Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund og formål
  • Historikskema
  • Oversigt over ejendomsskatteloven og efterfølgende ændringer.

Baggrund og formål

►Ved lov nr. 678 af 3. juni 2023 er der vedtaget en ny ejendomskattelov, der moderniserer reglerne på ejendomsbeskatningsområdet ved bl.a. at gennem- og sammenskrive gældende love på området, samt indføre skatterabat, stigningsbegrænsningsordning for grundskyld, låneordning mv. Loven trådte i kraft den 1. juli 2023 med virkning fra og med den 1. januar 2024.

Før 1. januar 2024 blev ejendomsværdiskatten reguleret i ejendomsværdiskatteloven, som blev indført fra og med indkomståret 2000. Se lovbekendtgørelse nr. 1590 af 2. november 2020 med senere ændringer.

Ejendomsskatteloven viderefører en stor del af bestemmelserne i den tidligere gældende ejendomsværdiskattelov.◄

Lejeværdi af bolig i egen ejendom efter statsskattelovens og ligningslovens regler blev afskaffet for hovedparten af ejerboliger, fx parcelhuse, ejerlejligheder, stuehuse mv., da ejendomsværdiskatteloven blev vedtaget.

Til gengæld blev der indført ejendomsværdiskat på ejerboliger med udgangspunkt i 10 promille af ejendomsværdien. Ejendomsværdiskatten er ikke en indkomstskat.

Lejeværdi af bolig i egen ejendom efter statsskattelovens regler fastsættes stadigvæk i visse tilfælde, bl.a. hvis en ejer bor i en af lejlighederne i sin udlejningsejendom, hvor ejendomsværdien ikke er fastsat individuelt for den enkelte lejlighed.

Statsskattelovens regler om, at en ejer skal beskattes af værdien af bolig i egen ejendom, gælder derfor fortsat. Se SL § 4 litra b, 2. pkt.

Der skal dog ikke beregnes lejeværdi af bolig i egen ejendom efter statsskattelovens regler, hvis ejendommen er omfattet af ejendomsskatteloven. I stedet skal ejeren betale ejendomsværdiskat. ►Se ESL § 1, stk. 1◄.

Historikskema

►Oversigt over historiske lovændringer i ejendomsværdiskatteloven :◄

►Ejendomsværdiskatteloven - historik

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

425 af 26. juni 1998

Ejendomsværdiskatten bliver indført med virkning fra og med indkomståret 2000

288 af 12. maj 1999

Nedsættelse af folkepensionsalderen. Det har betydning for, hvornår ejeren kan få pensionsnedslag

§§ 8, 9

384 af 2. juni 1999

Særlige regler for mindre ejendomme i landzone

§§ 4, 5, 7, 9

773 af 15. oktober 1999

Begrænsningsregler for andre end pensionister

§§ 3, 9, 10, 17

958 af 20. december 1999

Ændringer i reglerne om mindre udlejningsejendomme, ændringer i nedslaget i ejendomsværdiskat for tofamiliehuse samt pensionistreglen og fraflytningsreglen

§§ 4, 6, 7, 8, 11

459 af 31. maj 2000

Ændringen er en konsekvens af, at der foretages vurderingsfordeling i blandet benyttede ejendomme, der er ejet af et selskab og som stilles til rådighed for hovedaktionæren

§ 4

1286 af 20. december 2000

Justering af indkomstafhængige nedslag

§ 10

271 af 8. maj 2002

Ændring i begrænsningsregler for pensionister, så modtagere af fleksydelse bliver omfattet

§ 9

290 af 15. maj 2002

Skattestop. Der indføres et loft over ejendomsværdiskatten. Det betyder, at grundlaget for ejendomsværdiskatten ikke kan overstige den værdi, der indgår i forskudsregistreringen for 2002. Det har konsekvenser for næsten alle bestemmelserne i loven

