åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om succession, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Betydningen af at succedere
  • Personkredsen
  • Virksomhedsskat ved succession i konto for opsparet overskud
  • Tilkendegivelse om succession
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

Når en virksomhed bliver overdraget med succession, kan erhververen også overtage konto for opsparet overskud. Erhververen indtræder i den tidligere ejers skattemæssige stilling. Både ægtefæller, nærtbeslægtede og visse medarbejdere kan overtage konto for opsparet overskud med succession. Der gælder særlige regler for modregning af virksomhedsskat i slutskat mv., når det opsparede overskud bliver overført til erhververens personlige indkomst. Der skal gives besked om successionen til Skattestyrelsen.

Regel

En erhverver kan overtagei konto for opsparet overskud, når en virksomhed bliver overdraget efter reglerne i kildeskatteloven. Se KSL § 26 A, stk. 4-7, om ægtefæller og KSL § 33 C, stk. 5, om andre slægtninge og medarbejdere.

Det gælder, uanset om virksomheden bliver overdraget i levende live eller ved død. Se KSL § 33 C og DSL § 39.

Det er i en betingelse for ægtefællesuccession, at overdragerens eventuelle negative indskudskonto er udlignet inden overtagelsen. Se KSL § 26 A, stk. 6.

Betydningen af at succedere

Når der overdrages med succession, betyder det, at overdrageren ikke bliver beskattet af sin fortjeneste ved overdragelsen. I stedet indtræder (succederer) erhververen i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt. Erhververen overtager i princippet en udskudt skat, der svarer til den skattebesparelse, som overdrageren opnår.

Baggrunden for reglerne er, at det ikke er hensigtsmæssigt for virksomhedens fortsatte drift, hvis et generationsskifte bliver udskudt til ejerens død på grund af skattereglerne. Valget af generationsskiftetidspunkt og -form skal i mindre grad være bestemt af skattemæssige hensyn, så fx ledelsesmæssige, forretningsmæssige og familiemæssige hensyn bliver de væsentlige for at gennemføre et generationsskifte.

Se også

Se også afsnit C.C.6.7 om succession.

Personkredsen

De personer, der har mulighed for overtage konto for opsparet overskud, er virksomhedsejerens ægtefælle, børn og børnebørn samt søskende og deres børn og børnebørn. Adoptivbørn og stedbørn har de samme rettigheder. Se KSL § 33 C og KSL § 26 A, stk. 4-7. Se SKM2016.198.SR om diverse hævninger ved succession til barnebarn. Se SKM2016.296.SR om succession og konto for opsparet overskud, samt tidspunktet for overtagelsen.

Visse medarbejdere, tidligere medarbejdere og tidligere ejere kan overtage opsparet overskud.

En samlever, der har haft fælles bopæl med overdrageren i de sidste 2 år før overdragelsen, vil også kunne succedere.

Virksomhedsskat ved succession i konto for opsparet overskud

Hvis en person overtager indeståendet på konto for opsparet overskud, overtages samtidig den virksomhedsskat, der blev betalt i forbindelse med opsparingen af overskuddet. Det er en betingelse for, at erhververen kan overtage overdragernes indestående på konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen, at overdragelsen finder sted dagen efter udløbet af indkomståret. Se SKM2016.296.SR. og SKM2007.231.SR 

Når det opsparede overskud bliver overført til beskatning som personlig indkomst, vil virksomhedsskatten helt eller delvist blive modregnet i slutskatten mv. Virksomhedsskatten vil ikke blive udbetalt kontant, hvis den ikke kan rummes i slutskatten mv. VSL § 10, stk. 4.

Der kan højst ske en kontant udbetaling af virksomhedsskat, der svarer til årets slutskat mv. for erhververen og dennes ægtefælle. Hvis virksomhedsskatten ikke kan rummes i erhververens slutskat mv., kan den modregnes i en ægtefællens slutskat mv. Virksomhedsskat, der ikke er modregnet i ægtefællens slutskat mv., bliver fremført til modregning i ægtefællernes slutskat mv. for de følgende indkomstår.

