Dato for udgivelse
11 Oct 2011 14:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Oct 2011 13:46
SKM-nummer
SKM2011.669.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 114/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Hensættelser, serviceforpligtelser, garantiforpligtelser
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt der i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, var fradragsret for hensættelser til serviceforpligtelser.

Højesteret udtalte, at statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, fortolkes således, at fradrag forudsætter, at der er opstået en endelig retlig forpligtelse til at betale det pågældende beløb, og at beløbet kan gøres endeligt. Højesteret fandt ikke, at hensættelser til imødegåelse af fremtidige udgifter til opfyldelse af serviceforpligtelser er omfattet af ordlyden af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Højesteret fandt heller ikke, at hensættelserne i den konkrete sag var omfattet af administrativ praksis, ifølge hvilken hensættelser til serviceforpligtelser på samme måde som hensættelser til garantiforpligtelser kan fradrages i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, hvis serviceforpligtelsen har nær sammenhæng med selskabets garantiforpligtelser. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.C.2.5.3.3.1
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.C.2.5.3.3.3
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.C.2.5.3.3.10

Parter

H1 Finance A/S
(advokat Poul Bostrup)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Peter Blok, Per Walsøe, Lene Pagter Kristensen, Poul Dahl Jensen og Michael Rekling

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 4. afdeling den 25. marts 2010.

Påstande

Appellanten, H1 Finance A/S, har gentaget sine påstande.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Landsskatterettens kendelse gengivet i SKM2001.372.LSR (TfS 2001.803) må - som det også fremgår af Landsskatterettens kendelse gengivet i SKM2005.256.LSR (TfS 2005.560) - forstås således, at anerkendelsen af en ret til, når visse betingelser er opfyldt, at foretage skattemæssige fradrag for hensættelser til serviceforpligtelser er begrænset til situationer svarende til den, som forelå i den pågældende sag, dvs. tilfælde, hvor serviceforpligtelserne er påtaget i forbindelse med et salg, således at vederlaget er indeholdt i købesummen, og hvor serviceforpligtelserne endvidere har en nær sammenhæng med garantiforpligtelser, som sælgeren samtidig har påtaget sig.

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, landsretten har anført, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Finance A/S betale 60.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.