Dato for udgivelse
29 Jul 2011 08:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Jun 2011 14:46
SKM-nummer
SKM2011.494.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-2022-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning
Emneord
Reklame, dyre, biler, bilforhandler, forhandler, bespisning
Resumé

H1 A/S solgte luksusbiler og afholdt i den anledning to arrangementer med fremvisning af biler, underholdning m.v. Spørgsmålet var, om udgifterne til de to arrangementer var fradragsberettigede reklameudgifter eller repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret ¡ henhold til ligningslovens § 8, stk. 4.

Landsretten lagde til grund, at formålet med de to arrangementer var at knytte eller bevare forretningsforbindelser til eksisterende kunder og til personer, som H1 A/S vurderede som potentielle kunder. Indholdet af de to arrangementer bestod i væsentlig grad af underholdning, bespisning og servering af drikkevarer.

Med henvisning hertil anførte landsretten, at de to arrangementer således havde karakter af typisk kommerciel gæstfrihed, som kun under særlige omstændigheder kan anses for at have et sådan overvejende reklamemæssigt islæt, at de kan fradrages som reklameudgifter. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at der forelå sådanne særlige omstændigheder.

De udgifter, ud over udgifter til drikkevarer og underholdning til de indbudte gæster, som H1 A/S påstod fradrag for, var navnlig udgift til transport, bespisning af medarbejdere og leje af service m.v.

Landsretten anførte, at disse udgifter alene var afholdt med det formål at kunne gennemføre de to arrangementer, og at samtlige udgifter til arrangementerne derfor måtte anses som repræsentationsudgifter.

Den omstændighed, at arrangementer af den omhandlede type i forhold til produkternes særlige eksklusive art og den meget lille gruppe af kundeemner måtte antages at være mere effektiv markedsføring end f.eks. annoncering i dagspressen, kunne efter landsrettens opfattelse ikke føre til en anden skatteretlig vurdering.

Heller ikke det forhold, at H1 A/S var kontraktligt forpligtet til markedsføringsaktiviteter af den pågældende karakter for G2, kunne føre til et andet resultat.

Landsretten frifandt derfor Skatteministeriet i sagen, der var henvist til landsretten i medfør af retspleje lovens § 226, stk. 1.

Reference(r)

Ligningsloven § 8, stk. 1
Ligningsloven § 8, stk. 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-2 E.B.3.6
Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2 E.B.3.7

Parter

De Danske Bilimportører som mandatar for H1 A/S
(Advokat Eduardo Vistisen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af landsdommerne

Anne Louise Bormann, Lotte Wetterling og Beth von Tabouillot (kst.)

Denne sag, der er anlagt ved byretten den 4. juni 2010, er ved kendelse af 6. juli 2010 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1.

Sagsøgeren, De Danske Bilimportører som mandatar for H1 A/S, har principalt nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at H1 A/S i indkomståret 2006 skattemæssigt har fuld fradragsret for udgifterne til salgsfremstødet i Norge i samarbejde med F1 Bank på i alt 67.064,60 kr., og at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at H1 A/S i indkomståret 2006 skattemæssigt har fuld fradragsret for udgifterne til premierearrangementet G11 i Danmark for i alt 163.037 kr.

Sagsøgeren har nedlagt subsidiær påstand om, at ansættelsen af H1 A/S' skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 hjemvises til fornyet behandling hos de skatteansættende myndigheder.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Landsskatteretten har den 4. marts 2010 afsagt følgende kendelse vedrørende H1 A/S:

"Klagen vedrører repræsentationsudgifter, der er fradraget som reklameudgifter.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Omkostninger til kunderelaterede events fratrukket som reklameudgifter med 411.773 kr. Skattemyndigheden har alene godkendt udgifterne fradraget som repræsentationsudgifter med 102.943 kr. Selskabet er således forhøjet med 308.830 kr.

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse.

...

Sagens oplysninger

Selskabet H1 A/S driver automobilforretning med salg af nye og brugte luksus biler, reservedele og værkstedsarbejder. Selskabet repræsenterer G1, G2, G3, G4 og G5. Selskabet ejes med 50 % af H2 Holding ApS og med 50 % af H3 Holding A/S. Selskabet indgår i HH-gruppen, der består af importører, servicecentre, skadescentre, værksteder, salgsafdelinger og lignende.

