Dato for udgivelse
23 Sep 2011 13:12
SKM-nummer
SKM2011.615.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-176573
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
skattefrihed, fradrag, Operation Dagsværk
Resumé

Skatterådet godkendte, at honoraret i forbindelse med Operation Dagsværk 2011, i lighed med de tidligere år skal behandles sådan, at arbejdsgivere kan undlade at foretage indeholdelse af A-skat mv. i vederlag til skoleelever, der udfører arbejde for Operation Dagsværk den 9. november 2011. Eleverne skal ikke medregne vederlaget på selvangivelsen. Arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som omkostning i driftsregnskabet.

Reference(r)
Kildeskatteloven
Henvisning
Kildeskatteloven

Operation Dagsværk ønsker i november 2011 at gennemføre en landsdækkende indsamling til fordel for et tosproget rettighedsbaseret uddannelsesprojekt for tre oprindelige folk, der lever ved Corrientes-floden i Amazonas, Peru.

Operation Dagsværks partner og garant for projektets gennemførelse er IBIS.

I lighed med de foregående år vil indsamlingen hovedsagligt foregå ved, at eleverne arbejder en dag i enten private husholdninger eller på erhvervsvirksomheder. De penge der herved tjenes (min. 300 kr. pr. elev) vil gå ubeskåret til Operation Dagsværks projekt i Peru. Hver arbejdende elev vil medbringe et nummereret "arbejdskort" udstedt af Operation Dagsværk. Arbejdskortet er udstedt elektronisk og udleveres underskrevet af Operation Dagsværks koordinator på den enkelte skole til den enkelte elev. Dette kort skal som kontrol returneres til Operation Dagsværk med arbejdsgiver og elevs kvittering på det indsamlede beløb. Alternativt kan betaling ske direkte fra arbejdsgiver til Operation Dagsværk elektronisk.

I den anledning skal Operation Dagsværk anmode om at:

  • de udbetalte beløb ikke regnes som skattepligtig indkomst for de enkelte elever, og at virksomhederne derfor ikke skal indeholde A-skat og AM-bidrag.
  • virksomhederne kan bogføre det udbetalte beløb som omkostning i driftsregnskabet.
  • eleverne ikke skal medregne beløbet på deres selvangivelse.

Beskrivelse af Operation Dagsværk 2011

  • Operation Dagsværks oplysningskampagne 2011

Under titlen "Peru 2011: Den stille Katastrofe" kører Operation Dagsværk i 2011 en flerstrenget oplysningskampagne. Der er produceret undervisningsmaterialer til det almene gymnasium, HTX og HHX. Materialet består af 4 forskellige tværfaglige forløb, der lever op til gymnasiereformen og bl.a. fokuserer på problematikker vedrørende de menneskelige konsekvenser ved olieudvindingen i Amazonas.

Derudover besøger Operation Dagsværks 11 fuldtidsfrivillige i perioden fra den 20. september til den 4. november 2011 ca. 150 gymnasier over hele landet og viser egenproducerede oplysningsfilm og holder oplæg. Desuden vil de facilitere en temadag, som består af 6 workshops, der mikser faglighed og kreativitet. Alle workshops omhandler projektet i Peru, og de vil blive afholdt på 20 gymnasier.

  • Operation Dagsværks indsamling 2011

Den 9. november 2011 forventer Operation Dagsværk, at ca. 20.000 gymnasieelever vil arbejde for at tjene penge til at støtte årets projekt. Operation Dagsværk håber på et indsamlingsresultat på over 7 millioner kr.

  • Operation Dagsværks samarbejdspartner 2011

IBIS står for den praktiske udførelse af projektet ved Corrientes-floden i Amazonas-junglen, Peru sammen med to lokale samarbejdspartnere: FECONACO (sammenslutningen af indianske lokalsamfund ved Corrientes-floden) og AIDESEP med programmet "Uddannelse af tosprogede lærere", FORMABIAP.

De indsamlede midler fra Operation Dagsværks indsamling skal medfinansiere uddannelse af kompetente tosprogede lærere, som kan undervise børn og unge ude i landsbyerne i almen faglighed, samt deres rettigheder i kultur. Derudover skal pengene gå til at uddanne miljø-agenter, som kan dokumentere olieudslip og informere myndighederne om dem.

Til sidst har projektet fokus på politisk arbejde, hvor de oprindelige folk lærer deres rettigheder at kende og lærer at kæmpe for dem. De oprindelige folk skal kunne forsvare sig over for olieselskaberne og myndighederne og kræve deres ret. De skal kunne passe på deres kultur og forbedre deres livsvilkår, som er stærk truet af den massive udvindingsindustri, der udvinder store mængder olie fra deres undergrund.

Skatteministeriets indstilling

De udbetalte beløb må betragtes som betalt af virksomhederne m.fl. direkte til Operation Dagsværk, der anses for en almennyttig eller almen velgørende organisation. De enkelte elever, der deltager i Operation Dagsværk, modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor der ikke er noget at beskatte.

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at man i lighed med tidligere år, imødekommer anmodningen under hensyn til den store deltagerkreds (landsomfattende indsamling), det oplyste om formålet med og baggrunden for indsamlingen, samt at der findes den fornødne sikkerhed for, at de indsamlede beløb ubeskåret tilfalder Operation Dagsværk.

Afgørelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling.