer af sagsøgers momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar til 31. december 2004.

 

Markedsføringsudgifter

 

Der er på konto 1420 "Markedsføring" bogført kr. 7.440 relaterende til køb af paraplyer til personalet, jf. bilag 4. På samme konto er bogført kr. 1.600 relaterende til køb af kunstkalendere til personalet.

 

Skattemyndighederne har alene godkendt begrænset fradragsret som repræsentationsudgift i forhold til disse udgifter, jf. bestemmelsen i ligningslovens § 8, stk. 4.

 

Sagsøger fastholder, at de omtvistede udgifter er fuldt fradragsberettigede efter bestemmelsen i ligningslovens § 6, stk. 1, litra a, idet de omhandlede paraplyer samt kunstkalenderne udelukkende er anvendt erhvervsmæssigt af personalet i sagsøgers virksomhed. Forholdet vil blive nærmere belyst i forbindelse med forklaringerne ved den kommende hovedforhandling.

 

Livs-, pensions- og skadesforsikringer

 

Denne del af sagen relaterer sig for det første til spørgsmålet omkring adgang til fradrag for udgifter til en gruppelivsforsikring, som sagsøger tegnede i forhold til en af hans ansatte, TT. Sagsøger fastholder, at den omtvistede udgift er fuldt ud fradragsberettiget i henhold til bestemmelsen i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. For en nærmere uddybning heraf henviser sagsøger til replikken af den 30. august 2010, side 5.

 

Denne del af sagen vedrører for det andet spørgsmålet omkring adgang til fradrag for udgifter til husforsikring. Af sagsøgtes påstandsdokument, at sagsøgte har accepteret, at den omtvistede udgift til husforsikring på kr. 3.411 er fuldt ud fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

 

Syge- og indboforsikring

 

Denne del af sagen vedrører spørgsmålet omkring adgangen til fradrag for i alt kr. 7.294. Beløbet fremkommer således:

Yderligere fradrag for udgifter til indbrudsforsikring (50 % af kr. 6.333)

 3.167 kr.

Yderligere fradrag for udgifter til rejseforsikring (50 % af kr. 350)

 175 kr.

Yderligere fradrag for udgifter til sygeforsikring

3.952 kr.

Fradragsberettigede udgifter i alt

7.294 kr.

Det gøres gældende, at de omtvistede udgifter på ingen måde har karakter af private udgifter, som hævdet af SKAT og sagsøgte, idet der derimod er tale om udelukkende erhvervsmæssige udgifter, hvorfor sagsøger fastholder, at udgifterne er fradragsberettigede efter bestemmelsen i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

 

Udgifter til transport/fragt/kørsel

 

Sagsøger har i indkomståret 2004 afholdt udgifter på kr. 44.760 i relation til driften af en Mercedes, som var indregistreret af sagsøgeren personligt, og som sagsøgeren har anvendt delvist erhvervsmæssigt.

 

Sagsøger fastholder, at de omtvistede udgifter er fradragsberettigede efter bestemmelsen i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a med henvisning til, at sagsøger har haft en fast aftale med skattemyndighederne siden 1983 om, at han kunne fradrage 85 % af hans udgifter til bildrift skattemæssigt under hensyntagen til, at 85 % af udgifterne vedrører erhvervsmæssig kørsel i bilen.

 

Sagsøger fastholder, at han har haft en berettiget forventning om, at han kan støtte ret på denne aftale med skattemyndighederne, og der henvises i den forbindelse til principperne i Landsskatterettens kendelse af den 8. november 2006 (Landsskatterettens j.nr. 2-1-1907-1129), jf. bilag 66.

 

Det bemærkes, at det ikke er korrekt, når sagsøgte hævder, at flere af de omtvistede udgifter vedrører en bil af mærket Toyota, der var indregistreret som ejet af sagsøgerens tidligere ægtefælle, idet udgifterne til driften af denne Toyota er tilbageført i forbindelse med sagsøgers udarbejdelse af selvangivelse for indkomståret 2004.

 

Rejseomkostninger

 

Sagsøger fastholder, at han er berettiget til fradrag for rejseomkostninger med kr. 35.493 i indkomståret 2004 i henhold til bestemmelsen i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

 

De omtvistede udgifter vedrører rejser til henholdsvis Skt. Petersborg, London og Flensborg. Det ubestridelige erhvervsmæssige formål med de tre rejser er nærmere uddybet i sagsøgers replik af den 30. august 2010, side 9-12, samt i sagsøgers processkrift I af den 10. januar 2011, side 4-6. For en nærmere uddybning af det erhvervsmæssige formål med rejserne henviser sagsøger derfor hertil.

 

Kontingenter, aviser og tidsskrifter, samt kurser og undervisning

 

...

 

Sagsøger fastholder videre, at den afholdte udgift på kr. 29.076 til ekstern undervisning udgør en fuldt ud fradragsberettiget udgift efter bestemmelsen i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Sagsøger har for indeværende heller ikke haft mulighed for at fremskaffe de omhandlede bilag vedrørende denne udgiftspost, jf. nærmere sagsøgtes påstandsdokument side 10, afsnit 1.6. Sagsøger fastholder imidlertid som anført, at udgiften er fuldt ud fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og forholdet vil blive nærmere belyst i forbindelse med forklaringerne ved hovedforhandlingen.

 

Endelig fastholder sagsøger, at den omtvistede udgift til "Kursus R4" på kr. 280 er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

 

Småanskaffelser og EDB

 

Denne del af sagen relaterer sig til udgifter afholdt til henholdsvis elartikler, tæpper og edb-server.

 

Elartikler

 

Som bilag 36 er fremlagt grundbilag for udgiften til elartikler på kr. 1.676.

 

Der er ikke godkendt fradrag for sagsøgers udgift til elartikler, i alt kr. 1.676, under henvisning til manglende dokumentation for, at der er tale om erhvervsmæssige udgifter.

 

Som anført af sagsøger dækker udgiften over køb af elartikler til arbejdsværelset i hjemmet, jf. bilag 28, samt til revisionsvirksomhedens kontorlokaler, hvorfor der er relation til den erhvervsmæssige virksomhed som forudsat i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. De ansatte i revisionsvirksomheden udskifter selv pærer til belysning, hvorfor sagsøger løbende indkøber et mindre udvalg til brug for dette. Der er endvidere ikke tale om køb af genstande, der ikke kan tænkes anvendt i forbindelse med sagsøgers udøvelse af sit hverv.

 

Det er derfor uberettiget, at sagsøgte bestrider at den afholdte udgift er erhvervsmæssig, og fradragsret bør derfor anerkendes, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

 

Tæppe

 

Der er på konto 1370 "Småanskaffelser" bogført kr., 3.035 for køb af tæppe, jf. bilag 8.

 

Sagsøger har afholdt en udgift på kr. 3.035 til køb af tæppe, men sagsøgte har nægtet fradrag, idet der ikke findes at være påvist en erhvervsmæssig relation til udgiftens afholdelse.

 

Det pågældende tæppe er købt til og ligger i revisionsvirksomhedens reception, hvorfor fradrag herfor fastholdes. Afholdelse af udgifter til indretning af virksomhedens rum er nødvendige og ganske sædvanlige for virksomheder generelt, hvorfor den fornødne sammenhæng til den erhvervsmæssige virksomhed er påvist.

 

Fradragsret for beløbet på kr. 3.035 bør følgelig anerkendes, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

 

EDB-server

 

Sagsøger har selvangivet en udgift på kr. 12.000, som han har brugt til køb af en server, men er af skattemyndighederne blevet nægtet fradrag under henvisning til, at købet er udokumenteret.

