åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om konto for opsparet overskud og udligning af negativ indskudskonto, når en virksomhed, der er omfattet af virksomhedsskattelovens afsnit 1, bliver fuldstændig omdannet til et eller flere selskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Konto for opsparet overskud
  • Udligning af negativ indskudskonto
  • Omdannelse til flere selskaber
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Konto for opsparet overskud

Når en virksomhed bliver omdannet til et selskab efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, kan den selvstændige vælge at lade indestående på konto for opsparet overskud indgå helt eller delvist i omdannelsen. Hvis indestående på konto for opsparet overskud indgår i omdannelsen, skal det nedsætte den skattemæssige anskaffelsessum for de aktier/anparter, som ejeren modtager ved omdannelsen. Se VSL § 16.

Hvis den selvstændige vælger, at konto for opsparet overskud kun skal indgå delvist i omdannelsen, er det de først opsparede overskud, der indgår i omdannelsen. Se VSL § 16, stk. 1, jf. § 10, stk. 5.

Virksomhedsskatten bliver endelig, når aktiernes/anparternes anskaffelsessum bliver nedsat med indeståendet på konto for opsparet overskud.

Hvis aktiernes/anparternes anskaffelsessum ikke bliver nedsat, skal indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat regnes med til den personlige indkomst i omdannelsesåret.

Udligning af negativ indskudskonto

Det er en betingelse for at omdanne en virksomhed i virksomhedsordningen skattefrit, at en negativ indskudskonto er udlignet inden omdannelsen. Se VOL § 2, stk. 1, nr. 5, jf. VSL § 16, stk. 2.

Udligningen sker ved, at ejeren overfører et beløb til virksomheden, der gør, at indeståendet på indskudskontoen bliver 0 eller positivt. Se VSL § 16, stk. 2. Hvis der overføres gæld fra virksomhedsøkonomien til privatøkonomien eller indskydes yderligere aktiver i virksomheden, skal det ske inden for fristerne i virksomhedsskatteloven.

Indskudskontoen bliver udlignet ved at indskyde beløb i perioden fra udløbet af indkomståret til selskabet stiftes. Beløbet er indskudt på indskudskontoen med virkning fra udløbet af året før omdannelsesåret.

En negativ indskudskonto behøver ikke at blive udlignet udelukkende med aktiver, som kan indgå i virksomhedsordningen. En negativ indskudskonto kan blive udlignet med fx værdien af aktier og den private del af en blandet benyttet ejendom. Se SKM2005.98.LSR og Skatteministeriets kommentar SKM2005.384.DEP.

Hvis den negative indskudskonto bliver udlignet med aktier, skal det være til aktiernes kursværdi ultimo året før omdannelsen. Det skyldes, at udligningen af indskudskontoen skal ske med virkning for ultimo året før omdannelsen. Se SKM2005.410.LR.

Den del af den private boligværdi i en blandet benyttet ejendom, der overstiger en negativ indskudskonto, kan være et stiftertilgodehavende ved omdannelsen. Det skyldes, at det kun er vederlaget for virksomheden, der skal ydes i form af anparter. Den private del af en blandet benyttet ejendom er ikke en del af virksomheden. Se SKM2009.481.VLR.

En fuldt ud privat benyttet personbil kan bruges til at udligne en negativ indskudskonto. Udligningen skal ske med bilens handelsværdi på det tidspunkt, hvor stiftelsesdokumenterne bliver skrevet under. Se SKM2006.280.SR.

Bemærk

Når udligning af negativ indskudskonto og negativ anskaffelsessum for aktierne eller anparter sker ved indskud af aktiver i virksomhedsordningen, kan det udløse beskatning af eventuelle fortjenester på de indskudte aktiver.

Se også

Se også afsnit

  • C.C.7.2.2 Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse.
  • C.5.2.3.2 om bl.a. tidspunkterne for overførsel af gæld og aktiver til virksomhedsordningen.

Omdannelse til flere selskaber

En fuldstændig omdannelse af virksomheden/virksomhederne kan ske til et eller flere selskaber.

Hvis omdannelsen sker til flere selskaber, kan den selvstændige frit vælge at fordele

  • mellemregningskonto efter VSL § 4 a
  • hensættelser til senere hævning, og
  • beløb indskudt til udligning af negativ indskudskonto,

i et eller flere af selskaberne.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2009.481.VLR

Den del af den private boligværdi, der oversteg en negativ indskudskonto skulle ikke anses for et indskud i virksomhedsordningen, men kunne opføres som et stiftertilgodehavende ved omdannelsen. Der blev lagt vægt på, at det følger af VOL § 2, stk. 1, nr. 3, at det er vederlaget for virksomheden, der skal ydes i form af anparter, og at den private del af ejendommen ikke var en del af virksomheden.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2005.98.LSR

En negativ indskudskonto i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse ønskedes reduceret med værdien af en aktiepost og den private boligværdi af en blandet benyttet ejendom.

Både aktieposten og den private boligværdi skulle indgå i omdannelsen.

Landsskatteretten fandt, at indskud til reduktion af en negativ indskudskonto i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse ikke forudsætter, at der udelukkende er tale om aktiver, som uden for omdannelsessituationen kan indgå i virksomhedsordningen.

Se Skatteministeriets kommentar i SKM2005.384.DEP.

Vedrører Skatterådets bindende svar SKM2004.274.LR.

Skatterådet og Ligningsrådet
SKM2012.256.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at konto for opsparet overskud kunne indregnes i den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne, når det var et dødsbo, der anvendte VOL

SKM2006.280.SR

En fuldt ud privat benyttet personbil kunne anvendes til udligning af negativ indskudskonto i virksomhedsordningen i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse. Skatterådet bemærkede, at det var bilens handelsværdi på tidspunktet for underskrift af stiftelsesdokumenterne, der skulle lægges til grund.

 

SKM2005.410.LR

En hidtil personligt drevet virksomhed ønskedes omdannet efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse pr. 1. januar 2006.

Ligningsrådet udtalte, at da udligningen af den negative indskudskonto skal ske med virkning for ultimo året før omdannelsen, var det kursværdien af aktieposten pr. 31. december 2005, der måtte lægges til grund, når det skulle fastlægges med hvilken værdi, aktierne kunne reducere skatteyderens negative indskudskonto.