Indhold

Dette afsnit indeholder en overordnet beskrivelse af lovgrundlaget for aktier, købe- og tegningsretter omfattet af de tidligere regler i LL § 7 H.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Ikrafttrædelse og senere lovændringer.

Regel

LL § 7 H blev indsat i ligningsloven ved lov nr. 394 af 28. maj 2003 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger).

Det fremgår af ændringslovens § 17, at LL § 7 H har virkning for aktier og købe- og tegningsretter til aktier, der tildeles den 1. juli 2003 eller senere.

LL § 7 H giver mulighed for at udskyde beskatningen af aktier, købe- og tegningsretter til aktier. Hvis aktier, købe- og tegningsretter til aktier er omfattet af LL § 7 H, så udskydes beskatningen til det tidspunkt, hvor aktier, der er erhvervet ved udnyttelse af en købe- og tegningsret, eller direkte erhvervede aktier, senere sælges.

Beskatningen sker som aktieindkomst og ikke som lønindkomst i LL § 28.

Der findes en række betingelser, der skal være opfyldt for at anvende reglerne i LL § 7 H. Læs mere herom i afsnit C.A.5.17.7.3. De vigtigste betingelser er følgende:

  • Værdien af den tildelte ret kan højst udgøre 10 pct. af den ansattes årsløn.
  • Aktierne, købe- eller tegningsretterne må ikke overdrages.
  • Aktielønnen skal vedrøre aktier mv. i arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab og må ikke udgøre en særskilt aktieklasse.
  • Tildelingen skal ske som led i et ansættelsesforhold.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke anvende bestemmelsen.

Bemærk

15 pct. reglen i LL § 7 H er afskaffet med virkning for retserhvervelse af købe- og tegningsretter, der sker den 1. januar 2010 eller senere.

LL § 7 H er afskaffet med virkning for aftaler om tildeling af aktier og købe- og tegningsretter til aktier, når aftalen er indgået den 21. november 2011 eller senere. 

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.7.7 om overgangsreglen for den nu ophævede 15 pct. regel.

Se også afsnit C.A.5.17.7.9 om overgangsreglen for den nu ophævede LL § 7 H.

Ikrafttrædelse og senere lovændringer

LL § 7 H er indsat ved lov nr. 394 af 28. maj 2003. Bestemmelsen er ophævet med ikrafttræden den 1. januar 2012, ved lov nr. 1382 af 28. december 2011.

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

394 af 28. maj 2003 Ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger)

Den oprindelige formulering af bestemmelsen om medarbejderaktier købe- og tegningsretter omfattet af LL § 7 H.

§ 1

428 af 6. juni 2005 (L111-2 2004/05) konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v,)

Lovforslaget indeholder konsekvensændringer, som følger af kommunalreformen mv.

§ 42, nr. 4

1411 af 21. december 2005 (L56 2005/06) Ændring af ligningsloven m.m. (Justering af reglerne for medarbejderaktier)

Hvis der sker en kapitalændring i selskabet, har regulering af den kurs, som en købe- eller tegningsret kan udnyttes til, og den kurs, som en aktie kan købes til, ikke betydning for, hvornår kursen ligger fast.

Hvis den ansatte får ret til en købe- eller tegningsret eller aktie før det tidspunkt, hvor kursen ligger fast, kan vurderingen af, om ordningen opfylder betingelserne, udskydes. Vurderingen kan udskydes til det tidspunkt, hvor kursen ligger fast.

Hvis kursen for en købe- eller tegningsret er en fast andel af kursen på aktien ved begyndelsen eller afslutningen af en periode, skal vurderingen af, om betingelserne er opfyldt, ske ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor udnyttelsen sker.

Hvis den ansatte får ret til aktier m.v. over flere år, er det ikke nødvendigt at opdele det samlede program i flere aftaler.

Den ansatte skal ikke beskattes af købe- eller tegningsretter eller tilsagn om aktier, hvis selskabet omstruktureres, inden den ansatte udnytter købe- eller tegningsretten eller får aktien.

Salgssummen for medarbejderaktier, der kun kan sælges tilbage til det selskab, der har udstedt aktien, skal ikke beskattes som udbytte. I stedet skal salget beskattes efter de almindelige regler for aktieavancer.

§ 1, nr. 10-17.

519 af 12. juni 2009 (L199 2008/09)

Den såkaldte 15 pct. regel ved tildeling af købe- og tegningsretter blev ophævet.

§ 1, nr. 12-20.

Lov nr. 1382 af 28. december 2011 (L 31 2011/2012)

LL § 7 H ophæves § 1, nr. 2