 

Som bilag 37 er fremlagt faktura for køb af denne server. Udgiften på de kr. 12.000 er indeholdt i posten "Diverse hardware/software i alt kr. 15.500".

 

Sagsøger gør gældende, at udgiften på kr. 12.000 skal tillægges ved opgørelsen af sagsøgers afskrivningsberettigede driftsmidler for indkomståret 2004.

 

Advokatomkostninger

 

Den 16. februar 2004 er der bogført kr. 6.326 vedrørende juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med selskabet "G9 ApS i likvidation". Grundbilaget for den afholdte udgift er fremlagt som bilag 38.

 

Udgiften har den fornødne forbindelse til sagsøgers virksomhed. G9 ApS blev rekonstrueret ved en fusion, som blev gennemført i 2003-2004. Sagsøger dækkede omkostninger til Likvidator og viderefakturerede beløbet til sagsøgers klient. Viderefaktureringen blev indtægtsført og udlæggene blev omkostningsført.

 

Det anførte understøttes af det faktum, at regningen er udstedt til selskabet. Det har formodningen imod sig, at det pågældende beløb ikke vedrører sagsøgers erhvervsmæssige virksomhed, når beløbet er faktureret til virksomheden.

 

Det gøres således gældende, at sagsøger er rette omkostningsbærer af udgiften på kr. 6.326, hvorfor der også er fradragsret herfor i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

 

Lokaleomkostninger (hjemmekontor)

 

El, varme, ejendomsskat og vedligeholdelse af bygningen

 

Sagsøgte har nægtet at give sagsøger fradrag for 17 % af de samlede udgifter til forbrug på ejendommen ...2, hvor sagsøger har sit hjemmekontor, idet sagsøgte finder det udokumenteret, at hjemmekontoret udgør 17 % af den pågældende ejendom, og at de opgjorte udgifter på kr. 16.915 ligeledes er udokumenterede.

 

Under henvisning til de ovenfor anførte forhold vedrørende sagsøgers hjemmekontor, må det anses for godtgjort, at sagsøger faktisk anvender størstedelen af sin samlede arbejdstid inden for normal arbejdstid på arbejde i hjemmekontoret. Det må herefter anses for uomtvistet, at der rent faktisk også medgår et vist forbrug i forbindelse arbejde i med hjemmekontoret.

 

Som bilag 40 og bilag 41 er fremlagt eksempler på grundbilag i form af acontoregninger for el på ejendommen ...2, på kr. 6.174 for perioden den 01.04.2004 -  30.06.2004 henholdsvis på kr. 7.062,11 for perioden 01.10.2004 -31.12.2004. Som bilag 42 er endvidere fremlagt eksempel på grundbilag i form af acontoregning for fjernvarme på ejendommen ...2 på kr. 6.350.

 

Fradragsret i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, fastholdes for det samlede beløb, i alt kr. 16.915.

 

El - kr. 10.000

 

Sagsøgte bestrider endvidere, at der er grundlag for et yderligere skønsmæssigt fradrag for udgifter til el med kr. 10.000 vedrørende hjemmekontoret.

 

Heroverfor gøres det gældende, at sagsøger, som følge af sit hjemmekontor, har et forhøjet elforbrug, hvorfor der er grundlag for et sådant fradrag. Det bemærkes herved, at sagsøger anvender mere end 50 % af sin samlede arbejdstid inden for normal arbejdstid i hjemmekontoret. Idet hjemmekontoret er indrettet med en central server og omfattende edb-installationer, diverse belysningskilder og særskilt alarm er der forhøjede udgifter til el.

 

På baggrund af det anførte fastholdes det, at der er grundlag for et yderligere skønsmæssigt fradrag for udgifter til el med kr. 10.000 vedrørende hjemmekontoret.

 

Leje af modelskibet Bismarck

 

Sagsøgte vil ikke anerkende fradragsret for den af sagsøger afholdte udgift på kr. 10.400 til leje af modelkrigsskibet "Bismarck", som står på firmaets adresse, under henvisning til, dels at udgiften er udokumenteret, dels at udgiften ikke vedrører den erhvervsmæssige drift af virksomheden.

 

Som bilag 43 og bilag 44 er fremlagt kopier af e-mails mellem sagsøger og udlejer af "Bismarck",  PT, hvoraf fremgår, at lejen er betalt. Det har p.t. ikke været muligt at fremskaffe yderligere dokumentation for udgiften vedrørende leje af skibsmodellen "Bismarck".

 

Leje af skibsmodellen er erhvervsmæssig, idet den er udstillet i revisionsfirmaets reception på lige fod med et maleri. Det gøres således gældende, at der er fuld fradragsret herfor i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

 

Sagsøgers momstilsvar for perioden 1. januar til 31. december 2004

 

SKAT har som konsekvens af forhøjelsen af As virksomhedsindkomst vedrørende ikke godkendte fradrag for diverse udgifter forhøjet virksomhedens momstilsvar med moms af de udgifter, som ikke er godkendt fratrukket. Moms af ikke godkendt fradrag for rejseomkostninger er beregnet som 25 % af forhøjelsen på 113.471,65. SKAT har således forhøjet momstilsvaret med kr. 163.834.

 

Sagsøger har overfor Landsskatteretten anført, at virksomhedens momstilsvar skal ændres med i alt kr. 70.713, og ligeledes, at der ikke er dansk moms på rejseomkostninger i udlandet.

 

Landsskatteretten stadfæstede i deres afgørelse af den 25. august 2009, jf. bilag 2, SKATs forhøjelser af momstilsvaret. Landsskatterettens henviste til SKAT's stadfæstede forhøjelser af indkomsten for 2004 vedrørende ikke godkendte fradrag for diverse udgifter. Ligeledes henviste Landsskatteretten til, at virksomheden foretog fradrag for indgående moms af rejseudgifter på ca. kr. 188.000, og at der derfor ikke var grundlag for at nedsætte forhøjelsen vedrørende moms af rejseudgifter.

 

Det gøres gældende, at sagsøgers momstilsvar for perioden 1. januar til 31. december 2004 skal hjemvises til fornyet behandling ved SKAT, idet det gøres gældende, at sagsøger er berettiget til fradrag for indgående moms af rejseudgifter.

 

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført følgende

 

Anbringender

 

1. Ad sagsøgerens principale påstand nr. 1

 

Det gøres til støtte for påstanden overordnet gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort at have afholdt fradragsberettigede udgifter i større omfang end fastslået ved Landsskatterettens kendelse (bilag 1), jf. dog nedenfor pkt. 1.2 ad fradrag for husforsikring med kr. 3.411.

 

Sagsøgeren har kun fradragsret for udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten fra sin erhvervsmæssige virksomhed, jf. statsskattelovens § 6, litra a. Der er ikke fradragsret for private udgifter, jf. statsskattelovens § 6, 2. pkt.

 

Det påhviler sagsøgeren at bevise den påståede fradragsret, jf. f.eks. SKM2004.162.HR, SKM2007.445.HR og SKM2008.106.HR, og denne bevisbyrde er ikke løftet. I denne sag er der grund til at skærpe beviskravene, jf. herved nærmere i det følgende.

 

Det følger af bogføringslovens § 9, at enhver registrering skal dokumenteres ved bilag, så vidt muligt eksternt bilag. Det er altså et helt grundlæggende krav, at der sikres dokumentation for de posteringer, der foretages i bogføringen.

 

Det er imidlertid kendetegnende for denne sag, at sagsøgeren kun i meget begrænset omfang har fremlagt dokumenter til støtte for sine synspunkter. Dette gjaldt under skattemyndighedernes behandling af sagen, hvor det bl.a. kunne konstateres, at en lang række bogføringsbilag manglede, og dette er fortsat situationen under retssagen.