Selskabet har i indkomståret 2006 afholdt en række salgsfremmende arrangementer med det formål at opnå salg af biler til potentielle kunder. Selskabet har afholdt udgifter på 411.773 kr. til arrangementerne:

G12 Raceway

60.724 kr.

F1 Banken, Norge

67.064 kr.

G11

251.577 kr.

G1 Fabriksbesøg

32.408 kr.

 ...

Vedrørende F1 Banken

Arrangementet foregik i Norge og var arrangeret af F1 Banken og H1 A/S i samarbejde. Initiativet til arrangementet var taget af F1 Banken, der også stod for invitationerne til arrangementet. Invitationerne blev uddelt til udvalgte af bankens kunder. Selskabet deltog ikke i at udforme invitationerne eller udvælge modtagergruppen.

G1 og G2 havde ikke i forvejen nogen salgssteder i Norge, og arrangementet var et led i introduktionen af G1 og G2 på et helt nyt marked. Der blev ved arrangementet solgt en G1.

Vedrørende G11

Formålet med arrangementet var at afholde Danmarks premiere på 5 nye bilmodeller og fremvise og opnå salg af disse biler. Selskabet er eneforhandler af G1, G2, G5 og G4 i Danmark. Selskabet solgte 3 luksusbiler ved dette arrangement.

Arrangementet blev afholdt af H1 A/S på en fredag kl. 18. Traktementet bestod af kulinariske delikatesser og et internationalt udvalg af drikkevarer tilsat G13 & Band live. Der var inviteret med ledsager. Invitationerne var uddelt til alle i H1s kundekartotek.

...

SKATs afgørelse

Skattemyndigheden har godkendt 334.414 kr. af de 746.187 kr. fradraget som reklameudgifter. De resterende 411.773 kr. er anset for repræsentationsudgifter, der er fradragsberettigede med 25 %.

Som begrundelse herfor har skattemyndigheden anført, at de 4 arrangementer, som det resterende beløb vedrører, ikke har været tilbudt en bred og ubestemt kreds af kunder og potentielle kunder og, at indbydelserne ikke har været offentligt tilgængelige. Arrangementerne har således været af repræsentativ karakter, hvorfor omkostningerne er omfattet af ligningslovens § 8, stk. 4.

Endvidere har skattemyndigheden lagt vægt på, at udbedt dokumentation vedrørende det ene arrangement ikke er fremsendt.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har overfor Landsskatteretten påstået, at omkostninger til salgsorienterende arrangementer på 411.773 kr. godkendes fradraget som reklameudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 1, således at selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 nedsættes med 308.830 kr.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Repræsentationsudgifter afholdes typisk overfor forretningsforbindelser for at afslutte forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser.

Repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed overfor forretningsforbindelser, hvilket ofte består i udgifter til måltider, restaurationsbesøg, tobaks- og drikkevarer, gaver og opmærksomheder over for forretningsforbindelser eller deres familier, samt endvidere udgifter til underholdning og fornøjelser og deltagelse f.eks. i rejser, udflugter og ferieophold. Virksomhedens kunder betragtes som forretningsforbindelser.

Herimod tager reklameudgifter sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt eller fordelagtigt bemærket.

Udgifter til arrangementer, hvori der indgår et traktement, og hvor kunder og forretningsforbindelser er inviteret, må som udgangspunkt anses for afholdt som udslag af kommerciel gæstfrihed, og er dermed repræsentationsudgifter omfattet af ligningslovens § 8, stk. 4. Det fremgår af cirkulære nr. 72 af 17.4.1996, at arrangementer i særlige tilfælde kan have et sådant reklamemæssigt islæt, at udgifter hertil kan fradrages fuldt ud som reklameudgifter. Hvis udgifterne til et arrangement skal behandles som reklameudgifter, er det en betingelse, at der er åben adgang for offentligheden eller for en større ubestemt kreds af personer, og at der er tale om et mindre traktement, der ikke har karakter af egentlig bespisning.

