åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver kapitalafkastordningen og forklarer, hvem der kan anvende ordningen og på hvilke typer af virksomheder.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er kapitalafkastordningen?
  • Hvem kan bruge ordningen?
  • Ikke omfattet af ordningen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvad er kapitalafkastordningen?

Kapitalafkastordningen er et valgfrit, forenklet alternativ til virksomhedsordningen. Ved at vælge denne ordning kan selvstændigt erhvervsdrivende, som ikke har brug for hele virksomhedsordningen, opnå nogle af virksomhedsordningens fordele på en mere enkel måde.

Det sker ved, at der beregnes et kapitalafkast af virksomhedens erhvervsmæssige aktiver. Som hovedregel indgår gæld ikke i beregningsgrundlaget. Kapitalafkastet fragår i den personlige indkomst og lægges til kapitalindkomsten. I kapitalafkastordningen gives der på skematisk vis fradrag i den personlige indkomst for virksomhedens renteudgifter. I det omfang kapitalafkastet overstiger nettorenteudgifterne, indebærer ordningen, at forrentningen af egenkapitalen i virksomheden beskattes som kapitalindkomst.

Det vil sige, at der som regel er en lempelse af beskatningen i forhold til personskattelovens regler.

Virksomhedsskatteloven indeholder nogle regler for valg af kapitalafkastordningen og muligheder for at ændre beslutningen. Mulighederne for at vælge at blive beskattet efter reglerne om kapitalafkastordningen er de samme, som gælder for at vælge beslutningen om at bruge virksomhedsordningen. Se VSL § 22 a, stk. 1, hvor det fremgår, at VSL § 2, stk.2, 1.-3. pkt., også kan anvendes ved kapitalafkastordningen.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.3.1 om reglerne for valg af ordningen og muligheden for at ændre beslutningen.

Hvem kan bruge ordningen?

Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed kan bruge ordningen. Både fuldt og begrænset skattepligtige personer kan anvende kapitalafkastordningen. Det vil sige, at det er den samme kreds af personer, som kan anvende virksomhedsordningen.

Afgrænsning af begrebet selvstændigt erhvervsdrivende er den samme som i forhold til virksomhedsordningen.

I SKM2016.60.LSR fik en skatteyder, hvis anvendelse af virksomhedsordningen var blevet underkendt, adgang til at foretage et omvalg efter SFL § 30 og anvende kapitalafkastordningen.

Se også

Se også afsnit C.C.1.2.2 Praksis om afgrænsning af selvstændig erhvervsvirksomhed over for lønmodtagere.

Ikke omfattet af ordningen

Reglerne om kapitalafkastordningen gælder ikke for dødsboer og konkursindkomst, da ordningen kun kan bruges af fysiske personer. Kapitalafkastordningen kan heller ikke bruges på anpartsvirksomhed. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 10 og 12.

Kapitalafkastordningen kan heller ikke bruges i mellemperioden, når et bo skiftes.

Se også

Se også afsnit

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2017.63.LSR

Klagerens landbrugsvirksomhed var ikke at betragte som erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig forstand. Landbrugsvirksomheden kunne derfor ikke indgå i kapitalafkastordningen efter VSL § 22a.

SKM2016.60.LSR

En skatteyder, hvis anvendelse af virksomhedsordningen var blevet underkendt af SKAT, fik adgang til at foretage et omvalg efter SKFL § 30 og anvende kapitalafkastordningen.