åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om individuelle medarbejderaktieordninger omfattet af de tidligere gældende regler i LL § 7 H.

LL § 7 H er ophævet med ikrafttræden den 1. januar 2012. Se lov nr. 1382 af 28. december 2011. Reglen indeholdt en skattebegunstigelse af aktier samt købe- og tegningsretter til aktier modtaget i ansættelsesforhold. Skattebegunstigelsen bestod i, at den ansatte undgik lønbeskatning, samtidigt med udskydelse af beskatningstidspunktet til det tidspunkt, hvor aktierne blev solgt. Denne skattebegunstigelse er nu afskaffet.

Reglerne i LL § 7 H vil dog fortsat i en årrække finde anvendelse på allerede eksisterende medarbejderaktieordninger.

Konsekvensen af at LL § 7 H er ophævet er, at den ansatte fremover lønbeskattes af de modtagne aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier på retserhvervelsestidspunktet. Det betyder, at skatten ikke længere kan udskydes til et senere tidspunkt, og at aktier og købe- og tegningsretter til aktier  beskattes som almindelig løn. Se LL § 16 og SL § 4.

Det vil i mange tilfælde være muligt at anvende LL § 28 på købe- og tegningsretter til aktier. Hvis købe- og tegningsretter kan omfattes af LL § 28, indebærer det, at den ansatte først beskattes på tidspunktet, hvor retten enten afstås eller udnyttes til køb af aktier. Beskatningen vil ske som almindelig løn. Se afsnit C.A.5.17.2 om LL § 28.

Medarbejderaktier omfattet af de dagældende regler i LL § 7 H er beskrevet i den tidligere udgave af Den Juridiske Vejledning, udgave 2023-2, og afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag: LL § 7 H 
  • Definition: Medarbejderaktier
  • Betingelser og anvendelsesområde 
  • Retserhvervelsestidspunktet 
  • Beskatning af medarbejderen 
  • Ændring af aftalen, uden at det betragtes som afståelse 
  • Overgangsregler ved ændringer af LL § 7 H 
  • Beskatning af selskabet 
  • Overgangsregler ved ophævelse af LL § 7 H.