åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for brug af et udenlandsk registreret motorkøretøj i Danmark. Bemærk, at et udenlandsk motorkøretøj, som ikke er registreret og forsynet med nummerplader af en kompetent myndighed i en anden stat mv. ikke må tages i brug på færdselslovens område. Se registreringsbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Hvornår kan man bruge et udenlandsk registreret køretøj i Danmark?
 • Vare- eller lastbil
 • Bus
 • Mobilkran
 • Værkstedskørsel mv.
 • Taxa
 • Udenlandsk firmabil - Lønmodtagere
 • Udenlandsk firmabil - Erhvervsdrivende
 • Erhvervsmæssig test af køretøjer eller udstyr til køretøjer
 • Større internationale arrangementer
 • Kørsel overvejende uden for landets grænser
 • Kørsel i transit
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvornår kan man bruge et udenlandsk registreret køretøj i Danmark?

En fysisk person med bopæl her i landet eller en juridisk person med hjemsted her i landet må som udgangspunkt ikke føre et udenlandsk registreret motorkøretøj på færdselslovens område, medmindre kørslen sker som nævnt i registreringsbekendtgørelsens §§ 10, 13, stk. 2, 15 stk. 2 og 16 - 26. Se registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Der er således en række situationer, hvor en person med bopæl eller hjemsted her i landet gerne må føre et udenlandsk registreret køretøj på færdselslovens område:

1. Ejer eller bruger er passager

Hvis den i udlandet registrerede ejer eller bruger af køretøjet er passager under kørslen. Se registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, nr. 1.

2. Korttidsnummerplader

Hvis køretøjet har korttidsnummerplader/-mærker, jf. registreringsbekendtgørelsens § 1, stk. 6, 2. pkt., og § 36, stk. 8. Se registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, nr. 21.

Korttidsnummerplader/-mærker skal være af en type, der højest kan udstedes for 7 dage, jf. registreringsbekendtgørelsens § 1, stk. 6, 2. pkt.

Se SKM2023.27.BR, hvor en dansk forhandler indførte et køretøj påmonteret tyske korttidsnummerplader med en gyldighedsperiode på 9 dage. Da køretøjet var taget i brug på færdselslovens område med korttidsnummerplader med en gyldighed på mere end 7 dage, fandt retten, at der var indtrådt registreringspligt og at der skulle betales fuld afgift af køretøjet.

3. Køretøj lejet i udlandet

Hvis køretøjet er lejet i udlandet for en periode af højst 7 dage, føreren har ret til at føre køretøjet efter lejeaftalen, og kørslen på færdselslovens område kun sker fra grænsen direkte til det sted her i landet, hvor køretøjet efter lejeaftalen skal afleveres.

Lejeaftalen skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.

Se registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, nr. 3.

4. Forsikringsaftale

Hvis køretøjet i henhold til en forsikringsaftale er stillet til rådighed for føreren, efter at vedkommendes eget køretøj er havareret i forbindelse med kørsel udenfor landet, og køretøjet føres direkte fra grænsen til bopælen og videre til afleveringsstedet.

Bevis, for at kørslen sker med dette formål, skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.

Se registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, nr. 4.

5. Udenlandske værksteds-/lånekøretøjer

Hvis køretøjet er stillet til rådighed af et autoværksted i udlandet som følge af reparation af et dansk registreret køretøj (værkstedkøretøj). Den, der fører køretøjet her i landet, skal være enten registreret i Motorregistret som ejer eller bruger af det køretøj, der er under reparation, eller en person, der tilhører den pågældende ejer eller brugers husstand eller er en ansat i den pågældende ejer eller brugers virksomhed.

Motorstyrelsen skal underrettes om ibrugtagningen på færdselslovens område, inden ibrugtagningen sker, med angivelsen af dagen for ibrugtagningen på internetadressen www.skat.dk/motor-udland. Motorstyrelsen udsteder en elektronisk kvittering for anmeldelsen. Kvitteringen fra Motorstyrelsen og lånekontrakten fra autoværkstedet skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen. Lånekontrakten skal angive, at køretøjet er et værkstedskøretøj, der stilles til rådighed ved reparation af et dansk indregistreret køretøj, herunder registreringsnummeret på det danske køretøj.

Kørsel med et registreret udenlandsk værkstedkøretøj må ikke overstige 30 dage indenfor en periode på 12 måneder pr. dansk indregistreret køretøj.

Se registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, nr. 5.

