Dato for udgivelse
02 Aug 2011 09:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Jun 2011 07:25
SKM-nummer
SKM2011.503.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0893-11 og B-0894-11
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg + Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige
Emneord
Fri, proces, opsættende, underretning, udlæg
Resumé

SKAT havde foretaget udlæg for et skattekrav, mens sag om kravet verserede for domstolene.

Landsretten stadfæstede udlæggene og udtalte, at SKAT kan søge skattekravet inddrevet, selv om der er tvist om kravet, jf. statsskattelovens § 38, 2. pkt. Der skal ikke ske bevisførelse for skattekravet under udlægssagen.

Landsretten fandt også, at betingelserne for at foretage udlæg uden forudgående underretning var opfyldt, jf. retsplejelovens § 493, stk. 2.

Reference(r)

Statsskatteloven § 38, 2. punktum
Inddrivelsesloven § 5, stk. 1
Retsplejeloven § 493, stk. 2
Retsplejeloven § 500, stk. 2

 

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2011-2 G.2.5

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2011-2 G.5.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 A.A.10.2.2.6

Parter

A
(Advokat Peter Gerken)

mod

SKAT
(Kammeradvokaten v/Advokat Mette Sheraz Rovsing)

Afsagt af landsdommerne

Eva Staal, Erik P. Bentzen og Jacob Svenning Jønsson (kst.)

----------

Fogedrettens dom af 14. marts 2011, FS 2-60/2011 og FS 2-359/2011

Denne sag drejer sig om 2 udlæg SKAT har foretaget hos A i henholdsvis F1 Bank på (endeligt) 59.073,30 kr. den 16. december 2010 og i F2 på 86.722,21 kr. den 26. januar 2011.

A ved advokat Jane Rahn Stampe påstod de udlæg, SKAT foretog den 16. december 2010 og 26. januar 2011 i penge tilhørende A, ophævet.

SKAT påstod udlæggene stadfæstet.

Jane Rahn Stampe anførte til støtte for den nedlagte påstand, at det materielle skattekrav er meget usikkert, og indbragt for domstolene. Der er tale om en stor kompliceret sag, hvor der skal ske en omfattende bevisførelse. Sagen er derfor ikke egnet til prøvelse i fogedretten, jf. retsplejelovens § 501, stk. 4. Det er derfor betænkeligt, at stadfæste udlæggene, der derfor skal ophæves. Der var ikke grundlag for at foretage udlæggene uden forudgående underretning. Sagen mellem A og skattemyndighederne har verseret i lang tid og A har ikke i den tid forsøgt at fjerne aktiver.

A har anmodet om henstand med betaling, hvorfor der ikke har været grundlag for at foretage udlæg.

SKAT har til støtte for den nedlagte påstand anført, at fogedretten er afskåret fra at prøve den materielle del af sagen. SKAT har alene foretaget udlæg i personlige ejet konti og har i begge sager efterladt et beløb til dækning af almindelig hushold. Det har været berettiget at foretage udlæg uden forudgående underretning, da der er tale om udlæg i indestående i et pengeinstitut. Der er en stor risiko for at pengene ville være fjernet, såfremt der forinden udlæggets foretagelse var givet underretning.

Klage over at henstand med betaling af skatten var betinget af sikkerhedsstillelse, har ikke opsættende virkning, hvorfor udlægsforretningen ikke skulle afvente en afgørelse herpå.

Landsskatteretten har efterfølgende også afgjort, at klage over kravet om sikkerhed, ikke har opsættende virkning. Der er endnu ikke taget stilling til, om det var berettiget at kræve sikkerhed for at bevilge henstand.

Fogedretten kom med en tilkendegivelse om, at udlæggene vil blive stadfæstet. Advokat Jane Rahn Stampe ønskede kendelse afsagt.

Der blev afsagt kendelse

Efter statsskattelovens § 38, 2. pkt. er fogedretten afskåret fra at prøve skattemyndighedernes skatteansættelse. Det fremgår af afgørelsen trykt i U 2005 side 3035ø, at spørgsmålet om, hvor en person har skattepligt er omfattet af skatteansættelsen. Fogedretten har derfor ikke kompetence til at se på skatteansættelsens materielle rigtighed.