§§ 1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a, 9 b,

10, 11, 14, 17

292 af 15. maj 2002

Ændringerne er en konsekvens af, at vurderingsterminen rykkes fra den 1. januar til den 1.oktober i indkomståret

§§ 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 9

514 af 7. juni 2006

Ejendomsværdiskatten ændres fra at være kommunal og amtskommunal til at være statslig

§§ 1, 4

335 af 7. maj 2008

Udenlandske udbytter indgår i indkomstreguleringen på samme måde som indenlandske udbytter

§ 10

1340 af 19. december 2008

Ændringer af ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme

§§ 3, 4 b, 6, 7, 8, 9, 12

521 af 12. juni 2009

Ændring af reguleringsbestemmelser.

Ingen regulering af beløbsgrænsen i 2010

§ 10

1278 af 16. december 2009

Korrektion af ændring af reguleringsbestemmelser

§ 14

221 af 21. marts 2011 

Ændringerne er en konsekvens af en revision af dødsboskifteloven

§§ 6, 8 og 9

1347 af 3. december 2013

Nedslag i ejendomsværdiskatten for folkepensionister med bopæl i udlandet

§ 8

688 af 8. juni 2017

Ændringer som følge af ny ejendomsvurderingslov

§§ 4, 4 a, 9, 11

1555 af 19. december 2017

Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.

§ 4

278 af 17. april 2018

Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.

§§ 4, 4 a, 4 b

1727 af 27. december 2018

Forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritids- eller helårsbolig ved indberetning gennem 3. part. Udlejning nedsætter ikke ejendomsværdiskatten.

§ 11

1729 af 27. december 2018

Videreførsel af vurderingerne og konsekvensrettelse af EVSL mv.

§ 4, 4 b, 4 a, § 16

1559 af 27. december 2019

Indførelse af seniorpension.

§ 9

1580 af 27. december 2019

Samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld m.v.

§§ 1, 4, 4 a, 4 b

1061 af 30. juni 2020

Lempelse af ejendomsbeskatningen, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.

§§ 4 a, 5, 6, 7

2227 af 29. december 2020

Konsekvensændringer som følge af ændring af vurderingsterminen for vurderingsåret 2021 

§§ 4 a, 16

291 af 27. februar 2021

Konsekvensændringer som følge af, at der for visse ejendomstyper ikke længere ansættes en ejendomsværdi, som kan fordeles.

§ 4

1597 af 28. december 2022

Ændringerne er en konsekvens af, at ejendomsvurderingen for 2020 for ejerboliger også tillægges skattemæssig virkning for skatte- og indkomståret 2023, og således ikke kun for skatte- og indkomståret 2021 og 2022.

§ 4 a

Lov nr. 678 af 3. juni 2023 

Ny ejendomskattelov, der moderniserer reglerne på ejendomsbeskatningsområdet ved at gennem- og sammenskrive gældende love på området.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2023 og har virkning fra og med den 1. januar 2024.

►Oversigt over ejendomsskatteloven og efterfølgende ændringer◄

►Ejendomsskatteloven - ny hovedlov - gældende◄

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

Lov nr. 678 af 3. juni 2023 ◄

►Ny ejendomskattelov, der moderniserer reglerne på ejendomsbeskatningsområdet ved at gennem- og sammenskrive gældende love på området. ◄

►Loven trådte i kraft den 1. juli 2023 med virkning fra og med den 1. januar 2024.◄

§ 6 i Lov nr. 1564 af 12. december 2023

►Ændring til sikring af at ejendomsejere, der i forbindelse med udsendelsen af den foreløbige 2023-vurdering oplever en ændring i den opkrævede dækningsafgift, også vil kunne vælge at betale det samme i dækningsafgift for 2023, indtil den endelige ejendomsvurdering foreligger.

Herudover en tydeliggørelse af retsstillingen, hvorved en eksisterende låntager vil kunne låne til betaling af sin efteropkrævede grundskyld efter reglerne i grundskyldslånelovens kapitel 1 og 2.◄

►§§ 33 og 84.◄