Indhold

Dette afsnit beskriver kort regnskabskravene til udligningsordningen for kunstnere. Kravene er de samme som for henlæggelser til konjunkturudligning. Se VSL § 22 d, stk. 2, og § VSL 22 b, stk. 11.

Regnskabskrav til indkomstudligningsordning for kunstnere

Forfatterens eller den skabende kunstners regnskaber skal udarbejdes, så de indeholder de posteringer, der er nødvendige for, at Skattestyrelsen kan kontrollere henlæggelser og hævede indskud. Se VSL § 22 b, stk. 11.

Der er udstedt en bekendtgørelse nr. 1021 af 4. oktober 2005 om konjunkturudligningsordningen i kapitalafkastordningen og udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere.

I bekendtgørelsen er der bl.a. beskrevet følgende regler:

  • Indkomstudligningskontoen må kun omfatte indskud, der er foretaget efter VSL § 22 d. Indskud fra forskellige henlæggelsesår kan stå på samme konto, hvis det fremgår klart hvilke henlæggelsesår, indskuddene stammer fra.
  • Pengeinstituttet, hvor kontoen er oprettet, skal senest den 15. oktober indberette de beløb, som er indskudt eller hævet på indkomstudligningskontoen før den 1. oktober, til Skattestyrelsen. Det gælder dog kun beløb, der ikke tidligere er indberettet.

Indberetningerne om indskud og hævninger skal ske samtidigt, og de skal for hver konto omfatte oplysninger om:

  • Kontonummeret
  • Kontohaverens CPR-nummer
  • Indskudsdatoer og hævedatoer
  • Størrelsen af hvert enkelt beløb
  • Kontoens betegnelse, som skal være "Konjunkturudligningskonto".

Indberetningerne skal ske elektronisk, og de må ikke indeholde oplysninger om rentetilskrivninger og renter, der er hævet efter VSL § 22 b, stk. 10.