Dato for udgivelse
05 Sep 2011 08:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Aug 2011 15:08
SKM-nummer
SKM2011.583.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-1039-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Renteudgifter, administrationsomkostninger, bevisbyrde, skærpet, maskeret, udbytte
Resumé

Landsretten anså det for dokumenteret, at ejendomsselskabet havde fået tilført midler, svarende til gældsbeløbet på godt 2,2 mio. kr., og at selskabet i årene 1997 - 2001 havde betalt faste månedlige beløb på kr. 42.459,18, svarende til forrentningen ifølge gældsbrevet på 12 % p.a. og et årligt administrationshonorar på kr. 240.000,-. I perioden 2002 - 2004 ophørte ejendomsselskabet med betalingerne, men optog i sine reviderede regnskaber gælds- og rentebeløb, svarende til en forrentning af gælden på 9 % p.a. I årene 2005 - 2008 betalte selskabet beløb, svarende til en nedsat forrentning af gælden på 9 % p.a. og et årligt administrationsbidrag på kr. 252.000,-, inden selskabet i marts 2008 betalte holdingselskabet et beløb, svarende til gælden. Landsretten fandt på den nævnte baggrund, at ejendomsselskabet - uanset at der var tale om interesseforbundne parter og der gælder skærpede krav til dokumentationen - havde godtgjort, at selskabet havde modtaget de omhandlede beløb som lån fra holdingselskabet eller A.

Det fandtes ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at administrationshonorarerne var fradragsberettigede som driftsomkostninger.

Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e
Ligningsloven § 2
Ligningsloven § 5
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-2 A.E.1.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-2 E.A.2.1.3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-2 E.A.2.1

Parter

H1 A/S
(advokat Eduardo Vistisen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat H. C. Vinten)

Afsagt af landsdommerne

Ejler Bruun, Norman E. Cleaver og Lise Leth-Nissen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 7. april 2009 (BS 3-373/2008) er anket af H1 A/S med påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2002 nedsættes med renteudgifter for 498.455 kr. og administrationshonorar for 252.000 kr., for indkomståret 2003 nedsættes med renteudgifter for 488.258 kr. og administrationshonorar for 252.000 kr. og for indkomståret 2004 nedsættes med renteudgifter for 503.362 kr. og administrationshonorar for 252.000 kr.

Subsidiært nedlægges der påstand om, at selskabets selvangivelser for indkomstårene 2002-2004 hjemvises til fornyet behandling ved ligningsmyndigheden.

Indstævnte har påstået stadfæstelse.

Oplysninger for landsretten

Appellanten har fremlagt et omfattende bilagsmateriale, herunder kontoudtog og årsregnskaber.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Appellanten har dokumenteret, at selskabet i 1997 blev tilført midler svarende til gældsbeløbet på 2.245.918,34 kr. ifølge dets gældsbrev over for G1 Limited og holdingselskabets tilsvarende gældsbrev over for A. Midlerne må efter det oplyste, herunder indholdet af As testamente af 24. september 1997, antages at være en gave til A fra hans forældre.

Det er endvidere dokumenteret, at selskabet i årene 1997 - 2001 betalte faste månedlige beløb på 42.459,18 kr. svarende til forrentningen ifølge gældsbrevene på 12 % p.a. og et årligt administrationshonorar på 240.000 kr. I den omhandlede periode 2002 - 2004 ophørte selskabet med betalingerne, men optog i sine reviderede regnskaber gælds- og rentebeløb svarende til en nedsat forrentning af gælden på 9 % p.a. og et årligt administrationsbidrag på 252.000 kr. I årene 2005 - 2008 betalte selskabet beløb svarende til en nedsat forrentning af gælden på 9 % p.a. og et årligt administrationsbidrag på 252.000 kr., inden selskabet i marts 2008 betalte holdingselskabet et beløb svarende til gælden.

På den nævnte baggrund findes appellanten - uanset at der er tale om interesseforbundne parter og der gælder skærpede krav til dokumentationen - at have godtgjort, at selskabet har modtaget de omhandlede beløb som lån fra holdingselskabet eller A, og at lånene havde karakter af sædvanlige forretningsmæssige dispositioner til finansiering af selskabets drift. Det findes herved antageligt, at holdingselskabets eller As overførsler til selskabet i årene 1999 - 2001 og selskabets ophør med betalingerne i 2002 - 2004 var begrundet i selskabets økonomiske forhold.

For så vidt angår renteudgifterne tages appellantens påstande derfor til følge som nedenfor bestemt.

For så vidt angår administrationshonorarerne tages indstævntes frifindelsespåstand til følge, idet As forklaring og direktør VS erklæring af 8. maj 2008 ikke findes at udgøre tilstrækkelig dokumentation for sådanne driftsomkostninger, og idet appellanten ikke kan antages at have fået berettigede forventninger om fradrag for administrationsomkostninger efter 1996.

Til delvis dækning af appellantens retsafgifter og advokatomkostninger for begge instanser skal indstævnte betale sagsomkostninger som nedenfor bestemt. Der er ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på, at appellanten først har fremlagt fyldestgørende dokumentation for rentefradragene for landsretten.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at H1 A/S' skattepligtige indtægter for 2002, 2003 og 2004 nedsættes med henholdsvis 498.455 kr., 488.258 kr. og 503.362 kr.

I øvrigt frifindes Skatteministeriet.

I sagsomkostninger for begge instanser skal Skatteministeriet inden 14 dage betale 60.000 kr. til H1 A/S.