Der er ikke grundlag for at tilsidesætte pantefogedens vurdering af at udlægsforretningerne skulle ske uden forudgående underretning, når henset til at der blev foretaget udlæg i indestående i pengeinstitut.

Der var efter Landsskatterettens kendelse af 8. juli 2010 ikke (på ny) ansøgt om henstand, da der blev foretaget udlæg den 16. december 2010.

SKAT havde ved afgørelse af 6. januar 2011 givet A henstand med betaling af skatterne, såfremt der inden 14 dage blev stillet sikkerhed på 800.000 kr. Afgørelsen om sikkerhed blev påklaget den 10. januar 2011, og der blev anmodet om, at klagen blev tillagt opsættende virkning. Da SKAT den 26. januar 2011 foretog udlæg i F2 Bank, var der ikke stillet sikkerhed, og der var ikke truffet afgørelse om opsættende virkning. Der var derfor ikke den 26. januar 2011 givet henstand.

Af de anførte grunde stadfæster fogedretten de udlæg SKAT foretog henholdsvis den 16. december 2010 og 26. januar 2011 hos A.

b e s t e m m e s

SKATs udlæg den 16. december 2010 og 26. januar 2011 hos A stadfæstes.

Hver part bærer egne omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 30. juni 2011, B-0893-11 og B-0894-11

Ved kendelse af 14. marts 2011 har Fogedretten stadfæstet SKATs udlæg den 16. december 2010 og 26. januar 2011 hos A.

Kendelsen er kæret af A med påstand om, at pantefogedens udlæg ophæves. Til støtte for påstanden har A navnlig anført, at der verserer retssag om skattepligten i Danmark, og der er stor usikkerhed om SKATs krav. Bevisførelsen vil endvidere have et omfang og en beskaffenhed, der ikke gør sagen egnet til behandling i fogedretten, jf. retsplejelovens § 501, stk. 4.

Fogedretten har den 14. marts 2011 besluttet, at A ikke meddeles fri proces i fogedsagen.

Denne afgørelse er kæret af A med påstand om, at han meddeles fri proces. Til støtte for denne påstand har A navnlig anført, at han opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Landsretten afsagde kendelse

Landsskatteretten har den 17. marts 2011 stadfæstet SKATs afgørelse om, at A ikke kan få henstand med skattebetalingen uden sikkerhedsstillelse.

Spørgsmålet om As skattepligt i Danmark er en del af skatteansættelsen. Selv om der er anlagt retssag om skattepligt, og der er tvist om den talmæssige opgørelse af skatten, har SKAT adgang til at søge skattekravet inddrevet, jf. statsskattelovens § 38, 2. punktum, og der skal således ikke i en sag som den foreliggende være bevisførelse om SKATs krav. Det tiltrædes derfor, at fogedretten har stadfæstet SKATs udlæg den 16. december 2010 og den 26. januar 2011.

Under hensyn til, at udlæggene er foretaget i bankindeståender, som A frit disponerede over, og til sagens omstændigheder i øvrigt, tiltræder landsretten, at der var risiko for, at mulighederne for at opnå dækning ville blive forringet ved forudgående underretning om udlægsforretning. Herefter tiltrædes det, at SKAT har været berettiget til at foretage udlæggene den 16. december 2010 og den 26. januar 2011 uden forudgående underretning, jf. skatteinddrivelseslovens § 5, stk. 1, jf. retsplejelovens § 493, stk. 2.

Efter retsplejelovens § 500, stk. 2, kan der alene bevilliges fri proces, når de økonomiske betingelser i retsplejelovens § 325 er opfyldt. Landsretten tiltræder, at A - på det foreliggende grundlag - ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, jf. retsplejelovens § 500, stk. 2, jf. § 325. Landsretten stadfæster derfor fogedrettens afgørelse om fri proces.

Med disse bemærkninger stadfæster landsretten fogedrettens afgørelser.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.

Fogedrettens afgørelse om fri proces stadfæstes.

Kæremålets omkostninger ophæves.