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at når der i registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, nr. 5, tales om "lånekontrakt" og "køretøjer, der er stillet til rådighed" af et autoværksted i udlandet, så udelukker det ikke forhold, hvor kunden betaler for lånebilen i reparationsperioden.

Det afgørende er, efter Skatteforvaltningens opfattelse, at kunden låner værkstedsbilen som følge af/i forbindelse med reparation af kundens dansk indregistrerede bil, der således befinder sig på værkstedet i låneperioden.

Det er endvidere Skatteforvaltningens opfattelse, at et serviceeftersyn kan sidestilles med reparation i relation til registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, nr. 5.

Vare- eller lastbil

En person, der bor her i landet må føre et udenlandsk registreret motorkøretøj eller sammenkoblet vogntog på færdselslovens område, hvis køretøjet udelukkende er beregnet og indrettet til godstransport samt registreret til en virksomhed, der ikke er etableret her i landet, når kørslen alene udføres som erhvervsmæssig godstransport for fremmed regning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel.

En fysisk person med bopæl her i landet eller en juridisk person med hjemsted her i landet, som lejer et motorkøretøj eller sammenkoblet vogntog registreret i en anden EU/EØS-stat til brug for erhvervsmæssig godstransport for fremmed regning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/738 af 6. april 2022 og lov om godskørsel, kan benytte dette køretøj i højst 30 dage fra første ibrugtagning på færdselslovens område, uden at køretøjet skal registreres i Køretøjsregisteret.

Se registreringsbekendtgørelsens § 16.

Bus 

En person, der har bopæl her i landet, må føre et udenlandsk registreret motorkøretøj på færdselslovens område, der er indrettet til kørsel af flere end 9 personer inklusive føreren, og som er registreret til en virksomhed, der ikke er etableret her i landet når kørslen alene udføres som erhvervsmæssig personbefordring i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006.

Det gælder også, hvis motorkøretøjet er registreret til en sammenslutning, der ikke arbejder med gevinst for øje, og som ikke er etableret her i landet.

Se registreringsbekendtgørelsens § 17.

Mobilkran

Motorstyrelsen kan tillade, at en udenlandsk registreret mobilkran, jf. § 3 i bekendtgørelse om særtransport, som alene skal bruges som arbejdsredskab, må føres på færdselslovens område af en person, der har bopæl i her i landet. Tilladelsen kan gives i indtil 6 måneder, og den omfatter den, der har modtaget tilladelsen og de hos denne ansatte.

Se registreringsbekendtgørelsens § 18.

Værkstedskørsel mv. 

En person med bopæl her i landet, der er beskæftiget i

 • et automobilfirma
 • en automobilservicestation
 • et automobiludlejningsfirma
 • et automobilværksted
 • et hotel
 • en motororganisation
 • et rederi
 • et redningskorps
 • et parkeringsanlæg
 • et skibsmæglerfirma
 • et speditionsfirma
 • en synsvirksomhed eller
 • en omsynsvirksomhed

må føre et udenlandsk registreret motorkøretøj på færdselslovens område, hvis kørslen kun finder sted i forbindelse med køretøjets afhentning, udbringning, afprøvning, parkering, klargøring, afskibning eller hjemtransport.

Det gælder også en offentligt ansat, i det omfang kørslen er nødvendig til kontrol af køretøjet.

Se registreringsbekendtgørelsens § 19.

Taxa

En person med bopæl her i landet må føre et udenlandsk registreret motorkøretøj, der er registreret til taxikørsel i den pågældende stat mv. Se registreringsbekendtgørelsens § 20.

Køretøjet må kun bruges til erhvervsmæssig persontransport på færdselslovens område.

Det er en forudsætning for kørslen, at Motorstyrelsen har fritaget køretøjet for registreringsafgift. Personen skal medbringe bevis for fritagelsen, når køretøjet bliver brugt på færdselslovens område. Bevis for fritagelsen skal efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.

Udenlandsk firmabil - Lønmodtagere

En person (arbejdstager), der bor her i landet, og som får stillet et udenlandsk registreret motorkøretøj til rådighed af en virksomhed med hjemsted eller fast forretningssted i en anden EU/EØS-stat, må bruge køretøjet på færdselslovens område. Se registreringsbekendtgørelsens § 21.

Det er en forudsætning for kørslen, at Motorstyrelsen har fritaget køretøjet for registreringsafgift. Køretøjet må kun bruges af den person, som har modtaget fritagelsen, eller af en person, der hører til den pågældendes husstand. Motorstyrelsen afgør efter ansøgning, om en udenlandsk firmabil kan fritages for registreringsafgift. Se REGAL § 1, stk. 4, og § 3 a.