To retsmedlemmer herunder retsformanden finder, at der i forbindelse med arrangementet "G11" ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, at arrangementet har haft et reklamemæssigt islæt. Der er herved lagt vægt på, at arrangementet ikke har haft åben adgang for offentligheden eller for en større og ubestemt kreds af personer, da der kun er udsendt invitationer til selskabets kunder via kundekartoteket. Endvidere er der lagt vægt på, at traktementet til arrangementet har haft karakter af egentlig bespisning.

Vedrørende arrangementerne G13 Raceway og F1 Banken har der været udsendt invitationer via henholdsvis H1 A/S' og F1 Bankens kundekartotek. Der har dermed ikke været åben adgang for offentligheden til arrangementerne, og udgifterne til arrangementerne kan derfor ikke betragtes som reklameudgifter.

Udgifter til rejser for danske forretningsforbindelser anses for repræsentationsudgifter uanset rejsens formål. Selskabets udgifter til G1 Fabriksbesøg, hvor kunder i forbindelse med indgåelse af en handel rejste ned for at se en del af produktionsprocessen, må derfor anses for repræsentationsudgifter.

Skattemyndighedens afgørelse stadfæstes på alle punkter.

Et retsmedlem finder, at de af virksomheden afholdte udgifter må betragtes som reklameudgifter med fuldt fradrag efter ligningslovens § 8, stk. 1, hvorefter der stemmes for medhold. Retsmedlemmet har herved lagt vægt på, at den inviterede personkreds må karakteriseres som bred og ubestemt i forhold til målgruppen for virksomhedens produkter. Der henses herved til, at virksomhedens kundekartotek ikke kun indeholdt købere af biler men også reparationskunder, reservedelskunder og personer der gjorde sig overvejelser omkring at købe en af virksomhedens biler.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet."

For landsretten har sagsøgeren fremlagt dokumentation i form af oversigter over nyregistreringer af luksusbiler i Danmark for 2006 - 2009, G2s Program Manual for 2006, H1 A/S' plan over markedsføringsevents i 2006, invitationer til de omhandlede to arrangementer og fakturabilag mv. for de udgifter, der ønskes fradrag for, samt slutsedler vedrørende solgte biler.

Endvidere har været fremlagt årsrapport 2006 for H1 A/S og kopi af annonce for HH-gruppen fra Berlingske, Bilen, søndag den 13. marts 2011.

Forklaringer

A har forklaret, at han er administrerende direktør i H1 A/S og medejer af selskabet. Firmaet sælger nogle af verdens dyreste biler. Premierebilerne ved arrangementet i Danmark kostede mellem 1.3 mio. kr. og 6.5 mio. kr. Den G1, der blev solgt, kostede 4.5 mio. kr., hvoraf 2/3 er afgifter. Ved arrangementet i Norge kostede bilerne fra 4 mio. kr. og opefter. Firmaets kunder skal både være særdeles velhavende og have en passion for biler. For kunderne er signalværdien ved en luksusbil meget vigtig, men også design og håndværk af høj kvalitet. At købe en dyr bil er en følelsesbetonet beslutning. Events af den type, som er omhandlet i sagen, er den mest effektive måde at sælge på. Fabrikanterne kræver, at f.eks. en ny G2 kun må annonceres for sig selv. Bl.a. derfor er annoncering ikke rentabel. Det giver ikke mening for dem at deltage i biludstillinger, fordi der kommer for mange nysgerrige uden for deres målgruppe. Hvis man for eksempel anbringer en G2 i Bellacenteret, så kommer der 100.000 mennesker, der vil se den, og de kan ikke identificere deres kunder i mængden. Deres reelle kundeemner ville desuden føle sig utilpasse i en så stor forsamling. Deres kunder er travle og forkælede mennesker, og derfor skal de lokkes med andet end biler. Det er vigtigt, at køberne har deres partnere med for, at de kan træffe beslutning om køb af en så dyr bil. Også derfor skal der være andet end biler at se på og opleve, f.eks. smykker og andre luksusvarer samt underholdning. De gør meget for at identificere og opsøge potentielle kunder. Bl.a. andet holder de øje med omtale i aviser af personer, der har solgt en virksomhed e.l.. De fik en kontakt med F1 Bank, som er en privat banking afdeling i FF Bank koncernen. F1 Bank arbejdede på et eksklusivt arrangement for deres kunder og ville derfor gerne have H1 til at komme og vise deres luksusbiler. H1 ville gerne bearbejde det norske marked og havde her mulighed for at vise bilerne frem for nogen, der i hvert fald havde den økonomiske formåen til at købe dem. Norge er et endnu mindre marked end det danske, og derfor kan det ikke betale sig at have en forhandler af dyre biler i Norge. De betalte 80.000 NKR for at deltage i arrangementet. Det var en form for standleje. Arrangementet bestod af et aften-arrangement samt prøvekørsel af bilerne dagen efter. Der var 4 G2er og 2 G1er, som deltagere ved aftenarrangementet kunne booke en prøvekørsel i. De havde ikke nogen indflydelse på, hvem der blev inviteret til arrangementet i Norge, og de fik heller ikke adgang til F1 Bankens kundekartotek, hverken før eller efter arrangementet.

