åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om lønindeholdelsesprocenten, samt hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden beregner denne.

Afsnittet indeholder:

 • Regelgrundlag
 • Omregning af afdragsprocenten til lønindeholdelsesprocenten
 • Beregning af lønindeholdelsesprocenten efter en konkret betalingsevnevurdering
 • Nedrunding af lønindeholdelsesprocenten
 • Den maksimale lønindeholdelsesprocent
 • Den reducerede lønindeholdelsesprocent.

►◄

Regelgrundlag

Lønindeholdelse sker med en procentdel (lønindeholdelsesprocenten) af den beregnede eller godskrevne A-indkomst reduceret med fradragsbeløbet efter skattekortet. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 2.

► ◄Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om sammenhængen mellem indkomsten og lønindeholdelsesprocenten. Se gældsinddrivelseslovens § 10, stk. 6 ►(som ændret ved § 1, nr. 11 i lov nr. 331 af 28. marts 2023 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige mv.)◄. Dette er sket i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen.

Restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætter en afdragsprocent på grundlag af skyldners betalingsevne ud fra tabeltrækket i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1. Da lønindeholdelse imidlertid skal foretages over eSkattekortet og dermed foretages i forhold til det samme trækgrundlag, som A-skat indeholdes af, skal der foretages en omregning af afdragsprocenten til lønindeholdelsesprocenten.

Omregning af afdragsprocenten til lønindeholdelsesprocenten

Lønindeholdelsesprocenten fastsættes som

 • afdragsprocenten efter reglerne i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1 , ►idet der dog anvendes faste afdragssatser alt efter skyldners indkomst. Se mere nedenfor under fastsættelse af afdragsprocent efter skyldners indkomst◄,
 • ganget med den årlige nettoindkomst efter samme bestemmelse, 
 • divideret med samme nettoindkomst, efter at denne er reduceret med det årlige fradragsbeløb efter skattekortet, og
 • ganget med det antal procent, som trækprocenten efter forskudsopgørelsen ligger under 100 pct.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 3, 2.-4. pkt.

Restanceinddrivelsesmyndigheden har til brug for omregningen af afdragsprocenten til lønindeholdelsesprocenten brug for følgende oplysninger:

Nødvendig oplysning

Bemærkninger

Skyldners nettoindkomst

Nettoindkomst opgøres efter bestemmelsen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1

Afdragsprocenten

Afdragsprocenten fastsættes i henhold til tabellen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 3, 2-4 pkt.

Skyldners trækprocent i henhold til det nuværende eSkattekort

Skyldners trækprocent i henhold til eSkattekortet findes i eIndkomstregistret.

Skyldners skattekortfradrag på årsbasis i henhold til eSkattekortet.

Oplysninger om skyldners skattekortfradrag i henhold til eSkattekortet findes i eIndkomstregistret.

►Fastsættelse af afdragsprocenten efter skyldners indkomst: ◄

►Afdragsprocenten, der skal anvendes til at beregne lønindeholdelsesprocenten, fastsættes efter reglerne i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 3, 2.-4. pkt.

Hvordan afdragsprocenten fastsættes, afhænger af hvilken type indkomst, skyldner modtager og indkomstniveauet:     

For skyldner med en årlig nettoindkomst på eller over lavindkomstgrænsen

Afdragsprocenten fastsættes efter reglerne i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1.

For skyldner med en årlig nettoindkomst under lavindkomstgrænsen og skyldnere, der udelukkende modtager A-indkomst omfattet af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 17

Afdragsprocenten fastsættes til 4 for skyldnere uden forsørgerpligt over for børn og 3 for skyldnere med forsørgerpligt over for børn.

For skyldner der både modtager A-indkomst omfattet af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 17 og anden A-indkomst

Der fastsættes 2 afdragsprocenter.

Afdragsprocenten fastsættes til 4 for skyldnere uden forsørgerpligt over for børn og 3 for skyldnere med forsørgerpligt over for børn i forhold til indkomsten omfattet af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 17.

Afdragsprocenten fastsættes efter reglerne i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1 i forhold til indkomsten omfattet af anden A-indkomst.

Se G.A.3.1.2.3 Hvilke indkomsttyper kan der lønindeholdes

Se mere om lavindkomstgrænsen i afsnit G.A.3.1.1.1.2.2 tabeltræk efter § 11, stk. 1◄


Afdragsprocenten omregnes til lønindeholdelsesprocenten således:

Afdragsprocenten X årlig nettoindkomst                    100 - trækprocenten

---------------------------------------------------   x   -------------------------------  =  lønindeholdelsesprocenten

Årlig nettoindkomst - årligt skattekortfradrag                         100

Eksempel på omregning af afdragsprocenten til lønindeholdelsesprocenten (Bemærk at eksemplet er lavet ud fra ►2024-satser◄):

 • Skyldners årlige A-indkomst (skattepligtig) er 193.469 kr.
 • Skyldners nettoindkomst er 152.333 kr.
 • Afdragsprocenten er 5 procent (ikke forsørger)
 • Skyldners trækprocent er 36 procent.
 • Det månedlige skattekortfradrag er 6.597 kr. Det årlige skattekortfradrag udgør 12 x 6.597 kr. = 79.164 kr.
 • Skyldners årlige trækgrundlag udgør herefter 114.305 kr. (årlig A-indkomst på 193.469 kr. fratrukket årligt skattekort fradrag på 79.164 kr.