 

Det er ganske bemærkelsesværdigt, at sagsøgeren - der er statsautoriseret revisor og har drevet revisionsvirksomhed i en årrække - i vidt omfang ikke er i stand til at fremlægge de konkrete udgiftsbilag m.v. Sagsøgeren er så vidt ses ikke fremkommet med nogen forklaring på, at han ikke har fremlagt en række bilag, som han havde pligt til at opbevare, og som det i øvrigt i vidt omfang må have været muligt at fremskaffe fra tredjemand.

 

De bilag, sagsøgeren har fremlagt, i et forsøg på at løfte bevisbyrden for, at han har fradragsret for udgifter m.v., er for hovedpartens vedkommende indgået i skattemyndighedernes afgørelsesgrundlag, men uden, at skattemyndighederne fandt, at der herved var ført det fornødne bevis fra sagsøgerens side.

 

I øvrigt bemærkes, at sagsøgeren oprindeligt har taget fradrag for en lang række udgifter, der synes klart private, og som enhver erhvervsdrivende - statsautoriseret revisor eller ej - ved (eller burde vide) ikke er fradragsberettiget. Blandt talrige eksempler kan nævnes betaling af DR-licens for privatadressen (bilag A, side 9, 5. afsnit og bilag M, side 1), betaling af boligafgift for sagsøgerens datter (bilag A, side 11, sidste afsnit og bilag M, side 2), køb af "sex-udstyr" (bilag A, side 13, 3. afsnit og bilag M, side 3), betaling for pool-arbejde på sagsøgerens private ejendom (bilag A, side 14, 3. afsnit og bilag M, side 5), betaling for geoteknisk undersøgelse på ejendommen, hvor sagsøgerens sommerhus er beliggende (bilag A, side 14, 3. afsnit og bilag M, side 4), betaling af parkeringsbøder (bilag A, side 19, næstsidste afsnit og bilag M, side 7), betaling af vægtafgift m.v. for hustruens køretøj (bilag A, side 21, 3. og 5. afsnit, samt bilag M, side 8-9), udgift til neuropsykologisk undersøgelse af sagsøgerens hustru (bilag A, side 23, 2. afsnit og bilag M, side 10), betaling af udgifter til hustruens mobiltelefon (bilag A, side 24, næstsidste afsnit og bilag M, side 11), og betaling af lingeri, tøj og sko (bogført som personaleomkostning) samt mad ("Diner Transportable") til sagsøgerens moder (bilag A, side 25, 2. afsnit og bilag M, side 6).

 

SKAT har foretaget en gennemgang af de bogførte fradrag og har herved nægtet fradrag for en lang række poster, fordi der har manglet bilag og/eller som følge af, at der efter SKATs vurdering er tale om udgifter, som ikke kunne godtgøres afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde den skattepligtige indkomst i revisionsvirksomheden. Landsskatteretten stadfæstede med få ændringer en forhøjelse af sagsøgerens virksomhedsindkomst med kr. 552.941,- (bilag 1, side 1-3).

 

Sagsøgeren påstod i stævningen forhøjelsen nedsat med kr. 352.246,-, og sagsøgeren anerkendte således forhøjelsen for så vidt angår kr. 200.695,-. Sagsøgeren har i replikken på en række yderligere punkter frafaldet sine indsigelser mod skattemyndighedernes forhøjelser.

 

Sagen angår (så vidt sagsøgte forstår sagsøgerens processkrifter) spørgsmålet om fradragsret på følgende punkter:

 

Markedsføringsomkostninger (afsnit 1.1)

- Paraplyer med logo

5.580,- kr.

- Kunstkalendere

1.200,- kr.

Livs-, pensions- og skadesforsikringer (afsnit 1.2)

- Gruppeliv (kr. 5.368 - kr. 2.506)

2.862,- kr.

- Husforsikring

3.411,- kr.

Syge- og indbrudsforsikring (1.3)

- Indbrudsforsikring                                                

3.167,- kr.

- Rejseforsikring

175,- kr.

- Sygeforsikring

3.952,- kr.

Udgifter til transport/fragt/kørsel (afsnit 1.4)

- Udgifter til Mercedes

44.760,- kr.

Rejseomkostninger (1.5)

- London

5.493,- kr.

- Flensborg

10.000,- kr.

- Skt. Petersborg

20.000,- kr.

Kontingenter, tidsskrifter og aviser (afsnit 1.6)

- FSR-kontingent

4.275,- kr.

- Ekstern undervisning

29.076,- kr.

- Kursus R4

280,- kr.

Småanskaffelser og EDB (afsnit 1.7) 

- Elartikler

1.676,- kr.

- Tæppe

3.035,- kr.

- EDB-server (afskrivning 25 % af kr. 12.000,-)

3.000,- kr.

Advokatomkostninger (afsnit 1.8)       

 

- G9 ApS

6.326,- kr.

- G8

6.000,- kr.

 

Hjemmekontor (afsnit 1.9)                    

- El, varme, ejendomsskat, vedligeholdelse

16.915,- kr.

- El (forhøjet forbrug, sagsøgerens skøn)

10.000,- kr.

Leje af modelskibet "Bismarck" (afsnit 1.10)

10.400,- kr.

Ekstern Assistance (afsnit 1.11)

33.923,- kr.

I alt

225.506,- kr.

1.1 Ikke fradragsberettigede markedsføringsomkostninger

 

Paraplyer med logo (kr. 5.580.-)

 

Skattemyndighederne godkendte begrænset fradragsret som en repræsentationsudgift med 25 % af blandt andet sagsøgerens udgift til køb af 60 paraplyer med logo (25 % af kr. 7.440,- = kr. 1.860,-), jf. ligningslovens § 8, stk. 4 (bilag A, side 19, 4. afsnit, og bilag B). Sagsøgeren bogførte netop udgiften på sagsøgerens kontonr. 1420 "Markedsføring", jf. bilag B.

 

Sagsøgeren gør imidlertid gældende, at paraplyerne er givet til de ansatte, hvorfor det er en personaleudgift (jf. sagsøgerens begrundede klage til Landsskatteretten senest revideret den 31. juli 2009, bilag C, side 1). Dette bestrides som udokumenteret.

 

Udgiften er ikke bogført på kontonr. 930 "Personaleomkostninger", men som anført i stedet som en markedsføringsomkostning. Hertil kommer, at sagsøgeren har købt 60 stk. paraplyer (bilag A, side 19, 4. afsnit). Det kan bemærkes, at virksomhedens lønudgifter i 2004 ifølge Landsskatterettens kendelse (bilag 1, side 4) udgjorde kr. 1.333.494,-. Bedømt ud fra sagens bilag 21 var der tilsyneladende kun 4 ansatte i virksomheden i 2004. Det gøres derfor gældende, at købet af paraplyerne med rette er anset for

repræsentationsudgifter, jf. ligningslovens § 8, stk. 4. I tilknytning hertil gøres det endvidere gældende, at der ikke er tale om reklamegaver, jf. f.eks. SKM2002.550.ØLR.

 

Kunstkalendere (kr. 1.200,-)

 

Sagsøgeren har endvidere fået godkendt begrænset fradragsret med 25 % af påståede udgifter til køb af kunstkalendere som en repræsentationsudgift (25 % af kr. 1.600,- = kr. 400,-), jf. ligningslovens § 8, stk. 4 (bilag B). Udgiften er udokumenteret, og desuden er det udokumenteret, at kalenderne er givet til medarbejderne. Det bemærkes herved, at den påståede udgift hertil er bogført på Konto 1420 "Markedsføring" (bilag 1, side 5, 1. afsnit). Sagsøgeren er derfor ikke berettiget til yderligere fradrag for denne udgiftspost.

