åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.3 Løbende indtægter og udgifter på fast ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om den løbende beskatning af indtægter og udgifter ved driften og ejerens egen private benyttelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om indtægter og udgifter på fast ejendom (C.H.3.1)
  • Udlejningsejendomme med videre (C.H.3.2)
  • Ejendomme med særlige forhold (C.H.3.3)
  • Udlejning af privat bolig (C.H.3.4)
  • (Ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom (C.H.3. 5)). ►Dette afsnit indgår fra og med udgaven 2024-1 i afsnit C.H.4 som afsnit C.H.4.2. ◄

Ved lov nr. 654 af 8. juni 2017 er der vedtaget en ny ejendomsvurderingslov (EVL). Loven trådte i kraft den 1. januar 2018.

Det fremgår af EVL § 5, stk. 2, 1. pkt., at ejerboliger vurderes i lige år. Andre ejendomme vurderes efter EVL i ulige år. Se EVL § 5, stk. 2, 3. pkt.

Ved lov nr. 1729 af 27. december 2018 er de nye ejendomsvurderinger efter §§ 5 og 6 i EVL udskudt til første gang at blive foretaget per 1. januar 2020 for ejerboliger og per 1. januar 2021 for andre ejendomme. Se ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i EVL § 87 og 88. Heraf følger det bl.a., at for andre ejendomme end ejerboliger foretages en almindelig vurdering per 1. oktober 2018-2020 ved en videreførelse af den seneste ansættelse efter VUL.

Ved lov nr. 2227 af 29. december 2020 er vurderingsterminen for andre ejendomme, der skal vurderes i 2021 ændret til 1. marts 2021. Se EVL § 81, stk. 7. I medfør af lov nr. 291 af 27. februar 2021 foretages der fra 1. marts 2021 ikke længere ansættelse af samlede ejendomsværdier for erhvervsejendomme mv. Se EVL § 10, nr. 3. Der foretages derfor heller ikke længere fordeling af ejendomsværdien for blandet benyttede ejendomme, men i stedet ansættes der en ejendomsværdi for boligdelen. Se EVL § 35, stk. 1.

Vurderinger foretaget i medfør af hidtidig lovgivning gælder indtil nye vurderinger er foretaget efter EVL. Se EVL § 81, stk. 3. Der er udsendt nye vurderinger for ►mange◄ ejerboliger, og som en følge heraf vil reglerne i EVL blive omtalt for de ejendomme, der skal vurderes per 1. januar 2020 efter denne lov. For andre ejendomme, hvor der i 2020 er sket en videreførelse af en vurdering foretaget efter den tidligere gældende VUL, og hvor der endnu ikke foreligger en ny vurdering, vil reglerne efter den tidligere gældende VUL blive omtalt.

I lov nr. 2614 af 28. december 2021 er der indsat en ny bestemmelse som EVL § 35 a, stk. 1, hvorefter der for ejendomme, der anvendes til såvel boligformål som erhvervsmæssige formål, skal anvendes den senest ansatte ejendomsværdi efter EVL § 88 som beregningsgrundlag i en række skatteregler, hvis en fordeling af ejendomsværdien er nødvendig for at afgrænse den del af ejendommen, som anvendes til erhvervsmæssige formål. Det følger af EVL § 88, at vurderingerne pr. 1. oktober 2018, 2019 og 2020 fastsættes på baggrund af reglerne i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme.

Det er i forlængelse heraf indsat en ny bestemmelse som EVL § 35 a, stk. 2, hvorefter ejeren af en blandet ejendom skal anmode Skatteforvaltningen om en ny ansættelse af ejendomsværdien og fordeling, hvis der sker ændringer på ejendommen, der har betydning for ejendomsværdien eller fordelingen. For eksempel vil en ejendomsejer skulle anmode Skatteforvaltningen om en ny ejendomsværdi og fordeling, hvis ejendommen ændrer anvendelse i så væsentlig en grad, at erhvervsdelen af ejendommen falder til under 25 pct. Det er i EVL § 35 a, stk. 2 anført hvilke ændringer på ejendommen, der kan begrunde en ændret ejendomsværdi eller fordeling.

EVL § 35 a trådte i kraft d. 1. januar 2022. Der er tale om en midlertidig ordning, der gælder indtil der findes en permanent løsning vedrørende fordelingen mellem erhverv og privat.

Med lov nr. 1597 af 28. december 2022 følger det, at ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger også tillægges skattemæssig virkning for skatte- og indkomståret 2023.

Ved lov nr. 369 af 2. april 2023 har Vurderingsstyrelsen fået mulighed for i visse tilfælde at ændre kategoriseringen af en ejendom, selv om vurderingen pr. 1. marts 2021 endnu ikke foreligger.

I lov nr. 679 af 3. juni 2023 er der sket en udvidelse af overgangsreglerne for ejendomme, der er omkategoriseret.

Ved Lov nr. 678 af 3. juni 2023 er der vedtaget en ny ejendomskattelov (ESL), der moderniserer reglerne på ejendomsbeskatningsområdet ved at gennem- og sammenskrive gældende love på området. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2024.