Med hensyn til G11 arrangementet i Danmark var det sådan, at der ikke er potentiale til at holde events for premierebiler enkeltvis, og derfor planlagde de en samlet event, hvor der skulle præsenteres seks premierebiler. Der blev givet håndslag om salg af tre biler den samme aften. Bl.a. solgte de den G1, der blev vist på arrangementet. En anden køber ville også have denne bil, men måtte vente til april-maj måned for at få en tilsvarende bil. Ved sådanne events opstår en psykologisk effekt, hvor købernes begejstring smitter af på de andre. Der var inviteret 1.500 personer til arrangementet. Heraf var der maksimalt 100, der tidligere havde købt en ny luksusbil hos H1 og måske 300 - 400, der tidligere havde købt en brugt luksusbil. Gæsterne blev registreret, da de kom, og han præsenterede så premierebilerne enkeltvis under en særlig afsløringsseance. Der var nok ca. 20 biler stillet op, og medarbejderne var stationeret omkring bilerne, som gæsterne gik rundt og kiggede på, mens de forsynede sig med mad og drikkevarer fra buffeten. Senere optrådte sangerinden NK, men hun havde ikke publikums fulde opmærksomhed, fordi bilerne var i fokus. Hun spillede i ca. ½ time og skulle have givet et ekstranummer, men det blev ikke til noget, fordi hun var vred over den manglende opmærksomhed. Der blev aftalt prøvekørsler af udstillingsbilerne til de efterfølgende dage. Der var loungemusik i baggrunden under hele forløbet, bortset fra under hans tale og NKs optræden. Salget af G1en foregik meget diskret, mens køberen til en G6 gerne ville have, at der var opmærksomhed omkring hans køb. Han og hans medarbejdere brugte mange ressourcer på at identificere dem, der reelt ønskede at købe. Arrangementet var en succes. Han havde ikke regnet med at sælge tre biler. Arrangementet sluttede kl. 23. Det er rigtigt, at H1 annoncerer for brugte biler. Det er nemmere, fordi de her ikke er bundet af regler for opstillingen af annoncen. Forevist en helsidesannonce fra Berlingske, Bilen, forklarede han, at annoncen vedrører lidt billigere biler, herunder G7 og G8. I Børsen annoncerer de dyrere biler, men i dag stort set ikke nye biler. Der er et langt større marked for brugte biler, så her kan annoncering betale sig. Ved annoncering af en ny G2 kræver fabrikanten, at det sker på mindst en helside, og det er ikke rentabelt. En annonce kan heller ikke lokke deres kunder, fordi der er en mental barriere, der skal overvindes for at købe så dyr en bil. Da de startede salg af G1 og G2 i 2003, havde disse biler ikke tidligere været på det danske marked, og de brugte derfor dengang annoncering for at gøre opmærksom på deres tilstedeværelse på markedet. I 2005 og senere har de ikke annonceret for nye luksusbiler. De retter direkte henvendelse til potentielle kunder og anvender hjemmesider og selektive søgefunktioner for at tiltrække sig opmærksomhed på internettet. Deres markedsføringsbudget er 2,5 % af omsætningen. Arrangementet i Norge foregik i vidt omfang på samme måde som det i Danmark. Der var kendte kunstnere, der spillede musik i ca. 1 time. Arrangementet sluttede før midnat. De solgte kun 1 bil i Norge, men 4 år senere blev de kontaktet af en norsk rigmand, der nævnte, at han havde været til arrangementet, og han købte en G1. De solgte i alt ca. 300 brugte biler i 2006.