 

1.2 Ikke fradragsberettigede præmier til livs-, pensions- og skadeforsikringer

 

Alene udgifter til præmier til forsikringer, der vedrører sagsøgerens erhvervsmæssige virksomhed er fradragsberettigede, jf. statsskattelovens § 6, litra a.

 

Gruppeliv (kr. 5.368 - kr. 2.506 = kr. 2.862,-)

 

Vedrørende forsikringspræmie bogført som "Gruppeliv" på kontonr. 1351 er det berettiget, at der er nægtet fradrag for i alt kr. 2.862,-, idet det er udokumenteret, at udgiften er afholdt, og at den i så fald er fradragsberettiget. Det er udokumenteret, at udgiften vedrører en ansat, TT. Den som bilag 5 fremlagte ansættelseskontrakt fra 1999 udgør ikke fornøden dokumentation, hvorved bemærkes, at der allerede er godkendt fradrag for betaling af forsikring (Gruppeliv) med kr. 2.506,- vedrørende TT (bilag 1, side 8 nederst).

 

Husforsikring (kr. 3.411,-)

 

Sagsøgte anerkender, at sagsøgeren har fradragsret for forsikringspræmie bogført som "Husforsikring" på kontonr. 1356 med kr. 3.411,-.

 

1.3 Ikke fradragsberettigede præmier til syge- og indbrudsforsikring

 

Indbrudsforsikring (kr. 3.167.-)

 

Skattemyndighederne har - ganske lempeligt - indrømmet sagsøgeren et skønsmæssigt fradrag på 50 % af udgifterne til Falck på i alt kr. 6.333,- vedrørende et alarmsystem til sikring af sagsøgerens private ejendom, ...2 (indbrudsforsikring).

 

Det bestrides, at mere end 50 % af præmien til indbrudsforsikring af sagsøgerens privatadresse vedrører den erhvervsmæssige virksomhed. Sagsøgeren har derfor ikke krav på yderligere fradrag med kr. 3.167,-. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte den fordeling, SKAT har foretaget. Denne fordeling blev i øvrigt for indkomståret 2002 aftalt på et møde mellem SKAT og sagsøgeren den 16. maj 2006 (bilag A, side 7, sidste afsnit). Som det fremgår af SKATs afgørelse (bilag A, side 8, lidt under midten) erklærede sagsøgeren sig da også under nærværende sag over for SKAT enig i den fordeling, der var sket.

 

Rejseforsikring (kr. 175,-)

 

Det er udokumenteret, at præmie på kr. 175,- bogført som "Rejseforsikring" vedrører den erhvervsmæssige virksomhed, herunder at forsikringen er tegnet i tilknytning til en erhvervsmæssig rejse. Beløbet vedrører en årsafbestillingsforsikring på i alt kr. 350,- (Årsafbestillingsforsikring i Europa", jf. bilag A, side 8, 2. afsnit og bilag K) for sagsøgeren og hans tidligere ægtefælle og må anses for at have karakter af en privat udgift.

 

Sagsøgeren erkendte da også i replikken, side 7, sidste afsnit, at der ikke er fradragsret for halvdelen af den bogførte udgift på kr. 350,-, svarende til udgiften til dækning af ægtefællen.

 

Sygeforsikring (kr. 3.952,-)

 

Sagsøgerens præmie til sygeforsikring på kr. 3.952,- er ikke fradragsberettiget, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 2, hvorefter bl.a. bidrag til sygeforsikring ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det bestrides, at udgifterne til sygeforsikring på kr. 3.952,- angik en "nøglemedarbejder", jf. modsat replikken, side 8, 4. afsnit. Det fremgår af SKATs afgørelse (bilag A, side 8, 3. afsnit), at udgifterne udgør betaling til DANMARK, jf. også bilag N og P. Det må formodes, at udgifterne er betaling til dækning af sagsøgeren, og han har ikke bevist, at andet skulle være tilfældet.

 

1.4 Ikke fradragsberettigede udgifter til transport/fragt/kørsel

 

Sagsøgeren ønsker, jf. stævningen, side 6, 2, afsnit, på dette punkt en nedsættelse af sin indkomst med kr. 44.760,-, som ikke er specificeret nærmere, men angiveligt skulle vedrøre udgifter afholdt til en Mercedes, som var indregistreret til sagsøgeren personligt (bilag E, side 8).

 

Det fremgår af SKATs afgørelse (bilag A, side 21-22), at fradrag dels er nægtet som følge af, at visse udgifter vedrørte en Toyota, som var registreret som ejet af sagsøgerens tidligere ægtefælle (hvilke fradrag ikke er en del af nærværende retssag), dels som følge af, at der mangler dokumentation i form af underliggende bilag for de hævdede udgifter, hvorfor det ikke var muligt at vurdere, om de selvangivne udgifter var erhvervsmæssige. Dette gælder stadig.

 

Sagsøgeren har ikke medtaget biler i virksomhedsskatteordningen og er derfor heller ikke beskattet af værdien af fri bil, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, sidste pkt., jf. ligningslovens § 9 C, stk. 7. Sagsøgerens omkostninger ved erhvervsmæssig kørsel kan derfor godtgøres af virksomheden på baggrund af de faktiske omkostninger eller efter Ligningsrådets (nu Skatterådets) satser og fratrækkes i virksomhedens indkomst, jf. Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit E.G.2.1.6.3.

 

Sagsøgeren har imidlertid ikke bevist, at der er afholdt udgifter, og den erhvervsmæssige kørsel er udokumenteret, hvorfor der ikke er grundlag for at nedsætte forhøjelsen af den skattepligtige indkomst.

 

Det bestrides, at sagsøgeren har opnået en retsbeskyttet forventning om fradragsret. Sagsøgeren har ikke modtaget en klar, positiv og entydig tilkendegivelse om fradragsret og disponeret i overensstemmelse hermed. Det er udokumenteret, at SKAT på nogen måde har forholdt sig til spørgsmålet forud for nærværende sag. Selv om SKAT ikke for tidligere indkomstår måtte have nægtet fradragsret, kan dette efter fast retspraksis ikke etablere en retsbeskyttet forventning, jf. f eks. UfR 1997.302 H og SKM2003.278.VLR.

 

1.5 Ikke fradragsberettigede rejseomkostninger

 

Det er udokumenteret, at sagsøgeren har afholdt udgifter til rejser, der har en konkret og direkte sammenhæng med indkomsterhvervelsen, hvorfor der ikke er fradragsret, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Øvrige rejseudgifter, herunder udgifter i forbindelse med rejser, som i det væsentlige har en generel informerende karakter eller et turistmæssigt indhold, er ikke fradragsberettigede.

 

Det er ikke tilstrækkeligt for at kunne fradrage rejseudgifter, at rejsen også har et fagligt indhold, der har sammenhæng med den pågældende virksomhed. Rejsen skal være relateret til den umiddelbare indkomsterhvervelse, og der skal således være en konkret og direkte sammenhæng mellem rejsen og den indkomstskabende aktivitet, jf. blandt andet UfR 1989.1052 H, UfR 1995.21 H og SKM2002.534.VLR.

 

Sagsøgeren har ikke godtgjort, at der var den fornødne sammenhæng mellem rejserne og sagsøgerens indkomsterhvervelse. Det er således ikke godtgjort, at rejserne til London, Flensborg og Skt. Petersborg var erhvervsmæssige. Hertil kommer, at for hovedparten af de selvangivne rejseudgifter foreligger der enten slet ikke underliggende bilag eller alene bilag i form af udskrift over MasterCard-betalinger og bankkontohævninger (bilag A, side 15, 6. afsnit og side 16 midten).