Personen skal medbringe bevis for fritagelsen, når køretøjet bliver brugt på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.

Se afsnit I.A.1.2 om, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan gives tilladelse til kørsel i udenlandske firmabiler.

Udenlandsk firmabil - Erhvervsdrivende 

En selvstændig erhvervsdrivende, som bor her i landet og er etableret eller udfører tjenesteydelser i en anden EU/EØS-stat, må bruge et udenlandsk registreret motorkøretøj på færdselslovens område, hvis brugen er et led i udførelsen af den selvstændige erhvervsvirksomhed i en anden EU/EØS-stat. Se registreringsbekendtgørelsens § 22.

Det er en forudsætning for kørslen, at Motorstyrelsen har fritaget køretøjet for registreringsafgift. Køretøjet må kun bruges af den person, som har fået fritagelsen, eller af en person, der hører til den pågældendes husstand. Se REGAL § 1, stk. 4, og § 3 a.

Personen skal medbringe bevis for fritagelsen, når køretøjet bliver brugt på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.

Se afsnit I.A.1.2 om, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan gives tilladelse til kørsel i udenlandske firmabiler.

Erhvervsmæssig test af motorkøretøjer eller udstyr til motorkøretøjer

Motorstyrelsen kan give en tilladelse til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer om, at en person med bopæl her i landet fører et udenlandsk registreret motorkøretøj i forbindelse med test af køretøjet eller køretøjets udstyr. Det er en forudsætning, at den fysiske eller juridiske person er beskæftiget med udvikling, produktion og salg af motorkøretøjer, og at de i vedvarende og ikke uvæsentligt omfang har behov for at teste motorkøretøjer eller udstyr integreret i motorkøretøjer i deres erhverv.

En tilladelse giver mulighed for at teste køretøjet eller køretøjets udstyr i indtil 60 dage for hvert køretøj, og må alene foretages med et motorkøretøj, hvor ansøgeren ikke råder eller har mulighed for at råde over et tilsvarende dansk registreret køretøj.

Det er alene den erhvervsdrivende eller dennes ansatte, der må føre køretøjet. Dog kan en testperson føre køretøjet, hvis den erhvervsdrivende eller dennes ansatte er passager under kørslen. Kørslen må alene foretages for at opfylde det erhvervsmæssige formål.

Den udstedte tilladelse, som gælder i et år, skal medbringes under kørsel på færdselslovens område, og efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.

Når den erhvervsdrivende har modtaget tilladelse til testkørsel, skal Motorstyrelsen inden ibrugtagning af et udenlandsk køretøj underrettes herom. Ved denne underretning skal der ske angivelse af anvendelsesperioden (højst 60 dage), formålet med kørslen og køretøjets stelnummer. Underretningen skal ske på www.skat.dk/motor-udland. Der udstedes en elektronisk kvittering, som skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.

Se registreringsbekendtgørelsens § 23.

Større internationale arrangementer

Motorstyrelsen kan tillade, at en person med bopæl her i landet bruger et udenlandsk registreret motorkøretøj på færdselslovens område i op til 6 uger i forbindelse med statsbesøg, store internationale arrangementer og lignende. Personen skal medbringe tilladelsen, når køretøjet bliver brugt på færdselslovens område. Tilladelsen skal efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.

Se registreringsbekendtgørelsens § 24.

Når det drejer sig om leje af udenlandske biler til limousinekørsel, er det Skatteforvaltningens praksis, at tilladelsen kun gives, hvis ansøgeren må udføre limousinekørsel her i landet med en udenlandsk bil efter taxiloven.

Kørsel overvejende uden for landets grænser

Motorstyrelsen kan tillade, at en person med bopæl her i landet, der hovedsagelig opholder sig i udlandet, i en nærmere angiven periode fører et udenlandsk registreret køretøj på færdselslovens område mellem grænsen og den pågældendes bopæl her i landet i forbindelse med fri- eller feriedage. Se registreringsbekendtgørelsens § 25.

Tilladelsen kan kun gives til privat kørsel, og skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og skal efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.

Kørsel i transit

Motorstyrelsen kan i øvrigt tillade, at en person med bopæl her i landet bruger et udenlandsk registreret køretøj på færdselslovens område i transit direkte fra indførselsstedet til udførselsstedet.

Se registreringsbekendtgørelsens § 25, stk. 2 og 3.

Demonstrationskørsel mv.

