Dato for udgivelse
27 Sep 2011 13:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Sep 2011 14:37
SKM-nummer
SKM2011.628.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-029517
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
vandværk, overtagelse, fusion
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at X Vandværks påtænkte overtagelse af Y Vandværk ikke vil udløse beskatning af X Vandværk af de aktiver, der overtages fra Y Vandværk uden vederlag. Overtagelsen udløser dog ingen beskatning af medlemmerne i de to vandværker.

Skatterådet kan ligeledes ikke bekræfte, at en skattepligtig fusion mellem de to vandværker ikke vil udløse beskatning af X Vandværk.

Hjemmel

Statsskatteloven § 4

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 C.D.1.1.7

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at Xs påtænkte overtagelse af Y ikke vil udløse beskatning af X eller af medlemmerne i de to vandværker af de aktiver, der overtages fra Y uden andet vederlag end, at X overtager forpligtelsen til levering af vand til de nuværende medlemmer af Y?
  2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, kan Skatterådet så bekræfte, at en skattepligtig fusion mellem X og Y med X som modtagende enhed, ikke vil udløse beskatning af X eller af medlemmerne i de to vandværker af de nettoaktiver, der ved fusionen overtages fra Y uden andet vederlag end, at X overtager forpligtelsen til levering af vand til de nuværende medlemmer af Y?

Svar

  1. Nej, se dog indstilling og begrundelse
  2. Nej, se dog indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

X Vandværk A.m.b.a. er et forbrugerejet vandforsyningsselskab, der som selvstændigt skattesubjekt har været skattepligtig i henhold til Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h siden denne bestemmelses ikrafttræden pr. 1. januar 2010.

X's anlæg er pr. 1. januar 2010 værdiansat til DKK xx. i henhold til Vandsektorlovens bestemmelser. X leverer årligt ca. xx m3 vand, hvoraf de xx m3 leveres som rent drikkevand til Y Vandværk.

X og Y ønsker en sammenlægning, der som udgangspunkt påtænkes gennemført ved, at X overtager Y's aktiviteter, ledningsnet og forbrugere på vilkår beskrevet i tilbud. Heraf fremgår blandt andet, at der til X skal betales et fastsat tilslutningsbidrag pr. parcelhus mv. og at dette tilslutningsbidrag skal udredes af Y' egen likviditet så vidt det er muligt.

I det omfang, at Y's likviditet ikke er tilstrækkelig til dækning af det fastsatte tilslutningsbidrag, vil X være indstillet på at restbeløbet kan afdrages af Y's medlemmer som en ekstra fast afgift i en periode. Efter det oplyste skulle Y dog have tilstrækkelig likviditet til at dække tilslutningsbidraget.

Y har årligt leveret ca. xx m3 vand, men som følge af en mistet storforbruger er vandleverancen faldet til ca. xx m3 årligt. Det er faldet i vandleverancen, der har udløst Y's henvendelse til X med et ønske om overtagelse af hensyn til at undgå stigende vandpriser for Y's medlemmer. Y's anlæg er skønsmæssigt værdiansat til DKK xx i henhold til Vandsektorlovens bestemmelser. Y har ikke egen vandværksinstallation, men køber og får leveret rent drikkevand fra X, der pumper vandet ud via Y's ledningsnet til Y's medlemmer.

Y's ledningsnet vurderes til at være i rimelig stand, idet der dog ligger strækninger med gamle eternitledninger, som snarest skal skiftes. Herudover har Y's ledningsnet et spild over de tilladte 10%. Disse forhold indikerer, at X efter en overtagelse af Y's ledningsnet vil få udgifter til renoveringer.

Y er som følge af dets begrænsede produktion ikke omfattet af Vandsektorloven og er som følge heraf ikke skattepligtig i henhold til Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h.

Hvis den påtænkte overtagelse af aktiver fra Y udløser beskatning af X (dvs. hvis Skatterådet besvarer spørgsmål 1 benægtende), er der enighed om i stedet at gennemføre sammenlægningen som en egentlig fusion. En fusion adskiller sig juridisk set fra en overtagelse, idet Selskabslovens regler om fusion finder tilsvarende anvendelse ved fusion af selskaber mv. som X og Y. Dette følger af § 21 a i Lov om Erhvervsdrivende virksomheder. Herefter vil X som modtagende enhed i fusionen ved universalsuccession overtage alle de forpligtelser, som Y har, ligesom samtlige aktiver overdrages fra Y til X.

Hvis Skatterådet også måtte finde, at fusion vil medføre beskatning af Y (dvs. hvis Skatterådet også besvarer spørgsmål 2 benægtende), er der enighed om i stedet at etablere et fælles ejet Interessentskab (I/S) således, at der ikke overføres formue fra Y til X.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Rådgiver bemærker indledningsvist, at spørgsmålet ikke omhandler eventuel avancebeskatning af Y.