Procedure

Sagsøger har til støtte for sin principale påstand blandt andet anført, at selskabet har ret til fradrag for udgifterne til de to arrangementer efter ligningslovens § 8, stk. 1, og at der ikke er tale om repræsentationsudgifter, jf. ligningslovens § 8, stk. 4. Efter forarbejderne til ligningslovens § 8, stk. 4. er det karakteristisk for reklameudgifter, at de normalt retter sig mod en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Direkte markedsføring, som indebærer, at der rettes henvendelse til bestemte personer, er en normal reklameindsats og et eksempel på en undtagelse fra hovedreglen om, at reklameudgifter normalt retter sig mod en ubestemt kreds. H1 A/S sælger dyre og eksklusive produkter, og målgruppen er meget begrænset. En traditionel markedsføring til en bred kreds af personer vil være meget dyrere end direkte markedsføring. Hvis H1 A/S havde inviteret en ubestemt kreds af personer til G11-arrangementet, havde man ikke opnået det ønskede reklameformål, nemlig yderligere salg. Forarbejderne til ligningslovens § 8, stk. 4, nævner både kunder og potentielle kunder. Ved kunder må forstås eksisterende kunder, som ikke er ukendte eller ubestemte. Potentielle kunder kan og vil ofte være identificerede. Selskabets køberdatabase bestod således af identificerede personer. Forarbejderne må forstås således, at begrebet "ubestemt" ikke skal forstås som helt ukendte kunder eller potentielle kunder. Målgruppen i et reklamefremstød må derfor gerne være kendt og identificeret. Et arrangement skal ikke nødvendigvis være åbent for offentligheden for at udgøre reklame, men blot være åbent for en større og ubestemt kreds. Hvis et arrangement ikke er åbent for offentligheden, må der ske en udvælgelse og invitation, og det er således ikke en betingelse for fradrag for udgifterne som reklameudgifter, at deltagerne ikke er inviterede. Det er imidlertid en betingelse, at der inviteres en større kreds til arrangementet. Til G11 arrangementet inviterede H1 A/S 1500 kunder og potentielle kunder. Henset til det begrænsede antal af luksusbilkøbere i Danmark er dette en større kreds. Selskabet er endvidere kontraktligt forpligtet til at afholde denne type markedsføringsaktiviteter for G2, hvorfor udgifterne også af denne grund er en driftsomkostning. For så vidt angår arrangementet i Norge, har udgifterne karakter af transportomkostninger m.v. og er dermed ikke typiske repræsentationsudgifter, hvorfor udgifterne allerede af denne grund er fuldt fradragsberettigede. Endvidere var der for så vidt angår dette arrangement tale om potentielle kunder, der alle var ukendte for selskabet og inviteret af F1 Banken.

Til støtte for den subsidiære påstand har sagsøgeren anført, at hvis landsretten er enig i, at arrangementerne må anses for at have karakter af reklame, men landsretten dog finder, at visse af udgifterne ikke kan anses for fradragsberettigede som reklameudgifter, bør sagen hjemvises til skattemyndighederne til fornyet behandling.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand blandt andet anført, at de to arrangementer var rettet mod en bestemt kreds, og udgifterne hertil blev afholdt som udslag af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for H1 A/S' kunder og potentielle kunder og medgik til bespisning, underholdning m.v., alt for at få afsluttet forretninger og knytte og bevare kundekontakter. Udgifterne er derfor medgået til repræsentation, jf. ligningslovens § 8, stk. 4, og ikke reklame, jf. ligningslovens § 8, stk. 1. Sagsøger har bevisbyrden for, at udgifterne er afholdt over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder, og at der dermed foreligger reklameudgifter. Henset til arrangementernes eksklusive karakter har dette formodningen imod sig. Invitationerne til arrangementerne var rettet til en bestemt kreds, nemlig særligt udvalgte kunder og potentielle kunder. Det forhold, at det for så vidt angår arrangementet i Norge var F1 Banken, der inviterede, således at sagsøger ikke havde indflydelse på, hvem der blev inviteret, indebærer ikke, at udgifterne kan anses afholdt overfor en ubestemt kreds. Det er måske rigtigt, at H1 A/S' kundegruppe er mindre som følge af, at der er tale om luksusbiler, og at "traditionel" reklame over for en bredere kreds derfor ikke er at foretrække, men det fører imidlertid ikke til et andet resultat. Det bestyrker netop, at kredsen er bestemt. Udgifterne er under alle omstændigheder afholdt over for udvalgte og inviterede og dermed en bestemt kreds, og der var givetvis ikke-inviterede, der også var potentielle kunder for H1 A/S. Det centrale i arrangementerne var mad og drikke og underholdning af almenkendte kunstnere. Udgifter af denne art er typiske repræsentationsudgifter.