Motorstyrelsen kan tillade, at en person med bopæl her i landet i en nærmere angiven periode erhvervsmæssigt fører et udenlandsk registreret køretøj på færdselslovens område til:

 • Kørsel med et køretøj, der er særligt indrettet til demonstrationskørsel, og hvor formålet med kørslen er demonstrationskørsel. Tilladelsen kan gives i indtil 60 dage inden for 12 måneder.
 • Importører og forhandlere, når de skal demonstrere en ny køretøjsmodel for forhandlere og presse. Køretøjet skal være stillet til rådighed af fabrikanten eller dennes repræsentant, hvis ansøgeren ikke råder over et tilsvarende registreret eller uregistreret køretøj her i landet. Tilladelse kan gives i indtil 30 dage for hver ny køretøjsmodel.
 • Journalister med motorstof som hovedområde, når de skal prøvekøre en ny model, der er stillet til rådighed af importøren, forhandleren, fabrikanten eller dennes repræsentant. Tilladelsen gives i indtil 14 dage for hver ny køretøjsmodel.

Man skal medbringe tilladelsen, når køretøjet bliver brugt på færdselslovens, område og tilladelsen skal efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.

Se registreringsbekendtgørelsens § 26.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2016.283.ØLR

Ankesagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt appellanten i medfør af den dagældende registreringsbekendtgørelses § 10, stk. 4, 1. pkt., ville blive registreringspligtig i Danmark, hvis han anskaffede sig et udenlandsk indregistreret køretøj og anvendte køretøjet i Danmark.

Af de grunde, som var anført af byretten, og da bevisførelsen for landsretten ikke kunne føre til et andet resultat, tiltrådte landsretten, at appellanten på det for sagen relevante tidspunkt havde sin private tilknytning til Danmark.

Efter de foreliggende oplysninger om omfanget og hyppigheden af appellantens ophold i Danmark, fandt landsretten endvidere at appellanten var vendt regelmæssigt tilbage til Danmark. Landsretten bemærkede herved, at der hverken efter ordlyden af den dagældende registreringsbekendtgørelses § 10, stk. 4, eller efter de foreliggende oplysninger om praksis var grundlag for at fastslå et absolut minimumskrav for antallet af ophold i Danmark for at statuere regelmæssig tilbagevenden.

Landsretten fandt endvidere ikke grundlag for at antage, at Landsskatterettens afgørelse var i strid med EU-retten.

Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom (SKM2014.432.BR) i det omfang, den var påanket. Appellanten havde under ankesagen frafaldet sin subsidiære påstand vedrørende registreringsbekendtgørelsens § 25.

SKM2015.93.ØLR

Appellanten, som var ansat i et fransk selskab, der ejede sagens fransk indregistrerede køretøj, fandtes at være bruger af køretøjet. Landsretten fandt endvidere, at appellanten havde fast bopæl i Danmark i sagens relevante periode, og at han ikke kunne anses for også at have bopæl i Frankrig. Den dokumentation, som appellanten havde fremlagt for at løfte bevisbyrden for bopæl i Frankrig, belyste i stedet et forretnings- eller ferieophold i Frankrig. Køretøjet var derfor registreringspligtigt og registreringsafgiftspligtigt. Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom.

Byretsdomme

SKM2023.27BR

Det omhandlede køretøj blev af en forhandler indført til Danmark og standset af Toldstyrelsen ved den dansk-/tyske grænse. Køretøjet var påmonteret tyske korttidsnummerplader med en gyldighedsperiode på 9 dage, som ikke var udløbet, da køretøjet blev standset. Motorstyrelsen fandt, at køretøjet var registrerings- og registreringspligtigt under de foreliggende omstændigheder, da køretøjet var blevet indført med henblik på en, i det væsentlige, varig anvendelse her i landet.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2013.193.LSR Landsskatteretten stadfæstede SKATs afslag på en anmodning om afgiftsfritagelse for et udenlandsk ejendomsmæglerfirmas firmabil under hensyn til omfanget af bilens anvendelse her i landet.
Skatterådet
SKM2016.231.SR Skatterådet bekræftede, at spørger - der bor i Østrig og ikke har bopæl i Danmark - kunne benytte sit østrigsk indregistrerede køretøj her i landet. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at det forhold, at det østrigsk indregistrerede køretøj permanent blev opbevaret i Danmark ikke medførte pligt til indregistrering af køretøjet i Danmark. Køretøjet kan dog ikke benyttes af spørgers herboende familie eller af andre herboende i de perioder, hvor spørger ikke opholder sig i Danmark.