Det betyder, at den nye ejer ikke kan få udbetalt virksomhedsskat fra tidligere år, hvis han eller hun har underskud. Reglen gælder alene for opsparet overskud, der er overtaget fra andre skattesubjekter.

Erhververen skal derfor skelne mellem konto for opsparet overskud, der er overtaget, og konto for opsparet overskud, der er opsparet af den pågældende. Ved hævning af opsparet overskud kan erhververen vælge, om de hævede beløb skal stamme fra opsparingskontoen, der er overtaget, eller fra opsparingskontoen, som erhververen selv har sparet op. Inden for hver af de to slags opsparet overskud skal det tidligst opsparede overskud anses for hævet først. Se VSL § 10, stk. 5.

I SKM2016.296.SR bekræftede Skatterådet, at størrelsen af konto for opsparet overskud ved en søns overtagelse af virksomheden ikke påvirkes af en gave til sønnen eller ved sønnens overtagelse af spørgers private gæld.

I SKM2016.349.SR kunne Skatterådet bekræfte, at den del af berigtigelsen af overdragelsen af en ejendom til sønnen, der bestod i en passivpost eller overtaget latent skattebyrde, ikke skulle anses for en hævning.

Se også afsnit C.C.5.2.4.4 om succession i virksomhedsordningen ved overdragelse mellem ægtefæller.

Tilkendegivelse om succession

Skattestyrelsen skal have besked, når en erhverver succederer i konto for opsparet overskud, senest i forbindelse med oplysningsskemaet for det indkomstår, hvor overdragelsen finder sted. Se KSL § 33 C, stk. 7.

Der skal også gives besked til Skattestyrelsen, når en virksomhed overdrages mellem ægtefæller. Se KSL § 26 A, stk. 6 og 7.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2020.188.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at avancen ved et skattepligtigt salg af udlejningsejendomme til en søn kunne opspares i virksomhedsordningen, og desuden, at sønnen i det efterfølgende indkomstår kunne overtage det opsparede overskud. Skatterådet kunne imidlertid ikke bekræfte, at faderens tilgodehavende kunne forblive i virksomhedsordningen, da tilgodehavendet ud fra en konkret vurdering primært var båret af private interesser og derfor blev anset for hævet.

SKM2016.349.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at den del af berigtigelsen af overdragelsen af en ejendom til sønnen, der bestod i en passivpost eller overtaget latent skattebyrde, ikke skulle anses for en hævning.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den andel af en i forbindelse med overdragelsen ydet gave, hvor gaveafgiften blev reduceret med tinglysningsafgift, ligeledes skulle reducere størrelsen af gaven og dermed hævningen i virksomhedsordningen

SKM2016.296.SR

Skatterådet bekræftede, at størrelsen af konto for opsparet overskud, ved en søns overtagelse heraf, ikke påvirkes af en gave til sønnen, eller ved sønnens overtagelse af  spørgers private gæld uden for virksomhedsordningen i forbindelse med den samtidige virksomhedsoverdragelse.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en endelig og bindende aftale om virksomhedsoverdragelse kan finde sted på et andet tidspunkt end på dagen efter udløbet af overdragerens indkomstår.

SKM2016.198.SR

Spørger påtænkte at overdrage sin landbrugsejendom med succession efter KL § 33 C til sit barnebarn. En gave blev anset for en hævning. mens en passivpost ikke var en hævning. Ligeledes blev en sælgerfinansiering mv. og en beboelsesret anset for en hævning

 

SKM2007.231.SR

Det er en betingelse for, at erhververen kan overtage overdragerens indestående på konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen pr. 31. december 2005, at overdragelsen finder sted dagen efter udløbet af indkomståret 2005, jf. KSL § 33 C, stk. 5.