åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.5.17.1 Tildeling af aktier omfattet af LL § 16" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af medarbejderaktier, der ikke er omfattet af LL § 7 P, og derfor er omfattet af LL § 16.

Afsnittet indeholder:

 • Medarbejderen lønbeskattes på retserhvervelsestidspunktet
 • Værdiansættelse af aktierne
 • Medarbejderens aktieavanceopgørelse
 • Overdragelse af ret til aktier til medarbejderens holdingselskab
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.B.2.2.2 om de generelle regler for beskatning ved afståelse af medarbejderaktier.

Medarbejderen lønbeskattes på retserhvervelsestidspunktet

Hvis en medarbejder som led i et ansættelsesforhold modtager medarbejderaktier, skal medarbejderen beskattes af den værdi, aktierne har. Beskatningsgrundlaget udgør aktierne markedsværdi på retserhvervelsestidspunktet med fradrag af eventuel egenbetaling. Se SL § 4 og LL § 16.

En eventuel egenbetaling skal ske med beskattede midler.

Udgangspunktet er, at medarbejdere, der aflønnes med medarbejderaktier, skal medregne værdien til den personlige indkomst.  Der skal beregnes og betales AM-bidrag af værdien af aktierne. Se AMBL § 2, stk. 2, nr. 7.

Bemærk

Et allerede optjent pengebeløb (løn, provision eller lign.), som efterfølgende konverteres til aktier er A-indkomst. Der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag af aktiernes værdi. Se KSL § 43, stk. 1, og AMBL § 2, stk. 2, nr. 7.

Medarbejderen erhverver ret til aktierne, når

 • der er indgået en bindende aftale, eller når
 • eventuelle suspensive betingelser knyttet til tildelingen af aktier er opfyldt.

Retserhvervelsen til aktier er udskudt, når tildelingen af aktier er betinget af, at visse performance krav opfyldes, samt at medarbejderen ikke har opsagt sin stilling i en vis periode. Se SKM2013.154.SR.

Tilsvarende gælder, når den endelige tildeling af aktier er betinget af, at medarbejderen ikke opsiger sin stilling, samt at det endelige antal af tildelte aktier beror på en risikovurdering. Se SKM2016.566.SR.

Retserhvervelsen af Stock Awards (betinget aktietilsagn), der vester løbende over en femårig periode med 1/5 årligt, var udskudt til de årlige vestingtidspunkter. Tildelingen af Stock Awards var indrettet efter aktieoptionslovens regler, og der var krav om, at medarbejderne skulle være i uopsagt stilling, i live og arbejdsdygtig på vestingtidspunktet for at modtage aktier. Se SKM2013.37.SR.  

Tilsvarende vilkår for aktietildelingen var der også i SKM2013.902.SR.

Restricted Stock Units, som er sat til at modne med ¼ af tildelingen efter henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år, beskattes som lønindkomst på modningstidspunktet for hver del af tildelingerne. På modningstidspunktet opnår medarbejderen endelig ret til aktier, forudsat at medarbejderen fortsat er ansat i selskabet samt at selskabet ikke er gået konkurs. Se SKM2013.885.SR.

Restricted Stock Units med en glidende modningsperiode på 3 år, hvor der årligt sker overførsel af 1/3 af de underliggende aktier til medarbejderen, betinget af fortsat ansættelse i selskabet, beskattes på de respektive modningstidspunkter. Medarbejdere som udstationeres til Danmark i modningsperioden beskattes tillige af Restricted Stock Units på de respektive modningstidspunkter. Se SKM2014.870.SR.

Værdien af bonusaktier beskattes på det tidspunkt, hvor de tildeles, når tildelingen er betinget af, medarbejderen fortsat er ansat i Selskabet og fortsat ejer de købte investeringsaktier. Som følge af at investeringsaktierne erhverves på forskellige tidspunkter i løbet af året, er vestingperioden på mellem 2 år og 1 måned (for beløb opsparet i juni og september) og op til 2 år og 4 måneder (for beløb opsparet i januar og oktober). Se SKM2014.485.SR.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.7.4 om retserhvervelsestidspunktet.

