Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne, når den selvstændigt erhvervsdrivende ophører med at bruge kapitalafkastordningen, overgår til virksomhedsordningen, går konkurs, succederer eller ikke længere er skattepligtig til Danmark.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Ophør med brug af kapitalafkastordningen
 • Overgang til virksomhedsordningen
 • Konkurs
 • Ophør med skattepligt her til landet
 • Succession

Regel

VSL § 22 b, stk. 8 indeholder reglerne for

 • beskatning af henlæggelser til konjunkturudligning, når den selvstændige hører op med at bruge kapitalafkastordningen og eventuelt overgår til virksomhedsordningen
 • når den selvstændige går konkurs
 • når den selvstændige hører op med at være skattepligtig til Danmark.

Ophør med brug af kapitalafkastordningen 

Hvis den selvstændige hører op med at bruge kapitalafkastordningen og ikke vælger at træde ind i virksomhedsordningen, skal henlæggelserne til konjunkturudligning indtægtsføres med virkning for det seneste indkomstår, hvor han eller hun har brugt kapitalafkastordningen. Se VSL § 22 b, stk. 8, 1. pkt.

Det betyder, at der ikke kan henlægges til konjunkturudligning for det indkomstår, hvor den selvstændige hører op med virksomheden. Se VSL § 22 b, stk. 1, 5. pkt.

Overgang til virksomhedsordningen

Hvis den selvstændige ophører med at bruge kapitalafkastordningen og vælger at træde ind i virksomhedsordningen, frigives den del af konjunkturhenlæggelserne, der er indsat på den bundne konjunkturudligningskonto i et pengeinstitut.

Den selvstændige kan ved overgangen til virksomhedsordningen vælge enten at lade sig beskatte af henlæggelsen eller en del heraf, eller at overføre hele henlæggelsen efter konjunkturudligningsskat eller en del heraf til konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen. Se VSL § 22 b, stk. 8, 4. pkt.

Det overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen skal fratrækkes indskudskontoen. Se VSL § 3, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.2.2.2 om konjunkturhenlæggelser.

Konkurs

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende ophører med at drive virksomhed på grund af konkurs, skal konjunkturudligningshenlæggelser indtægtsføres i det indkomstår, hvor konkursdekretet bliver afsagt. Henlæggelserne regnes ikke med til konkursindkomsten. Se VSL § 22 b, stk. 8, 2.-3. pkt.

Se også

Se også afsnit C.C.9 Skat ved konkurs.

Ophør med skattepligt her til landet

Hvis den selvstændige ophører med at være fuldt skattepligtig her i landet, skal henlæggelserne regnes med til den personlige indkomst i det indkomstår, hvor skattepligten ophører. Se VSL § 22 b, stk. 8, 5. pkt., og KSL § 1.

Det gælder ikke, hvis den selvstændige fortsat er begrænset skattepligtig, fordi han eller hun driver virksomhed med fast driftssted her i landet. Se VSL § 22 b, stk. 8, 6. pkt. og KSL § 2.

Hvis den selvstændige hører op med at være begrænset skattepligtig af virksomhedsdriften, skal henlæggelserne medregnes til den personlige indkomst i det år, hvor skattepligten ophører. Se VSL § 22 b, stk. 8, 7. pkt.

Hvis den selvstændige i tilfælde af dobbeltdomicil bliver hjemmehørende i

 • en fremmed stat
 • Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsaftale
 • Grønland efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsaftale

skal henlæggelserne medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, hvor det skattemæssige hjemsted flyttes.

Det gælder ikke, hvis den selvstændige fortsat er skattepligtig efter KSL § 1 med hensyn til virksomhed med fast driftssted her i landet. Hvis den selvstændige ophører med at være skattepligtig af virksomhedsdriften, skal henlæggelserne medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, hvor skattepligten ophører. Det gælder, medmindre den selvstændige fortsat er begrænset skattepligtig her i landet efter KSL § 2 af virksomhed med fast driftssted her i landet.

Se også

Se også afsnit C.F.1. med skattepligt, dobbeltdomicil og dobbeltbeskatningsaftaler.

Succession

Når en personligt ejet virksomhed overdrages inden for familiekredsen eller en kreds af nære medarbejdere, er der mulighed for, at den nye ejer af virksomheden kan succedere i indestående på konto for konjunkturudligning i kapitalafkastordningen. Se KSL § 33 C, stk. 6.

Successionen kan også ske ved overdragelse af personligt ejet virksomhed mellem ægtefæller. Se KSL § 26 A, stk. 7.

Se også

 • C.C.6.7 om succession ved overdragelse af virksomhed.