Indhold

Dette afsnit handler om forenklet tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede skatter og afgifter for krav på under 25.000 kr.

Afsnittet indeholder:

  • Tilbagebetaling uden reduktion
  • Hvordan opgøres kravet.

Tilbagebetaling uden reduktion

Det er en almindelig forudsætning for tilbagebetaling, at virksomheden opgør og dokumenterer tilbagebetalingskravet.

I sager om tilbagebetaling af ulovligt opkrævede skatter og afgifter, der vedrører beløb under 25.000 kr., sker der tilbagebetaling af det fulde beløb uden nogen analyse af, om kravet skal reduceres som følge af, at der er sket overvæltning til næste omsætningsled. SKAT kan ikke kræve reduktion af kravet i disse sager med henvisning til, at der er sket overvæltning. Se SFL § 34 c, stk. 1.

Se om baggrund og anvendelsesområde for SFL § 34 c i afsnit A.A.15.1.

Hvordan opgøres kravet

Det er nettobeløbet af tilbagebetalingskravet, der er afgørende for, om beløbsgrænsen på under 25.000 kr. er nået. Hvis en afgørelse om, at opkrævning af en afgift er sket med urette, indebærer, at en anden afgift skal betales eller forhøjes, er det nettobeløbet, der er afgørende for, om beløbsgrænsen er nået. Dette er den lempeligste ordning for virksomhederne. Se SFL § 34 c, stk. 3.

Ændringer i den skattepligtige indkomst som følge af tilbagebetaling af en uretmæssigt opkrævet afgift indgår ikke ved afgørelsen af, om beløbsgrænsen på 25.000 kr. er nået. Se SFL § 34 c, stk. 4.

Eksempel på nettobeløb

Hvis der træffes afgørelse om, at der ikke skulle have været opkrævet moms af en given ydelse, vil ydelsen i stedet kunne være lønsumsafgiftspligtig. Nettobeløbet bliver her afgørende for, om virksomheden er under eller over beløbsgrænsen.