 

Der har gennem hele sagens forløb kun foreligget meget sparsomme oplysninger om rejserne. SKAT har efterspurgt yderligere dokumentation, og også under skriftvekslingen er sagsøgeren opfordret til at fremkomme med yderligere oplysninger.

 

Sagsøgeren blev i svarskriftet opfordret (1) til at redegøre for præcist, hvilke rejseudgifter der påstås at være fradragsberettigede med fremlæggelse af behørig dokumentation.

 

Videre blev sagsøgeren i duplikken opfordret (2) til at redegøre nøje for og dokumentere indholdet af de hævdede forretningsrejser, herunder fremlægge program for rejserne, mødereferater og lign. samt fremlægge fakturering for arbejdet i forbindelse med rejserne.

 

Opfordringerne er ikke besvaret fyldestgørende. Sagsøgeren har kun fremlagt enkelte bilag og er alene fremkommet med meget kortfattede bemærkninger angående rejserne. Dette bør komme sagsøgeren bevismæssigt til skade.

 

London (kr. 5.493,-)

 

For så vidt angår rejsen til London, som foregik i pinsen i 2004 (fredag den 28. maj - mandag den 31. maj) har sagsøgeren fremlagt en e-mail som bilag 27. Denne e-mail - som indledes med "Hej boys and girls" og angiver deltagerne med fornavne i par - underbygger klart formodningen om, at der er tale om en privat ferierejse. Det er formentlig en rejse mellem venner/bekendte, og tilsyneladende med deltagelse af sagsøgerens daværende ægtefælle BA. Som nævnt i SKATs afgørelse (bilag A, side 16, 1. afsnit) var der reserveret 4 dobbeltværelser.

 

Det bestrides, at der var tale om en "ERFA gruppe bestående af statsautoriserede revisorer", jf. replikken, side 11, 1. afsnit. Der foreligger ingen dokumentation for, hvad det faglige indhold af turen skulle være, herunder program m.v., eller dokumentation for leje af lokaler m.v. til brug herfor. Selv hvis der var tale om en ERFA-gruppe, har sagsøgeren ikke godtgjort nogen særlig anledning til, at gruppen skulle mødes i London. Herved bemærkes, at sagsøgeren bedømt ud fra sagens bilag 69 i almindelighed mødtes med kolleger på deres private bopæl.

 

Flensborg (kr. 10.000,-)

 

Sagsøgeren påstår at have fradragsret for kr. 10.000,- for en rejse til Flensborg fra den 1. - 3. november 2004. Der er ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at der er afholdt udgifter af denne størrelsesorden. Det fremgår af bilag 29, at der den 3. november 2004 er betalt kr. 4.558,21 med posteringsteksten "Hotel G10", men i øvrigt er der ingen dokumenter, som vedrører udgifter i forbindelse med denne rejse.

 

Sagsøgeren henviser i replikken side 11, 4. afsnit, til sagens bilag 30 og anfører, at dette udgør "mailkorrespondance mellem sagsøger og den tyske klient, hvor parterne planlægger mødet på det angivne tidspunkt". Det fremgår imidlertid af den som bilag 30 fremlagte e-mail af 22. oktober 2004 (09:38) fra sagsøgeren til en SK, at turen til Flensborg ikke var foranlediget af, at sagsøgeren skulle mødes med SK. Det anføres således:

 

"I will be in Flensburg from Monday afternoon 01.11.04 to Wednesday 03.11.04, so we could take a short meeting Wednesday f.ex 10,00 a.m.".

 

Sagsøgeren har ikke godtgjort, at der var et erhvervsmæssigt sigte med den i forvejen planlagte tur til Flensborg. Selv hvis sagsøgeren kunne dokumentere, at der er afholdt udgifter i forbindelse med en rejse til Flensborg, herunder udgifter til overnatning kan disse altså ikke henføres til et kortvarigt møde ("a short meeting") med SK.

 

Skt. Petersborg (kr. 20.000,-)

 

Endelig påstår sagsøgeren at have fradragsret med kr. 20.000,- angående en rejse til Skt. Petersborg i december 2004. Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at der er afholdt rejseudgifter. Det som bilag 35 fremlagte kontoudtog, der indeholder to posteringer "SAS Billetkøb" med kr. 9.437,-, udgør ikke fornøden dokumentation. I øvrigt fremgår det af SKATs afgørelse (bilag A, side 16, 3. sidste afsnit), at sagsøgeren over for SKAT i marts 2008 fastholdt, at han havde fradragsret for kr. 15.000,-.

 

Sagsøgeren har desuden ikke løftet bevisbyrden for, at rejsen har haft en konkret og direkte sammenhæng med indkomsterhvervelsen. Herved bemærkes, at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at han har faktureret for arbejdet i forbindelse med denne rejse, jf. modsat sagsøgerens processkrift 1, side 5, næstsidste afsnit. De som bilag 68 fremlagte fakturaer - som ifølge sagsøgeren skulle vedrøre rejsen til Skt. Petersborg - er udstedt til G11  ApS med hjemsted i Ukraine. Der henvises ikke i fakturaernes tekst til et møde. Desuden vedrører fakturaerne forholdsvis små beløb, og rejseudgifter er ikke indeholdt i faktureringen.

 

1.6 Ikke fradragsberettigede udgifter til kontingenter, tidsskrifter, aviser, kurser og undervisning

 

...

 

Ekstern undervisning (kr. 29.076,- og Kursus R4 (kr. 280,-). 

 

Skattemyndighederne har desuden forhøjet sagsøgerens skattepligtige indkomst med kr. 29.356,- som følge af nægtet fradrag for selvangivne udgifter til "Ekstern undervisning" (kr. 29.076,-) og "Kursus R4" (kr. 280,-). Udgifterne er udokumenterede, og bilagsnr. 457, 458, 402, 403, 385 og 394 er ikke fremlagt (bilag A, side 23, sidste afsnit og side 24, 1. afsnit). Sagsøgeren har end ikke oplyst, hvad udgifterne knytter sig til.

 

1.7 Ikke fradragsberettigede udgifter til småanskaffelser og EDB

 

Elartikler (kr. 1.676,-)

 

Vedrørende fradragsret med kr. 1.676,- for elartikler anfører sagsøgeren i replikken, side 15, 3. afsnit, at udgiften dækker "køb af elartikler til arbejdsværelset i hjemmet, jf. bilag 28, samt til revisionsvirksomhedens kontorlokaler... ", samt at "De ansatte i revisionsvirksomheden udskifter selv pærer til belysning, hvorfor sagsøger løbende indkøber et mindre udvalg til brug for dette."

 

Det fremgår af bilag 28, samt af bilag A, side 13, næstsidste afsnit, at sagsøgeren over for SKAT gjorde gældende, at der var fradragsret for køb af elartikler til sit arbejdsværelse i hjemmet.

 

Det fremgår ikke af kvitteringen fremlagt som bilag 36, hvad der er indkøbt. Af kvitteringen fremgår dog, at en af de genstande, der er indkøbt havde en pris på kr. 1.975,-, og at der er købt fire genstande á kr. 30,-. Dette harmonerer dårligt med sagsøgerens forklaring om, at der skulle være tale om pærer til belysning.

 

Det er fortsat udokumenteret, hvad der er indkøbt, og at dette er anvendt erhvervsmæssigt. Herved bemærkes, at udgifter til erhvervelse af pærer til belysning m.v., som er anvendt på sagsøgerens bopæl, ikke er fradragsberettiget, jf. herom nedenfor afsnit 1.9.