Hvis medarbejderen og arbejdsgiverselskabet har aftalt, at aktierne skal beskattes efter reglerne i LL § 7 P, så bliver medarbejderen ikke lønbeskattet. Det samme gør sig gældende for så vidt angår LL § 7 A eller LL § 7 H, som dog ophævet ved lov nr. 1382 af 28. oktober 2011. Se om de særlige overgangsregler i afsnit C.A.5.17.8.9 (LL § 7 A) og C.A.5.17.7.9 (LL § 7 H).

Værdiansættelse af aktierne

Den skattepligtige værdi fastsættes til den værdi, aktierne må antages at have ved erhvervelse i almindelig fri handel. Se LL § 16, stk. 3.

►Er der tale om børsnoterede aktier hvor værdien ikke kendes på opgørelsestidspunktet, skal lukkekursen på opgørelsesdagen bruges til at beregne værdien af vederlaget. Handles aktien på flere markeder, vil det være lukkekursen fra det mest likvide marked, der skal anvendes. Kendes værdien af vederlaget derimod, eksempelvis fordi der differenceafregnes eller strakshandles, skal beskatningen beregnes på baggrund af denne værdi. Se SKM2020.167.SR.◄

xI SKM2014.865.SR fik ledende medarbejderex fik tilbud om at købe aktier til en værdi, der svarede til 85% af børskursen på købstidspunktet. Aktierne var underlagt omsætningsmæssige begrænsninger. De første 3 år efter købet kunne aktierne ikke sælges. Herefter frigav man 50 % af de erhvervede aktier, og i hvert af de efterfølgende 5 år kunne der sælges yderligere 10 % mere hvert år. Først efter 8 år kunne alle aktier sælges. Der skulle ikke tages hensyn til aftalte omsætningsbegrænsninger ved værdiansættelse af aktierne efter LL § 16, stk. 3. Der skulle derfor ske lønbeskatning af medarbejderne ved køb af aktier til en kurs, der svarede til 85 % af aktiernes børsværdi.

Skatterådet anerkender ikke den foretagne værdiansættelse af aktierne i SKM2015.490.SR. Der kunne ikke indrømmes illikviditetsrabat.

Se også

Se også afsnit

Medarbejderens aktieavanceopgørelse

Når medarbejderen sælger aktierne, skal en eventuel gevinst på aktierne beskattes, og et tab på aktierne kan fratrækkes. Beskatning af gevinst eller tab sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Aktierne anses for anskaffet på retserhvervelsestidspunktet.

Ved avanceopgørelsen anvendes markedskursen på retserhvervelsestidspunktet som anskaffelsessum svarende til, hvad medarbejderen tidligere er blevet beskattet af.

Hvis medarbejderen fejlagtigt ikke tidligere er blevet beskattet af de tildelte købe- og tegningsretter til aktier, og medarbejderen burde være blevet beskattet, så sættes anskaffelsessummen til 0 kr.

Overdragelse af ret til aktier til medarbejderens holdingselskab

En medarbejder kan med skattemæssig virkning overdrage sin ret til at få tildelt aktier til sit holdingselskab. Se nærmere herom afsnit C.A.5.17.2.6 Overdragelse af købe- og tegningsretter til medarbejderens holdingselskab.

Se også

Se også afsnit C.B.2 om beskatning af gevinster og tab efter aktieavancebeskatningsloven.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2020.167.SR

Spørger har som et led i sin ansættelse fået tildelt børsnoterede gratisaktier og ønsker i den forbindelse at vide hvilken kurs, der skal bruges til at beregne værdien af vederlaget. Det er Skatterådets opfattelse, at man skal bruge lukkekursen på opgørelsesdagen til at beregne vederlag i form af aktieløn omfattet af ligningslovens §§ 16 og 28, i tilfælde hvor værdien af vederlaget ikke kendes.  Kendes værdien, eksempelvis fordi der differenceafregnes eller strakshandles, skal medarbejderen beskattet af denne værdi. Skatterådet kunne derfor bekræfte, at lukke-kursen på den pågældende børsdag skulle anvendes ved værdiansættelse af de tildelte medarbejderaktier. 

