Aktier skal anses for afstået til handelsværdien på afståelsestidspunktet, når et selskab har afstået aktierne til en kurs under handelsværdien. Se ABL § 26, stk. 2.

Selskabet har fradrag for forskellen mellem aktiernes handelsværdi og afståelsessummen efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Der er alene tale om en opgørelsesregel. Hvorvidt selskabet er skattepligtigt af en gevinst eller har fradrag for tab, skal afgøres efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven. På den måde undgås det, at selskabet kan opnå fradrag for den samme udgift to gange, dels som driftsomkostning, dels som tab efter aktieavancebeskatningsloven.

Se også

Se også C.B.2.1.7.3 om aktie for aktiemetoden og gennemsnitsmetoden.