Med hensyn til sagsøgers subsidiære påstand har sagsøgte anført, at begge arrangementer samlet set har karakter af kommerciel gæstfrihed, og at samtlige udgifter derfor må anses som repræsentationsudgifter.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ifølge ligningslovens § 8, stk. 1, er en virksomheds udgifter til reklame fuldt fradragsberettigede ved indkomstopgørelsen, mens udgifter til repræsentation ifølge § 8, stk. 4, kun kan fradrages med et beløb svarende til 25 procent, selv om formålet med repræsentationen er at opnå salg af virksomhedens varer eller tjenesteydelser. Det fremgår af forarbejderne til ligningslovens § 8, stk. 4, at repræsentationsudgifter kan beskrives som udgifter, som en skatteyder afholder for at få afsluttet forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser, og at repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser. Det fremgår endvidere, at repræsentationsudgifter typisk er udgifter til bl.a. måltider, drikkevarer og underholdning og fornøjelser.

Det må lægges til grund, at formålet med de to arrangementer i nærværende sag har været at knytte eller bevare forretningsforbindelser til eksisterende kunder og til personer, som H1 A/S vurderede som potentielle kunder. Indholdet af de to arrangementer bestod i væsentlig grad af underholdning, bespisning og servering af drikkevarer.

Udgifterne til afholdelse af de to arrangementer har således karakter af typisk kommerciel gæstfrihed, som kun under særlige omstændigheder kan anses for at have et sådant overvejende reklamemæssigt islæt, at de kan fradrages som reklameudgifter. Landsretten finder det ikke godtgjort, at der i denne sag foreligger sådanne særlige omstændigheder.

De udgifter, udover udgifter til drikkevarer og underholdning til de indbudte gæster, som H1 A/S ønsker fradrag for, er navnlig udgifter til transport, bespisning af medarbejdere og leje af service mv. Disse udgifter er alene afholdt med det formål at kunne gennemføre de to arrangementer, og samtlige udgifter til arrangementerne må derfor anses for repræsentationsudgifter.

Den omstændighed, at arrangementer af denne type i forhold til produkternes særlige eksklusive art og den meget lille gruppe af kundeemner efter det oplyste må antages at være en mere effektiv markedsføring end f.eks. annoncering i dagspressen, kan ikke føre til en anden skatteretlig vurdering af karakteren af de afholdte udgifter.

Heller ikke det forhold, at H1 A/S er kontraktretligt forpligtet til at udføre markedsføringsaktiviteter af den pågældende karakter for G2, kan føre til andet resultat. H1 A/S har således ikke været kontraktretligt forpligtet i forhold til de personer, der fik serveret mad og drikke ved de pågældende arrangementer, og forpligtelsen i forhold til G2 fratager derfor ikke ydelserne deres karakter af kommerciel gæstfrihed.

Efter sagens udfald skal sagsøgeren betale sagsomkostninger for landsretten til sagsøgte med i alt 30.000 kr. Beløbet, der er til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms, er fastsat under hensyn til sagens værdi og omfang samt sagens principielle karakter.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger for landsretten skal De Danske Bilimportører som mandatar for H1 A/S betale 30.000 kr. til sagsøgte, Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.