SKM2016.566.SR

Skatterådet bekræfter, at medarbejdere, der deltager i Share Deferral Programme og modtager et individuelt antal Conditional Share Rights ("CSRs"), som giver ret til at modtage aktier under visse betingelser, skal beskattes af aktiernes værdi ved udløb af de respektive vesting perioder på henholdsvis 3 og 5 år. I de første 3 år efter tildeling af CSRs er det et krav for deltagelse, at medarbejderen fortsat er ansat i Selskabet. Hvis ansættelsen ophører i løbet af denne periode, bortfalder tildelingen. Efter udløb af henholdsvis den 3-årige og den 5-årige vesting periode foretages en risiko regulering, som kan reducere antallet af tildelte CSR til 0. Reguleringen baseres på, om tildelingen er rimelig i forhold til bl.a. selskabets finansielle resultater og position, forholdene på aktiemarkedet, medarbejderens forhold, og andre omstændigheder så som ændringer i regnskabsmæssige principper.

Medarbejdere, der deltager i Share Matching Programme, skal beskattes af værdien af Matching Shares ved udløb af Perfomance Period på 3 år og 3 måneder. Efter Share Matching Programme omregnes en procentdel af den for det forudgående år opgjorte bonus til et antal Deferral Rights (DRs). Alternativt indskyder medarbejderen et antal egne aktier ("Contribution Shares" eller "CSer"). DRer/CSer giver medarbejderen ret til at modtage et antal Matching Shares ved målopfyldelse efter 3 år og 3 måneder (Performance Period). Retserhvervelsestidspunkt.

SKM2015.490.SR

Skatterådet anerkender ikke den foretagne værdiansættelse af aktierne og fremhæver følgende forhold:

 • Ændring af de økonomiske forudsætninger
 • Beregning af terminalværdi
 • Indregning af illikviditetsrabat
 • Ændringen i arbejdskapital.

SKAT kan ikke tilslutte sig en antagelse om nulvækst i terminalperioden, jf. SKATs værdiansættelsesvejledning af 15. januar 2013. Vækstraten i terminalperioden bør svare til den langsigtede nominelle vækstrate i samfundet. I dette konkrete tilfælde har SKAT vurderet en langsigtet vækstrate på 2% som værende rimelig. 

SKAT er uenig i, at der indregnes et nedslag for illikviditet direkte på egenkapitalen ved en DCF analyse. Dette skyldes, at det ved værdiansættelsen af en virksomhed er de frie pengestrømme, værdien opgøres på bagrund af. Såfremt der efterfølgende indregnes et nedslag for illikviditet, svarer det til, at man reducerer værdien af pengestrømmene. I handler mellem afhængige parter forudsættes fuld adgang til virksomhedens data, hvorfor pengestrømmene altid bør være fastsat på objektiv basis. En eventuel ekstern køber af virksomheden vil derfor kunne realisere de samme pengestrømme, hvorfor der ikke ses grundlag for at give en sådan rabat.

Under hensyntagen til at arbejdskapitalen i den konkrete situation er positiv, kan det ikke med rimelighed antages, at vækst i virksomheden vil have positiv effekt på den frie pengestrøm. Det må derimod kunne antages, at vækst vil kræve højere likviditet, som følge af øgede bindinger i arbejdskapitalen, hvilket vil have en negativ effekt på den frie pengestrøm.

SKAT finder på baggrund af de fremlagte budgetter m.m. samt reguleringer for ovenstående forhold, at den af spørger angivne værdiansættelse af virksomhedens værdi (enterprise value/værdien af investeret kapital) før fradrag af netto rentebærende gæld og før den af spørger angivne illikviditets rabat, udgør et rimeligt skøn for virksomhedens værdi (enterprise value/værdien af investeret kapital) ved overdragelse mellem parterne straks efter modtagelse af et bindende svar. SKAT er derimod ikke enig i, at der skal reguleres for en illikviditetsrabat. Værdiansættelse.