Med de ovenfor nævnte tal giver det følgende lønindeholdelsesprocent:

5 X 152.333                          100 - 36

--------------------   X   -------------------------  =  6,66 procent (nedrundes til 6 procent)

152.233 - 79.164                    100

Lønindeholdelsen udgør herefter årligt 6.868 kr. (afrundet) (6 procent % af 114.305 kr.)

Beregning af lønindeholdelsesprocenten efter en konkret betalingsevnevurdering

Lønindeholdelsesprocenten fastsættes som

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 1, 1. pkt.

Nødvendig oplysning

Bemærkninger

Det månedlige afdrag

Det månedlige afdrag er beregnet på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 7.

Den månedlige A-indkomst og trækgrundlaget

Den månedlige A-indkomst skal forstås som det beløb, der skal betales A-skat af.

Trækgrundlag er det beløb, som der efter skattefradraget rent faktisk trækkes skat af.

Lønindeholdelsesprocenten beregnes således:

Det månedlige afdrag x 100

------------------------------------------------------------------  =  lønindeholdelsesprocenten

Den månedlige A-indkomst - månedligt skattekortfradrag

Eksempel på A-indkomst og trækgrundlaget:

Indtægt

20.000 kr.

værdien af evt. fri bil

4.000 kr.

-  ATP-bidrag

30 kr.

- Eget pensionsbidrag

 1.500 kr.

Bruttoindkomst

22.470 kr.

- AM-bidrag

1.797 kr.

A-indkomst (skattepligtig indtægt)

 20.673 kr.

- Det månedlige skattekortfradrag

3.025 kr.

Trækgrundlaget

17.648 kr.

Eksempel på beregning af lønindeholdelsesprocenten:

 • Det månedlige afdrag efter betalingsevneberegningen udgør 4.630 kr.
 • Den månedlige A-indkomst udgør 20.673 kr.
 • Det månedlige skattekortfradrag er 3.025 kr.
 • Trækgrundlaget er 17.648 kr.

 Med de ovenfor nævnte tal giver det følgende lønindeholdelsesprocent:

4.630 x 100

-------------------  =  26,24 procent (nedrundes til 26 procent)

20.673 - 3.025

Der vil herefter blive lønindeholdt 4.588 kr. månedligt (afrundet), svarende til 26 procent af 17.648 kr. (trækgrundlaget). Det kan ikke forventes, at det lønindeholdte beløb fuldstændigt vil svare til det beløb, som er fremkommet ved betalingsevneberegningen som det mulige månedlige afdragsbeløb.

►Beregning af lønindeholdelsesprocenten hvis skyldner modtager blandet indkomst◄

►Hvis skyldner modtager blandet indkomst, dvs. både A-indkomst omfattet af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 17 og anden A-indkomst, gælder der nogle særlige regler for beregning af lønindeholdelsesprocenten ved en konkret betalingsevnevurdering.

Hvis skyldner modtager blandt indkomst, beregnes 2 lønindeholdelsesprocenter, fordi skyldner kun kan få en konkret betalingsevne for den almindelige A-indkomst (fx lønindkomst), mens den lønindeholdelsesprocent der skal anvendes for § 17 indkomsten beregnes på baggrund af en fast afdragsprocent, afhængig af om skyldner har forsørgerpligt overfor børn.

Hvis den lønindeholdelsesprocent der skal indeholdes i den almindelige A-indkomst, er lavere end den lønindeholdelsesprocent, der skal indeholdes i § 17-indkomsten, skal lønindeholdelsesprocenten for § 17 nedjusteres til samme lønindeholdelsesprocent, som for den almindelige A-indkomst. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 7.◄

►Opjustering af lønindeholdelsesprocenten◄

►Hvis en konkret betalingsevnevurdering medfører, at skyldners betalingsevne er 0 eller under det afdragsbeløb, som en skyldner med den højeste indkomst lige under lavindkomstgrænsen skal afdrage, skal der foretages en ny beregning, så der sker en opjustering af lønindeholdelsesprocenten.

Baggrunden herfor er at sikre, at skyldner indeholdes et beløb, der ikke er under det beløb, som en skyldner under lavindkomstgrænsen skal indeholdes, da der ikke må ske en lavere lønindeholdelse, end for skyldnere under lavindkomstgrænsen.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 8.◄

►Værnsregel ◄

►I gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 8, 4. pkt. er der indsat en værnsregel for skyldnere, der har en nettoindkomst over lavindkomstgrænsen, men som reelt har en meget lav betalingsevne på grund af særlige udgifter, da der kun kan lønindeholdes med hele procenter. Er den betalingsevne, der kan beregnes efter en konkret betalingsevnevurdering mindre end betalingsevnen for en skyldner med en nettoindkomst på lavindkomstgrænsen, kan der ikke iværksættes lønindeholdelse, hvis lønindeholdelse med 1 procent udgør 520 kr. eller mere. Beløbet reguleres årligt.

