Indhold

Dette afsnit omhandler restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse hos mindreårige børn og unge under 18 år og beskriver bl.a., om restanceinddrivelsesmyndigheden kan iværksætte lønindeholdelse hos mindreårige.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Hvornår er det relevant for restanceinddrivelsesmyndigheden at inddrive hos mindreårige?
  • Inddrivelsesskridt for børn i alderen 0 år til og med 14 år
  • Inddrivelsesskridt for unge i alderen 15 år til 18 år
  • Restanceinddrivelsesmyndighedens kommunikation med mindreårige
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regelgrundlag

Reglerne om værgemål for børn og unge findes i kapitel 1 i lov nr. 1122 af 28. maj, 2021 om værgemål (værgemålsloven).

Børn og unge under 18 år, er mindreårige og dermed umyndige. Se værgemålslovens § 1, stk. 1.

Hvis ikke andet er bestemt, er det værgen, der handler på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender. Se værgemålslovens § 1, stk. 3.

Værgen for en mindreårig er indehaveren af forældremyndigheden. Er der fælles forældremyndighed, er begge forældremyndighedsindehavere værger. Se værgemålslovens § 2.

Er der to værger for en mindreårig, handler de i forening på den mindreåriges vegne, medmindre den ene værge handler på fuldmagt fra den anden værge. Se værgemålslovens § 3.

Mindreårige råder dog selv over:

  • hvad de har erhvervet ved eget arbejde, efter at de er fyldt 15 år, eller efter at de er frataget den retlige handleevne,
  • hvad de har fået til fri rådighed som gave eller som friarv ved testamente og
  • hvad værgen har overladt dem efter værgemålslovens § 25, stk. 3.

Se værgemålslovens § 42.

Rådigheden omfatter også indtægter af det erhvervede, og hvad der træder i stedet herfor, men rådigheden medfører ikke adgang til at påtage sig gældsforpligtelser. Se værgemålslovens § 42, stk. 2.

Værgen kan med Familieretshusets godkendelse fratage den mindreårige rådigheden, hvis det er nødvendigt af hensyn til dennes velfærd. Se værgemålslovens § 42, stk. 3.

Hvornår er det relevant for restanceinddrivelsesmyndigheden at inddrive hos mindreårige?

Spørgsmålet om inddrivelse hos mindreårige kan fx være relevant ved inddrivelse af kontrolafgifter eller inddrivelse hos mindreårige, der har modtaget en bøde for en strafferetlig forseelse, fx overtrædelse af færdselsloven.

Den mindreåriges gældsforpligtigelser, eksempler

Erstatningskrav

Mindreårige kan ikke påtage sig gældsforpligtelser, fx i form af lån eller kreditkøb. Men som mindreårig er man dog underlagt et almindeligt erstatningsansvar for sine skadegørende handlinger eller undladelser. Mindreårige kan derfor hæfte for et eventuelt erstatningskrav og dermed pådrage sig gældsforpligtelser.

Bødestraf

Mindreårige over den kriminelle lavalder (15 år) kan endvidere pådrage sig strafansvar, der kan udmøntes i en bødestraf, som den mindreårige hæfter for.

Kontrolafgifter

I retspraksis er det endvidere fastslået, at unge under 18 år hæfter for bl.a. kontrolafgifter i S-tog og busser. Se UfR 1984.998 VLR. I dommen blev en 17-årig tilpligtet at betale kontrolafgift.

Inddrivelsesskridt for børn i alderen 0 år til og med 14 år

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretaget følgende inddrivelsesskridt hos børn under 15 år

Påkrav

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan sende påkrav vedrørende barnets gæld. Påkrav vedrørende barnets gæld skal sendes til værgen.

Modregning

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage modregning i udbetalinger fra det offentlige, eksempelvis overskydende skat.

Se nærmere i afsnit A.D.13.6 om modregning hos umyndige.

Lønindeholdelse

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage lønindeholdelse hos børn, som har en lønindtægt, men anvender i praksis ikke lønindeholdelse til at inddrive hos børn.

Udlæg

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage udlæg i de aktiver, som barnet råder over. Reglerne i retsplejelovens § 257-258 om proceshabilitet finder også anvendelse i fogedretten. Møder en mindreårig skyldner, skal udlægsforretningen derfor udsættes med henblik på, at værgen kan underrettes eller tilsiges.

Inddrivelsesskridt for unge i alderen 15 år til 18 år

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage følgende inddrivelsesskridt hos unge under 18 år:

Påkrav

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan sende påkrav vedrørende den unges gæld.

Lønindeholdelse

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage lønindeholdelse hos unge, som har en lønindtægt, men anvender i praksis ikke lønindeholdelse til at inddrive hos unge.

►◄

Modregning

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan modregne i udbetalinger fra det offentlige, eksempelvis overskydende skat.

Se nærmere i afsnit A.D.13.6 om modregning hos umyndige.

Udlæg

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage udlæg i de aktiver, som den unge råder over. Reglerne i retsplejelovens § 257-258 om proceshabilitet finder også anvendelse i fogedretten. Møder en mindreårig skyldner, skal udlægsforretningen derfor udsættes med henblik på, at værgen kan underrettes eller tilsiges.

Se også

Se også UfR 2015.153 ØLR, hvor Østre Landsretten udtalte, at der hverken i retsplejelovens § 494, stk. 1, eller værgemålslovens § 24 er hjemmel til at pålægge værgen at møde personligt.

Bemærk

Som det er nævnt ovenfor, er det værgen, hvis ikke andet er bestemt, der handler på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender. Dette betyder også, at en gældserkendelse, der alene er underskrevet af den mindreårige, ikke afbryder forældelsen på en fordring.

Restanceinddrivelsesmyndighedens kommunikation med mindreårige

Restanceinddrivelsesmyndighedens kommunikation med mindreårige - det vil sige personer under 18 år - må foregå på en måde, som er i overensstemmelse med princippet god forvaltningsskik.

Se nærmere om Skatteforvaltnings retningslinjer for kommunikation med mindreårige i afsnit A.D.13.6 Modregning hos umyndige

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretten
UfR 2015.153 ØLR A var under værgemål efter værgemålslovens § 5 og frataget den retlige handleevne efter lovens § 6. Under en fogedsag, hvor A var skyldner, pålagde fogedretten A's værge at møde personligt for A. Landsretten udtalte, at der hverken i retsplejelovens § 494, stk. 1, eller værgemålslovens § 24 er hjemmel til at pålægge værgen at møde personligt og ophævede fogedrettens afgørelse. På baggrund af afgørelsen er det restanceinddrivelsesmyndighedens opfattelse, at der ikke er hjemmel til at pålægge en værge at møde personligt i forbindelse med en udlægsforretnings foretagelse.
 UfR 1984.998 VLR  17-årig tilpligtet at betale kontrolafgift. På baggrund af afgørelsen er det restanceinddrivelsesmyndighedens opfattelse, at mindreårige hæfter for kontrolafgifter i S-tog og busser.