En køberet kan udnyttes til køb af aktier (levering), men køberetten kan også sælges, afvikles ved differenceafregning eller udløbe uudnyttet.

Køberetter beskattes efter LL § 16, jf. SL § 4. Der sker beskatning efter LL § 16, hvis køberetterne ikke er omfattet af LL § 7 P eller LL § 28.

Beskatning efter LL § 16 betyder, at medarbejderen skal beskattes af værdien af køberetterne på retserhvervelsestidspunktet. Værdien af køberetterne beskattes som lønindkomst.

Værdien af køberetten opgøres til markedsværdien på retserhvervelsestidspunktet med fradrag af en eventuel egenbetaling. En eventuel egenbetaling skal ske med beskattede midler.

Hvis køberetten først retserhverves på udnyttelsestidspunktet (tidspunktet hvor aktien købes), opgøres værdien som forskellen mellem markedskursen og udnyttelseskursen.

Der skal beregnes og betales AM-bidrag af værdien af køberetten. Se AMBL § 2, stk. 2, nr. 7.

Medarbejderen bliver beskattet efter aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven, når der er erhvervet endelig ret til køberetterne.

Se også

Se også afsnit

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2023.220.LSR ►Sagen angik, om det var med rette, at Skatterådet havde anset et skatteankenævns afgørelse for åbenbart ulovlig og som følge heraf havde ændret afgørelsen således, at værdien af optioner blev beskattet som lønindkomst på udnyttelsestidspunktet. Skatteankenævnet havde truffet afgørelse om, at aktieoptionerne skulle beskattes som det underliggende aktiv, dvs. som aktieindkomst. Landsskatteretten fandt, at der var tale om vederlagsfri tildeling af køberetter til aktier i det selskab, hvori klageren var ansat, og at der derfor skulle ske beskatning som personlig indkomst på udnyttelsestidspunktet i 2013. Skatteankenævnets afgørelse var derfor forkert. Under henvisning til at skatteankenævnet havde begrundet afgørelsen med, at "der var tale om aktieoptioner, hvor kursen var fastsat til handelstidspunktet på tildelingstidspunktet i 2007, 2008 og 2011, og som skulle beskattes efter de almindelige regler, som medførte beskatning som aktieavance på basis af det underliggende aktiv", fandt Landsskatteretten, at skatteankenævnets afgørelse dermed var udtryk for, at de omhandlede aktieoptioner skulle beskattes som aktieindkomst, uanset om klageren slet ikke havde betalt et vederlag eller alene havde betalt et vederlag, der var under markedsprisen, for tildelingen af aktieoptionerne. Dette var utvivlsomt i strid med loven, domstolspraksis og fast praksis i Landsskatteretten. På baggrund heraf fandt Landsskatteretten, at skatteankenævnets afgørelse også var åbenbart ulovlig. Landsskatteretten stadfæstede derfor Skatterådets afgørelse.◄

►Stadfæstelse af Skatterådets afgørelse i SKM2020.394.SR