 

Tæppe (kr. 3.035.-)

 

Sagsøgeren påstår videre at have fradragsret for køb af et tæppe til kr. 3.035,-.

Sagsøgeren har ikke løftet bevisbyrden for, at der er tale om køb af et tæppe, som er anvendt erhvervsmæssigt. Ifølge SKATs oplysninger (bilag A, side 13 midten) er der tale om et køb hos G12 A/S med leveringsadresse ...2, dvs. sagsøgerens private bopæl, jf. herved også bilag 0. Sagsøgeren oplyste over for SKAT (bilag A, side 13 næstsidste afsnit), at tæppet var indkøbt til arbejdsværelset i hans private hjem. Dette fremgår også af sagsøgerens bemærkninger i bilag C og bilag 28. I replikken, side 16, nederst, anføres derimod, at "Det pågældende tæppe er købt til og ligger i revisionsvirksomhedens reception ...". Denne nye forklaring er utroværdig og udokumenteret.

 

EDB-server (afskrivning 25 % af kr. 12.000.- = kr. 3.000.-)

 

Endelig gør sagsøgeren gældende, at indkøb af en server til kr. 12.000,- skal tillægges ved opgørelsen af sagsøgerens afskrivningsberettigede driftsmidler. Som det fremgår af SKATs afgørelse (bilag A, side 20, afsnit 7 og 8), har SKAT nægtet afskrivning på en købspris på kr. 12.000,- som er bogført den 1. december 2004.

 

Sagsøgeren har imidlertid - trods opfordret (3) hertil - ikke dokumenteret, at han har købt en server til kr. 12.000,-, som er anvendt erhvervsmæssigt. Det er derfor berettiget, at afskrivningssaldoen for virksomheden er nedsat med dette beløb, og at indkomsten som konsekvens af de foretagne afskrivninger er forhøjet med kr. 3.000,- vedrørende serveren (25 % af kr. 12.000,-) (bilag A, side 20, 7. og 8. afsnit).

 

Sagsøgeren har som bilag 37 fremlagt en faktura udstedt den 27. december 2004 af G3 Data med en opkrævning på kr. 16.900 ekskl. moms. Det fremgår af fakturaens side 2, at fakturaen bl.a. vedrører betaling af kr. 13.000,- ekskl. moms for en server. Der er altså hverken beløbsmæssig eller tidsmæssig overensstemmelse mellem bogføringen pr. 1. december 2004 og den som bilag 37 fremlagte faktura af 27. december 2004. Det bestrides derfor, at fakturaen vedrører det bogførte køb på kr. 12.000,-, som sagsøgeren påstår at have afskrivningsret for.

 

1.8 Udokumenterede advokatomkostninger

 

Det er udokumenteret, at sagsøgeren har afholdt yderligere udgifter til advokatbistand knyttet til den erhvervsmæssige virksomhed ud over de godkendte fakturaer.

 

I stævningen nedlagde sagsøgeren påstand om fradrag for advokatomkostninger med kr. 52.326,-. I replikken frafaldt sagsøgeren imidlertid en væsentlig del af sagen på dette punkt, og påstår herefter fradrag med kr. 6.326,- ("G9 ApS") og kr. 6.000,- ("G8").

 

G9 ApS (kr. 6.326,-)

 

Sagsøgeren har som bilag 38 fremlagt en faktura på kr. 6.326,25 udstedt af et advokatfirma til G9 (CVR-nr. ...). Fakturaen, der også er indgået i SKATs bedømmelsesgrundlag (bilag A, side 26, 6. afsnit), vedrører tilsyneladende arbejdet i forbindelse med en fusion. Det fremgår netop af en rapport udskrevet fra www.biq.dk vedrørende CPR-nr. ..., G9 ApS (bilag J), at der er gennemført en fusion i maj 2004. Det fremgår også af rapporten, at sagsøgeren har fungeret som revisor for selskabet. Fakturaen er udstedt til et selskab, og det må derfor lægges til grund, at den vedrører betaling for arbejde udført for selskabet. Selv om sagsøgeren rent praktisk måtte have betalt regningen, hvilket er udokumenteret, er der ikke tale om en udgift, som er fradragsberettiget for ham.

 

G8 (kr. 6.000,-)

 

Sagsøgeren fastholder desuden en del af påstanden, som vedrører fradrag på kr. 6.000,- for hævdede advokatomkostninger bogført under bilag nr. 395 som "G8". Udgiften har gennem hele forløbet været udokumenteret (bilag A, side 26, 4. afsnit). Der foreligger hverken dokumentation for, at udgiften er betalt eller for, at den i givet fald er betalt for at erhverve, sikre eller vedligeholde sagsøgerens indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

 

1.9 Ikke fradragsberettigede lokaleomkostninger vedrørende hjemmekontor

 

Sagsøgeren gør gældende, at han har fradragsret for diverse udgifter, som ifølge sagsøgeren knytter sig til anvendelse af sagsøgerens hjemmekontor.

 

Det er udokumenteret, at mere end 50 % af sagsøgerens arbejdstid som påstået er anvendt på et hjemmekontor inden for normal arbejdstid, og det bestrides, at sagsøgeren opfylder betingelserne for - helt undtagelsesvis - at have fradragsret for udgifter til hjemmekontor, jf. Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit A.F.1.10, og f.eks. SKM2002.29.HR og SKM2003.488.HR. Sagsøgeren er desuden blevet nægtet fradrag for udgifter til hjemmekontor i indkomståret 2003 (jf. Landsskatterettens kendelse af 25. august 2009 vedrørende indkomståret 2003, bilag G, side 14, sidste afsnit). Sagsøgeren anfører i replikken, side 18, 1-2. afsnit, en række forhold vedrørende tilrettelæggelsen af sin arbejdstid, indretningen af det hævdede hjemmekontor m.v. Disse omstændigheder er udokumenterede og bestrides som sådanne.

 

Det er i øvrigt udokumenteret, at hjemmekontoret udgør 17 % af ejendommen på ...2, og de opgjorte udgifter på kr. 16.915,- til el, varme, ejendomsskat og vedligeholdelse af bygningen (bilag C, side 3, pkt. 17) bestrides som udokumenterede. Der foreligger således hverken dokumentation for, at det hævdede hjemmekontor udgjorde 17 % af ejendommen, eller for de afholdte udgifter. De som bilag 40-42 fremlagte mindre regninger er langt fra tilstrækkelige.

 

Det bestrides endvidere, at der skulle være grundlag for et af sagsøgeren fastsat skønsmæssigt (yderligere) fradrag for udgifter til el med kr. 10.000,- vedrørende hjemmekontoret (bilag C, side 3, pkt. 17).

 

Det følger af praksis, jf. herved Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit A.F.1.10, at der i de tilfælde, hvor der "ganske undtagelsesvis" godkendes fradrag for arbejdsværelse i egen ejendom kan ske fradrag med en forholdsmæssig del af udgiften. Såfremt retten finder, at de restriktive betingelser for fradrag er opfyldt, bør sagen hjemvises i overensstemmelse med sagsøgerens subsidiære påstand, således at der i henhold til praksis kan foretages en opgørelse af fradraget.

 

1.10 Modelskibet "Bismarck"

 

Den påståede udgift til leje af modelskibet "Bismarck" er bogført med kr. 4.000,- (bilag A, side 11, 2. afsnit og bilag L).

 

Sagsøgeren gør gældende, at han har fradragsret for en lejebetaling med kr. 10.400,-.

 

Det er imidlertid fortsat udokumenteret, at udgiften er afholdt, samt at udgiften i givet fald vedrører den erhvervsmæssige drift af virksomheden.

