åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.3.5 Ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Ejendomsværdiskattelovens baggrund, formål og historik (C.H.3.5.1)
  • Hvem skal betale ejendomsværdiskat? (C.H.3.5.2)
  • Hvilke ejendomme skal der betales ejendomsværdiskat af? (C.H.3.5.3)
  • Hvornår skal der betales ejendomsværdiskat? (C.H.3.5.4)
  • Hvordan beregnes ejendomsværdiskatten? (C.H.3.5.5).

Reglerne om ejendomsværdiskat beskrevet i dette afsnit har virkning fra og med det skatteår eller indkomstår, hvor den endelige beskatning sker på grundlag af nye ejendomsvurderinger foretaget efter EVL §§ 5 eller 6.

Almindelig vurdering efter EVL § 5 skal for ejerboliger første gang foretages pr. 1. januar 2020. For visse ejerboliger og for andre ejendomme end ejerboliger, skal almindelig vurdering efter EVL § 5 foretages første gang pr. 1. marts 2021. For ejerboliger, der opfylder betingelserne i EVL § 6, vil omvurdering i 2021 ske pr. 1. marts. Se § 81, stk. 7, indsat ved lov nr. 2227 af 29. december 2020.

Den almindelige vurdering efter EVL § 5 for ejerboliger pr. 1. januar 2020 vil som følge af overgangsreglen i EVL § 87 a som indsat ved lov nr. 1597 af 28. december 2022 ikke kun danne grundlag for ejendomsværdibeskatningen i indkomståret 2021 og 2022, men også for indkomståret 2023. Den almindelige vurdering efter EVL § 5 for visse ejerboliger og andre ejendomme end ejerboliger, der vurderes pr. 1. marts 2021, vil danne grundlag for ejendomsværdibeskatningen i indkomståret 2022 og 2023. Se EVSL § 4 a, stk. 1, nr. 1, som efterfølgende er ændret ved § 3, nr. 3, i lov nr. 1580 af 27. december 2019 og § 3, nr. 1, i lov nr. 1597 af 28. december 2022.

For ejendomme, hvor der er foretaget om- eller tilbygning, nybygning mv., som ikke er omfattet af vurderingen i året før indkomståret, vil ejendomsvurderingen for indkomståret danne grundlag for ejendomsværdibeskatningen i indkomståret. Se EVSL § 4 a, stk. 2, som efterfølgende er ændret ved § 3, nr. 4, i lov nr. 1580 af 27. december 2019 og § 3, nr. 2, i lov nr. 1597 af 28. december 2022, herunder i forhold til sammenhængen med EVL § 87 a.

Hvis vurderingen for indkomståret for en ejendom, der er omfattet af pligten til at betale ejendomsværdiskat, ikke er udsendt inden for oplysningsfristen for indkomståret, vil der blive opgjort en foreløbig ejendomsværdiskat på baggrund af beregningsgrundlaget i året før indkomståret. Se EVSL § 4 a, stk. 6, som efterfølgende er ændret ved § 3, nr. 3, i lov nr. 1597 af 28. december 2022.

For ejendomme, der ikke har et beregningsgrundlag i året før indkomståret, vil der blive ansat et foreløbigt beregningsgrundlag. Til brug for beskatningen for indkomståret 2023, hvor der anvendes en vurdering efter EVL § 87 a, fastsættes det foreløbige beregningsgrundlag dog i det prisniveau, der anvendes ved vurderingen pr. 1. januar 2020. Se EVSL § 4 a, stk. 7, som efterfølgende er ændret ved § 2, nr. 2, i lov nr. 2227 af 29. december 2020 og § 3, nr. 4, i lov nr. 1597 af 28. december 2022. Ejendomsværdiskatten på baggrund af foreløbige beregningsgrundlag vil blive reguleret, når den endelige vurdering foreligger.

For en beskrivelse af reglerne om ejendomsværdiskat for 2022 henvises til Den juridiske vejledning 2022-2 afsnit C.H.3.5.

►Ved Lov nr. 678 af 3. juni 2023 er der vedtaget en ny ejendomskattelov, der moderniserer reglerne på ejendomsbeskatningsområdet ved at gennem- og sammenskrive gældende love på området. Loven træder i kraft den 1. juli 2023 og har virkning fra og med den 1. januar 2024. Reglerne i denne lov indarbejdes i Den juridiske vejledning 2024-1.◄