åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G.A.3.1.1.1.3.3 Tabeltræk efter § 10, stk. 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afdragsordninger fastsat på basis af tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • ►Varsel om afdragsordning - virkning fra 1. april 2017◄
 • Aktuelle satser.

Se også

Se også afsnit  G.A.3.1.1.1.3.2 Indkomstbegrebet om, hvordan RIM opgør den årlige indkomst, hvor RIM finder indkomstoplysningerne - og hvilke oplysninger RIM benytter.

Regel

RIM fastsætter det beløb, som skyldneren skal afdrage årligt med udgangspunkt i tabellen.

Hvis en skyldners nettoindkomst ikke overstiger den fastsatte nedre nettoindkomstgrænse, kan der som hovedregel ikke foretages inddrivelse overfor en skyldner, hverken i form af en afdragsordning eller en lønindeholdelse.

RIM regulerer hvert år pr. 1. januar beløbsgrænserne for nettoindkomstintervallet. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 44.

Det månedlige beløb, som skyldneren skal afdrage, svarer til det fastsatte årlige afdragsbeløb delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2.

Når afdragsordningen er fastsat efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1, anses skyldneren normalt for at have overladt et rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 3.

►Varsel om afdragsordning - virkning fra 1. april 2017

RIM skal skriftligt varsle skyldneren om, at der vil blive truffet afgørelse om en afdragsordning, medmindre det som følge af forudgående dialog med skyldner må anses for ubetænkeligt, at træffe afgørelse uden varsel. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 3. pkt.◄

►Hvad skal varslet indeholde?

Varslet skal oplyse

 • afdragsprocenten efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1 (tabeltrækket).
 • det beregnede månedlige afdrag efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 2.
 • hvilken indkomst, der er lagt til grund ved fastlæggelsen af afdragsprocenten.
 • hvilke fordringer, der er omfattet af varslet
 • skyldners samlede gæld omfattet af varslet

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 4. pkt.

Herudover skal varslet indeholde:

 • Oplysning om, at RIM efter fornyet varsel kan ændre afdragsbeløbet, hvis skyldners indkomstforhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af afdragsordningen.
 • Oplysning om, at skyldneren kan udfylde og indsende det vedlagte budgetskema, og at oplysningerne vil indgå i en betalingsevnevurdering.
 • Oplysning om frist på mindst 14 dage til indsendelse af budgetskemaet.◄

►Hvordan forholder RIM sig efter et varsel◄

►Skyldner indsender ikke budget◄

►Hvis skyldner ikke indsender budgetskemaet, kan RIM træffe en afgørelse om afdragsordning i overensstemmelse med varslet. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 7. RIM underretter straks skyldner om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse og tidspunkt for betaling af første afdrag.◄

►Skyldner indsender budget◄

►Hvis skyldner indsender budgetskemaet, skal RIM foretage en betalingsevnevurdering. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6.

Se afsnit G.A.3.1.2.4.3 Betalingsevnevurdering◄

Aktuelle satser

Dette skema giver et overblik over de aktuelle satser for 2017. Se SKM2016.481.SKAT.

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

113.400

141.409

0 %

6 %

141.410

149.419

4 %

7 %

149.420

157.419

4 %

8 %

157.420

165.429

4 %

9 %

165.430

173.429

4 %

10 %

173.430

181.429

5 %

11 %

181.430

189.439

6 %

12 %

189.440

197.439

7 %

13 %

197.440

205.449

8 %

14 %

205.450

213.429

9 %

15 %

213.430

221.439

10 %

16 %

221.440

229.459

11 %

17 %

229.460

237.449

12 %

18 %

237.450

245.469

13 %

19 %

245.470

253.449

14 %

20 %

253.450

261.459

15 %

21 %

261.460

269.459

16 %

22 %

269.460

277.469

17 %

23 %

277.470

285.489

18 %

24 %

285.490

293.469

19 %

25 %

293.470

301.479

20 %

26 %

301.480

309.479

21 %

27 %

309.480

317.489

22 %

28 %

317.490

325.489

23 %

29 %

325.490

333.489

24 %

30 %

333.490

341.499

25 %

30 %

341.500

349.499

26 %

30 %

349.500

357.509

28 %

30 %

357.510

365.509

29 %

30 %

365.510

og derover

30 %

 

Udgifter til offentlige transportmidler kan for 2017 fradrages ud over 750 kr. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 4, nr. 3 og SKM2016.481.SKAT.

Rådighedsbeløb

De fastsatte rådighedsbeløb udgør

 • 1.680 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år
 • 2.150 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år
 • 3.090 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 3, nr. 4 og SKM2016.481.SKAT..

Det fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.150 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.280 kr. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 26 og SKM2016.481.SKAT..

Bemærk
Når der afdragsfastsættes skal man være opmærksom på, at hvis forældrene ikke er samlevende, så er det den forælder, der får udbetalt (børnefamilieydelsen) nu børne- og ungeydelsen, som bliver anset for forsørger. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 8.

Se også
Afsnit G.A.3.1.1.1.3.4 Betalingsevnevurdering efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6, der beskriver, hvilke særlige forhold, der kan medføre, at RIM kan fastsætte en afdragsordning selv om skyldnerens indtægt ligger under tabellens nedre grænse.