åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • ►Begrebet fast ejendom◄
  • Typer af ejendomme, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven.

►Begrebet fast ejendom

Begrebet »fast ejendom« skal forstås på samme måde som i ejendomsvurderingsloven. Efter EVL § 2, stk. 1, skal fast ejendom forstås som samlede faste ejendomme, efter § 2 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen med tilhørende bygninger ejet af den samme som den, der ejer grunden, ejerlejligheder samt bygninger på fremmed grund, hvis grunden er matrikuleret som fast ejendom. Se afsnit H.A.2.1 om definitionen af fast ejendom.◄

Typer af ejendomme, der er omfattet af ejendomsskatteloven 

De ejendomme, som er omfattet af ejendomsværdiskat, er alle ►nævnt i ESL § 3:

1.

Enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, som kun indeholder én selvstændig ►boligenhed ◄.

2. Ejendomme med ejerboliger, der indeholder to selvstændige boligenheder, hvor der er foretaget fordeling af ejendomsværdien. Se EVL § 35, stk. 2.
3. Boliger tilhørende landbrugsejendomme, hvor der ansættes en særskilt ejendomsværdi og en særskilt grundværdi. Se EVL § 30, stk. 1, 1. pkt. 
4. Boliger tilhørende skovejendomme, hvor der ansættes en særskilt ejendomsværdi og en særskilt grundværdi. Se EVL § 30, stk. 1, 1. pkt.
5.

►Ejendomme, som indeholder en eller to selvstændige boligenheder, der både anvendes til boligformål og erhvervsmæssige formål, og hvor der foretages en ansættelse af ejendomsværdien for boligdelen efter EVL § 35, stk. 1. Det samme gælder erhvervsejendomme m.v., som indeholder to selvstændige boligenheder, og hvor ejendomsværdien tillige fordeles på de to boligenheder efter EVL § 35, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt.◄

6. Lejligheder i visse udlejningsejendomme, hvor ejeren selv bor i en lejlighed, og som ligger i en udlejningsejendom med 3 til 6 beboelseslejligheder, hvoraf højst én lejlighed er beboet af en eller flere ejere.

Det er en betingelse

  • at ejeren har bedt om en vurdering efter EVL § 27  af den beboede lejlighed senest, når han eller hun afleverer selvangivelsen for det første indkomstår, hvor ejeren bor i lejligheden, og
  • at ejeren senest 3 måneder efter, at vurderingen foreligger, giver told- og skatteforvaltningen besked om, at den beboede lejlighed skal være omfattet af ejendomsværdiskatteloven. Ejerens valg gælder også for senere indkomstår.

Se mere om betingelserne i afsnit C.H.4.2.5.3

7.

Lejligheder i visse udlejningsejendomme, som er beboet af en eller flere ejere, og som ligger i en udlejningsejendom med 3 til 6 beboelseslejligheder, hvor mere end én lejlighed var beboet af ejere den 27. april 1994.

Det er en betingelse

  • at der blev beregnet standardiseret lejeværdi for ejendommen i indkomståret 1999 efter LL § 15 C, og
  • at der er foretaget en vurdering efter EVL § 27 .

Se mere om betingelserne i afsnit C.H.4.2.5.3.

8.

Lejligheder i visse udlejningsejendomme med flere end to beboelseslejligheder, som ejes og bebos af deltagere i et boligsameje, et boliginteressentskab, et boligkommanditselskab eller et andet fællesskab, ►der ikke er et selvstændigt skattesubjekt og hvor der til deltagelsen er knyttet en brugsret til en boligenhed i ejendommen.◄

Det er en betingelse

  • at der blev beregnet standardiseret lejeværdi for ejendommen i indkomståret 1999 efter LL § 15 C, og
  • at ejendommen er vurderet efter EVL § 27 .

Se mere om betingelserne i afsnit C.H.4.2.5.3.

9. Landejendomme over 5.000 m2, der ligger helt eller delvist i landzone, og hvor ejendomsværdien fordeles på den del, der tjener til bolig for ejeren, og på den øvrige del af ejendommen. Se EVL § 36.
10.

Ejendomme med vindmølle, der er noteret på samme matrikel, og hvor ejendomsværdien ansættes for den del, der knytter sig til ejerboligen. Se EVL § 37, stk. 1.

Ejendomme, der er nævnt under punkt 1-5 og 9-10, og som ligger i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, er omfattet af ejendomsværdiskat. ►Se ESL § 3, stk. 2.◄

Ejendomme, der er nævnt i punkt 6, 7 og 8, og som ligger i udlandet, er ikke omfattet af ejendomsskatteloven.

►Ved vedtagelsen af ejendomsskatteloven er beskrivelsen af ejendommen omfattet af ESL § 3, stk. 1 (tidligere EVSL § 4, stk. 1) tilrettet sprogligt, så begrebet "boligenhed" anvendes i stedet for begrebet "lejlighed".

Begrebet »boligenhed« skal forstås på samme måde som i EVL § 4.  Ved en bolig- eller erhvervsenhed i BBR forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse. En boligenhed vil herefter være det samme som en beboelseslejlighed, et enkeltværelse eller en blandet bolig- og erhvervsenhed. Se BBR-instruks nr. 9628 af 31. december 1998 afsnit 2.2.3.◄

Se også afsnit C.H.4.2.5.3 om ejendomme med særlige forhold.