Se G.A.3.1.1.1.2.2 Tabeltræk efter § 11, stk. 1.◄

Nedrunding af lønindeholdelsesprocenten

Hvis den beregnede lønindeholdelsesprocent ikke er et helt tal, nedrundes den til nærmeste hele procent. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 3, 5. pkt. og § 18, stk. 1, 2. pkt.

Det vil sige, at uanset om lønindeholdelsesprocenten fastsættes på baggrund af tabeltræk eller en konkret betalingsevneberegning, skal lønindeholdelsesprocenten nedrundes til nærmeste hele procent, hvis den ikke udgør et helt tal.

Eksempel

I eksemplet ovenfor udgør lønindeholdelsesprocenten 26,24 procent.

Efter nedrunding vil lønindeholdelsesprocenten udgøre 26 procent.

Den maksimale lønindeholdelsesprocent

Den samlede indeholdelsesprocent efter kildeskattelovens § 48, stk. 5, kan ikke overstige 100 procent. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 3, 9. pkt. og  § 18, stk. 1, 3. pkt.

Det vil sige, at uanset om lønindeholdelsesprocenten fastsættes på baggrund af tabeltræk eller en konkret betalingsevneberegning, kan den samlede indeholdelsesprocent, det vil sige trækprocenten lagt sammen med lønindeholdelsesprocenten, ikke overstige 100 procent.

Eksempel

Hvis skyldners trækprocent i henhold til eSkattekortet udgør 40 procent, kan der højest ske lønindeholdelse med 60 procent.

Det vil sige at selv om lønindeholdelsesprocenten i henhold til gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 1, måtte udgøre fx 65 procent, kan der kun ske lønindeholdelse med 60 procent.

Hvis lønindeholdelsesprocenten i henhold til gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 3 eller § 18, stk. 1, medfører, at den samlede indeholdelsesprocent overstiger 100, skal restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse om lønindeholdelse træffes med den procent, der kan rummes inden for de 100 efter fradrag af trækprocenten i henhold til eSkattekortet. Det skal fremgå af afgørelsen, når dette er tilfældet.

Den reducerede lønindeholdelsesprocent

Den reducerede lønindeholdelsesprocent kan anvendes, når restanceinddrivelsesmyndigheden må antage, at lønindeholdelsesprocenten, fastsat efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 3, 2.-5. pkt. eller § 18, stk. 1, 1.-3. pkt., vil føre til overdækning af gælden, som denne er opgjort i varslet, inden for den første måned, hvor der foretages lønindeholdelse. Det betyder således i praksis, hvis gælden er væsentlig mindre end det beløb, der vil blive lønindeholdt hos skyldner ved en indeholdelse indenfor den første måned, kan restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætte en reduceret lønindeholdelsesprocent, der fastsættes således, at der alene lønindeholdes det beløb, der er nødvendigt til dækning af restancen inklusive eventuelle renter og omkostninger. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 3, 6. pkt. og § 18, stk. 1, 4. pkt.

I forbindelse med fastsættelse af en reduceret lønindeholdelsesprocent skal lønindeholdelsesprocenten fastsættes således, at der er sikkerhed for, at der lønindeholdes tilstrækkeligt til at dække gælden inklusive renter og omkostninger.

Idet der foretages lønindeholdelse over eSkattekortet, kan der opstå situationer, hvor der er lønindeholdt mere, end der er nødvendigt til dækning af de krav, lønindeholdelsen skal dække.

Det er ikke muligt at lade lønindeholdelsen stoppe automatisk, når et vist beløb er nået. Lønindeholdelsen vil således først stoppe, når de gældsposter, der foretages lønindeholdelse for, er dækket.

Er der indeholdt mere end nødvendigt til dækning af fordringer, som er omfattet af en afgørelse om lønindeholdelse, vil det overskydende beløb kunne anvendes til at dække andre fordringer, der er under inddrivelse på anvendelsestidspunktet, idet det dog vil være en betingelse, at disse andre fordringer også vil kunne inddrives ved lønindeholdelse. Se gældsinddrivelseslovens § 10, stk. 9, som er indsat i ►lov nr. 331 af 28. marts 2023 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige mv.◄ og  § 4, stk. 3. Er der yderligere beløb, som ikke kan modregnes efter gældsinddrivelseslovens § 10, stk. 9 og § 4, stk. 3, udbetales disse til skyldner.

Se også G.A.3.1.2.4.6 Overskydende lønindeholdte beløb og G.A.2.3 Dækningsrækkefølge

Bemærk

Der må ikke fastsættes en reduceret lønindeholdelsesprocent, hvis der er truffet andre afgørelser om lønindeholdelse, der vil blive aktive, når den verserende lønindeholdelse har ført til indfrielse af gælden.