åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Ejendomsskattelovens baggrund, formål og historik (C.H.4.2.1)
  • Hvem skal betale ejendomsværdiskat? (C.H.4.2.2)
  • Hvilke ejendomme skal der betales ejendomsværdiskat af? (C.H.4.2.3)
  • Hvornår skal der betales ejendomsværdiskat? (C.H.4.2.4)
  • Hvordan beregnes ejendomsværdiskatten? (C.H.4.2.5).

Indledning

►Ved lov nr. 678 af 3. juni 2023 er der vedtaget en ny ejendomskattelov, der moderniserer reglerne på ejendomsbeskatningsområdet. Loven trådte i kraft den 1. juli 2023 med virkning fra og med den 1. januar 2024.◄

Reglerne om ejendomsværdiskat beskrevet i dette afsnit har virkning fra og med det skatteår eller indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af nye ejendomsvurderinger foretaget efter EVL §§ 5 eller 6 ►eller foreløbige ejendomsvurderinger foretaget efter EVL § 89 b-d◄.

Almindelig vurdering efter EVL § 5 skal for ejerboliger første gang foretages pr. 1. januar 2020. For visse ejerboliger og for andre ejendomme end ejerboliger, skal almindelig vurdering efter EVL § 5 foretages første gang pr. 1. marts 2021. For ejerboliger, der opfylder betingelserne i EVL § 6, vil omvurdering i 2021 ske pr. 1. marts. Se EVL § 81, stk. 7 i lov nr. 2227 af 29. december 2020.

►Den almindelige vurdering efter EVL § 5 for ejerboliger pr. 1. januar 2022 danner grundlag for ejendomsværdibeskatningen i indkomståret 2024. Se ESL § 13, stk. 2.

Som følge af forsinkelserne med udsendelse af ejendomsvurderingerne foretager told- og skatteforvaltningen for ejendomme, der skal vurderes i lige år pr. 1. januar 2022 en foreløbig vurdering til brug for en foreløbig beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld i indkomståret 2024.

Herudover foretages der en foreløbig vurdering af ejendomme, der den 1. januar 2022 ikke skulle vurderes i lige år, men som efterfølgende ændres, så de pr. 1. januar 2023 skal vurderes i lige år ifølge EVL § 5. Den foreløbige vurdering anvendes, indtil der for ejendommen er foretaget en almindelig vurdering eller omvurdering efter § 6, der skal indgå i beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskat og grundskyld.◄

Den almindelige vurdering efter EVL § 5 for visse ejerboliger og andre ejendomme end ejerboliger, der vurderes ►pr. 1. januar 2023◄, danner grundlag for ejendomsværdibeskatningen i ►indkomstårene 2024 og 2025. Se ◄ESL § 13, stk. 2◄.  

Som følge af forsinkelserne med udsendelse af ejendomsvurderingerne efter EVL § 5, foretager told- og skatteforvaltningen dog også for ejendomme, der skal vurderes i ulige år pr. 1. januar 2023 en foreløbig vurdering til brug for en foreløbig beregning af ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift i indkomstårene 2024 og 2025.

Den foreløbige vurdering anvendes, indtil der for ejendommen er foretaget en almindelig vurdering eller omvurdering efter EVL §§ 5 og 6, der skal indgå i beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift.

For ejendomme, hvor der er foretaget ►omvurdering efter EVL § 6, stk. 1◄ , som ikke er omfattet af vurderingen i året før indkomståret, vil ejendomsvurderingen for indkomståret danne grundlag for ejendomsværdibeskatningen i indkomståret. Se ESL § 13, stk. 3.◄

►Hvis en nybygget ejendom ikke anses for færdigbygget ved ejendomsvurderingen i indkomståret efter EVL § 52, betales der ikke ejendomsværdiskat for indkomståret.

For ejendomme, hvor der er sket nybyggeri efter EVL § 6, stk. 1, nr. 4, ansætter told- og skatteforvaltningen et foreløbigt beskatningsgrundlag for indkomståret til brug for opkrævningen af ejendomsværdiskat frem til tidspunktet for udsendelse af den første almindelige vurdering eller omvurdering efter EVL §§ 5 eller 6 efter ændringen. Det foreløbige beskatningsgrundlag fastsættes dog med udgangspunkt i forholdene på og prisniveauet for ejendommen pr. 1. januar i førstkommende vurderingsår efter ændringen. Det foreløbige beskatningsgrundlag er ikke bindende og kan frit ændres af ejendomsejeren. Ejendomsværdiskatten på baggrund af foreløbige beregningsgrundlag vil blive reguleret, når den endelige vurdering foreligger.

Hvis vurderingen foretaget det forudgående indkomstår endnu ikke er afsendt til ejeren, beregnes ejendomsværdiskatten foreløbigt på grundlag af den senest ansatte ejendomsvurdering efter EVL §§ 5 og 6.

Når det endelige beskatningsgrundlag foreligger og afløser det foreløbige beskatningsgrundlag, opgøres ejendomsværdiskatten endeligt efter ESL § 13. Opstår der på baggrund heraf en difference i forhold til det beløb, der er beregnet foreløbigt, opkræves eller udbetales differencebeløbet efter KSL § 62 A.

Særligt for ejendomme, der er nyopståede, eller hvorpå der er nybyggeri pr. 1. januar 2023

For ejendomme, der vurderes i lige år, og som pr. 1. januar 2023 er nyopståede, efter EVL § 6, stk. 1, nr. 1, eller hvorpå der pr. 1. januar 2023 er opført nybyggeri, efter EVL § 6, stk. 1, nr. 4, foretages der dog en foreløbige vurdering pr. 1. januar 2023 på grundlag af tilgængelige data om ejendommens størrelse og forholdene i øvrigt pr. 1. januar 2023 og efter prisforholdene pr. 1. januar 2022.

Se EVL § 89 b, stk. 1.◄