Indhold

Afsnittet beskriver afgiftsfritagelser og mulighederne for at opnå afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsfritagelse
  • Afgiftsgodtgørelse
  • ►Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.◄

Afgiftsfritagelse

Fødevarer der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv. og dertil knyttede personer er fritaget for afgift.

Der er også afgiftsfrihed for indførte fødevarer i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter ML § 36, stk. 1, nr. 1 - 3.

Afgiftsgodtgørelse

En virksomhed kan søge godtgørelse af afgift på fødevarer, som er eksporteret eller anvendt til fremstilling af non-food på visse betingelser. Se FAL § 17, stk. 2 og 3.

For at opnå godtgørelse skal følgende betingelser være opfyldt:

  • At virksomheden kan fremlægge den fornødne dokumentation for betalt afgift og for eksport og/eller non-food fremstilling
  • At de afgiftspligtige fødevarer, der søges godtgørelse for, stammer fra en afgiftspligtig virksomhed
  • At virksomheden er i besiddelse af en faktura for de afgiftspligtige råvarer og/eller de dækningsafgiftspligtige sammensatte fødevarer, som er medgået til fremstilling af fødevaren.

En virksomhed, der er registreret som varemodtager, og som har ret til afgiftsgodtgørelse efter FAL § 17, stk. 2 og 3, kan i stedet for at søge godtgørelse, fradrage den godtgørelsesberettigede afgift på den ordinære angivelse for den periode, hvor fødevaren er eksporteret eller anvendt til non-food produktion. Se bek. § 5.

Afgiftsgodtgørelse kan søges på blanket 29.002.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2012.329.SR

►Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kan opnå godtgørelse af fedtafgift på ukurante varer der indgår i nonfoodproduktion eller leveres til udlandet, og som spørger har købt hos virksomheder, der har indkøbt varerne med afgift.◄