Ved X's overtagelse af Y, skal Y jf. tilbuddet dels overføre ledningsnettet mv. samt et kontant beløb svarende til et tilslutningsbidrag pr. hus mv. til X mod, at X optager Y's medlemmer i X. X overtager derved forpligtelsen til at levere vand til de tidligere medlemmer af Y på samme betingelser og til samme priser som til X's nuværende medlemmer.

I henhold til vedtægterne for X, har medlemmerne ingen ret til andel af vandværkets formue, heller ikke i forbindelse med eventuel opløsning af X.

Da prisen for levering af vand ud over de direkte løbende omkostninger til at pumpe vandet op, rense det mv. også afhænger af behovet for investeringer i og reparationer af ledningsnettet mv., vil overførsel af formue fra Y til X være modsvaret af en forpligtelse til levering af vand til en pris, der vil være lavere des bedre stand anlægget er i, og højere des dårlige stand anlægget er i.

Det forudsættes at forskellen i værdien mv. pr. medlem mellem Y's anlæg og X's anlæg (der kun består af ledningsnet) udlignes af den tilslutningsafgift, der jf. tilbuddet skal betales af Y. Derfor vil X efter rådgivers opfattelse påtage sig en forpligtigelse til levering af vand, der opgjort i kr. kan antages at modsvare den formue (ledningsnettet og tilslutningsbidraget), som X modtager i forbindelse med overtagelsen.

Det er medlemmerne i Y, der ved en generalforsamlingsbeslutning vedtager at overføre deres vandværks formue til X mod samtidig at få vished for at få leveret vand fra X på samme vilkår som X's øvrige medlemmer. Beslutningstagerne er således de samme, som får ret til at få leveret vand på kendte vilkår. En sådan beslutning fra Y's medlemmer vil ikke være båret af et ønske om gavmildhed overfor X. Dette forhold underbygger også, at Y's forpligtelse til levering af vand må modsvare de værdier, som overtages fra X.

Det er med henvisning til ovennævnte betragtninger rådgivers opfattelse, at den fra Y til X overførte formue i forbindelse med overtagelsen ikke vil være skattepligtig for X.

Spørgsmål 1 skal derfor besvares med et JA.

Ad spørgsmål 2

Rådgiver bemærker indledningsvist, at spørgsmålet ikke omhandler eventuel avancebeskatning af Y som indskydende enhed i fusionen.

Som begrundelse for det ønskede svar på spørgsmål 2 henviser rådgiver til de under Ad spørgsmål 1 anførte begrundelser.

Herudover henviser rådgiver til bindende svar fra Skat. I dette bindende svar bekræftede Skat, at en skattepligtig fusion af 3 brugsforeninger ikke medførte beskatning af den modtagne brugsforening for så vidt angår den formue, som den modtagende forening overtager fra de indskydende brugsforeninger i forbindelse med fusionen.

Selskabsretligt er der væsentlige lighedspunkter mellem en brugsforening og X hhv. Y. Begge er kendetegnet ved at have medlemmer, der ikke har nogen ret til andel af foreningens formue. Dvs. ved en fusion af sådanne enheder ydes der således - i modsætning til eksempelvis en fusion mellem to aktieselskaber - ikke noget vederlag i form af "aktier" til medlemmerne i den indskydende forening.

Det er derfor rådgivers opfattelse, at den formue, der ved en fusion overføres fra det indskydende vandværk til det modtagende vandværk skal behandles skattemæssigt på samme måde, som den formue, der overføres fra den indskydende brugsforening til den modtagende brugsforening ved en fusion af to brugsforeninger.

Det er således rådgivers opfattelse, at spørgsmål 2 skal besvares med et JA.

Skatteministeriets udkast til indstilling har været i høring hos rådgiver, som den 18. juli 2011 har fremsendt følgende bemærkninger til udkastet:

"Vi skal hermed på vegne af X Vandværk A.M.B.A mv. fremkomme med vores bemærkninger til sagsfremstilling modtaget den 19. maj 2011.

Vedr. spørgsmål 1 og 2

Indledningsvist skal vi fastholde, at der ved opgørelsen af den formue, der overføres til X må skulle tages højde for den forpligtelse, som X påtager sig ved en overtagelse af henholdsvis ved en fusion med Y.

Ved tilslutning af en ny ejendom til et vandværk betales en tilslutningsafgift til vandværket. Denne tilslutningsafgift er modydelsen for, at vandværket leverer vand til ejendommen på givne vilkår. Dvs. betingelsen for at modtage tilslutningsafgiften er, at vandværket skal levere vand på givne vilkår. Det er her væsentligt at bemærke, at det er en permanent forpligtelse, som vandværket påtager sig. Og et ejerskab er netop kendetegnet ved at være af permanent karakter.