 

1.11 Udokumenterede udgifter til ekstern assistance

 

Sagsøgeren har i indkomståret 2004 fratrukket udgifter til ekstern assistance med i alt kr. 124.816,-.

 

Heraf har skattemyndighederne nægtet fradrag med kr. 40.390,50 f.eks. som følge af, at en faktura vedrørte betaling for en neuropsykologisk undersøgelse af sagsøgerens daværende ægtefælle, og dermed måtte anses for at være af privat karakter (bilag A, side 23).

 

Sagsøgeren gør under retssagen gældende, at han med urette er nægtet fradragsret for kr. 33.923,-.

 

Det er imidlertid udokumenteret, at sagsøgeren har haft yderligere fradragsberettigede udgifter til ekstern assistance med kr. 33.923,-. Sagsøgeren har ikke fremlagt fakturaer for de påståede udgifter (bilag A, side 23, 5. afsnit), ligesom der ikke foreligger oplysninger om, at udgifterne er erhvervsmæssigt begrundet.

 

SKAT har specifikt angivet i afgørelsen, hvilke underbilag, der manglede og som derfor førte til nægtelse af fradrag. Det drejer sig om bilagsnr. 355-358, 366, 392, 438 og 485 (bilag A, side 22-23). De af sagsøgeren fremlagte fakturaer (bilag 45-64) vedrører ikke de manglende bilagsnr., og er dermed uden relevans. Sagsøgeren oplyser da også direkte i processkrift 1, side 8, pkt. 10 ad ekstern assistance, at det "ikke er muligt at fremskaffe bilagene 355-358, 366, 392, 438 og 485".

 

2. Ad sagsøgerens principale påstand nr. 2 vedrørende renteudgifter

 

Skattemyndighederne har foretaget en korrektion af sagsøgerens selvangivne renteindtægter og -udgifter.

 

Retssagen vedrører alene opgørelsen af sagsøgerens renteudgifter.

 

Sagsøgeren selvangav sin kapitalindkomst til kr. -74.745,- (Landsskatterettens kendelse, bilag 1, side 24 øverst). Renteudgifter var opgjort til kr. 128.886,-.

 

SKAT fandt, at sagsøgerens renteudgifter og valutakurstab kunne opgøres til kr. 172.083,- (Landsskatterettens kendelse, bilag 1, side 24 midten). Heraf var renteudgifter opgjort til kr. 123.033,- (kr. 269,- + 435,- + 92.596,- + 29.733,-). Det godkendte rentefradrag er sammensat af indberettede renteudgifter (R75, bilag E, side 6 "Gæld bank, sparekasse m.v.", kr. 29.733,-, kr. 269 og kr. 435, i alt kr. 30.437,-) og renter vedrørende gæld på fremmed valuta (bilag A, side 28 "F1 Bank, CHF ...", kr. 92.596,-).

 

SKAT nedsatte herefter sagsøgerens skattepligtige indkomst med differencen mellem den selvangivne kapitalindkomst og de af SKAT opgjorte udgifter. Nedsættelsen udgjorde dermed kr. 172.083 - kr. 74.745 = kr. 97.338,-. Landsskatteretten stadfæstede SKATs opgørelse.

 

Under retssagen har sagsøgeren nedlagt påstand (2) om, at han "er berettiget til et rentefradrag i indkomståret 2004 på kr. 4.934,- i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e."

 

Til støtte herfor gør han i stævningen, side 12 øverst, gældende, at renteudgifterne i indkomståret 2004 kan opgøres til kr. 1.239, kr. 92.595,- og kr. 29.733,-, i alt kr. 123.567,-. Samme sted anfører sagsøgeren, at der er selvangivet renteudgifter med kr. 128.501,-, og at sagsøgeren derfor er berettiget til et yderligere fradrag på kr. 4.934,-.

 

SKATs opgørelse er baseret på de foreliggende oplysninger, herunder indberetninger. Sagsøgerne har ikke løftet bevisbyrden for, at han er berettiget til et yderligere rentefradrag. Hertil kommer, at det er vanskeligt at følge sagsøgerens argumentation. Ifølge sagsøgerens egen opgørelse har han selvangivet et for højt rentefradrag med kr. 4.934,-.

 

Spørgsmålet om opgørelse af valutakursreguleringer foreligger ikke til prøvelse, da sagsøgerens påstand og anbringender ikke vedrører dette forhold.

 

3. Ad sagsøgerens oprindelige principale påstand nr. 3 vedrørende aktieindkomst

 

Sagsøgeren frafaldt i replikken påstanden om, at sagsøgernes aktieindkomst skulle nedsættes med kr. 304.890,-. For så vidt angår denne del af sagen skal sagsøgte således anses for at have fået fuldt ud medhold.

 

4. Ad sagsøgerens principale påstand (Oprindeligt nr. 4) vedrørende moms

 

Sagsøgeren er ikke berettiget til fradrag for moms af indkøb, der ikke udelukkende er anvendt til virksomheden, jf. momslovens § 37, stk. 1. Det er derfor berettiget, at sagsøgerens momstilsvar er forhøjet på baggrund af de momspligtige ydelser, som sagsøgeren er nægtet fradrag for, jf. ovenfor pkt. 1, og det bestrides således, at der er grundlag for at hjemvise fastsættelsen af sagsøgerens momstilsvar.

 

For så vidt angår sagsøgerens anbringende om, at hans momstilsvar ikke skal forhøjes med moms af rejseomkostninger i udlandet, bemærkes, at sagsøgeren ved opgørelsen af sit momstilsvar har fratrukket moms vedrørende rejseudgifter på ca. kr. 188.000,- (bilag 2, side 4). Det bestrides, at der skulle være grundlag for at undlade at forhøje momstilsvaret vedrørende ikke-fradragsberettigede rejseudgifter.

 

5. Ad sagsøgerens subsidiære påstand nr. 2 om hjemvisning

 

Det bestrides, at der er grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling hos SKAT, jf. dog ovenfor afsnit 1.9 in fine.

 

..."

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

Efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan der ved beregningen af den skattepligtige indkomst fradrages driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Bevisbyrden for, at der er tale om en fradragsberettiget udgift, påhviler som udgangspunkt skatteyderen.

 

Statsautoriseret revisor A drev sin virksomhed under virksomhedsordningen med undtagelse af den af ham ejede bil. Det følger af virksomhedsskattelovens § 2, at bogføringen da skal tilrettelægges således, at der regnskabsmæssigt sker en opdeling af den skattepligtiges samlede økonomi i en virksomhedsøkonomi (virksomhedsordningen) og en privat økonomi. Dette findes i et ikke ubetydeligt omfang at være forsømt af A i indkomståret 2004. Under disse omstændigheder vil beviskravet for, at der foreligger fradragsberettigede udgifter i almindelighed være skærpet.

 

Paraplyer med logo

 

Det lægges til grund, at A i 2004 indkøbte 60 paraplyer, og at Revisionsfirmaet H1 foruden ham selv talte 4 medarbejdere. Udgiften til paraplyerne er bogført som en markedsføringsudgift. Under disse omstændigheder har A ikke godtgjort, at der er tale om en udgift, der er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Da han allerede er meddelt fradrag for udgiften efter ligningslovens § 8, stk. 4, er der ikke grundlag for at yde yderligere fradragsret herfor.

 

Kunstkalendere

 

Udgifterne til indkøb af kunstkalender kan ikke anses for dokumenteret, hvorfor der ikke er fradragsret herfor.

 

Gruppeliv

 

Der er godkendt fradrag for 2.506 kr. vedrørende udgift til medarbejderens gruppelivsforsikring. Der foreligger ikke bilag, der dokumenterer, at A har afholdt yderligere udgifter til gruppelivsforsikringen, hvorfor der ikke kan indrømmes ham yderligere fradrag.

