åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for opgørelse af ikke-fradragsberettigede tab på fordringer, når den skattepligtige har udarbejdet skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta efter reglerne i SKL § 3 C.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Skatteregnskab i fremmed valuta
  • Skift i den skattemæssige regnskabsvaluta
  • Ikrafttrædelse og senere lovændringer.

Regel

Den skattepligtige har mulighed for at udarbejde skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta. Se SKL §§ 29 - 35.

Der er en regel om opgørelse af ikke-fradragsberettigede tab på

  • koncerninterne fordringer (KGL § 4, stk. 1) og
  • fordringer på nærtstående personer og selskaber, som den skattepligtige er hovedaktionær i (KGL § 14, stk. 2).

Se KGL § 26 A.

Det ikke-fradragsberettigede tab opgøres på grundlag af den oprindelige anskaffelsessum og afståelsessum omregnet til valutakursen på tidspunktet for fordringens erhvervelse.

Det opgjorte tab omregnes med valutakursen på skæringstidspunktet efter SKL §§ 29 - 35, for hvert skift i den skattemæssige regnskabsvaluta fra fordringens erhvervelse til fordringens afståelse.

Ved at opgøre det ikke-fradragsberettigede tab på denne måde, sikres det, at det ikke-fradragsberettigede tab bliver opgjort i regnskabsvalutaen på tidspunktet for erhvervelsen og til valutakurserne på dette tidspunkt.

Bemærk

Det er et vilkår for adgangen til at udarbejde skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta, at virksomheden rettidigt har sendt en meddelelse til Skattestyrelsen

  • hvilken valuta der ønskes anvendt, og
  • hvilken centralbanks kurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet.

Meddelelsen er indsendt rettidig, hvis meddelelsen er indgivet senest inden begyndelsen af det første indkomstår, for hvilket, der vælges en anden valuta end den danske.

Skatteregnskab i fremmed valuta

Opgørelser mv. af betydning for skatteansættelsen foretages i den valgte fremmede valuta inden omregningen af resultatet til dansk kroner. Se SKL §§ 29 - 35.

Dette indebærer, at kursgevinster og tab på fordringer og gæld i den valgte skatteregnskabsvaluta skal opgøres uden hensyn til valutakursændringer i forhold til danske kroner. Det betyder også, at kursgevinster og tab på fordringer og gæld i

  • fremmed valuta, der ikke er den valgte skatteregnskabsvaluta, opgøres i forhold til den valgte valuta i stedet for i forhold til danske kroner
  • danske kroner opgøres i forhold til den valgte skatteregnskabsvaluta, hvorved valutakursændringer på danske kroner indgår i opgørelsen.

Skift i den skattemæssige regnskabsvaluta

Ved senere skift af skatteregnskabsvaluta, skal det ikke-fradragsberettigede tab omregnes til den nye valuta. Denne omregning sker til kursen pr. skæringstidspunktet for overgangen til den nye skatteregnskabsvaluta. Dette skyldes, at der sker en omregning af anskaffelsessummen efter SKL §§ 29 - 35 på dette tidspunkt.

Bestemmelsen sikrer, at det ikke-fradragsberettigede tab omregnes til den nye valuta, så den del af anskaffelsessummen i den nye valuta, som tabes, ikke kan fradrages.

Endnu et skift i regnskabsvaluta

Hvis der senere foretages endnu et skift i skatteregnskabsvalutaen, omregnes det ikke-fradragsberettigede tab, som blev opgjort ved omregningen ved det første skift i skatteregnskabsvaluta, til kursen pr. skæringstidspunktet for det senere skifte i skatteregnskabsvaluta.

Ikrafttrædelse og senere lovændringer

KGL § 26 A er indsat ved lov nr. 422 af 6. juni 2005 § 2, nr. 1 og har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2005 eller senere.

For virksomheder, der for regnskabsår, der påbegyndes tidligere end 1. juli 2005, efter Rådets forordning 1606/2002/EF af 19. juli 2002 har pligt til at anvende fremmed valuta i deres regnskab, har loven virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2005 eller senere.

Ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 blev KGL § 26 A, stk. 3 ophævet, som en konsekvens af ophævelsen af mindsterentereglen.

KGL § 26 A, stk. 3 er ophævet med virkning for fordringer, der erhverves henholdsvis påtages den 27. januar 2010 eller senere.