Hvis vandværket ikke ydede nogen modydelse for tilslutningsafgiften, ville ejeren af ejendommen ikke betale tilslutningsafgiften til vandværket. Ejeren af ejendommen betaler jo ikke tilslutningsafgiften af gavmildhed over for vandværket.

Af de samme grunde må den af et vandværk modtagne tilslutningsafgift i øvrigt generelt være skattefritaget og sidestilles med nytegning af aktier i et aktieselskab, i hvilket tilfælde aktieselskabet ikke beskattes af den indbetalte kapital.

Alternativet til tilslutning til et vandværk kunne være etablering af egen vandboring, hvilket naturligvis ville være forbundet med væsentlige anlægsudgifter. Og størrelsen af udgifterne ved etablering af egen vandboring overstiger antageligt ofte den tilslutningsafgift, der ville skulle betales ved tilslutning til områdets lokale vandværk.

Fordelen ved at være tilsluttet et vandværk følger ejendommen, hvorfor en senere erhverver af en ejendom indtræder i retten til at få leveret vand på de for vandværket gældende vilkår. Hvis ejendommen ikke var tilsluttet et vandværk, ville køberen alt andet lige betale mindre for ejendommen, idet køberen i så fald skal påregne en efterfølgende udgift til tilslutningsafgift.

Og der kan ikke eksistere en ret uden, at der samtidig er en modpart, der er forpligtet til at opfylde denne ret.

Det forhold, at retten følger ejendommen og ikke ejeren personligt, ændrer i øvrigt ikke på vandværkets forpligtelse.

I en situation, hvor der sker fusion af to juridiske enheder og den modtagende enhed overtager aktiver, rettigheder og forpligtelser fra den enhed, der ophører ved fusionen, må der ved afgørelsen af, hvorvidt den modtagende enhed i denne forbindelse opnår en skattemæssig fordel naturligvis tages hensyn til de forpligtelser, som den modtagende enhed påtager sig i samme forbindelse og det vederlag, der herudover måtte blive betalt.

Ved såvel en skattepligtig som en skattefri fusion af to aktieselskaber, sker der af samme grund ikke nogen beskatning hos det modtagende selskab af den formue, som dette modtager fra det ophørende selskab. I denne situation påtager det modtagende selskab sig normalt ikke en egentlig forpligtelse, men yder typisk alene vederlag ved at udstede aktier til aktionærerne i det ophørende selskab. Det skal her bemærkes, at der i relation til en skattefri fusion ikke i Fusionsskatteloven er nogen konkret bestemmelse, der skattefritager formue overført til den modtagende enhed.

Utilsigtet beskatning af omstrukturering af vandsektoren - Lovændring vil i givet fald være påkræve

I tilfælde af, at Skatterådet måtte følge Skatteministeriets indstilling, må det konkluderes at der i så fald må være sket en fejl eller en forglemmelse i forbindelse med indførelsen af skattepligt for vandværker, idet man i så fald burde have etableret mulighed for gennemførelse af skattefrie omstruktureringer inden for vandsektoren.

Det virker forkert, at det kan have været lovgivers hensigt at indføre beskatning af formuen i vandværker blot som følge af, at der gennemføres en sammenlægning/fusion af to vandværker for at opnå en mere effektiv distribution og dermed levering af bedre og billigere vand til forbrugerne.

Et af de væsentligste formål med Vandsektorloven har netop været at sikre forbrugerne en rimelig pris for levering af vand, herunder via reglerne om prisloft og hvile-i-sig-selv princippet. Dette formål harmonerer dårligt med, at staten i så fald ved en fusion af to vandværker opkræver 25% skat af formuen i det indskydende vandværk, hvilket vil være konsekvensen af, at Skatterådet følger Skatteministeriets indstilling. Den skatteudgift, som derved pålægges vandværket kan kun dækkes ind ved at hæve vandprisen over for vandværkets medlemmer, dvs. forbrugerne af vand.

Inden for andre brancher er der skabt mulighed for at gennemføre fusioner, uden at det udløser beskatning, hvilket også kun er naturligt, idet en sammenlægning af to formuer ikke generer nogen værditilvækst, som giver grundlag for beskatning.

Hvis Skatterådet således følger Skatteministeriets indstilling, vil vandsektoren således være eneste branche i Danmark, der bliver udsat for 25% indkomstbeskatning af formuen ved gennemførelse af fusioner."

