Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelsen for varer leveret fra genbrugsbutikker, hvis overskud fuldt ud går til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Betingelser for momsfritagelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 18, har følgende ordlyd:

"Varer leveret fra genbrugsbutikker, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en forudsætning, at butikken kun sælger brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit, og at butikken kun beskæftiger ulønnet arbejdskraft."

Momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra o) har følgende ordlyd:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

o) levering af ydelser og varer, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h), i), l), m) og n), i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages udelukkende til egen fordel, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning."

Betingelser for momsfritagelse

En genbrugsbutik må kun sælge varer momsfrit efter ML § 13, stk. 1, nr. 18, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

a) Overskuddet går fuldt ud til velgørende eller på anden måde almennyttige formål

Det er et konkret skøn, om et formål kan anses for velgørende eller almennyttigt, men det er altid en forudsætning for momsfritagelse, at overskuddet kommer en videre kreds af personer til gode.

Som eksempler på formål, som Skattestyrelsen anser for velgørende eller på anden måde almennyttige, kan nævnes:

  • Sygdomsbekæmpelse
  • Forebyggende børne- og ungdomsforsorg
  • Ulandshjælp
  • Kirkeligt arbejde
  • Amatøridrætsarbejde
  • Opførelse og drift af kirker, idrætshaller, spejderhytter og fritidscentre for børn og unge.

Betingelsen om, at overskuddet fuldt ud skal gå til velgørende eller almennyttige formål, skal forstås bogstaveligt. Går blot en mindre del af overskuddet til andre formål, er momsfritagelse udelukket.

Hvis overskuddet bliver fordelt mellem flere foreninger mv., er momsfritagelse udelukket, hvis blot én af foreningerne ikke eller kun delvist bruger sin overskudsandel til velgørende eller almennyttige formål. Se D.A.5.17 om velgørende arrangementer, hvor begrebet velgørende og almennyttige formål er beskrevet nærmere.

b) Butikken sælger kun brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit

 I det omfang en genbrugsbutik sælger brugte varer, som butikken har indkøbt med henblik på videresalg, skal der afregnes moms af salget.

c) Butikken beskæftiger kun ulønnet, frivillig arbejdskraft.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer    

Skatterådet

SKM2017.345.SR

Der er momsfritagelse for salg af varer fra genbrugsbutikker, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en forudsætning, at butikken kun sælger brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit, og at butikken kun beskæftiger ulønnet, frivillig arbejdskraft.

Skatterådet bekræfter, at det ikke påvirker momsfritagelsen, hvis de frivillige ulønnede medarbejdere syr indleverede varer om til andre varer, når de indleverede varer ikke kan sælges i den foreliggende stand på grund af slitage.

SKM2011.833.SR

Lys fra produktion til momspligtig virksomhed kunne mod betaling af udtagningsmoms overgives til egne genbrugsbutikker som brugte varer i ML § 13, stk. 1, nr. 18's forstand, hvor de, forudsat de øvrige betingelser i ML § 13, stk. 1, nr. 18, var opfyldt, kunne sælges momsfrit.

SKM2007.350.SR

Salg af varer fra overskudsproduktion mv. gennem en almennyttig organisations genbrugsbutikker kunne ske momsfrit, da donatorerne af varerne momsmæssigt behandlede dem som overgået til forbrug.

Skattestyrelsen

SKM2002.187.TSS

Told- og Skattestyrelsen anså det for uforeneligt med fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 18, at en lysfabrikant fik lov til at opstille en montre i en genbrugsbutik, hvorfra der kunne købes nye lys. Lysfabrikanten opnåede herved en konkurrencemæssig fordel ved hverken at have udgifter til lokale eller personale.