 

Husforsikring (3.411 kr.)

 

Skatteministeriet har anerkendt, at A har fradragsret for husforsikring, hvorfor der afsiges dom i overensstemmelse hermed.

 

Indbrudsforsikring

 

A er i indkomståret 2004 indrømmet fradragsret for halvdelen af udgiften til alarm (indbrudsforsikring) installeret i privat boligen, hvor han tillige havde et arbejdsværelse på 35 m2 ud af det samlede boligareal på 208 m2. A har ikke ført bevis for, at mere end halvdelen af udgiften har været nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde hans indkomst.

 

Rejseforsikring

 

Årsafbestillingsforsikringen er efter det oplyste købt for både A og hans daværende hustru. Ifølge As forklaring blev forsikringen ikke købt med henblik på en specifik rejse. Herefter og da det ikke er dokumenteret, at forsikringen dækkede erhvervsmæssige rejser, har A ikke bevist, at der er tale om en udgift, der er nødvendig til at erhverve eller sikre indkomsten, hvorfor han ikke har fradragsret herfor.

 

Sygeforsikring

 

Det lægges efter As forklaring til grund, at den forsikrede i henhold til sygeforsikringen var A selv. Det følger af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 2, at A ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har fradragsret for udgiften til præmien til en sygeforsikring, der ejes af ham selv.

 

Udgifter til transport/fragt/kørsel

 

As Mercedes var ikke medtaget i virksomhedsskatteordningen. Den erhvervsmæssige kørsel er ikke dokumentet. Det findes ikke bevist, at der var indgået en aftale mellem skattemyndighederne og A om, at han kunne fordele udgifterne til bil med 85 % til virksomheden og 15 % til privat.

 

Skattemyndighedernes manglende indsigelser mod regnskaberne for tidligere år har ikke medført en berettiget forventning hos A om, at fordelingen af biludgiften ville blive godkendt. Den efter indkomståret 2004 trufne afgørelse vedrørende afskrivninger på bilen kan heller ikke føre til en i 2004 berettiget forventning om fradragsret.

 

Rejsen til London

 

Rejsen til London, der fandt sted i pinsen sammen med medlemmerne af erfa-gruppen og ægtefælle, havde efter As forklaring ikke karakter af en koncentreret studierejse. Rejsen må anses som en studierejse af generel karakter, og A har derfor ikke ført bevis for, at udgiften til rejsen har været nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. A har herefter ikke krav på fradrag for udgiften til rejsen.

 

Rejsen til Flensborg

 

Det fremgår af e-mailkorrespondancen, at der skulle afholdes et kort møde mellem A og SK i Flensborg. Efter As forklaring var det oprindelige formål med rejsen den 1. - 3. november 2004 at få skiftet dæk på bilen, der ikke var omfattet af virksomhedsordningen. A har under disse omstændigheder ikke ført tilstrækkeligt bevis for, at udgifterne til rejsen - som alene er delvist dokumenterede - har været nødvendige for at erhverv, sikre og vedligeholde indkomsten. A har herefter ikke krav på fradrag for udgiften til rejsen.

 

Rejsen til Skt. Petersborg

 

Det påhviler en skatteyder at fremlægge dokumentation for udgifternes afholdelse, for at disse - såfremt de er anvendt til at sikre eller vedligeholde indkomsten kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Allerede som følge af at der ikke er fremlagt dokumentation for størrelsen af udgifterne til rejsen til Skt. Petersborg, kan der ikke indrømmes fradrag herfor.

 

FSR-kontingent (4.275 kr.)

 

Skatteministeriet har anerkendt, at A har fradragsret for udgiften til FSR-kontingent, hvorfor der afsiges dom i overensstemmelse hermed.

 

Ekstern undervisning og Kursus R4

 

Det påhviler en skatteyder at fremlægge dokumentation for udgifternes afholdelse, for at disse - såfremt de er anvendt til at sikre eller vedligeholde indkomsten - kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Allerede som følge af at der ikke er fremlagt dokumentation for størrelsen af udgifterne til undervisning og kursus, kan der ikke indrømmes fradrag herfor.

 

Elartikler

 

Det findes efter indholdet af kvitteringen fra G4 sammenholdt med As forklaring om, at der er tale om indkøb af elpærer og halogenpærer ikke at være dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er tale om en udgift anvendt til at sikre eller vedligeholde indkomsten, hvorfor han ikke kan indrømmes fradrag herfor.

 

EDB-server

 

A har den 1. december 2004 bogført en udgift til edb-server med 12.000 kr. Den faktura, der er fremlagt, er imidlertid dateret 27. december 2004 og lyder på betaling af 15.500 kr. Under disse omstændigheder har A ikke dokumenteret, at han har ret til fradrag for 12.000 kr.

 

Advokatomkostninger

 

A har påstået, at han skal have ret til fradrag for advokatomkostninger med 6.326 kr. Det fremgår af fakturaen udstedt af advokaten, at den er stilet til G9 ApS. Uanset at A måtte have afholdt udgiften og foretaget fakturering heraf over for G9 ApS, har han under disse omstændigheder ikke dokumenteret, at han har afholdt udgiften for at erhverve eller sikre indkomsten, hvorfor han ikke kan indrømmes fradrag herfor.

 

Lokaleomkostninger (hjemmekontor)

 

Det lægges til grund, at A havde et kontor til rådighed i de lejede kontorlokaler på ...1, hvor de øvrige 4 medarbejdere i Revisionsfirmaet H1 arbejdede fra. Efter det forklarede må det antages, at As arbejdsværelse i privat boligen var indrettet som et almindeligt kontor, og at han i hvert fald har arbejdet fra kontoret på ...1 eller været på kundebesøg om eftermiddagen. Under disse omstændigheder findes A ikke at have godtgjort, at betingelserne for undtagelsesvist tillige at indrømme ham fradragsret for udgifterne til kontoret i hans private bolig, er opfyldte.

 

Tæppe

 

Efter As forklaring blev tæppet, der i fakturaen er beskrevet som "6 m2 Wicanders PM53 inkl. lim og skinner - messing", oprindelig leveret til hans arbejdsværelse i privat boligen. Da A ikke har godtgjort, at betingelserne for undtagelsesvist at indrømme ham fradragsret for udgifterne til kontoret i den private bolig er opfyldt, er der heller ikke fradragsret for udgiften til gulvtæppet. As forklaring om, at tæppet efterfølgende er flyttet til receptionen, kan ikke føre til andet resultat.

 

Leje af modelskibet "Bismarck"

 

Det findes ikke ved den fremlagte e-mailkorrespondance dokumenteret, at A i indkomståret 2004 har afholdte udgifter til leje af modelskibet med 10.400 kr., hvorfor han ikke kan indrømmes fradragsret herfor.

 

Som følge heraf tages Skatteministeriets påstand om frifindelse mod anerkendelse af, at As skattepligtige indkomst for indkomståret 2004 nedsættes med 7.911 kr., og at hans momstilsvar for perioden 1. januar 2004 - 31. december 2004 nedsættes med 843,75 kr. til følge.

 

A skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 28.000 kr. inkl. moms. Beløbet dækker passende udgifter til advokatbistand. Retten har lagt vægt på sagens udfald, forløb og omfang.

 

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

 

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes mod anerkendelse af, at As skattepligtige indkomst for indkomståret 2004 nedsættes med 7.911 kr., og at hans momstilsvar for perioden 1. januar 2004 - 31. december 2004 nedsættes med 843,75 kr.

 

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med i alt 28.000 kr. inkl. moms.