SKM2014.870.SR Restricted Stock Units med en glidende modningsperiode på 3 år, hvor der årligt sker overførsel af 1/3 af de underliggende aktier til medarbejderen, betinget af fortsat ansættelse i selskabet, beskattes på de respektive modningstidspunkter. Medarbejdere som udstationeres til Danmark i modningsperioden beskattes tillige af Restricted Stock Units på de respektive modningstidspunkter. Retserhvervelsestidspunkt.
SKM2014.865.SR Ledende medarbejdere fik tilbud om at købe aktier til en værdi, der svarede til 85% af børskursen på købstidspunktet. Aktierne var underlagt omsætningsmæssige begrænsninger. De første 3 år efter købet kunne aktierne ikke sælges. Herefter frigav man 50 % af de erhvervede aktier, og i hvert af de efterfølgende 5 år kunne der sælges yderligere 10 % mere hvert år. Først efter 8 år kunne alle aktier sælges. Der skulle ikke tages hensyn til aftalte omsætningsbegrænsninger ved værdiansættelse af aktierne efter LL § 16, stk. 3. Det fremgår af SKATs begrundelse, at der ikke er praksis for at værdiansætte aktier under deres normale værdi med henvisning til manglende omsættelighed. I den forbindelse henvises til praksis vedrørende LL § 7 A. Der skulle derfor ske lønbeskatning af medarbejderne ved køb af aktier til en kurs, der svarede til 85 % af aktiernes børsværdi. Værdiansættelse.
SKM2014.485.SR Værdien af bonusaktier beskattes på det tidspunkt, hvor de tildeles, når tildelingen er betinget af, medarbejderen fortsat er ansat i Selskabet og fortsat ejer de købte investeringsaktier. Som følge af at investeringsaktierne erhverves på forskellige tidspunkter i løbet af året, er vestingperioden på mellem 2 år og 1 måned (for beløb opsparet i juni og september) og op til 2 år og 4 måneder (for beløb opsparet i januar og oktober). Retserhvervelsestidspunkt.
SKM2013.902.SR  Skatterådet bekræfter, at Restricted Stock Units, der vester løbende over en fireårig periode, først retserhverves på de aftalte vestingtidspunkter. Aftalen indeholder en såkaldt livsbetingelse samt en betingelse om ansættelse på vestingtidspunktet. Retserhvervelsestidspunkt.
SKM2013.885.SR Restricted Stock Units, som er sat til at modne med ¼ af tildelingen efter henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år, beskattes som lønindkomst på modningstidspunktet for hver del af tildelingerne. På modningstidspunktet opnår medarbejderen endelig ret til aktier, forudsat at medarbejderen fortsat er ansat i selskabet samt at selskabet ikke er gået konkurs. Risikoen for en eventuel konkurs i den konkrete sag bidrager til, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt RSUerne vil blive ombyttet til aktier. Retserhvervelsestidspunkt.
SKM2013.154.SR Medarbejderne i en Restricted Performance Share ordning beskattes af 50% af Restricted Performance Shares i februar 2016, og 50% af Restricted Performance Shares i februar 2018.

Medarbejderne blev orienteret om Restricted Performance Shares ordningen i april 2013. Retten til Restricted Performance Shares var afhængig af opfyldelse af bestemte performance krav i 2013. I forlængelse af offentliggørelsen af årsrapporten for 2013 i marts/april 2014, skulle den samlede performance evalueres, og det endelig antal Restricted Performance Shares kommunikeres til medarbejderne.

Den endelige tildeling af aktier med henholdsvis 50% i februar 2016 og 50% i februar 2018 var betinget af, at medarbejderne ikke havde opsagt deres stilling i tiden mellem tildeling af Restricted Performance Shares og aktietildelingstidspunkterne i februar 2016 og februar 2018. Retserhvervelsestidspunkt.

SKM2013.37.SR

Retserhvervelsen af Stock Awards (betinget aktietilsagn), der vester løbende over en femårig periode med 1/5 årligt, var udskudt til de årlige vestingtidspunkter. Tildelingen af Stock Awards var indrettet efter aktieoptionslovens regler, og der var krav om, at medarbejderne skulle være i uopsagt stilling, i live og arbejdsdygtig på vestingtidspunktet for at modtage aktier.

SKM2011.338.SR

Restricted Stock Units kunne karakteriseres som aktier, når det er selskabet, der kunne vælge, om aftalen skal opfyldes med aktier eller kontanter.

RSU'er med en fast modningsperiode på tre år skulle beskattes på modningstidspunktet.

RSU'er med en glidende modningsperiode på tre år skal ikke beskattes på modningstidspunkterne, men på tildelingstidspunktet.(Ændret ved SKM2013.224.SR).

Valgmulighed: Aktier eller kontanter.

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.