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at X påtænkte overtagelse af Y ikke vil udløse beskatning af X eller af medlemmerne i de to vandværker af de aktiver, der overtages fra Y uden andet vederlag end, at X overtager forpligtelsen til levering af vand til de nuværende medlemmer af Y.

Skatteministeriet opfatter situationen som en skattemæssig likvidation af Y, hvor der sker efterfølgende sker en overdragelse af dette vandværks aktiver og passiver til X.

Ved besvarelsen er der ikke foretaget en prøvelse af de oplyste værdier af Y.

Værdien af Y vil i forbindelse med overgangen til skattepligt skulle ansættes til handelsværdien, jf. selskabsskattelovens § 5, stk. 4. En værdiansættelse af aktiverne med udgangspunkt i Vandsektorlovens bestemmelser vil normalt ikke svare til en skattemæssig handelsværdi. Vedrørende skattemæssig værdiansættelse af vandværk, se SKM2011.220.SR.

Med hensyn til X modtager vandværket ledningsnet samt tilslutningsafgift fra Y mod at levere vand til medlemmerne af Y.

Rådgiver anfører, at X samtidig påtager sig en forpligtelse til at levere vand til de tidligere medlemmer af Y. Denne forpligtelse skulle ifølge rådgiver modsvare den formue (ledningsnet og tilslutningsafgift), som X modtager i forbindelse med overdragelsen. Skatteministeriet er ikke enig i, at der opstår en forpligtelse, som kan anses at have en skattemæssig værdi. Skatteministeriet mener derfor ikke, at X yder nogen betaling/ydelse for den modtagne formue.

Ved besvarelsen af spørgsmålet lægges det til grund, at egenkapitalen i Y er positiv, hvorved der ved overtagelsen af Y overføres nettoaktiver til X. Nettoværdien udgøres delvis af tilslutningsafgiften samt en resterende værdi.

Tilslutningsafgiften er skattepligtig for X i henhold til Statsskattelovens § 4. Beskatningen sker efter retserhvervelsesprincippet. Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at tilslutningsafgift ikke kan sidestilles med indskud af kapital.

Skatteministeriet mener, at en eventuel værdi af nettoaktiverne i Y reduceret med tilslutningsafgiften, er et skattepligtigt tilskud, jf. statsskattelovens § 4, da Skatteministeriet ikke mener, at der ydes nogen form for vederlag i forbindelse med overtagelsen af Y.

Med hensyn til medlemmerne af de to vandværker repræsenterer deres andele ikke nogen værdi, da de i henhold til vedtægterne ikke har krav på andel af vandværkets formue, hverken ved fraflytning eller opløsning af vandværket.

Ved X's overtagelse af Y opnår medlemmerne dermed ikke nogen øget værdi eller modtager et gode.

Skatteministeriet indstiller dermed, at spørgsmål 1 besvares med "nej", da X er skattepligtig af et eventuelt tilskud samt tilslutningsafgiften, jf. statsskattelovens § 4. Skatteministeriet indstiller desuden, at overtagelsen ikke har nogen skattemæssige konsekvenser for medlemmerne.

Spørgsmål 2

Da spørgsmål 1 er besvaret benægtende, ønskes det bekræftet, at en skattepligtig fusion mellem X og Y med X som modtagende enhed, ikke vil udløse beskatning af X eller af medlemmerne i de to vandværker af de nettoaktiver, der ved fusionen overtages fra Y uden andet vederlag end, at X overtager forpligtelsen til levering af vand til de nuværende medlemmer af Y.

En skattepligtig fusion mellem X og Y adskiller sig ikke fra en likvidation m.v. af Y for så vidt angår de skattemæssige konsekvenser for X eller medlemmerne. En skattepligtig fusion betragtes skatteretligt som køb og salg.

Vandværker er underlagt de almindelige regler for omstrukturering. Når to enheder har forskellige beskatningsformer, fx. den ene er skattepligtig (X) og den anden er skattefritaget (Y), findes der ikke et regelsæt hvorefter omstrukturering kan ske skattefrit. Fusionsskatteloven finder altså ikke anvendelse. Dette er ikke kun tilfældet for vandsektoren, men generelt.

Begrundelse

Under de samme forudsætninger, som ved spørgsmål 1, mener Skatteministeriet dermed fortsat, at X er skattepligtig af et eventuelt tilskud og tilslutningsafgiften efter statsskattelovens § 4.

Under samme forudsætninger, som ved spørgsmål 1, mener Skatteministeriet, at fusionen ikke har nogen skattemæssige konsekvenser for medlemmerne.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "nej", da X er skattepligtig af et eventuelt tilskud samt tilslutningsafgiften efter statsskattelovens § 4. Skatteministeriet indstiller desuden, at fusionen ikke har nogen skattemæssige konsekvenser for medlemmerne.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.