Indhold

Dette afsnit beskriver indkomstudligningskontoen og reglerne om, at kontohaver ikke har rådighed over beløb på kontoen. Det beskriver også, hvordan rentetilskrivningen på kontoen skal hæves, og hvad der sker ved ophør af skattepligt og konkurs.

Afsnittet indeholder:

  • Udligningsskat 
  • Indkomstudligningskonto
  • Kontohaver har ikke fuld rådighed over beløb på kontoen
  • Hævning af rentetilskrivning på kontoen
  • Ophør af skattepligt
  • Konkurs.

Udligningsskat

Der skal betales udligningsskat for henlæggelsesåret efter de samme regler, der gælder for henlæggelse til konjunkturudligningsordningen. Se VSL § 22 d, stk. 2, og § 22 b, stk. 2.

Udligningsskatten er 22 pct. for 2016 og efterfølgende indkomstår.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.2.2.1 om konjunkturudligningsskat i konjunkturudligningsordningen.

Indkomstudligningskonto

Det er en betingelse for at få fradrag for henlæggelse til indkomstudligning, at beløbet efter udligningsskat sættes ind på en bunden konto i et pengeinstitut eller kreditinstitut. Se VSL § 22 d, stk. 2. Reglerne er de samme som ved konjunkturudligningsordningen. Se VSL § 22 b, stk. 3.

Se også

Se også afsnit

  • C.C.5.3.2.2.4 om konjunkturudligningskonto
  • C.C.5.3.2.2.4 om regnskabskrav til konjunkturudligningskontoen i bekendtgørelse nr. 1021 af 4. oktober 2005
  • C.C.5.5.3 om regnskabskrav til indkomstudligningskontoen.

Kontohaver har ikke fuld rådighed over beløb på kontoen

Kontohaveren kan ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over beløb på indkomstudligningskontoen. Indskuddene kan heller ikke være genstand for retsforfølgning. Se VSL § 22 d, stk. 2.

Kontohavers rådighed over beløb på kontoen er de samme som konjunkturudligningskontoen. Se VSL § 22 b, stk. 9.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.2.2.4 om rådighed over konjunkturudligningskontoen.

Hævning af rentetilskrivning på kontoen

Tilskrevne renter på indkomstudligningskontoen skal hæves, før indskud kan hæves. Renterne kan hæves efter de regler, som det enkelte pengeinstitut eller realkreditinstitut har. Renterne er skattepligtige. Se VSL § 22 d, stk. 2.

Disse regler er de samme som dem, der gælder for hævning af tilskrevne renter på en konjunkturudligningskonto. Se VSL § 22 b, stk. 10.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.2.2.4 om konjunkturudligningskontoen og renter.

Ophør af skattepligt

Reglerne om ophør af skattepligt i konjunkturudligningsordningen gælder også for udligningsordningen for kunstnere. Se VSL § 22 d, stk. 2 og § 22 b, stk. 8, 5.-7. pkt.

Hvis forfatteren eller den skabende kunstner ophører med at være fuldt skattepligtig her i landet, eller bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal henlæggelserne medregnes til den personlige indkomst i det indkomstår, hvor skattepligten ophører. Se VSL § 22 b, stk. 8. 5. pkt., og KSL § 1.

Det gælder ikke, hvis forfatteren eller den skabende kunstner forsat er begrænset skattepligtig her i landet, fordi han eller hun driver virksomhed med fast driftssted her i landet. Se VSL § 22 b, stk. 8, 6. pkt., og KSL § 2.

Hvis forfatteren eller den skabende kunstner ophører med at være begrænset skattepligtig af virksomhedsdriften, skal henlæggelserne medregnes til den personlige indkomst i det år, hvor den begrænsede skattepligt ophører. Se VSL § 22 b, stk. 8, 7. pkt.

Se også

Se også afsnit C.F.1 om begrænset skattepligt, ophør med skattepligt, dobbeltdomicil og dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Konkurs

Hvis forfatteren eller den skabende kunstner kommer under konkursbehandling, skal eventuelle henlæggelser indtægtsføres med virkning for det indkomstår, hvor der afsiges konkursdekret.

Henlæggelserne medregnes ikke til konkursindkomsten. Se VSL § 22 d, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.C.9 Skat ved konkurs.