Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for begrænsning af tabsfradrag i visse tilfælde, hvor den skattepligtige har modtaget skattefri udbytter.

Reglen skal kun i ganske få tilfælde anvendes for personer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Ikrafttræden

Regel

Tab ved afståelse af aktier kan kun fradrages i det omfang, tabet overstiger summen af følgende modtagne udbytter:

  • Udbytter af de pågældende aktier, som den skattepligtige i ejertiden har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen. Se ABL § 5 A, stk. 1, nr. 1.
  • Modtagne udbytter af de pågældende aktier, hvor den skattepligtige har opnået lempelse vedrørende udbytteudlodninger efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med et større beløb end den skat, der er betalt til den fremmede stat. Der medregnes et beløb, der modsvarer den forøgede lempelse. Se ABL § 5 A, stk. 1, nr. 2.

Summen af de modtagne udbytter som anført ovenfor forhøjes i det omfang, den skattepligtige af udbyttepræferenceaktier i det pågældende selskab har modtaget tilsvarende udbytter, som ikke allerede har reduceret tabsfradraget efter ABL § 5 A, stk. 1. Se ABL § 5 A, stk. 2.

Der gælder i visse tilfælde særlige regler for personer, der direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over såvel et selskab, der yder  tilskud til et koncernselskab, som over det tilskudsmodtagende selskab. Se ABL § 5 A, stk. 3.

Vedrørende næringsaktier for selskaber, se endvidere ABL § 5 A, stk. 3, samt afsnit C.B.2.4.3.2.

Vedrørende skattepligtige porteføljeaktier for selskaber, se endvidere afsnit C.B.2.3.6, C.B.2.3.7 (vedrørende skift af skattemæssig status) og afsnit C.B.2.3.8 (vedrørende overgangsregler).

Vedrørende selskaber, der er omfattet af overgangsreglen i ABL § 43, stk. 4, se endvidere ABL § 5 A, stk. 3, samt afsnit C.B.2.3.8.

Ikrafttræden

Reglen har virkning for afståelser, der finder sted den 24. november 2010 eller senere. Se § 14, stk. 5, i lov nr. 254 af 30. marts 2011.